Đề tài Giải pháp nhằm phát triển hình thức Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam

Sau 18 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã thu hút khoảng 6.880 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 64,6 tỷ USD, trong số đó, có 5.918 dự án đầu tư được cấp phép còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 50,5 tỷ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2006-2010, thì thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn này phải phấn đấu đạt mức từ 23 tỷ - 24 tỷ USD. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong thu hút đầu tư nước ngoài giữa các quốc gia, để đạt mục tiêu này Việt Nam cần có những giải pháp mang tính đột phá, tạo được lợi thế cạnh canh so với các nước trong khu vực và có tính hấp dẫn cao đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian qua, nhằm đối phó với tình hình khó khăn trong và ngoài nước và để cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, hàng loạt các ưu đãi về tài chính và các chính sách về đầu tư nước ngoài thông thoáng đã được áp dụng. Theo các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài nhận định tính thông thoáng và các ưu đãi trong Luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam đã tiếp cận và thậm chí vượt hơn so với một số nước trong khu vực.

pdf147 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1866 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm phát triển hình thức Công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi: Sau 18 naêm môû cöûa thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, Vieät Nam ñaõ thu huùt khoaûng 6.880 döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù khoaûng 64,6 tyû USD, trong soá ñoù, coù 5.918 döï aùn ñaàu tö ñöôïc caáp pheùp coøn hieäu löïc vôùi toång voán ñaêng kyù ñaït 50,5 tyû USD. Caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong thôøi gian qua ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp quan troïng trong quaù trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa quoác gia. Ñeå thöïc hieän thaéng lôïi chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi thôøi kyø 2006- 2010, thì thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong giai ñoaïn naøy phaûi phaán ñaáu ñaït möùc töø 23 tyû - 24 tyû USD. Trong boái caûnh caïnh tranh khoác lieät trong thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi giöõa caùc quoác gia, ñeå ñaït muïc tieâu naøy Vieät Nam caàn coù nhöõng giaûi phaùp mang tính ñoät phaù, taïo ñöôïc lôïi theá caïnh canh so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø coù tính haáp daãn cao ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Trong thôøi gian qua, nhaèm ñoái phoù vôùi tình hình khoù khaên trong vaø ngoaøi nöôùc vaø ñeå caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö nöôùc ngoaøi, haøng loaït caùc öu ñaõi veà taøi chính vaø caùc chính saùch veà ñaàu tö nöôùc ngoaøi thoâng thoaùng ñaõ ñöôïc aùp duïng. Theo caùc chuyeân gia vaø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhaän ñònh tính thoâng thoaùng vaø caùc öu ñaõi trong Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa Vieät Nam ñaõ tieáp caän vaø thaäm chí vöôït hôn so vôùi moät soá nöôùc trong khu vöïc. Do vaäy, vôùi muïc tieâu phaùt trieån kinh teá beàn vöõng, taïo söï bình ñaúng giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá vaø quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, thì vieäc tieáp tuïc chæ ñôn thuaàn aùp duïng caùc öu ñaõi veà taøi chính hoaøn toaøn khoâng phaûi laø giaûi phaùp toái öu. Vì theá, chuyeån ñoåi doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi sang 2 coâng ty coå phaàn (coøn goïi laø coå phaàn hoùa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi) vaø phaùt trieån hình thöùc coâng ty coå phaàn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam khoâng nhöõng ñöôïc xem laø giaûi phaùp môùi nhaèm ña daïng hoùa hình thöùc ñaàu tö nöôùc ngoaøi maø coøn taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù ñieàu kieän môû roäng quy moâ vaø lónh vöïc hoaït ñoäng, ñoùng goùp ngaøy caøng nhieàu vaøo quaù trình phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. 2. Muïc ñích nghieân cöùu cuûa luaän aùn: Thí ñieåm coå phaàn hoùa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø moät chuû tröông lôùn cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc trong toång theå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi quoác gia. Do ñaây laø vaán ñeà coøn raát môùi meõ do vaäy trong quaù trình trieån khai thöïc hieän chuû tröông naøy taát yeáu phaùt sinh nhieàu vaán ñeà nhö: löïa choïn doanh nghieäp coå phaàn hoùa, xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp vaø ñaùnh giaù phaân loaïi doanh nghieäp theo taäp quaùn quoác teá, nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn, cô cheá quaûn lyù doanh nghieäp sau khi chuyeån sang coâng ty coå phaàn,… caàn phaûi ñöôïc nghieân cöùu moät caùch coù heä thoáng vaø theo chuaån möïc quoác teá. Xuaát phaùt töø nhöõng suy nghó treân, muïc ñích nghieân cöùu cuûa luaän aùn laø nhaèm nghieân cöùu caùc vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn trong vaø ngoaøi nöôùc veà coå phaàn hoùa, ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thò tröôøng chöùng khoaùn vaø coå phaàn hoùa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå töø ñoù tìm ra nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp vôùi ñaëc thuø cuûa neàn kinh teá quoác gia nhaèm thuùc ñaåy phaùt trieån hình thöùc coâng ty coå phaàn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Luaän aùn taäp trung nghieân cöùu veà vaán ñeà coå phaàn hoùa vaø phaùt trieån hình thöùc coâng ty coå phaàn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam cuõng nhö caùc vaán ñeà lieân quan phuïc vuï cho muïc tieâu nghieân cöùu cuûa luaän aùn. 3 4. Phöông phaùp nghieân cöùu: Söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu duy vaät bieän chöùng, duy vaät lòch söû keát hôïp vôùi caùc phöông phaùp nhö: thoáng keâ, so saùnh, phaân tích, toång hôïp… ñeå thöïc hieän nghieân cöùu. 5. Keát caáu cuûa luaän aùn: Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän, muïc luïc vaø taøi lieäu tham khaûo vaø caùc phuï luïc, baûng bieåu ñính keøm, luaän aùn goàm coù 3 chöông: Chöông 1: Nhöõng vaán ñeà chung veà coâng ty coå phaàn, thò tröôøng chöùng khoaùn vaø coå phaàn hoùa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Chöông II: Tình hình thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong thôøi gian qua vaø thöïc traïng quaù trình coå phaàn hoùa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. Chöông III: Giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån coâng ty coå phaàn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. 6. Ñoùng goùp môùi cuûa luaän aùn: Nghieân cöùu coù heä thoáng caùc vaán ñeà veà lyù luaän vaø thöïc tieãn trong vaø ngoaøi nöôùc veà coå phaàn hoùa vaø aùp duïng hình thöùc coâng ty coå phaàn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi töø ñoù ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm boå ích ñeå nghieân cöùu vaän duïng vaøo thöïc tieãn Vieät Nam. Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm thuùc ñaåy tieán ñoä coå phaàn hoùa doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø phaùt trieån hình thöùc coâng ty coå phaàn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng nhö caùc giaûi phaùp nhaèm taêng cöôøng thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. 4 CHÖÔNG 1 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN, THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN VAØ COÅ PHAÀN HOAÙ DOANH NGHIEÄP COÙ VOÁN ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI W — X 1.1. Cô sôû lyù luaän veà coâng ty coå phaàn. 1.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån coâng ty coå phaàn treân theá giôùi. Vaøo cuoái theá kyû 18 ñaàu theá kyû 19, cuøng vôùi söï tieán boä nhanh choùng cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa nhieàu ngaønh coâng nghieäp, thöông maïi cuûa theá giôùi cuõng nhö nhu caàu saûn xuaát, kinh doanh, thöông maïi ngaøy caøng taêng cao, ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng soá voán lôùn maø caùc coâng ty quy moâ nhoû khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc. Ñieàu naøy ñaõ daãn ñeán söï phaùt sinh nhöõng coâng ty voâ danh coù quy moâ lôùn hôn caùc coâng ty ñaõ coù tröôùc ñoù. Caùc coâng ty naøy coù khaû naêng huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn voán trong neàn kinh teá maø khoâng caàn coù söï quen bieát giöõa nhöõng ngöôøi tham gia vaøo coâng ty ñeå nhaèm taäp trung ñöôïc nguoàn voán lôùn ñeå thöïc hieän caùc döï aùn kinh doanh coù quy moâ lôùn maø baûn thaân caù nhaân moät coâng ty thoâng thöôøng hay moät caù nhaân khoâng theå coù ñuû voán. Ví duï nhö ñeå ruùt ngaén ñöôøng vaän chuyeån haøng hoùa xuyeân ñaïi döông, ngöôøi ta ñaõ nghó ra caùch ñaøo caùc con keânh. Tuy nhieân ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc döï aùn quy moâ lôùn nhö döï aùn ñaøo caùc con keânh naøy thì caàn phaûi coù soá tieàn raát lôùn maø khoâng ai moät mình coù theå coù nhöõng soá tieàn lôùn nhö theá. Do vaäy caùc coâng ty phaûi tìm caùch huy ñoäng tieàn cuûa ngöôøi daân, moät trong nhöõng caùch nhanh nhaát laø hoï phaûi thaønh laäp caùc coâng ty coå phaàn, nghóa laø chia nhoû toång soá voán cuûa 5 coâng ty thaønh nhieàu phaàn baèng nhau, muïc ñích laø ñeå coù nhieàu ñoái töôïng coù theå tham gia goùp voán vaøo coâng ty. Khi ngöôøi daân boû tieàn mua coå phieáu, luùc ñoù hoï seõ trôû thaønh coå ñoâng cuûa coâng ty. 1.1.2. Ñaëc ñieåm cuûa Coâng ty coå phaàn: Theo Luaät doanh nghieäp nöôùc ta, coâng ty coå phaàn laø doanh nghieäp trong ñoù: Voán ñieàu leä ñöôïc chia thaønh nhieàu phaàn baèng nhau, goïi laø coå phaàn. Coå ñoâng, ngöôøi sôû höõu coå phaàn, chæ chòu traùch nhieäm veà nôï vaø caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa doanh nghieäp trong phaïm vi soá voán ñaõ goùp vaøo doanh nghieäp; coå ñoâng coù quyeàn töï do chuyeån nhöôïng coå phaàn cuûa mình cho ngöôøi khaùc, tröø caùc tröôøng hôïp phaùp luaät hoaëc ñieàu leä coâng ty caám. Soá löôïng coå ñoâng toái thieåu laø 03 vaø khoâng haïn cheá soá löôïng toái ña. Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa Coâng ty coå phaàn: Öu ñieåm: - Coù khaû naêng huy ñoäng voán lôùn vaø nhanh nhôø phaùt haønh coå phieáu hoaëc traùi phieáu, do vaäy coù khaû naêng môû roäng nhanh choùng quy moâ vaø lónh vöïc hoaït ñoäng; - Caùc coå ñoâng chæ chòu traùch nhieäm veà soá voán cuûa mình goùp vaøo coâng ty; - Gaén quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty; - Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Coâng ty voâ haïn. Khoâng bò chi phoái bôûi vieäc caùc coå ñoâng bò tuø toäi hay qua ñôøi; 6 - Khaû naêng thanh khoaûn voán cao do coå phaàn coù theå töï do chuyeån nhöôïng; - Taùch baïch ñöôïc quyeàn sôû höõu doanh nghieäp vôùi quyeàn quaûn lyù ñieàu haønh doanh nghieäp. Nhöôïc ñieåm: - Möùc thueá cao, ngoaøi thueá thu nhaäp doanh nghieäp coøn phaûi chòu thueá thu nhaäp caù nhaân. - Boä maùy vaø chi phí toå chöùc hoaït ñoäng lôùn. - Caàn phaûi coù soá coå ñoâng toái thieåu laø 3. 1.1.3. Caùc hình thöùc coâng ty coå phaàn. Coâng ty coå phaàn noäi boä: caùc coå phieáu do caùc saùng laäp vieân, coâng nhaân vieân vaø caùc ngöôøi thaân quen. Caùc coå phieáu khoâng ñöôïc chuyeån nhöôïng neáu ñöôïc chuyeån nhöôïng thì phaûi coù söï ñoàng yù cuûa Hoäi ñoàng Quaûn Trò. Coâng ty coå phaàn ñaïi chuùng: coå phieáu ñöôïc phaùt haønh roäng raõi ra coâng chuùng. Coå phieáu ñöôïc töï do chuyeån ñoåi. Coâng ty coå phaàn ñaïi chuùng nieâm yeát: coå phieáu ñöôïc phaùt haønh roäng raõi vaø ñöôïc nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Ñöôïc pheùp phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu thoâng qua keânh huy ñoäng treân thò tröôøng chöùng khoaùn. So vôùi caùc hình thöùc coâng ty khaùc, hình thöùc coâng ty coå phaàn coù nhöõng öu ñieåm noåi baät maø nhöõng hình thöùc coâng ty khaùc khoâng coù ñöôïc theå hieän qua baûng so saùnh sau: 7 BAÛNG 1.1. SO SAÙNH HÌNH THÖÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN VÔÙI CAÙC HÌNH THÖÙC DOANH NGHIEÄP KHAÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN COÂNG TY TNHH DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN COÂNG TY HÔÏP DANH Chòu traùch nhieäm höõu haïn trong phaïm vi phaàn voán goùp. Chòu traùch nhieäm höõu haïn trong phaïm vi phaàn voán goùp. Chòu traùnh nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình. Thaønh vieân laø caù nhaân coù trình ñoä chuyeân moân vaø uy tín ngheà nghieäp vaø phaûi chòu traùch nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình veà caùc nghóa vuï cuûa coâng ty Soá löôïng coå ñoâng toái thieåu laø 3, khoâng haïn cheá soá löôïng toái ña. Khoâng quaù 50 thaønh vieân. Do moät caù nhaân laøm chuû. Khoâng quaù 2 thaønh vieân. Ngoaøi caùc thaønh vieân hôïp danh coøn coù theå coù thaønh vieân goùp voán. Taùch baïch giöõa quyeàn sôû höõu vaø quyeàn quaûn lyù doanh nghieäp Chöa taùch baïch roõ giöõa quyeàn sôû höõu vaø quyeàn quaûn lyù. Gaén lieàn giöõa quyeàn sôû höõu vaø quyeàn quaûn lyù. Khoù taùch baïch quyeàn sôû höõu vaø quyeàn quaûn lyù doanh nghieäp Boä maùy quaûn lyù lôùn, coàng keành. Quy trình ra quyeát ñònh chaäm. Tính baûo maät thoâng tin cuûa doanh nghieäp haïn cheá. Phaùt huy toát khaû naêng quaûn lyù chuyeân nghieäp. Boä maùy quaûn lyù khaù goïn nheï, ñieàu haønh ñôn giaûn, quyeát ñònh töông ñoái nhanh choùng. Chöa khai thaùc heát khaû naêng löïc quaûn lyù cuûa Boä maùy quaûn lyù goïn nheï, ñieàu haønh ñôn giaûn, quyeát ñònh nhanh choùng, phaùt huy vaø giöõ ñöôïc bí quyeát ngheà nghieäp. 8 ngöôøi lao ñoäng thueâ beân ngoaøi. Khoâng huy ñoäng ñöôïc nhöõng nguôøi coù taøi tham gia vaøo coâng taùc quaûn lyù kinh doanh. Ñöôïc quyeàn phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu. Khoâng ñöôïc phaùt haønh coå phieáu. Khoâng ñöôïc phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu. Khoâng ñöôïc phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu. Nhanh choùng huy ñoäng nguoàn voán, môû roäng quy moâ vaø lónh vöïc hoaït ñoäng. Khaû naêng môû roäng quy moâ vaø lónh vöïc kinh doanh töông ñoái haïn cheá. Khoù coù khaû naêng môû roäng quy moâ vaø lónh vöïc kinh doanh. Khaû naêng môû roäng quy moâ vaø lónh vöïc kinh doanh haïn cheá. Thôøi haïn hoaït ñoäng voâ haïn. Coù thôøi haïn xaùc ñònh. Coù thôøi haïn xaùc ñònh. Coù thôøi haïn xaùc ñònh. Nhö vaäy, so vôùi caùc hình thöùc doanh nghieäp khaùc, hình thöùc coâng ty coå phaàn coù nhöõng ñaëc ñieåm öu vieät maø caùc hình thöùc coâng ty khaùc khoâng coù ñöôïc: chuû yeáu ñoù laø khaû naêng huy ñoäng voán, môû roäng quy moâ lónh vöïc hoaït ñoäng vaø taùch baïch roõ giöõa quyeàn sôû höõu vaø quyeàn quaûn lyù doanh nghieäp. 1.2. Thò tröôøng chöùng khoaùn: 1.2.1. Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa TTCK ñoái vôùi neàn kinh teá: Thò tröôøng chöùng khoaùn laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng mua baùn caùc coâng cuï taøi chính trung vaø daøi haïn theo nhöõng nguyeân taéc nhaát ñònh, laø nôi gaëp gôõ cung caàu chöùng khoaùn. Thò tröôøng chöùng khoaùn laø saûn phaåm cuûa neàn kinh teá thò tröôøng vaø laø moät boä phaän quan troïng cuûa thò tröôøng taøi chính. Quaù trình thaønh laäp vaø phaùt trieån TTCK coù yù nghóa raát quan troïng trong quaù trình phaùt trieån kinh teá cuûa caùc quoác gia, theå hieän treân caùc phöông dieän: 1.2.1.1. TTCK laø coâng cuï khuyeán khích daân chuùng tieát kieäm vaø söû duïng nguoàn voán tieát kieäm vaøo ñaàu tö. 9 Trong neàn kinh teá thò tröôøng, ñeå coù theå huy ñoäng nguoàn voán lôùn, caàn phaûi thu huùt nguoàn voán cuûa caùc taàng lôùp trong xaõ hoäi, nguoàn voán naøy raát phaân taùn vaø raõi raùc do ñoù caàn phaûi coù ñònh cheá ñaëc bieät ñeå thu huùt nguoàn voán naøy. Vai troø cuûa ngaân haøng laø huy ñoäng voán cuûa caùc taàng lôùp trong xaõ hoäi vaø söû duïng chuùng ñeå thöïc hieän caùc dòch vuï ngaân haøng: tín duïng, ñaàu tö… treân cô sôû ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn cho caùc khaùch haøng gôûi tieàn. Coù theå noùi ngaân haøng laø ñònh cheá taøi chính trung gian truyeàn thoáng ñeå huy ñoäng töø daân chuùng vaø caáp tín duïng cho caùc ñoái töôïng coù yeâu caàu. Vôùi söï ra ñôøi cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn, keânh thöù hai khuyeán khích tieát kieäm vaø ñaàu tö. Hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn taïo ñieàu kieän thu huùt nguoàn voán cho caû khu vöïc coâng vaø tö nhaân. Caùc nguoàn voán naøy khoâng phaûi do TTCK thu huùt, nhöng nhôø caùc hoaït ñoäng cuûa TTCK tính thanh khoaûn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö ñöôïc ñaûm baûo töø ñoù khuyeán khích caùc caù nhaân maïnh daïn ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc coù khaû naêng sinh lôïi. 1.2.1.2. TTCK phöông tieän huy ñoäng voán. Khi TTCK chöa hình thaønh, caùc ñôn vò kinh teá ñeàu leä thuoäc vaøo ngaân haøng khi caàn nguoàn voán ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, nghóa laø phaûi ñi vay ôû ngaân haøng. Ngaøy nay vôùi söï ra ñôøi cuûa TTCK, caùc doanh nghieäp, Chính phuû ñaõ coù theå huy ñoäng voán thoâng qua TTCK baèng caùch phaùt haønh traùi phieáu hay coå phieáu. Nhôø coù TTCK maø caùc nhaø trung gian, caùc nhaø moâi giôùi, caùc nhaø baûo laõnh coù theå phaùt haønh coå phieáu roäng raõi ra coâng chuùng ñeå huy ñoäng voán. Nguoàn voán huy ñoäng ñöôïc ñaûm baûo vaø ñöôïc söû duïng laâu daøi, caùc doanh nghieäp khoâng phaûi lo laéng veà thôøi gian hoaøn traû voán nhö khi vay voán cuûa ngaân haøng. Veà phía Chính phuû cuõng coù theå huy ñoäng voán baèng caùch phaùt haønh caùc loaïi chöùng khoaùn nhö traùi phieáu, tín phieáu, coâng traùi. Caùc loaïi traùi phieáu cuûa Chính phuû laø moät coâng cuï phoå bieán ñeå huy ñoäng nguoàn voán caàn thieát cho chi tieâu vaø ñaàu tö cuûa Chính Phuû thay vì phaûi phaùt haønh tieàn ñeå traùnh laïm phaùt. Traùi phieáu cuûa Chính Phuû laø 1 loaïi chöùng khoaùn coù theå chuyeån nhöôïng ñöôïc do vaäy thò tröôøng chöùng khoaùn seõ giuùp noù deã daøng hôn trong vieäc phaùt haønh vaø thanh khoaûn khi caàn thieát. 1.2.1.3. TTCK taêng tính thanh khoaûn cho caùc doøng voán ñaàu tö: Vieäc mua baùn coå phieáu treân TTCK sô caáp khoâng taïo theâm nguoàn voán môùi cho caùc doanh nghieäp hay Chính Phuû maø chæ ñôn giaûn laøm thay ñoåi quyeàn sôû höõu cuûa caùc loaïi coå phieáu, nghóa laø khi caàn thieát ngöôøi sôû höõu chöùng khoaùn 10 coù theå thoâng qua caùc trung gian laø caùc nhaø moâi giôùi ñeå baùn chöùng khoaùn treân thò tröôøng chöùng khoaùn ñeå thu hoài tieàn voán. Neáu khoâng coù thò tröôøng chöùng khoaùn thì cung caàu veà chöùng khoaùn seõ khoâng coù cô hoäi gaëp nhau vaø do ñoù tính thanh khoaûn cuûa caùc doøng voán ñaàu tö seõ giaûm, laøm cho ngöôøi daân seõ coù taâm yù e deø, lo ngaïi khi ñaàu tö. 1.2.1.4. Thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp kinh doanh theo chuaån möïc vaø taêng hieäu quaû kinh doanh. Thoâng qua TTCK caùc doanh nghieäp môùi coù theå huy ñoäng voán cuûa coâng chuùng. Ñeå ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa ngöôøi ñaàu tö vaø hoaït ñoäng oån ñònh cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn, UÛy Ban Chöùng Khoaùn chæ chaáp thuaän cho caùc doanh nghieäp ñaït nhöõng tieâu chuaån nhaát ñònh: tình hình taøi chính laønh maïnh, coù doanh lôïi, coù khaû naêng phaùt trieån… phaùt haønh chöùng khoaùn treân TTCK. Ñeå chöùng khoaùn coù theå thu huùt nhaø ñaàu tö, caùc doanh nghieäp khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc laø phaûi tính toaùn kinh doanh moät caùch trung thöïc, minh baïch vaø roõ raøng. Hôn nöõa Luaät chöùng khoaùn yeâu caàu caùc doanh nghieäp tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn ñònh kyø phaûi coâng boá caùc baùo caùo taøi chính, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ñeå töø ñoù ngöôøi ñaàu tö coù theå hieåu ñöôïc tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp. Do vaäy ñeå giöõ vöõng giaù trò cuûa doanh nghieäp mình caùc doanh nghieäp taát yeáu phaûi noã löïc ñeå kinh doanh ngaøy caøng hieäu quaû hôn. 1.2.1.5. Taïo thoùi quen veà ñaàu tö trong daân chuùng. Nguoàn voán tieàm taøng trong daân laø raát lôùn vaø heä thoáng ngaân haøng roõ raøng chöa theå thu huùt heát caùc nguoàn voán nhaøn roãi naøy. Ngöôøi daân ngoaøi vieäc gôûi tieàn tieát kieäm vaøo ngaân haøng, hoï cuõng muoán tham gia kinh doanh vôùi hình thöùc goùp voán ñaàu tö kinh doanh vôùi mong muoán coù ñöôïc moät khoaûn lôïi töùc cao hôn so vôùi hình thöùc gôûi tieàn tieát kieäm ôû ngaân haøng. TTCK, vôùi cô sôû phaùp lyù hoaøn chænh vaø boä maùy quaûn lyù höõu hieäu seõ laø moâi tröôøng thuaän lôïi cho vieäc phaùt haønh coå phieáu vaø caùc loaïi chöùng khoaùn cuõng nhö moïi nghieäp vuï mua baùn ôû thò tröôøng thöù caáp. Vôùi söï phoå bieán thoâng tin vaø höôùng daãn roäng raõi cuõng nhö caùc tieâu chuaån khaéc khe ñoái vôùi caùc coâng ty ñöôïc nieâm yeát, ngöôøi daân seõ töï tin hôn vaø deã daøng hôn khi söû duïng nguoàn tieàn tieát kieäm cuûa mình ñeå mua chöùng khoaùn. Dó nhieân laø caùc nhaø trung gian vaø moâi giôùi phaûi laøm toát vai troø cuûa mình ñeå caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân coù ñaày ñuû thoâng tin veà caùc ñôn vò nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Nguoàn tieàn nhaøn roãi trong coâng chuùng neáu caát tröõ thì roõ raøng khoâng sinh lôïi gì cho baûn 11 thaân ngöôøi tieát kieäm cuõng nhö chaúng ñoùng goùp gì cho quaù trình phaùt trieån kinh teá. TTCK phaùt trieån, ngöôøi daân nhaän thaáy hoï coù theâm moät keânh tin caäy khaùc ñeå ñaàu tö ñoàng voán nhaøn roãi cuûa mình vaø ñoàng voán naøy cuõng coù theå saün saøng thanh khoaûn khi caàn thieát. 1.2.1.6. Höôùng daãn nguoàn voán ñaàu tö vaø ñieàu tieát vieäc phaùt haønh coå phieáu. Nguoàn voán tieát kieäm nhaøn roãi trong coâng chuùng laø raát lôùn vaø heä thoáng ngaân haøng vôùi caùc nghieäp vuï huy ñoäng voán truyeàn thoáng cuûa mình chöa thu huùt ñöôïc heát caùc tieàm naêng naøy. Thò tröôøng chöùng khoaùn vôùi cô sôû phaùp lyù hoaøn chænh vaø boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh höõu hieäu seõ laø moâi tröôøng thuaän lôïi cho vieäc phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu vaø caùc loa
Luận văn liên quan