Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Nghệ An

Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng của nền kinh tế quốc dân, là trung gian tài chính hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và có quan hệ mật thiết tới sự phát triển của tất cả các thành phần kinh tế trong xã hội, khách hàng của ngân hàng là mọi thành viên của xã hội nếu có nhu cầu, hoạt động của ngân hàng liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại còn là một kênh quan trọng trong việc thực hiện chính sách kinh tế, đ ặc biệt là chính sách tiền tệ của Chính phủ nhằm ổn định nền kinh tế. Ở nước ta, từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế, chuyển nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Một vấn đề xuyên suốt quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay đó là việc huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chỉ có huy động tập trung ngày càng nhiều và bố trí sử dụng hiệu quả theo cơ cấu hợp lý các nguồn vốn đầu tư thì mới tạo ra động lực đưa nền kinh tế Việt Nam tiến kịp với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Vốn là yếu tố quan trọng góp phần vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, dần sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vốn cho đầu tư phát triển có thể được tạo thành từ nhiều nguồn nhưng với điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành và phát triển thì huy động vốn qua kênh ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất.

pdf59 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 6371 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 1 - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Nghệ An Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 2 - LỜI CẢM ƠN Với kiến thức đã học ở trường cùng với việc tham khảo tài liệu và thực tế thực tập tại Sacombank - Chi nhánh Nghệ An, tôi đã hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Để hoàn thành Báo cáo thực tập, tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo, cô giáo của trường Đại họcVinh, Ngành Tài chính - Ngân hàng, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Bích Thủy đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện Báo cáo thực tập này. Cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của chi nhánh Sacombank Nghệ An đã tạo điều kiện cho tôi có đầy đủ số liệu để nghiên cứu và phân tích, đã trực tiếp hướng dẫn trong thời gian thực tập vừa qua. Tuy nhiên Đề tài nghiên cứu là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, mặt khác do khả năng và kiến thức còn hạn chế, thời gian thực tập có hạn nên Báo cáo thực tập đã không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy cô và Ban lãnh đạo ngân hàng đóng góp thêm ý kiến để bài báo cáo được hoàn thiện hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn ! Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2012 Sinh viên thực hiện Hoàng Thị Kiều Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 3 - MỤC LỤC Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................... 5 LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 6 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH NGHỆ AN ............................................................................................................. 10 1.1.Quá trình hình thành, phát triển. ...................................................................... 10 1.2. Cơ cấu tổ chức của Sacombank – CN Nghệ An .............................................. 11 1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank – CN Nghệ An .................... 14 1.3.1.Tình hình huy động vốn........................................................................... 14 1.3.2.Tình hình cho vay của chi nhánh ............................................................. 16 1.3.3.Tình hình các hoạt động kinh doanh khác ................................................ 19 1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh .......................................... 20 PHẦN 2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH NGHỆ AN ............ 23 2.1.Thực trạng hiệu quả huy động vốn của Sacombank – CN Nghệ An ................. 23 2.1.1.Tổng nguồn vốn vốn huy động ................................................................ 22 2.1.2 Huy động vốn theo hình thức huy động ................................................... 24 2.1.3.Huy động vốn theo đối tượng .................................................................. 25 2.1.4.Huy động vốn theo kỳ hạn ....................................................................... 26 2.1.5.huy động vốn theo loại tiền gửi ............................................................... 28 2.1.6.Lãi suất huy động vốn ............................................................................. 29 2.2. Đánh giá thực trạng hiểu quả huy động vốn tại Sacombank – CN Nghệ An .... 31 2.2.1.Những kết quả đạt được........................................................................... 31 2.2.2.Hạn chế ................................................................................................... 33 2.2.3.Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại .................................................. 34 2.3.Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn ại Sacombank - CN Nghệ An ....... 36 2.3.1.Định hướng hoạt động của Sacombank - CN Nghệ An ............................ 33 2.3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Sacombank – CN Nghệ An........................................................................................................... 37 2.3.2.1. Thực thi chính sách lãi suất mềm dẻo, linh hoạt ................................ 38 2.3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động tiền gửi .................................... 39 2.3.2.3. Xây dựng chính sách tiếp cận và chăm sóc khách hàng hiệu quả..... 421 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 4 - 2.3.2.4. Tăng cường tìm hiểu đối thủ cạnh tranh đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tín dụng để từ đó có các chính sách kịp thời và hiệu quả ....... 44 2.3.2.5. Chú trọng huy động tiền gửi trung, dài hạn và khoán trong công tác huy động ....................................................................................................... 44 2.3.2.6. Gắn chặt hơn nữa việc huy động vốn và sử dụng vốn, quản lý nguồn vốn theo đúng phương pháp và mục tiêu ....................................................... 45 2.3.2.7. Mở rộng mạng lưới huy động ........................................................... 46 2.3.2 8. Đa dạng hóa và hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng ............................ 47 2.3.2.9. Nâng cao hiệu quả thu dịch vụ và kinh doanh ngoại hối .................... 47 2.3.2.10. Phát triển dịch vụ tư vấn .................................................................. 47 2.3.2.11. Một số giải pháp hỗ trợ ................................................................... 48 2.3.3. Một số kiến nghị ..................................................................................... 48 2.3.3.1. Kiến nghị đối với Chính Phủ và ngân hàng Nhà Nước ...................... 49 2.3.3.2. Kiến nghị đối với NH TMCP Sài Gòn Thương Tín ........................... 50 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 55 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 5 - DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng thương mại cổ phần NH TMCP Ngân hàng Nhà Nước NHNN Ngân hàng thương mại NHTM Ngân hàng trung ương NHTW Ngân hàng NH Chi nhánh CN Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank Phòng giao dịch PGD Tổ chức kinh tế TCKT Dân cư DC Nguồn vốn huy động NVHD Tín dụng TD Thanh toán quốc tế TTQT Chương trình khuyến mãi CTKM Cán bộ nhân viên CBNV Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 6 - DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức ......................................................................... 11 Biểu đồ 1.1: Trình độ cán bộ nhân viên .............................................................. 12 Bảng 1.1: Cơ cấu nguồn vốn ............................................................................... 14 Biểu đồ 1.2: So sánh cơ cấu nguồn vốn ........................................................ 15 Bảng 1.2: Tình hình chung về cho vay ............................................................... 17 Biểu đồ 1.3: Tình hình cho vay và thu nợ ..................................................... 18 Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm .............................................. 20 Biểu đồ 1.4: Kết quả hoạt động kinh doanh .................................................. 20 Bảng 2.1: Tổng nguồn vốn huy động ............................................................ 22 Biểu đồ 2.1:Tốc độ tăng trưởng .................................................................... 22 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn theo hình thức huy động ........................ 23 Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng theo hình thức huy động ............................ 24 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn theo đối tượng........................................ 25 Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng theo đối tượng ........................................... 26 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn tiền gửi theo kỳ hạn ............................... 27 Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn theo loại tiền gửi .................................... 29 Bảng 2.6: Biểu lãi suất huy động và cho vay ................................................ 30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 7 - LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng của nền kinh tế quốc dân, là trung gian tài chính hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và có quan hệ mật thiết tới sự phát triển của tất cả các thành phần kinh tế trong xã hội, khách hàng của ngân hàng là mọi thành viên của xã hội nếu có nhu cầu, hoạt động của ngân hàng liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại còn là một kênh quan trọng trong việc thực hiện chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Chính phủ nhằm ổn định nền kinh tế. Ở nước ta, từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế, chuyển nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Một vấn đề xuyên suốt quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay đó là việc huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chỉ có huy động tập trung ngày càng nhiều và bố trí sử dụng hiệu quả theo cơ cấu hợp lý các nguồn vốn đầu tư thì mới tạo ra động lực đưa nền kinh tế Việt Nam tiến kịp với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Vốn là yếu tố quan trọng góp phần vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, dần sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vốn cho đầu tư phát triển có thể được tạo thành từ nhiều nguồn nhưng với điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành và phát triển thì huy động vốn qua kênh ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất. Đối với ngân hàng, nếu như nói nguồn vốn tự có là cơ sở, tiền đề để tổ chức hoạt động kinh doanh thì nguồn vốn huy động đóng vai trò chủ đạo và đảm bảo cơ sở tài chính cho mở rộng hoạt động kinh doanh. Có thể nói nguồn vốn huy động có ý nghĩa quyết định đến quy mô kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng thương mại với vai trò quan trọng nhất là trung gian tài chính trong việc huy động vốn để tái cấp vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh chủ yếu trên lĩnh vực tiền tệ cho nên bắt buộc phải hoạt động có hiệu quả để vừa đảm bảo mục tiêu an toàn trong kinh doanh vừa có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường đầy biến động và qua đó thực hiện tốt vai trò “đi vay để cho vay”. Để đảm bảo được Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 8 - những điều này thì nguồn vốn của ngân hàng phải luôn luôn sẵn sàng, công tác huy động vốn phải được tiến hành có hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu cho vay nhưng chi phí huy động thấp nhất. Chính vì vậy, vấn đề huy động vốn với các ngân hàng hiện nay đang được đặt lên hàng đầu. Hệ thống NHTM Việt Nam nói chung, NH TMCP Sài Gòn Thương Tín và NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Nghệ An nói riêng thông qua hoạt động của mình đã không ngừng mở rộng quan hệ với các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh các NHTM cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả huy động vốn, tạo nguồn vốn dồi dào, chất lượng cao đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đang là vấn đề được quan tâm và tìm biện pháp thực hiện. Xuất phát từ thực tế đó và nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác huy động vốn đối với hoạt động của một NHTM, sau thời gian tìm hiểu và nghiên cứu tại cơ sở thực tập tôi chọn nghiên cứu đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Nghệ An” làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.  Mục đích nghiên cứu của đề tài  Tìm hiểu một số đặc điểm tổng quan về Sacombank- Chi nhánh Nghệ An, Đánh giá chung về hiệu quả thực trạng hoạt động huy động vốn của chi nhánh, thông qua quá trình phân tích, đưa ra những nguyên nhân tồn tại và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết  Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của Sacombank - chi nhánh Nghệ An trong thời gian tới.  Phương pháp Nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp này được sử dụng để phân tích, tổng hợp hệ thống cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của NH thông qua các số liệu từ sách, báo, giáo trình, các thông tin tổng hợp trên mạng Internet…  Phương pháp thu thập số liệu: Phương pháp này được sử dụng để tìm hiểu hoạt động huy động vốn của đơn vị thực tập, cũng như thu thập các số liệu cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu  Phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế để phân tích số liệu;  Phương pháp so sánh để biết được sự tăng giảm tương đối của các chỉ tiêu qua từng năm  Đối tượng nghiên cứu của đề tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 9 - phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn của Sacombank-chi nhánh Nghệ An qua 3 năm 2009 - 2011 thông qua các số liệu thu thập từ Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh. Kết cấu của đề tài ngoài phần Mở đầu và Kết luận, phần nội dung nghiên cứu được chia làm 2 phần bao gồm: Phần 1: Tổng quan về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Nghệ An. Phần 2: Thực trạng và Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Nghệ An. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 10 - NỘI DUNG PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH NGHỆ AN 1.1. Quá trình hình thành, phát triển. Sacombank là một ngân hàng TMCP nằm trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam, chịu sự kiểm tra và giám sát của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, tên giao dịch là Sacombank, được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 0006/NH-CP ngày 05/12/1991 do Ngân hàng Nhà nước cấp trên cơ sở sát nhập 4 tổ chức tín dụng là Ngân hàng phát triển kinh tế Gò Vấp, HTX Tín dụng Lữ Gia, Tân Bình và Thành Công; với nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện các dịch vụ Ngân hàng. Được chính thức hoạt động từ ngày 21/12/1991, Sacombank là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên ở Việt Nam. Chi nhánh Sacombank Nghệ An là thành viên trực thuộc của Sacombank được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 2009, hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng và điều lệ của Sacombank. Tên gọi và trụ sở. - Tên đầy đủ: Sacombank chi nhánh Nghệ An - Địa chỉ : số 72 Lê Lợi, Phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An - Số điện thoại : 0388.600.777 Trụ sở Chi nhánh được đầu tư xây dựng rất khang trang với quy mô một tầng trệt và ba tầng lầu với tổng diện tích sử dụng hơn 300m2. Chi nhánh Nghệ An là đơn vị mở đầu cho chiến lược mở rộng mạng lưới của Sacombank trong năm 2009. Tính đến thời điểm 31/01/2012 Sacombank có vốn điều lệ là 10.740 tỷ đồng, với mạng lưới hoạt động 408 điểm giao dịch với 18 sở giao dịch, 69 chi nhánh 297 phòng giao dịch ở các tỉnh, thành phố Việt Nam cũng như tại Trung Quốc, Lào, Campuchia trên nền tảng công nghệ hiện đại của NH lõi T-24, phiên bản R8. Sacombank cũng định hướng và xây dựng được một hệ thống khách hàng bán lẻ gồm cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định qua các thời kỳ. Đồng thời, Ngân hàng cũng triển khai thành công các mô hình bán lẻ chuyên biệt và các gói sản phẩm dịch vụ bán lẻ dành riêng cho từng đối tượng khách hàng cụ thể… Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 11 - Các sản phẩm được cung cấp tại Sacombank - Chi nhánh Nghệ An: - Huy động vốn bằng tiền VND, USD và vàng với lãi suất hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn. - Tài trợ vốn qua cho vay ở mọi loại hình; đặc biệt là cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay tiểu thương và cho vay cá nhân phục vụ cho các mục đích sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, xây dựng sửa chữa nhà, du học, đi làm việc ở nước ngoài, mua xe ôtô... Thủ tục vay nhanh gọn, lãi suất hợp lý, tiến độ giải ngân kịp thời nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng của khách hàng. - Thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh tại quầy giao dịch của Ngân hàng hoặc tại nhà với thời gian ngắn, phí chuyển hợp lý thông qua mạng lưới hoạt động tại điểm giao dịch ở các tỉnh thành trên cả nước. - Phát hành thẻ thanh toán, thẻ tín dụng (nội địa và quốc tế) với dịch vụ đa dạng: rút tiền mặt, thanh toán… tại các khu vui chơi, khu dân cư, trung tâm thương mại. - Thực hiện các dịch vụ: thanh toán quốc tế, bảo lãnh, bao thanh toán, thu chi trả lương hộ, thu đổi ngoại tệ – vàng, chi trả kiều hối và các dịch vụ tư vấn tài chính khác… 1.2. Cơ cấu tổ chức của Sacombank – CN Nghệ An * Sơ đồ bộ máy tổ chức Bộ máy tổ chức của Sacombank chi nhánh Nghệ An hiện nay bao gồm : - Hội sở chính của Sacombank chi nhánh Nghệ An: ban Giám đốc và 3 phòng nghiệp vụ. - Các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh tại Quán Bánh, Hưng Bình và trên địa bàn huyện Diễn Châu. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 12 - Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Sacombank chi nhánh Nghệ An Cơ cấu tổ chức : (Nguồn: Phòng nhân sự của Sacombank chi nhánh Nghệ An ) Cơ cấu nhân sự : Sacombank chi nhánh Nghệ An hiện có 54 cán bộ công nhân viên, gồm 25 nữ và 29 nam. Độ tuổi trung bình 26 tuổi. - Trình độ chuyên môn: + Thạc sĩ : 2 người + Đại học : 36 người + Cao đẳng : 5 người + Trung cấp : 3 người + Khác : 8 người Biểu đồ 1.1: Trình độ cán bộ nhân viên 4% 66% 9% 6% 15% Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp Khác ( Nguồn: Số liệu phòng nhân sự của Sacombank - chi nhánh Nghệ An) Ban giám đốc: - Giám đốc - Phó Giám đốc Phòng dịch vụ khách hàng Phòng Kế toán – Hành chính Phòng hỗ trợ kinh doanh Phòng giao dịch Quán Bánh Phòng giao dịch Hưng Bình Phòng giao dịch Diễn Châu Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Hoàng Thị Kiều Trang Lớp 49B2-TCNH MSSV: 0854027241 - 13 - * Chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban. Ban giám đốc Ban giám đốc có nhiệm vụ điều hành hoạt động của Sacombank chi nhánh Nghệ An - Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc Giám đốc của Sacombank chi nhánh Nghệ An là người đại diện theo uỷ quyền và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của chi nhánh Nghệ An, thực hiện công tác quản lý hoạt động tại
Luận văn liên quan