Đề tài Đánh giá hiệu quả hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nộidung thuyết trình XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU 1 XÁC ĐỊNH TRỌNG SỐ VÀ HỆ SỐ MỨC CHẤT LƯỢNG ĐỀ XUẤT

pdf23 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2189 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá hiệu quả hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lớp: K10407B Nội dung thuyết trình 1 XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU 2 XÁC ĐỊNH TRỌNG SỐ VÀ HỆ SỐ MỨC CHẤT LƯỢNG 3 ĐỀ XUẤT Chương 1 XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐÔ THỊ • Qui hoạch tổng thể là gì? Lĩnh vực chuyên môn, luôn biến đổi, có tính mục đích Nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của con người Là công cụ nâng cao chất lượng sống của con người • Qui hoạch tổng thể Tp Hồ Chí Minh Theo hướng Nam – Đông Nam Đô thị phát triển quanh vùng Quận 7, Nhà Bè Làm mất đi các hệ thống kênh, rạch, không có chỗ thoát nước. Qui hoạch và phát triển các công trình dày đặc Ngày càng ngập lụt hơn 1.2 CƠ SỞ HẠ TẦNG Khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh có 5 hệ thống kênh rạch chính Độ dốc của Hệ thống kênh phần lớn các rạch thành phố bị kênh rạch là rất ảnh hưởng mạnh nhỏ bởi thuỷ triều Các kênh rạch Những tuyến cống đang bị san lấp mới xây dựng dần chắp vá, không có quy hoạch 1.3 ĐÔ THỊ HOÁ   Khu dân cư, Tốc độ khu đô thị, khu phát triển hệ Tốc độ tăng công nghiệp thống thoát dân số mọc lên một nước không cách ồ ạt theo kịp tốc độ đô thị hóa. Xâm Mất đi nơi Lấn chiếm chiếm xây nhận nước kênh rạch cất nhà thải tự nhiên thoát nước cửa ven rất quan trọng kênh rạch 1.4 KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH Tổ chức quản lý đô thị chưa chặt chẽ Tổ chức phân cấp quản lý hệ thống thoát nước chưa thống nhất Vấn đề quản lý quy hoạch chưa đáp ứng nhu cầu Xây dựng hệ thống thoát nước còn mang tính cục bộ, không theo quy họach thống nhất của ngành 1.5 KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH Nguồn vốn: ngân sách nhà nước và các tổ chức tài chính khác trong và ngoài nước( ODA, IDA,…) Dự tính đến 2015, số vốn TP HCM cấp là 700 triệu đô-la Mỹ. MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ  Hoạt động cấp thoát nước chưa hấp dẫn nhà đầu tư  Không được hưởng nhiều ưu đãi như các công ty  Vấn đề đầu về thuế nước chưa rõ ràng  Giá nước sạch bị hạn chế bởi khung trần  Khả năng thu hồi vốn thấp, thu phí khó khăn 1.6 BỀ MẶT BÊ TÔNG HOÁ Hệ thống thoát nước không đồng bộ với hệ thống đường xá Bê tông hóa vỉa hè, đường xá, nhà cửa kiên cố ngăn cản sự thấm của nước mưa 1.7 Ý THỨC NGƯỜI DÂN Tình trạng lấn chiếm kênh, rạch diễn ra khá phổ biến Tồn tại các công trình nhà ở và địa điểm buôn bán kinh doanh trái phép Tình trạng xả rác bừa bãi Đặc biệt các chất thải rắn 1.8 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Biến Địa Khí Thủy đổi hình hậu văn khí hậu thấp dần từ nằm trong nằm ở hạ mực nước bắc xuống vùng nhiệt lưu hai triều dâng nam, từ tây đới gió mùa, sông lớn, cao, đạt sang đông, lượng mưa ngập khi có đỉnh dễ ngập khi lớn, tập trung lũ 1,61m triều lên theo mùa Chương 2 XÁC ĐỊNH TRỌNG SỐ VÀ HỆ SỐ MỨC CHẤT LƯỢNG • Bảng trọng số Stt Chỉ tiêu Trọng số 1 Quy hoạch tổng thể đô 0.22 thị 2 Cơ sở hạ tầng hệ thống 0.19 thoát nước 3 Tốc độ đô thị hóa 0.13 4 Khả năng quản lý của cơ 0.12 quan chuyên trách 5 Khả năng tài chính 0.10 6 Bề mặt bê tông hóa 0.08 7 Ý thức người dân 0.08 8 Điều kiện tự nhiên 0.08 • Bảng điểm đánh giá Stt Chỉ tiêu CG CG CG CG C C CG C C C C TB 1 2 3 4 G G 7 G G G G 5 6 8 9 1 11 0 1 Quy hoạch tổng thể 7 6 4 6 4 4 6 4 6 6 4 57/11 đô thị 2 Cở sở hạ tầng HTTN 6 7 5 6 3 4 7 5 6 5 6 60/11 3 Tốc độ đô thị hóa 2 5 6 3 5 6 7 4 5 7 8 58/11 4 Khả năng quản lý của 6 6 5 6 5 4 5 3 7 4 7 58/11 CQCT 5 Khả năng tài chính 9 7 8 7 6 7 6 4 7 7 8 76/11 6 Bề mặt bê tông hóa 3 7 4 2 4 5 8 7 5 4 6 55/11 7 Ý thức người dân 7 9 7 7 4 7 5 8 6 4 7 71/11 8 Điều kiện tự nhiên 5 9 7 5 7 7 8 8 5 4 8 73/11 • Hệ số mức chất lượng: Kma = 0.56327 MỘT SỐ NHẬN XÉT • Chất lượng thoát nước chỉ đạt mức trung bình • Quy hoạch tổng thể sai lầm,yếu kém • Hệ thống thoát nước xuống cấp, chưa đồng bộ • Ao hồ tự nhiên bị san lấp • Công tác duy tu chưa đảm bảo • Bề mặt đô thị ngày càng bị bê tông hóa • Thành phố chưa quan tâm đúng mức • Chưa có sự đầu tư ngân sách thỏa đáng Chương 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Một số đề xuất • Những giải pháp đưa ra phụ thuộc vào chiến lược đô thị của thành phố có bền vững hay không? • Đối với thành phố và các cơ quan chức năng:  Khu vực Nam Sài Gòn cần tiến hành gấp rút nguyên tắc “bù”  Điều chỉnh chính sách sử dụng đất đô thị  Qui hoạch lại các “ Hồ điều tiết nước”  Xây dựng nhà máy xử lý nước thải  Khuyến khích đầu tư tư nhân trong lĩnh vực thoát nước  Phân quyền về chức năng hoạt động của sở GTCC  Các cơ quan có liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn • Đối với địa phương:  Tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị  Xây dựng hệ thống hành lang pháp lý  Thực hiện phương thức: dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra  Về lâu dài, Thành phố nên tham gia vào tổ chức các thành phố bền vững
Luận văn liên quan