Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản

Công trình gồm 77 trang từ lời mở đầu cho tới phần kết luận, được kết cấu thành 3 chương, bao gồm: Chương 1: Tổng quan về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam và thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Nhật Bản. Chương này giới thiệu tổng quan về năng lực xuất khẩu (NLXK) của doanh nghiệp với những chỉ tiêu đánh giá cụ thể như năng lực tài chính của doanh nghiệp; trình độ cán bộ làm công tác xuất khẩu của doanh nghiệp; khả năng áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ của doanh nghiệp; kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu; hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lựa chọn thị trường mục tiêu; năng lực quản lý và điều hành, tổ chức xuất khẩu; Đồng thời, chương này cũng trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến NLXK của doanh nghiệp, các vấn đề cơ bản về thị trường Nhật Bản và hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản (NLTS) của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, những đặc điểm cơ bản về kinh tế kỹ thuật và các chế định pháp lý của thị trường Nhật Bản mà các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường này. Chương 2: Thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn dựa theo các nội dung, tiêu chí ở chương 1, đề tài đã đánh giá thực trạng NLXK của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để làm căn cứ đưa ra các giải pháp ở chương 3. Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới. Nội dung chương này đề cập đến triển vọng xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM, từ đó đưa ra kiến nghị của nhóm nghiên cứu liên quan đến đề tài.

pdf130 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƢỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM 2009 Tên công trình: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN SANG THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN Thuộc nhóm ngành khoa học: XH1b 1. Họ và tên sinh viên: Lê Gia Thăng - Nam/nữ: Nam - Dân tộc: Kinh Lớp : A3 Khóa: K45 Khoa: Quản trị kinh doanh Năm thứ: 3/4 Ngành học: Kinh doanh quốc tế 2. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tuấn Dương - Nam/nữ: Nam – Dân tộc: Kinh Lớp: A1 Khóa: K45 Khoa: Quản trị kinh doanh Năm thứ: 3/4 Ngành học: Kinh doanh quốc tế Họ và tên ngƣời hƣớng dẫn: PGS.,TS. Bùi Ngọc Sơn – Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ 2 TÓM TẮT CÔNG TRÌNH Công trình gồm 77 trang từ lời mở đầu cho tới phần kết luận, được kết cấu thành 3 chương, bao gồm: Chương 1: Tổng quan về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam và thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Nhật Bản. Chương này giới thiệu tổng quan về năng lực xuất khẩu (NLXK) của doanh nghiệp với những chỉ tiêu đánh giá cụ thể như năng lực tài chính của doanh nghiệp; trình độ cán bộ làm công tác xuất khẩu của doanh nghiệp; khả năng áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ của doanh nghiệp; kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu; hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lựa chọn thị trường mục tiêu; năng lực quản lý và điều hành, tổ chức xuất khẩu; Đồng thời, chương này cũng trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến NLXK của doanh nghiệp, các vấn đề cơ bản về thị trường Nhật Bản và hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản (NLTS) của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, những đặc điểm cơ bản về kinh tế kỹ thuật và các chế định pháp lý của thị trường Nhật Bản mà các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường này. Chương 2: Thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn dựa theo các nội dung, tiêu chí ở chương 1, đề tài đã đánh giá thực trạng NLXK của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để làm căn cứ đưa ra các giải pháp ở chương 3. Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới. Nội dung chương này đề cập đến triển vọng xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM, từ đó đưa ra kiến nghị của nhóm nghiên cứu liên quan đến đề tài. 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AJCEP: ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản ASEAN: Association of Southeast Asian Nations – Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á BGĐ: Ban giám đốc DNNN: Doanh nghiệp nhà nước GMP: Good Manufacturing Practices HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point System: hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn ISO: International Organization for Standardization – Tiêu chuẩn quốc tế về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng NLTS: Nông lâm thuỷ sản NLXK: Năng lực xuất khẩu SPXK: Sản phẩm xuất khẩu TNHH: Trách nhiệm hữu hạn Tp. HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TQM: Total Quality Management: Quản lý chất lượng tổng thể VASEP: Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam VJEPA: Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 4 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ THỊ TRƢỜNG NHẬP KHẨU HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN CỦA NHẬT BẢN .................................................. 4 I. Năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam ........................... 4 1. Doanh nghiệp và phân loại các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam .......... 4 1.1. Khái niệm .................................................................................................... 4 1.2. Phân loại doanh nghiệp ................................................................................ 4 2. Năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam ................................. 5 2.1. Khái niệm về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp .................................. 5 2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp ...................... 6 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến NLXK của doanh nghiệp Việt Nam ............. 11 3.1. Nhóm các nhân tố nội tại của doanh nghiệp ............................................. 11 3.2. Nhóm các nhân tố trong nước ................................................................... 13 3.2. Nhóm các nhân tố ngoài nước .................................................................. 14 II. Thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Nhật Bản ....... 15 1. Thị trường Nhật Bản và hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản ....................... 15 1.1. Tổng quan về thị trường Nhật Bản ............................................................ 15 1.2. Hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản ...................................................... 21 2. Những đặc điểm cơ bản về kinh tế kỹ thuật và các chế định pháp lý của thị trường Nhật Bản mà các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường này ............................................................................................. 24 2.1. Quy định về kiểm soát hóa chất, kháng sinh ............................................ 24 2.2. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) .......... 25 2.3. Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) ........................ 25 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT 5 KHẨU CÁC MẶT HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN ....................................................................................................... 27 I. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sang thị trƣờng Nhật Bản ........................ 27 1. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông sản ............................................ 27 2. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ............................................... 30 3. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng thủy sản ............................................. 31 II. Báo cáo kết quả điều tra năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trƣờng Nhật Bản ......................................................................................... 32 1. Năng lực tài chính của doanh nghiệp ....................................................... 33 2. Trình độ cán bộ làm công tác xuất khẩu ................................................... 34 3. Trình độ áp dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp ................... 36 4. Kinh nghiệm kinh doanh của doanh nghiệp ............................................. 37 5. Kết quả điều tra hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lựa chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp ............................................................... 38 6. Báo cáo khảo sát năng lực quản lý và điều hành, tổ chức xuất khẩu ....... 40 III. Đánh giá thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thuỷ sản sang thị trƣờng Nhật Bản . 41 1. Đánh giá thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp ................. 41 2. Đánh giá thực trạng trình độ cán bộ làm công tác xuất khẩu ............ 42 3. Đánh giá trình độ áp dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp ... 44 4. Đánh giá kinh nghiệm kinh doanh của doanh nghiệp ....................... 45 5. Đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lựa chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp ..................................................................... 45 6. Đánh giá năng lực quản lý điều hành, tổ chức xuất khẩu ................. 47 IV. Đánh giá các nhân tố tác động đến năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản ............................................................................................. 48 6 1. Nhóm nhân tố nội tại tác động đến năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp 48 2. Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh doanh trong nước tác động NLXK của doanh nghiệp ...................................................................................................... 49 3. Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh doanh ngoài nước tác động đến NLXK của doanh nghiệp ............................................................................................... 50 CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN TRONG THỜI GIAN TỚI .................................. 53 I. Triển vọng xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trƣờng Nhật Bản của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ....................... 53 1. Dự báo nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng NLTS của Nhật Bản ............... 53 2. Cơ hội xuất khẩu và ưu thế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có được so với các địa phương khác khi xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản .............................................................. 53 2.1. Cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản .............. 53 2.2. Ưu thế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có được so với các địa bàn khác ...................................................................................... 55 II. Các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trƣờng Nhật Bản ........................................................................................................... 57 1. Cơ sở đề xuất giải pháp ............................................................................ 57 1.1. Phân tích SWOT ....................................................................................... 57 1.2. Khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ........................................................... 58 2. Các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản 60 7 2.1. Giải pháp về phía Nhà nước và chính quyền thành phố ........................... 60 2.2. Giải pháp về phía các doanh nghiệp ......................................................... 69 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật Bản liên tục tăng trong gần 20 năm trở lại đây và chỉ xếp thứ hai sau Hoa Kì, đạt 8,537.9 triệu USD năm 2008. Thị trường Nhật Bản là một trong những thị trường nhập khẩu chủ đạo của các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, đối với mặt hàng nông lâm thủy sản (NLTS) – những mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam thì vấn đề xuất khẩu những mặt hàng này là một vấn đề đáng được quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) với ưu thế là trung tâm kinh tế và lân cận với các vùng sản xuất sản phẩm NLTS nên có tiềm năng tập trung nguồn hàng và xuất khẩu mặt hàng này khá lớn. Đồng thời, Nhật Bản là một thị trường nhập khẩu lớn đối với các mặt hàng này nhưng cũng là một thị trường khó tính cần phải nghiên cứu và tìm hiểu cẩn thận. Việc nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu mặt hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản nói riêng là một trong những việc cần thiết trong công cuộc phát triển và bình ổn kinh tế trong giai đoạn hội nhập hiện tại. Để có thể thực hiện được vấn đề trên một cách hiệu quả cần có một cái nhìn tổng quát về thực trạng của năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu mặt hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản trong thời gian gần đây. Để từ đó có thể thấy được kết quả của vấn đề này cũng như những nguyên nhân của thực trạng trên. Trên cơ sở những kết quả và nguyên nhân đã tìm được, có thể tìm 8 hiểu những giải pháp và kiến nghị để góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu mặt hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới. Đề tài “GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN SANG THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN” sẽ nghiên cứu dưới góc độ và khả năng của những sinh viên khối ngành kinh tế - chuyên ngành kinh doanh quốc tế. 2. Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Tp. HCM khẩu các mặt hàng NLTS trên thị trường Nhật Bản trong thời gian gần đây (2003 – 2008) Đánh giá thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản. Từ thực trạng của vấn đề nghiên cứu đưa ra những giải pháp và kiến nghị với Nhà nước, Cơ quan, Ban ngành có liên quan và các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản nói riêng và nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: là năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng NLTS trên địa bàn Tp. HCM. Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong giai đoạn 2003 – 2008 và quí I/2009, tập trung vào các doanh nghiệp xuất khẩu NLTS. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trong thời gian tới. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu theo phương pháp tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu từ sách, báo, Internet, Báo cáo của ngành, các đề tài nghiên cứu từ trước đó để thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu. Sử dụng kết quả khảo sát thực tế, từ đó phân tích và nghiên cứu. 9 5. Kết quả nghiên cứu dự kiến Kết quả của đề tài nghiên cứu sẽ đưa ra một các nhìn khái quát và tổng quan của một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên về vấn đề năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản hiện tại và đây là một kiến nghị, một tài liệu tham khảo đối với các cơ quan, ban ngành có liên quan và đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng NLTS để từ đó là cơ sở cho các chính sách và giải pháp thích hợp. Đề tài này cũng là một tài liệu cho những người đang nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến việc xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM sang thị trường Nhật Bản đặc biệt là các bạn sinh viên khối ngành kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế. 6. Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài nghiên cứu khoa học gồm có 3 chương. Cụ thể: Chương 1: Tổng quan về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam và thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Nhật Bản. Chương 2: Thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản. Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các Cán bộ, Giảng viên đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình này. Chúng tôi nhận thấy rằng đây là một vấn đề lớn đòi hỏi phải có những kiến thức sâu rộng cả về lý luận lẫn thực tiễn, trong khi trình độ kiến thức của nhóm thực hiện còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Ban tổ chức, quý thầy cô và người đọc để đề tài có thể hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn. 10 Nhóm sinh viên thực hiện. 11 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ THỊ TRƢỜNG NHẬP KHẨU HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN CỦA NHẬT BẢN II. Năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam 3. Doanh nghiệp và phân loại các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam 1.1. Khái niệm Có khá nhiều cách hiểu về khái niệm doanh nghiệp dưới góc độ của khoa học quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và khoa học pháp lý. Doanh nghiệp được hiểu đơn giản là: là một chủ thể kinh tế tiến hành các hoạt động kinh tế theo một kế hoạch nhất định nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Trên thực tế doanh nghiệp được gọi bằng nhiều thuật ngữ khác nhau: cửa hàng, nhà máy, xí nghiệp, hãng,.. Dưới góc độ của pháp luật, từ khi thực hiện đổi mới, khái niệm doanh nghiệp đã được quy định lần đầu tiên trong Luật công ty năm 1990, sau đó tại Điều 3, Luật Doanh nghiệp năm 1999 và Điều 4, Luật Doanh nghiệp năm 2005 định nghĩa về doanh nghiệp như sau: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”. 1.2. Phân loại doanh nghiệp Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm:  Doanh nghiệp nhà nước  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Doanh nghiệp liên doanh và công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài  Doanh nghiệp dân doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)(Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty TNHH một thành viên), Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Công ty tư nhân,  Doanh nghiệp tập thể Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bao gồm các chủ thể kinh doanh sau đây: 12 Kinh doanh cá thể (sole proprietorship) Kinh doanh góp vốn (partnership) Công ty (corporation) Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu, nhược điểm riêng và phù hợp với quy mô và trình độ phát triển nhất định. Hầu hết các doanh nghiệp lớn hoạt động với tư cách là công ty. Đây là loại hình phát triển nhất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu có thể coi tất cả các loại hình đó là doanh nghiệp. Tóm lại, việc phân loại các doanh nghiệp có thể diễn tả theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Phân loại doanh nghiệp Việt Nam Nguồn: Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 4. Năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam 2.1. Khái niệm về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Doanh nghiệp Việt Nam Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngòai Doanh nghiệp dân doanh Công ty 100% vốn đầu tư nước ngòai Công ty liên doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên Công ty TNHH một thành viên Công ty cổ phần Công ty tư nhân Doanh nghiệp nhà nƣớc Doanh nghiệp tập thể Hợp tác xã 13 Hiện chưa có khái niệm chính thức về Năng lực xuất khẩu (NLXK), tuy nhiên nếu căn cứ theo cách hiểu truyền thống và phù hợp với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam thì NLXK của một doanh nghiệp được định nghĩa như sau: NLXK là khả năng xuất khẩu cao nhất của doanh nghiệp đó ra thị trường nước ngoài trong một thời gian nhất định. NLXK của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố cơ bản như: năng lực tài chính, trình độ cán bộ công tác xuất khẩu, năng lực huy động nguồn hàng xuất khẩu, năng lực tìm kiếm thị trường xuất khẩu, năng lực tổ chức xuất khẩu, năng l
Luận văn liên quan