Đề tài Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá tình hình biến động đất đai trên địa bàn huyện an Phú tỉnh An Giang trong Giai đoạn 2000-2005

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, đất đai c òn là tư liệu sản xuất đặc biệt không g ì thay thế được, nó có vai trò quan trọng trong sự tồn tại v à phát triển của đất nước. Đất đai cố định về diện tích, không gian l à địa bàn phân bố khu dân c ư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, x ã hội, an ninh, quốc ph òng. Cùng với thời gian v à sự tác động của con ng ươi, đất đai có thể biến động theo chiều hướng tốt hoặc xấu . Trong tình hình dân s ố nước ta tăng nhanh, nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nh à nước, chủ trương công nghi ệp hoá hiện đại hoá tr ên khắp đất nước, quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ. Những vấn đề trên đã kéo theo s ự gia tăng nhu cầu nhà ở, mở rộng giao thông, các khu công nghiệp, làm cho giá c ả đất đai ở khắp n ơi tăng liên t ục, tình hình s ử dụng đất đai biến đổi không thể kiểm soát đ ược. Nhất là trong những năm gần đây với c ơchế thị trường nền kinh tế tỉnh nói chung huyện An Phú nói riêng đ ã có những bước phát triển mạnh mẽ, dẫn đến nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích khác nhau không ngừng thay đổi, tuy nhi ên vấn đề đặc ra là đất đai có hạn. Để đáp ứng nhu cầu quản lý nh à nước về đất đai, nắm lại hiện trạng sử dụng đất, tình hình bi ến động đất đai, phản ánh hiệu quả của hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, l àm cơsở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong nh ững năm tới. Xuất phát từ những y êu cầu trên đề tài: Khảo sát Hiện trạng sử dụng đất v à đánh giá tình hình bi ến động đất đai tr ên địa bàn huyện An Phú trong giai đoạn 2000 -2005 với mục tiêu:  Nắm lại hiện trạng sử dụng đất đai  Đánh giá thực trạng biến động đất đai trong năm năm qua  Xác định nguy ên nhân gây bi ến động.  Nghiên cứu chiều hướng của sự biến động.  Đề xuất giải pháp v à định hướng cho việc sử dụng v à quản lý đất đai.

pdf55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá tình hình biến động đất đai trên địa bàn huyện an Phú tỉnh An Giang trong Giai đoạn 2000-2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên