Đề tài Giải pháp sử dụng đồ dùng trực quan, chất liệu và trò chơi giúp học sinh yêu thích phân môn vẽ trang trí

Uyliam BatơDit từng nói: “ Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn” Đối với mỗi người giáo viên, việc dạy không chỉ đơn giản là đem kiến thức sẵn có đến cho học trò, mà việc dạy chính la việc tìm và khơi dậy trong lòng học trò những khả năng tiềm ẩn vốn có trong tâm hồn chúng, đúng như lời của Galile vẫn nói: “ Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ”. Và có lẽ, sẽ chẳng có ai tự nhiên trở thành thiên tài, sẽ chẳng có ai tự nhiên trở thành bậc vĩ nhân và cũng sẽ chẳng có ai tự nhiên trở nên tài giỏi nếu mỗi người không biết khai thác chính khả năng tiềm ẩn của mình hoặc nhờ một động lực nào đó thúc đẩy khả năng tiềm ẩn đó bùng phát. Chính vì lẽ đó, nhiệm vụ của những người làm nghề giáo càng trở nên gian nan khi : “ Không thể trồng cây ở những nơi thiếu sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình” ( Karl Jung). Lòng nhiệt tình, sự đam mê chính là yếu tố cần thiết nhất để tạo nên một tâm hồn cao đẹp ở người làm nghề giáo. Đối với trẻ nhỏ, yếu tố đó càng quan trọng, bởi ở lứa tuổi càng nhỏ trẻ càng dễ tiếp thu cả cái xấu và cái đẹp, chính vì lẽ đó, để giúp trẻ cảm nhận và yêu cái đẹp đồng thời loại bỏ cái xấu để hoàn thiện mình chính mình thì người giáo viên phải là người khởi đầu cho cái đẹp, đem đến cái đẹp và đổi mới mình để ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn trong mắt học trò. Đẹp ở đây không đơn giản là vẻ đẹp hình thức mà đẹp cả về tâm hồn, đẹp cả về tri thức. Vậy, làm thế nào để đẹp hơn trong mắt học trò? Từ xưa đến nay, trong bất cứ lĩnh vực khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội nào thì mĩ thuật cũng đóng một vai trò hết sức to lớn, đối với các môn học cũng vậy, cho dù ở bất cứ môn học nào thì tính thẩm mĩ cũng đóng một vai trò quyết định. Tính thẩm mĩ nói đúng hơn là vẻ đẹp thể hiện bản chất sự vật. Một người giáo viên, dù truyền đạt bất cứ nội dung nào cũng đều phải chú ý đến vẻ đẹp của câu từ, của sự diễn đạt ý, của sự trình bày và quan trọng hơn cả là vẻ đẹp của phương pháp, của kiến thức. Chỉ có hiểu như vậy, ta mới thấy hết được vai trò của mĩ thuật trong đời sống.

doc27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2495 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp sử dụng đồ dùng trực quan, chất liệu và trò chơi giúp học sinh yêu thích phân môn vẽ trang trí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU Uyliam BatôDit töøng noùi: “ Nhaø giaùo khoâng phaûi laø ngöôøi nhoài nheùt kieán thöùc, maø ñoù laø coâng vieäc cuûa ngöôøi khôi daäy ngoïn löûa cho taâm hoàn” Ñoái vôùi moãi ngöôøi giaùo vieân, vieäc daïy khoâng chæ ñôn giaûn laø ñem kieán thöùc saün coù ñeán cho hoïc troø, maø vieäc daïy chính la vieäc tìm vaø khôi daäy trong loøng hoïc troø nhöõng khaû naêng tieàm aån voán coù trong taâm hoàn chuùng, ñuùng nhö lôøi cuûa Galile vaãn noùi: “ Chuùng ta khoâng theå daïy baûo cho ai baát cöù ñieàu gì, chuùng ta chæ coù theå giuùp hoï phaùt hieän ra nhöõng gì coøn tieàm aån trong hoï”. Vaø coù leõ, seõ chaúng coù ai töï nhieân trôû thaønh thieân taøi, seõ chaúng coù ai töï nhieân trôû thaønh baäc vó nhaân vaø cuõng seõ chaúng coù ai töï nhieân trôû neân taøi gioûi neáu moãi ngöôøi khoâng bieát khai thaùc chính khaû naêng tieàm aån cuûa mìnhï hoaëc nhôø moät ñoäng löïc naøo ñoù thuùc ñaåy khaû naêng tieàm aån ñoù buøng phaùt. Chính vì leõ ñoù, nhieäm vuï cuûa nhöõng ngöôøi laøm ngheà giaùo caøng trôû neân gian nan khi : “ Khoâng theå troàng caây ôû nhöõng nôi thieáu saùng, cuõng khoâng theå nuoâi daïy treû vôùi chuùt ít nhieät tình” ( Karl Jung). Loøng nhieät tình, söï ñam meâ chính laø yeáu toá caàn thieát nhaát ñeå taïo neân moät taâm hoàn cao ñeïp ôû ngöôøi laøm ngheà giaùo. Ñoái vôùi treû nhoû, yeáu toá ñoù caøng quan troïng, bôûi ôû löùa tuoåi caøng nhoû treû caøng deã tieáp thu caû caùi xaáu vaø caùi ñeïp, chính vì leõ ñoù, ñeå giuùp treû caûm nhaän vaø yeâu caùi ñeïp ñoàng thôøi loaïi boû caùi xaáu ñeå hoaøn thieän mình chính mình thì ngöôøi giaùo vieân phaûi laø ngöôøi khôûi ñaàu cho caùi ñeïp, ñem ñeán caùi ñeïp vaø ñoåi môùi mình ñeå ngaøy caøng ñeïp hôn, hoaøn thieän hôn trong maét hoïc troø. Ñeïp ôû ñaây khoâng ñôn giaûn laø veû ñeïp hình thöùc maø ñeïp caû veà taâm hoàn, ñeïp caû veà tri thöùc. Vaäy, laøm theá naøo ñeå ñeïp hôn trong maét hoïc troø? Töø xöa ñeán nay, trong baát cöù lónh vöïc khoa hoïc töï nhieân hay khoa hoïc xaõ hoäi naøo thì mó thuaät cuõng ñoùng moät vai troø heát söùc to lôùn, ñoái vôùi caùc moân hoïc cuõng vaäy, cho duø ôû baát cöù moân hoïc naøo thì tính thaåm mó cuõng ñoùng moät vai troø quyeát ñònh. Tính thaåm mó noùi ñuùng hôn laø veû ñeïp theå hieän baûn chaát söï vaät. Moät ngöôøi giaùo vieân, duø truyeàn ñaït baát cöù noäi dung naøo cuõng ñeàu phaûi chuù yù ñeán veû ñeïp cuûa caâu töø, cuûa söï dieãn ñaït yù, cuûa söï trình baøy…vaø quan troïng hôn caû laø veû ñeïp cuûa phöông phaùp, cuûa kieán thöùc. Chæ coù hieåu nhö vaäy, ta môùi thaáy heát ñöôïc vai troø cuûa mó thuaät trong ñôøi soáng. A.LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI 1. LÍ DO KHAÙCH QUAN Goâloâboâlin coù noùi: “ Neáu ngöôøi kó sö vui möøng nhín thaáy caây caàu maø mình vöøa môùi xaây xong, ngöôøi noâng daân mæm cöôøi khi nhìn ñoàng luùa mình vöøa môùi troàng, thì ngöôøi giaùo vieân vui söôùng khi nhìn thaáy hoïc sinh cuûa mình ñang tröôûng thaønh, lôùn leân”. Cho duø laø ngöôøi kó sö, ngöôøi noâng daân, coâng nhaân, hay ngöôøi giaùo vieân thì ai cuõng ñeàu coù muïc ñích, coù öôùc mô ñeå laøm, ñeå thöïc hieän. Ñieàu ñoù cuõng cho thaáy, cho duø ôû baát cöù taàng lôùp naøo, ôû ñòa vò naøo trong xaõ hoäi thì nieàm vui cuõng ñeàu xuaát phaùt töø mô öôùc. Chính mô öôùc laø ñoäng löïc thuùc ñaåy chuùng ta laøm vieäc hieäu quaû. Ñoái vôùi ngöôøi giaùo vieân, nieàm vui lôùn nhaát chính laø ñem laïi nieàm vui cho hoïc troø, ñem laïi nguoàn tri thöùc bao la roäng lôùn ñeán vôùi caùc em. Nhìn thaáy nhöõng ñöùa con tinh thaàn cuûa mình ngaøy caøng tröôûng thaønh, ngaøy caøng lôùn leân chính laø nhìn thaáy coâng söùc, thaáy keát quaû maø mình laøm ñöôïc troïn veïn. Chính ñieàu ñoù laø ñoäng löïc luoân thoâi thuùc chuùng ta laøm vieäc vaø saùng taïo khoâng ngöøng ñeå nhaèm ñem ñeán cho theá heä treû nhöõng tri thöùc, ñaïo ñöùc caàn thieát nhaát laøm haønh trang vaøo ñôøi. 2. LÍ DO CHUÛ QUAN Moân Mó thuaät coøn raát môùi meû ñoái vôùi hoïc sinh phoå thoâng nhöng laïi raát quen thuoäc ôû trong cuoäc soáng töø xöa ñeán nay. Chính Mó thuaät goùp phaàn laøm cuoäc soáng trôû neân yù nghóa hôn, sinh ñoäng hôn. Noùi ñeán Mó thuaät chính laø noùi ñeán caùi ñeïp, khôi nguoàn cho moïi caûm xuùc baát taän cuûa con ngöôøi. Nhöõng öùng duïng cuûa Mó thuaät trong cuoäc soáng laø voâ keå vaø caùi maø noù ñaït ñöôïc laø baát taän. Mó thuaät theå hieän ôû nhieàu lónh vöïc vaø cho duø laø lónh vöïc naøo thì caùi coát yeáu vaãn laø trang trí. Tieáp noái nhöõng traên trôû laø laøm theá naøo ñeå trang trí ñeán gaàn hôn, sinh ñoäng hôn, saùng taïo hôn trong Mó thuaät noùi rieâng vaø trong cuoäc soáng, hoïc taäp noùi chung cuûa caùc em hoïc sinh ñaõ khieán toâi tieáp tuïc vieát ra nhöõng kinh nghieäm, nhöõng caùi môùi trong phöông phaùp daïy veõ trang trí tieáp noái ñeà taøi saùng kieán kinh nghieäm naêm 2009 : “ Moät soá phöông phaùp daïy veõ trang trí ôû baäc Trung hoïc cô sôû”- Ñeà taøi ñi saâu vaøo caùc yeáu toá caàn thieát ñeå veõ toát tranh trang trí. Vôùi ñeà taøi : “Giaûi phaùp söû duïng ñoà duøng tröïc quan, chaát lieäu vaø troø chôi giuùp hoïc sinh yeâu thích phaân moân veõ trang trí” toâi hi voïng moãi tieát hoïc veõ trang trí seõ caøng trôû neân thuù vò vaø sinh ñoäng hôn ñoái vôùi caùc em, giuùp caùc em yeâu thích phaân moân naøy, ñoàng thôøi yeâu thích moân Mó thuaät vaø caùc moân hoïc khaùc tuø hieäu quaû maø trang trí ñem laïi. B. ÑOÁI TÖÔÏNG, CÔ SÔÛ VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 1. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Moät soá giaûi phaùp söû duïng ñoà duøng tröïc quan, chaát lieäu vaø troø chôi giuùp hoïc sinh yeâu thích phaân moân veõ trang trí . 2. Cô sôû nghieân cöùu: Vieäc hoïc veõ trang trí ôû tröôøng THCS Löông Theá Vinh-H. KroângAna-T. ÑaêkLaêk. Học sinh lứa tuổi THCS đều đã biết nhận thức về cái đẹp, thông qua việc học môn Mĩ thuật học sinh sẽ hiểu rõ hơn về cái đẹp và vai trò của cái đẹp trong cộng đồng mình học tập và sinh sống. Đa số học sinh ở lứa tuổi này đều thấy và hiểu về sự cần thiết phải tự mình vận động, tự mình sáng tạo, tự mình tư duy, tự mình làm mới mình cho phù hợp với điều kiện học tập và sinh sống. Riêng với việc học phân môn Vẽ trang trí, học sinh ở lứa tuổi này hầu như đều thấy được giá trị của trang trí trong đời sống, trong học tập và rèn luyện bản thân. Đa số các em đều thích thú với phân môn này hơn các phân môn khác như: Vẽ theo mẫu, thường thức mĩ thuật. Tuy nhiên các em chưa thực sự tích cực, chủ động sáng tạo, còn ỷ lại, thiếu tập trung, đôi khi còn học mang tính chất đối phó.Moân mó thuaät ôû tröôøng THCS nhaèm naâng cao yù thöùc thaåm mó cho hoïc sinh, giuùp hoïc sinh coù caùi nhìn mó quan hôn vôùi cuoäc soáng. Thoâng qua mó thuaät, caùc em coù tö duy tröøu töôïng, phong phuù hôn, taïo ñieàu kieän giuùp caùc em hoïc toát caùc moân hoïc khaùc. Rieâng vieäc hoïc veõ trang trí coøn giuùp caùc em töï laøm môùi mình, hieåu bieát hôn veà söï baøi trí, saép xeáp trong cuoäc soáng. Vì vaäy, ñeà taøi nhaèm phaûn aùnh thöïc traïng vaø ñeà ra moät soá giaûi phaùp söû duïng ñoà duøng tröïc quan, chaát lieäu vaø troø chôi giuùp hoïc sinh yeâu thích phaân moân veõ trang trí . 3. Phöông phaùp nghieân cöùu: Trong quaù trình nghieân cöùu vaän duïng caùc phöông phaùp sau: 3.1.Phöông phaùp nghieân cöùu lyù thuyeát: Phaân tích, toång hôïp lyù thuyeát Phaân loaïi, heä thoáng hoaù lyù thuyeát 3.2.Phöông phaùp nghieân cöùu thöïc tieãn: Phöông phaùp phoûng vaán Phöông phaùp quan saùt sö phaïm Phöông phaùp ñieàu tra Phöông phaùp phaân tích vaø toång keát Phöông phaùp nghieân cöùu saûn phaåm Phöông phaùp so saùnh, ñoái chieáu, chöùng minh. C. NOÄI DUNG VAØ KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU I. Thöïc traïng vieäc daïy vaø hoïc phaân moân veõ trang trí ôû tröôøng THCS Löông Theá Vinh – H. Kroâng Ana – T. ÑaêkLaêk. 1.Thöïc traïng : 1.1.Quan ñieåm chæ ñaïo cuûa laõnh ñaïo nhaø tröôøng THCS Löông Theá Vinh – H. KroângAna – T. ÑaêkLaêk Ban giaùm hieäu luoân taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân taäp huaán , tham gia caùc lôùp hoïc boài döôõng chuyeân moân, nghieäp vuï. Taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân Mó thuaät ñöôïc tham gia thi giaùo vieân daïy gioûi caáp tröôøng, caáp huyeän, caáp tænh ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân, thöïc hieän caùc buoåi chuyeân ñeà, thöôøng xuyeân döï giôø goùp yù cho giaùo vieân Mó thuaät ñeå ruùt kinh nghieäm . Taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh thi laøm baùo töôøng, thi veõ tranh vaø toå chöùc trieån laõm tranh cuoái naêm cho hoïc sinh. Qua trao ñoåi vôùi Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng vaø caùc giaùo vieân trong tröôøng, haàu heát ñeàu cho raèng vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø voâ cuøng caàn thieát. Rieâng ñoái vôùi moân Mó Thuaät, raát caàn phaûi coù söï saùng taïo, laøm môùi caû ñoäi nguõ giaùo vieân Mó thuaät vaø hoïc sinh thì môùi ñem ñeán veû ñeïp rieâng trong ngheä thuaät. Ban giaùm hieäu vaø haàu heát caùc giaùo vieân ñeàu cho raèng moân Mó thuaät ñöa vaøo chöông trình THCS laø raát phuø hôïp, , giuùp caùc em thaáy roõ vai troø cuûa caùi ñeïp vaø hieåu veà caùi ñeïp trong cuoäc soáng. Ñeà caäp ñeán vieäc saùng taïo, ña soá ñeàu cho raèng cho duø ôû baát cöù moân hoïc naøo thì cuõng caàn phaûi coù söï saùng taïo, rieâng vôùi moân Mó thuaät, neáu khoâng coù saùng taïo thì khoâng theå coù höùng thuù, cuõng khoâng tìm ñöôïc nieàm vui trong vieäc hoïc vaø tìm hieåu veà caùi ñeïp. Do vaäy, trong caùc phaân moân cuûa boä moân Mó thuaät, toâi ñaëc bieät quan taâm ñeán phaân moân veõ trang trí, vì phaân moân naøy luoân ñoøi hoûi ngöôøi veõ phaûi ñoåi môùi mình, trao ñoåi vôùi Ban giaùm hieäu vaø caùc giaùo vieân trong tröôøng, ña soá ñeàu thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa trang trí trong ñôøi soáng vaø ñeàu thích töï thay ñoåi trong vieäc baøi trí nhaø cöûa, vieäc choïn löïa trang phuïc, vaät duïng… cho neân vai troø cuûa trang trí coù taùc duïng raát hieäu quaû trong vieäc giuùp hoïc sinh luoân thay ñoåi, tìm toøi, saùng taïo. 1.2.Veà cô sôû vaät chaát : Maëc duø chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng töông ñoái cao nhöng cô sôû vaät chaát coøn thieáu, phoøng hoïc moân Mó thuaät chöa coù, chöa coù phoøng maùy chieáu, phoøng thö vieän thieát bò chöa ñaûm baûo daãn tôùi vieäc baûo quaûn duïng cuï chöa ñöôïc toát. Tranh aûnh minh hoaï cho moân Mó thuaät noùi chung coøn thieáu, ñaëc bieät vôùi phaân moân trang trí haàu nhö in laïi tranh trong saùch giaùo khoa neân khoâng cho hoïc sinh thaáy ñöôïc söï ña daïng trong tranh trang trí vaø öùng duïng cuûa trang trí trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Phoøng maùy chieáu chöa coù daãn tôùi vieäc cuûng coá baøi vaø cho hoïc sinh thaáy ñöôïc söï ña daïng trong mó thuaät raát mô hoà vaø thieáu höùng thuù. 1.3.Nhaän thöùc vai troø moân Mó thuaät cuûa hoïc sinh vaø phuï huynh hoïc sinh Hoïc sinh coøn coi nheï moân mó thuaät, chöa yù thöùc ñöôïc vai troø cuûa moân Mó thuaät trong ñôøi soáng, trong hoïc taäp. Haàu heát caùc em ñeàu cho raèng moân Mó thuaät khoâng coù taùc duïng ñeán caùc moân hoïc khaùc, khoâng muoán coá gaéng trong vieäc hoïc veõ. Rieâng ñoái vôùi phaân moân veõ trang trí, haàu heát caùc em chöa nhaän ra ñöôïc giaù trò thaåm mó cuûa caùc baøi veõ trang trí, chöa taäp trung vaøo veõ trang trí. Caùc em chöa coù söï coá gaéng, chöa tìm toøi vaø chöa thöïc söï yeâu thích moân hoïc. * Để thấy rõ hơn về thực trạng việc dạy và học môn Mĩ thuật nói chung và phân môn Vẽ trang trí nói riêng ở trường THCS Lương Thế Vinh, tôi đã tiến hành tìm hiểu qua học sinh bằng phiếu điều tra và kết quả thu được như sau: Tổng số phiếu phát ra: 218 phiếu cho các lớp 6A1, 7A3, 8A1, 8A2, 9A3, 9A4, trong đó: Lớp 6A1 43 phiếu Lớp 7A3 41 phiếu Lớp 8A1 45 phiếu Lớp 8A2 46 phiếu Lớp 9A3 43 phiếu Lớp 9A4 40 phiếu Câu hỏi 1: Các em có thường hay tạo bố cục, tạo hoạ tiết mới và thay đổi gam màu qua mỗi bài vẽ trang trí hay không? Thường xuyên 12 phiếu 0,5% Thỉnh thoảng 56 phiếu 25,7% Rất ít 134 phiếu 61,5% Không 18 phiếu 12,3% Như vậy, có thể thấy các em hầu như không tạo được cái mới, không tạo được cái riêng cho mình, đồng nghĩa với việc các em chưa có tư duy, sáng tạo để thay đổi theo hướng tích cực, chủ động. Chứng tỏ các em còn lơ là với môn Mĩ thuật, với cái đẹp trong trang trí. Câu hỏi 2: Các em có thường vận dụng hiểu biết từ thực tế để đưa vào trang trí không? Thường xuyên 9 phiếu 0,4% Thỉnh thoảng 46 phiếu 21,1% Rất ít 146 phiếu 67% Không 17 phiếu 11,5% Qua đó, có thể thấy các em vẫn chưa ý thức được việc cần thiết phải tạo cái thực tế thành cái mới quan trọng như thế nào, bản thân các em còn mơ hồ, chưa hiểu rõ được vai trò của thế giới bên ngoài tác động vào tranh vẽ. Việc vận dụng hiểu biết còn kém dẫn tới con người các em dễ bị động, dễ ỷ lại, thiếu tư duy, thiếu sáng tạo. Câu hỏi 3: Các em thấy các giáo viên dạy Mĩ thuật khi giảng bài có thường xuyên sử dụng đồ dùng trực quan không ? Thường xuyên 66 phiếu 30,2% Thỉnh thoảng 102 phiếu 46,8% Rất ít 60 phiếu 23% Không 0 phiếu 0% Qua câu trả lời của các em, có thể thấy là việc sử dụng đồ dùng trực quan của giáo viên chưa thật đầy đù, giáo viên chỉ sử dụng ở một số tiết, ở một số lớp. Câu hỏi 4 : Khi giáo viên sử dụng đồ dụng trực quan liên tục thì các em thấy việc học của mình như thế nào? Rất hứng thú 104 phiếu 47,7% Hứng thú 114 phiếu 52,3% Không hứng thú 0 phiếu 0% Như vậy, đa số các em đều có hứng thú khi được học ở những tiết mà giáo viên có sử dụng đồ dùng trực quan. Câu hỏi 5 : Trong các tiết học vẽ trang trí, giáo viên có thường xuyên cho các em chơi trò chơi không ? Thường xuyên 54 phiếu 24,8% Thỉnh thoảng 121 phiếu 55,5% Rất ít 43 phiếu 19,7% Không 0 phiếu 0% Từ bảng thống kê này, cho thấy các giáo viên chưa cho học sinh chơi trò chơi trang trí một cách thường xuyên. Câu hỏi 6 : Việc chơi trò chơi trong các tiết học vẽ trang trí các em thấy hứng thú không? Đối với câu hỏi này, 100% phiếu đều trả lời là hứng thú, điều đó cho thấy các em rất thích chơi các trò chơi trong trang trí. Câu hỏi 7: Trong các tiết học vẽ trang trí các em có thường xuyên sử dụng các chất liệu khác ngoài vẽ màu không ? Thường xuyên 35 phiếu 16% Thỉnh thoảng 92 phiếu 42,2% Rất ít 32 phiếu 14,7% Không 59 phiếu 27,1% Như vậy, các em vẫn chưa thường xuyên làm trang trí dạng cắt, dán hoặc ứng dụng. Câu hỏi 8 : Các tiết học vẽ trang trí giáo viên sử dụng máy chiếu các em thấy thế nào ? Hứng thú 47 phiếu 21,6% Bình thường 171 phiếu 78,4% Không hứng thú 0 phiếu 0% Đa số học sinh chưa thực sự cảm thấy thích thú khi học các bài mà giáo viên có sử dụng máy chiếu, từ đó cho thấy các giáo viên sử dụng máy chiếu vẫn chưa có hiệu quả. Câu hỏi 9 : Từ các tiết học vẽ trang trí, các em có yêu thích môn Mĩ thuật và vẻ đẹp của trang trí trong đời sống không? Yêu thích 145 phiếu 66,5% Không thích 73 phiếu 33,5% Giáo viên chưa tạo được không khí hào hứng, sôi nổi trong khi học và chưa giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp của trang trí trong đời sống nên vẫn còn nhiều em chưa yêu thích môn Mĩ thuật và chưa hiểu vẻ đẹp của trang trí trong đời sống. Câu hỏi 10 : Giáo viên có thường xuyên so sánh giữa trang trí ứng dụng và trang trí cơ bản ở mỗi bài thuộc phân môn vẽ trang trí không? Thường xuyên 58 phiếu 26,6% Thỉnh thoảng 95 phiếu 43,6% Rất ít 65 phiếu 29,8% Vẫn còn nhiều tiết học giáo viên chưa thường xuyên so sánh giữa trang trí ứng dụng và trang trí cơ bản , việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự hiểu biết của các em đối với phân môn Vẽ trang trí trong cả học tập lẫn thực tế cuộc sống. Đánh giá thöïc traïng: Qua tìm hiểu thực tế ở trường THCS Lương Thế Vinh, bản thân tôi nhận thấy: Ban giám hiệu và các giáo viên bộ môn nói chung và các giáo viên Mĩ thuật đều hiểu rõ vai trò của Mĩ thuật, đều thấy sự cần thiết của việc sáng tạo ở bất cứ lĩnh vực nào. Do vậy, việc cần thiết là đội ngũ giáo viên phải luôn nỗ lực, phấn đấu để trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi vốn hiểu biết về cuộc sống. Đồng thời phải luôn thay đổi phương pháp dạy học, tích cực, chủ động trong mọi tình huống sư phạm để giúp học sinh phát triển mọi mặt. Cũng từ kết quả của phiếu điều tra cũng cho thấy thực trạng của việc dạy và học phân môn vẽ trang trí ở trường THCS Lương Thế Vinh, vẫn còn tình trạng nhiều em học sinh chưa muốn thay đổi mình, còn phụ thuộc vào mẫu sẵn có trong sách giáo khoa, trong tranh ảnh có sẵn, nên các em luôn bị động, ít sáng tạo, thiếu hiểu biết về cuộc sống. Một số giáo viên còn coi nhẹ việc sử dụng đồ dùng dạy học, ít cho học sinh chơi các trò chơi nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và củng cố nội dung bài học. Một số giáo viên khác lại sử dụng máy chiếu một cách sơ sài, thiết kế nội dung qua đơn giản, đôi khi lại lạm dụng quá mức vào giáo án điện tử mà không thao tác trực tiếp để các em hiểu và yêu thích môn học. Phần lớn phụ huynh học sinh ít quan tâm đến việc giáo dục con em mình học tập môn Mĩ thuật, các em ít có sự chuẩn bị từ đồ dùng, dụng cụ học tập đến việc sưu tầm tranh, ảnh... Do vậy, để giải quyết tình trạng này, bản thân tôi nhận thấy cần phải có một số giải pháp nhằm phát triển khả năng sáng tạo ở học sinh, từ đó giúp các em có cái nhìn tốt đẹp hơn về môn học Mĩ thuật, về sự tồn tại của cái đẹp trong cuộc sống. Đăc biệt là đối với phân môn Vẽ trang trí, phân môn đòi hỏi sự sáng tạo thường xuyên và ý thức tự trau dồi bản thân ở cả giáo viên lẫn học sinh. II. Những giải pháp söû duïng ñoà duøng tröïc quan, chaát lieäu vaø troø chôi giuùp hoïc sinh yeâu thích phaân moân veõ trang trí. 1. Mục tiêu, nội dung chương trình: 1.1.Mục tiêu : Nhằm phát triển khả năng sáng tạo của học sinh qua việc học vẽ trang trí ở trường THCS 1.2.Nội dung chương trình: Phân môn Vẽ trang trí ở trường THCS gồm có 31 tiết . Trong đó : *Lớp 6 : Có 9 tiết, ở các bài : + Baøi 1 : “ Cheùp hoaï tieát trang trí daân toäc “. + Baøi 6: “ Caùch saép xeáp boá cuïc trong trang trí”. + Baøi 10: “ Maøu saéc” + Baøi 11: “ Maøu saéc trong trang trí”. + Baøi 14: “ Trang trí ñöôøng dieàm”. + Baøi 18: “ Trang trí hình vuoâng”. + Baøi 23: “ Keû chöõ in hoa neùt ñeàu “. + Baøi 26: “ Keû chöõ in hoa neùt thanh, neùt ñaäm”. + Baøi 31: “ Trang trí chieác khaên ñeå ñaët loï hoa” *Lớp 7 : Có 8 tiết ở các bài : + Baøi 3: “ Taïo hoaï tieát trang trí “ + Baøi 5: “ Taïo daùng vaø trang trí chaäu caûnh”. + Baøi 9: “ Trang trí ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät “ + Baøi 13: “ Chöõ trang trí”. + Baøi 17: “ Trang trí bìa lòch treo töôøng” + Baøi 22: “ Trang trí ñóa troøn” + Baøi 28: “ Trang trí ñaàu baùo töôøng” + Baøi 32: “ Trang trí töï do” *Lớp 8 : Có 9 tiết ở các bài : + Baøi 1: “ Trang trí quaït giaáy “ + Baøi 4: “ Taïo daùng vaø trang trí chaäu caûnh” + Baøi 6: “ Trình baøy khaåu hieäu “ + Baøi 11: “ Trình baøy bìa saùch” + Baøi 15: “ Taïo daùng vaø trang trí maët naï” + Baøi 22: “ Veõ tranh coå ñoäng “( tieát 1) + Baøi 23: “ Veõ tranh coå ñoäng “ ( tieát 2) + Baøi 25: “ Trang trí leàu traïi” + Baøi 32: “ Trang trí ñoà vaät daïng hình vuoâng, hình chöõ nhaät “ *Lớp 9 : Có 5 tiết ở các bài : + Baøi 4: “ taïo daùng vaø trang trí tuùi xaùch” + Baøi 9 : “ Taäp phoùng tranh aûnh” + Baøi 11: “ Trang trí hoäi tröôøng” + Baøi 15: “ Taïo daùng vaø trang trí thôøi trang” + Baøi 17: “ Veõ bieåu tröng” 3. Phương pháp dạy học ở trường THCS: Phương pháp thuyết trình. Phương pháp vấn đáp - Phương pháp trực quan - Phương phán luyện tập - Phương pháp nhóm 4. Nhöõng giaûi phaùp söû duïng ñoà duøng tröïc quan, chaát lieäu vaø troø chôi giuùp hoïc sinh yeâu thích phaân moân veõ trang trí: 4.1. Söû duïng duïng cuï tröïc quan trong tieát daïy ñeå naâng cao söï quan saùt, söï hieåu vaø kích thích trí töôûng töôïng, oùc saùng taïo cuûa hoïc sinh. Trong quá trình giảng dạy, mặc dù giáo viên đã cho học sinh quan sát một số đồ dùng trực quan về hoạ tiết, bố cục, màu, trang trí cơ bản, ứng dụng nhưng cũng cần cho học sinh tham khảo thêm một số đồ dùng thực tế ví dụ như: Khăn, áo, chén, đĩa, thảm…để học sinh nhận thấy vẻ đẹp, sự đơn giản hay phức tạp, màu sắc hài hoà hay rực rỡ… Đồng thời giáo viên cũng cần cho học sinh xem đồ dùng trực quan do chính giáo viên làm, tuy nhiên đồ dùng trực quan này phải luôn thay đổi, mới lạ, độc đáo thì mới hấp dẫn trí tò mò của học sinh. Đồ dùng trực quan mà Bộ giáo dục và Đào tạo cấp chưa
Luận văn liên quan