Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID PUBLIC chi nhánh Hải Phòng

Ngân hàng là một loại hình tổ chức trung gian tài chính quan trọng đã xuất hiện từ rất lâu. Sự xuất hiện của ngân hàng đã góp phần rất quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngân hàng hiện nay vẫn là người cho vay chủ yếu đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, ngân hàng là nơi cung cấp các nguồn tín dụng quan trọng giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn cho quá trình sản xuất được liên tục, hiệu quả. Bên cạnh những nhu cầu vốn trung và dài hạn để đổi mới công nghệ, nhà xưởng, máy móc thiết bị, các doanh nghiệp cũng luôn có nhu cầu về những nguồn vốn ngắn hạn nhằm đáp ứng những nhu cầu thiếu hụt tạm thời. Và ngân hàng cũng là một tổ chức cung cấp vốn lưu động quan trọng nhất cho các doanh nghiệp. Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp có đủ vốn để phát triển là một trong những yêu cầu rất quan trọng để kinh tế đất nước có thể phát triển tốt hơn. Do đó việc phát triển hệ thống ngân hàng nói chung và việc mở rộng và nâng cao hoạt động tín dụng của bản thân các ngân hàng nói riêng là một mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng, ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng cũng đã có những bước phát triển đáng kể và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng hiện nay có tỷ trọng tương đối thấp, trong khi đó, đối tượng cho vay chủ yếu của ngân hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời địa bàn thành phố Hải Phòng cũng tập trung nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn tương đối cao. Do đó, trong thời gian tới, một yêu cầu đặt ra cho chi nhánh ngân hàng VID Public Hải Phòng là mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn của chi nhánh, từng bước giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế của thành phố và kinh tế đất nước.

doc58 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID PUBLIC chi nhánh Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1. Ngân hàng thương mẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 4 1.1. Khái niỆM VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.2. Vai trò CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 5 1.3. Phân LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 6 1.3.1. Phân loại tín dụng dựa vào mục đích cho vay 7 1.3.2. Phân loại tín dụng dựa trên thời hạn cho vay 7 1.3.3. Phân loại tín dụng dựa trên mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 8 1.3.4. Phân loại tín dụng dựa trên phương pháp hoàn trả 8 1.3.5. Phân loại tín dụng dựa trên xuất xứ của tín dụng 9 1.3.6. Phân loại tín dụng dựa vào hình thái cấp tín dụng 11 1.4. Quy trình tín dỤNG 11 1.4.1. Khái niệm 11 1.4.2. Các bước của quy trình tín dụng 12 1.4.3. Ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tín dụng 16 2. TÍN DỤNG NGẮN HẠN CHO DOANH NGHIỆP 17 2.1. Nhu cẦU VỐN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 17 2.2. Các loẠI HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP 17 2.2.1. Cho vay mua hàng tồn kho 17 2.2.2. Cho vay vốn lưu động 18 2.2.3. Tài trợ dựa trên cơ sở tài sản có 18 2.2.4. Tài trợ xây dựng tạm thời 18 2.2.5. Tài trợ kinh doanh chứng khoán 19 2.2.6. Tài trợ kinh doanh bán lẻ 19 2.2.7. Cho vay các định chế tài chính khác 19 2.3. Kỹ thuẬT CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN 20 2.3.1. Kỹ thuật cấp tín dụng trực tiếp 20 2.3.2. Kỹ thuật cấp tín dụng gián tiếp 21 chương 2. HOẠt đỘng cho vay ngẮn hẠn đỐI vỚI doanh nghiỆp tẠI ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng 24 1. Vài nét về ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng 24 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24 1.2. Cơ cấu tổ chức 25 1.3. Thực trạng hoạt động của ngân hàng 26 1.3.1. Hoạt động huy động vốn 26 1.3.2. Hoạt động cho vay 28 1.3.3. Các hoạt động khác 28 2. Thực trạng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng 29 2.1. Cơ cấu cho vay 30 2.2. Doanh số cho vay và thu nợ 33 2.3. Đánh giá tình hình cho vay tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng trong những năm gần đây 38 chương 3. Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng 44 1. Định hướng phát triển của ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng trong thời gian tới. 44 2. Giải pháp mở rộng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng VID Public Hải Phòng 45 2.1. Hoàn thiện chính sách cho vay 45 2.2. Hiện đại hóa công nghệ 46 2.3. Tăng cường công tác marketing 47 2.4. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ 50 2.5. Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 51 3. Kiến nghị 51 3.1. KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC 51 3.2. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 52 Lời nói đầu Ngân hàng là một loại hình tổ chức trung gian tài chính quan trọng đã xuất hiện từ rất lâu. Sự xuất hiện của ngân hàng đã góp phần rất quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngân hàng hiện nay vẫn là người cho vay chủ yếu đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, ngân hàng là nơi cung cấp các nguồn tín dụng quan trọng giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn cho quá trình sản xuất được liên tục, hiệu quả. Bên cạnh những nhu cầu vốn trung và dài hạn để đổi mới công nghệ, nhà xưởng, máy móc thiết bị, các doanh nghiệp cũng luôn có nhu cầu về những nguồn vốn ngắn hạn nhằm đáp ứng những nhu cầu thiếu hụt tạm thời. Và ngân hàng cũng là một tổ chức cung cấp vốn lưu động quan trọng nhất cho các doanh nghiệp. Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp có đủ vốn để phát triển là một trong những yêu cầu rất quan trọng để kinh tế đất nước có thể phát triển tốt hơn. Do đó việc phát triển hệ thống ngân hàng nói chung và việc mở rộng và nâng cao hoạt động tín dụng của bản thân các ngân hàng nói riêng là một mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng, ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng cũng đã có những bước phát triển đáng kể và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng hiện nay có tỷ trọng tương đối thấp, trong khi đó, đối tượng cho vay chủ yếu của ngân hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời địa bàn thành phố Hải Phòng cũng tập trung nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn tương đối cao. Do đó, trong thời gian tới, một yêu cầu đặt ra cho chi nhánh ngân hàng VID Public Hải Phòng là mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn của chi nhánh, từng bước giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế của thành phố và kinh tế đất nước. Những vấn đề chung về tín dụng và tín dụng ngắn hạn trong ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng Khái niệm về tín dụng ngân hàng thương mại Tín dụng là hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng thương mại tồn tại qua các hình thức xã hội khác nhau, do đó, tùy theo những cách tiếp cận khác nhau mà người ta đưa ra những định nghĩa khác nhau về tín dụng. Tín dụng ngân hàng là hoạt động tín dụng của ngân hàng đối với các chủ thể trong nền kinh tế. Như vậy, hiểu theo nghĩa rộng, hoạt động tín dụng của ngân hàng có thể bao gồm cả hoạt động ngân hàng với tư cách người được cấp tín dụng và với tư cách người cấp tín dụng. Tuy nhiên do tầm quan trọng của nó mà người ta thường nói về ngân hàng với tư cách là người cấp tín dụng. Tín dụng là một giao dịch về tài sản giữa bên cho vay và bên đi vay, trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo sự thỏa thuận của 2 bên, đồng thời bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi vay cho bên vay khi đến hạn thanh toán. Như vậy có thể hiểu tín dụng với bản chất là một giao dịch về tài sản trên cơ sở hoàn trả với những đặc trưng sau: - Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng có thể là tiền, động sản hoặc bất động sản. - Thời hạn hoàn trả phải được xác định một cách có cơ sở để đảm bảo rằng bên đi vay sẽ hoàn trả tài sản cho bên cho vay đúng thời hạn đã thỏa thuận. - Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trị lúc cho vay, tức là bên đi vay phải trả lãi cho bên cho vay. - Quan hệ tín dụng được chi phối bằng các lệnh phiếu như hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ,... Để thực thi trách nhiệm giữa các bên. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Với chức năng là trung gian tài chính đứng giữa người gửi tiền và người đi vay, ngân hàng đã biến mọi nguồn tiền tệ phân tán trong xã hội thành nguồn vốn tập trung, qua đó điều hoà quan hệ cung - cầu về tiền tệ trong xã hội, thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng. Nguồn vốn nhàn rỗi mà ngân hàng huy động bao gồm:       + Vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức kinh tế.       + Vốn tạm thời nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư. Thông qua công tác tín dụng, ngân hàng đã đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về vốn của các thành phần kinh tế trong xã hội, giúp cho quá trình sản xuất được liên tục, đẩy mạnh quá trình tái sản xuất. Đồng thời tập trung và phân phối vốn tín dụng đã góp phần điều hòa vốn trong nền kinh tế quốc dân từ nơi thừa sang nơi thiếu. Ngoài ra khi sử dụng vốn vay của ngân hàng, doanh nghiệp bị ràng buộc bởi trách nhiệm hoàn trả vốn gốc cộng lãi trong thời gian nhất định được ghi trong hợp đồng tín dụng. Do đó, buộc các doanh nghiệp phải hết sức nổ lực, tận dụng tối đa khả năng của mình để sử dụng một cách có hiệu quả nhất nguồn vốn tín dụng bằng cách động viên vật tư hàng hoá, thúc đẩy quá trình ứng dụng khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã hội đem lại lợi nhuận cho chính doanh nghiệp và đảm bảo nghĩa vụ với ngân hàng. Đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đẩy mạnh đầu tư phát triển Thực tế cho thấy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động và sản xuất kinh doanh cũng phải cần có một lượng vốn nhất định, trong trường hợp muốn mở rộng sản xuất kinh doanh thì cần phải có một lượng vốn lớn hơn. Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp luôn luôn phải đổi mới và mở rộng sản xuất. Vậy doanh nghiệp có thể lấy vốn ở đâu? Và tín dụng ngân hàng là nguồn vốn cơ bản hình thành nên vốn cố định và vốn lưu động của doanh nghiệp. Cùng với việc mở rộng thông thương với nhiều nước trên thế giới, nhu cầu về vốn ngày càng cao, các thành phần kinh tế đang rất cần vốn để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển của xã hội, do đó ngân hàng là nơi tin cậy có thể đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng lớn của các doanh nghiệp.. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Thông qua việc đầu tư vốn để hiện đại hoá máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp hay qua đầu tư tín dụng vào các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, tín dụng ngân hàng đã góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.  Phân loại tín dụng ngân hàng Cùng với sự phát triển của nền kinh tế với xu hướng tự do hoá, các ngân hàng thương mại hiện nay luôn luôn nghiên cứu và đưa ra các hình thức tín dụng khác nhau, để có thể đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất và tái sản xuất, từ đó đa dạng hoá các danh mục đầu tư, mở rộng tín dụng, thu hút khách hàng, tăng lợi nhuận và phân tán rủi ro. Tùy vào cách tiếp cận mà người ta chia tín dụng ngân hàng thành nhiều loại khác nhau. Phân loại tín dụng dựa vào mục đích cho vay Căn cứ vào mục đích cho vay, tín dụng được phân thành những loại sau: - Cho vay bất động sản: là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm và xây dựng bất động sản như nhà ở, đất đai, nhà xưởng, các bất động sản khác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. - Cho vay công nghiệp và thương mại: là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. - Cho vay nông nghiệp: là loại hình cho vay để trang trải các chi phí sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn gia súc, nhiên liệu, lao động,... - Cho vay các định chế tài chính: bao gồm cho vay các ngân hàng, các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng, và các định chế tài chính khác. - Cho vay cá nhân: cấp tín dụng cho cá nhân có nhu cầu vay vốn nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng hoặc trang trải các chi phí thông thường của đời sống thông qua việc phát hành thẻ tín dụng. - Cho thuê tài chính: bao gồm cho thuê vận hành và thuê tài chính. Tài sản cho thuê bao gồm bất động sản và động sản, trong đó chủ yếu là máy móc thiết bị. Phân loại tín dụng dựa trên thời hạn cho vay Căn cứ vào thời hạn cho vay, tín dụng được phân thành những loại sau: - Cho vay ngắn hạn: loại cho vay này có thời hạn đến 12 tháng và được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của các cá nhân. - Cho vay trung hạn: theo quy định hiện nay của nhnn Việt Nam, loại cho vay này có thời hạn trên 12 tháng đến 05 năm. Cho vay trung hạn chủ yếu được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Trong nông nghiệp, chủ yếu cho vay trung hạn chủ yếu là để đầu tư vào máy cày, máy bơm nước, xây dựng vườn công nghiệp,... Bên cạnh đầu tư cho tài sản cố định, vay trung hạn còn là nguồn hình thành vốn lưu động thường xuyên của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập. - Cho vay dài hạn: là loại hình cho vay có thời hạn vay trên 5 năm và thời hạn tối đa có thể lên đến 20-30 năm, một số trường hợp cá biệt có thể lên đến 40 năm. Cho vay dài hạn là loại tín dụng được cung cấp để tài trợ các nhu cầu dài hạn như xây dựng nhà ở, các thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới. Phân loại tín dụng dựa trên mức độ tín nhiệm đối với khách hàng Căn cứ trên mức độ tín nhiệm đối với khách hàng, tín dụng ngân hàng được phân thành những loại sau: - Cho vay không đảm bảo: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố, hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng. Hình thức cho vay này chỉ áp dụng cho các khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, có khả năng tài chính lành mạnh,... - Cho vay có đảm bảo: là loại cho vay có tài sản đảm bảo nợ vay thông qua các hợp đồng thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh. Tài sản đảm bảo nợ vay có thể là tài sản đã có chủ quyền hợp pháp hình thành trước khi có giao dịch tín dụng hoặc có thể hình thành từ vốn vay. Phân loại tín dụng dựa trên phương pháp hoàn trả Căn cứ vào phương pháp hoàn trả, tín dụng được phân thành những loại sau: Cho vay có thời hạn: - Tín dụng phi trả góp: là các khoản cho vay trong đó vốn gốc và lãi được hoàn trả một lần khi đến hạn. - Cho vay trả góp: là khoản vay trong đó nợ gốc và lãi được hoàn trả nhiều lần trong một thời hạn vay gọi là kỳ hạn nợ được xác định một cách cụ thể trong hợp đồng tín dụng. Cho vay không thời hạn: cho vay tuần hoàn là các khoản vay trong đó nợ gốc và lãi được trả một cách tuần hoàn trong thời hạn vay. Phân loại tín dụng dựa trên xuất xứ của tín dụng - Cho vay trực tiếp: ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng. Sơ đồ cho vay trực tiếp:  - Cho vay gián tiếp: là khoản cho vay được thực hiện thông qua việc mua lại các khế ước hoặc các chứng từ nợ đã phát sinh và còn trong thời hạn thanh toán. Các ngân hàng thương mại cho vay gián tiếp theo các loại sau: + Chiết khấu thương mại + Mua các phiếu bán hàng + Nghiệp vụ thanh tín (factoring) Sơ đồ cho vay gián tiếp:  Cấp tín dụng gián tiếp thông qua mua phiếu bán hàng:  : DN thương mại bán chịu hàng hóa cho người mua : DN thương mại chuyển nhượng phiếu bán hàng trả góp cho nh để được tài trợ vốn. : người mua thanh toán cho ngân hàng theo định kỳ. Cho vay gián tiếp thông qua nghiệp vụ factoring:  (1): khách hàng bán các khoản phải thu (khoản phải thu theo hóa đơn cho người mua nợ. (2): người mua nợ thanh toán cho khách hàng (số tiền thanh toán = mệnh giá hóa đơn – lãi và hoa hồng – phần dự phòng để lại). (3): khi đến hạn, con nợ thanh toán cho người mua nợ. Phân loại tín dụng dựa vào hình thái cấp tín dụng Căn cứ vào hình thái cấp tín dụng, tín dụng được chia thành những loại sau: - Tín dụng bằng tiền: là việc ngân hàng cho khách hàng sử dụng tiền trong một thời hạn thỏa thuận. - Tín dụng bằng tài sản: là việc ngân hàng cho khách hàng thuê tài sản đế sử dụng. - Tín dụng chữ ký: ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng bằng uy tín của minh thông qua hình thức bảo lãnh. Đối với nghiệp vụ này, ngân hàng không phải cung cấp tín dụng bằng tiền, nhưng khi người được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng thì ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho người được bảo lãnh. Quy trình tín dụng Khái niệm Quy trình tín dụng là tổng hợp các nguyên tắc, quy định của ngân hàng trong việc cấp tín dụng, nó thường được thể hiện tổng quát trong chính sách tín dụng nhưng luôn được cụ thể hóa bằng các quy định riêng. Quy trình tín dụng bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hoàn, theo một trật tự nhất định, đồng thời có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Quy trình tín dụng là một quá trình từ lúc lập hồ sơ vay đến khi thu hồi hết nợ. Các bước của quy trình tín dụng Thu thập thông tin Lập hồ sơ yêu cầu cấp tín dụng Giai đoạn này chủ yếu do bên đi vay vốn thực hiện. Đây là mặt thủ tục chuẩn bị cơ sở pháp lý cho một hợp đồng tín dụng, tuy nhiên đây cũng là giai đoạn rất quan trọng vì thông qua đó, ngân hàng có thể nắm được các thông tin về người vay: số tiền vay, số lần giải ngân, phương thức thanh toán... Nếu ngân hàng nắm được đầy đủ những thông tin này thì sẽ giúp cho công việc ở những giai đoạn sau được đơn giản hơn. Việc lập hồ sơ yêu cầu cấp tín dụng phụ thuộc vào: Loại khách hàng Loại và kỹ thuật cấp tín dụng Quy mô nhu cầu tín dụng Chính vì thế, hồ sơ tín dụng được các ngân hàng quy định rất cụ thể và chi tiết cho từng đối tượng khách hàng. Hồ sơ thường bao gồm: Giấy yêu cầu vay vốn. Phương án sản xuất kinh doanh của bên đi vay, kế hoạch sử dụng vốn vay, kế hoạch trả nợ vay cho ngân hàng. Những tài liệu chứng minh năng lực pháp lý của bên đi vay. Những tài liệu về tình hình tài chính của bên đi vay. Những giấy tờ liên quan đến đảm bảo tín dụng hoặc điều kiện cấp tín dụng đặc thù. Các tài liệu khác có liên quan đến phương án vay vốn. Thu thập thông tin Sau khi nhận được hồ sơ xin cấp tín dụng, để có cơ sở phân tích tín dụng, ngân hàng phải tiến hành điều tra tín dụng, thu thập thông tin liên quan đến bên đi vay. Phỏng vấn người xin vay Xem xét hồ sơ lưu trữ ở ngân hàng Thu thập thông tin từ các nguồn bên ngoài Điều tra nơi sản xuất kinh doanh của bên đi vay Thông qua các báo cáo tài chính của khách hàng Như vậy, thông qua những bước tiếp cận trên, ngân hàng phải thu thập được từ khách hàng những thông tin sau: Thông tin về năng lực pháp lý và năng lực hành vi của khách hàng. Thông tin về khả năng sử dụng và hoàn trả vốn của khách hàng. Thông tin về đảm bảo tín dụng. Phân tích tín dụng Phân tích tín dụng là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về sử dụng vốn tín dụng, khả năng hoàn trả và khả năng thu hồi vốn vay cả gốc và lãi. Việc phân tích tín dụng tại các ngân hàng có thể là khác nhau về cách thức thực hiện song đều có mục tiêu là tìm kiếm những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả năng kiểm soát những loại rủi ro đó và dự kiến những biện pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. Các ngân hàng thường tiến hành phân tích tín dụng trên hai khía cạnh là phân tích tài chính và phân tích phi tài chính. a) Phân tích phi tài chính Các ngân hàng thường phân tích khách hàng dựa trên những yếu tố sau: Tư cách của người vay Năng lực vay và hoàn trả nợ vay Lãi cho vay Mục đích vay Số tiền Sự hoàn trả Sự đảm bảo Ngoài ra, ngân hàng cũng có thể phân tích thêm các yếu tố điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội chung ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như những chuyển biến của tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước đều có thể ảnh hưởng đến sự rủi ro tín dụng, do đó, ngân hàng cũng phải xem xét đến những yếu tố này và đặc biệt đánh giá mức độ chịu ảnh hưởng của bên đi vay trong thời gian doanh nghiệp sử dụng vốn vay của ngân hàng. b) Phân tích tài chính Phân tích tài chính là phân tích về hiện trạng tài chính và các dự báo về tài chính trong tương lai của bên đi vay. Phân tích tài chính bao gồm đánh giá khái quát về quản trị vốn và các hoạt động kinh doanh, phân tích các chỉ tiêu tài chính, tình hình lưu chuyển tiền tệ, các dự báo tài chính... Thông qua việc phân tích này, ngân hàng sẽ nắm toàn bộ tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính thực tế của doanh nghiệp, từ đó đánh giá khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng, khả năng tạo lợi nhuận và cả những thiệt hại mà ngân hàng phải gánh chịu nếu có rủi ro xảy ra. Cũng thông qua việc phân tích này, ngân hàng có thể xác định được yếu tố về lượng của nhu cầu vay vốn tín dụng, thời hạn cho vay cũng như việc xác định các kỳ hạn trả nợ một cách khoa học và hợp lý. Quyết định tín dụng Quyết định tín dụng là việc chấp thuận hay từ chối cho vay của ngân hàng. Quyết định tín dụng là giai đoạn rất quan trọng, cơ sở để ra quyết định tín dụng bao gồm: Căn cứ trên kết quả phân tích, điều tra tín dụng. Sự tín nhiệm của người quyết định tín dụng đối với bên đi vay. Các quy định của ngân hàng về: thời hạn vay, cơ cấu loại cho vay, cơ cấu khách hàng, mức đảm bảo tín dụng, chi phí và mức sinh lời của khoản cho vay, quy mô tín dụng của ngân hàng,... Nguồn cho vay của ngân hàng khi ra quyết định. Kết quả của việc ra quyết định tín dụng có thể xảy ra theo 2 hướng: Chấp thuận cho vay: nếu ngân hàng chấp thuận cấp tín dụng thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng cùng với hợp đồng có liên quan đến bảo đảm tiền va
Luận văn liên quan