Đề tài Đánh giá sự ảnh hưởng của quy hoạch đến thị trường nhà đất ở Thành phố Cần Thơ

Giá đất là cầu nối giữa quan hệ đất đai –thị trường –sự quản lý của Nh à nước. Nhà nước điều tiết quản lý đất đai thông qua giá, hay nói một cách khác, giá đất l à một công cụ kinh tế để ng ười quản lý và người sử dụng tiếp cận với c ơ chế thị trường đồng thời cũng l à căn cứ để đánh giá sự công bằng trong phân phối đất đai, để người sử dụng đất thực hiện theo quyền của m ình và Nhà n ước điều chỉnh các quan hệ đất đai theo quy hoạch, kinh tế v à pháp luật. Cũng nh ư các loại hàng hóa khác trong cơ ch ế thị trường “giá đất” đ ược hình thành và v ận động theo các quy luật sản xuất hàng hóa, quy lu ật giá trị (trao đổi ngang giá), quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, .(H ồ Thị Lam Tr à, 2005). Trên thực tế, giá đất chịu ảnh h ưởng của nhiều yếu tố tác động k hác nhau như yếu tố vị trí, yếu tố quy hoạch, quá tr ình phát tri ển kinh tế -xã hội, chính sách của Nhà nước về đất đai,. v.v. Chính các y ếu tố tác động đó l àm cho giá đ ất luôn có sự dao động và chênh lệch lớn so với mức giá m à Nhà nước ban hành. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Viện Nghi ên cứu phát triển kinh tế x ã hội Hà Nội, hệ lụy của chính sách hai giá đ ã và sẽ còn đậm nét khi các kiểu ưu đãi bao cấp về đất cho khu vực kinh tế nh à nước vẫn có thì sẽ tiếp diễn t ình trạng lạm dụng, tham nhũng, vận động h ành lang và móc ngo ặc giữa các quan chức chính quyền v à doanh nghiệp độc quyền thông qua chế độ chỉ định thầu, chủ đầu t ư. Ông Phùng Văn Ngh ệ, Phó tổng cục tr ưởng phụ trách Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trư ờng (TN-MT) , tình trạng tồntại hai giá đất qua nhiều lần sửa đổi v à ban hành các khung giá đ ất là do Nhà nư ớc chưa có cơ chế phù hợp để theo dõi, c ập nhật giá đất tr ên thị trường Ông Phạm Văn Bình, Học viện Tài chính, cũng nhận định, để thị tr ường nhà đất phát triển chuy ên nghiệp hơn thì rất nhiều dịch vụ li ên quan cần phải cải thiện như tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, s àn giao dịch bất động sản, quản lý bất động sản, đấu giá, quảng cáo. Trong đó, hoạt động định giá bất động sản cần phải đi trước một bước để tác động đ úng vào sự hình thành mặt bằng giá chuẩn chung cho th ị trường. Nhưng hiện nay hoạt động định giá n ày còn rất yếu do không có sự nâng đỡ của Nh à nước.Nhà nước định và giá đất thực tế tr ên thị trường dưới sự tác động của nhiều nhân tố đ ã gây ra nhi ều hệ quả buồn, từ đấy phát sinh tham nhũng của người giao đất, đầu c ơ của nhà đầu tư, Nhà nước mất tiền, ng ười bị thu hồi đất khiếu kiện,.v.v. Những hệ lụy của sự thiếu đồng nhất n ày không ch ỉ trong phạm vi t ài chính, ngân sách, vốn, đầu tư mà đáng ng ại hơn là đãlàm cho thi ếu sự bền vững x ã hội trong quá tr ình phát triển xã hội. Chính sự tác động ti êu cực từ nhiều mặt do các nhân tố gây ra đến giá đất trong nền kinh tế mà đề tài“Đánh giá những nhân tố ảnh h ưởng đến giá quyền sử dụng đất tại Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng tháp” được thực hiện nhằm giải quyết các y êu cầu trên. Cấu trúc luận văn bao gồm: -Chương 1: Cơ sở lý luận về giá đất -Chương 2: Những nhân tố ảnh h ưởng đến giá quyền sử dụng đất -Chương 3: Kết Luận

pdf45 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1897 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá sự ảnh hưởng của quy hoạch đến thị trường nhà đất ở Thành phố Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan