Đề tài Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank

Ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ và cung ứng các dịch vụ tài chính.

pdf126 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2432 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN THÀNH HUYÊN HOÀN THI N H TH NG XP HNG TÍN DNG C A VIETCOMBANK LU N VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – 2008 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN THÀNH HUYÊN HOÀN THI N H TH NG XP HNG TÍN DNG C A VIETCOMBANK LU N VN THC S KINH T Chuyên ngành : Ngân hàng Mã s : 60.31.12 Ngi hng dn khoa hc : TS.NGUYN MINH KIU TP. H CHÍ MINH - 2008 LI CAM OAN Tác gi cam oan s liu trong bài vit này là chính xác, trung thc, và tài “HOÀN THIN H TH NG X P H NG TÍN D NG C A VIETCOMBANK” c trình bày là nghiên cu ca tác gi, cha c ai công b trong bt k công trình nào khác. tài nghiên cu này c hoàn thành có s giúp ca các NHTM và t chc kim toán ti Vit nam. Tác gi chân thành cm n s tn tình hng dn ca TS.Nguyn Minh Kiu. Tác gi cng chân thành cm n các nhà nghiên cu, các nhà qun tr ca Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam, và các nhà qun tr ca NHTM cùng các t chc kim toán trong nc có nêu tên trong tài nghiên cu này ã giúp tác gi trong vic tip cn các tài liu nghiên cu. Vic công b m t s thông tin mang tính nhy cm có th nh h!ng n hot ng ca các NHTM nên tác gi ã rt cân nh"c khi a các s liu vào tài nghiên cu, và mong các t chc có liên quan thông cm giúp tác gi hoàn thành tt tài nghiên cu này. MC LC Trang : DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT. DANH MC CÁC BNG BIU. GII THIU. 1. Lý do ch n tài. 01 2 Xác nh v n nghiên cu. 02 3. Mc tiêu nghiên cu ca tài. 04 4. i tng và phm vi nghiên cu. 05 5. Phng pháp nghiên cu và tip cn v n . 05 6. Kt c u ca lun vn. 06 7. Ý ngha khoa h c và thc tin ca tài 06 CHNG I : CÁC NGHIÊN CU VÀ KINH NGHIM V XP H!NG TÍN DNG. 1.1 T"ng quan v xp hng tín dng. 8 1.1.1 Khái ni#m xp hng tín dng 8 1.1.2 i tng ca xp hng tín dng. 8 1.1.3. T$m quan tr ng ca xp hng tín dng. 10 1.1.3.1. Ri ro tín dng. 10 1.1.3.2. Thi#t hi t% ri ro tín dng. 11 1.1.3.3. Vai trò ca xp hng tín dng trong qu&n tr ri ro. 12 1.1.4. Nguyên t'c xp hng tín dng. 12 1.1.5. Mô hình xp hng tín dng. 12 1.1.6. Phng pháp xp hng tín dng theo mô hình i(m s. 13 1.1.7. Quy trình xp hng tín dng. 14 1.2. M)t s nghiên cu và kinh nghi#m v xp hng tín dng. 14 1.2.1. Nghiên cu ca Stefanie Kleimeier v mô hình i(m s tín dng cá nhân áp dng cho các ngân hàng bán l* ti Vi#t nam. 15 1.2.2. Các nghiên cu và kinh nghi#m xp hng tín dng trên th tr+ng tài chính ca M,. 16 1.2.2.1. H# thng xp hng tín nhi#m ca Moody’s và S&P. 17 1.2.2.2. Mô hình i(m s tín dng doanh nghi#p ca Edward I. Altman. 18 1.2.2.3. S tng -ng gi.a mô hình i(m s tín dng ca Edward I. Altman và xp hng tín nhi#m ca Standard & Poor. 21 1.2.2.4. Mô hình i(m s tín dng cá nhân ca FICO. 22 1.2.3. Kinh nghi#m xp hng tín dng ca m)t s NHTM và t" chc ki(m toán / Vi#t nam. 24 1.2.3.1. H# thng xp hng tín nhi#m ca CIC. 24 1.2.3.2. H# thng xp hng tín dng ca BIDV. 24 1.2.3.2.1. Xp hng tín dng và xp hng kho&n vay cá nhân. 24 1.2.3.2.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 27 1.2.3.3. H# thng xp hng tín dng ca Vietinbank (Tr0c ây là Incombank). 29 1.2.3.3.1. Xp hng tín dng cá nhân. 30 1.2.3.3.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 31 1.2.3.3. H# thng xp hng tín dng ca E&Y. 33 1.2.3.3.1. Xp hng tín dng cá nhân. 34 1.2.3.3.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 36 CHNG II : H TH1NG XP H!NG TÍN DNG C2A VIETCOMBANK. 2.1. Chính sách tín dng ca Vietcombank. 39 2.2. Nguyên t'c ch m i(m tín dng. 39 2.3. S3 dng kt qu& tính i(m xp hng tín dng. 40 2.4. Mô hình tính i(m xp hng tín dng ca Vietcombank. 40 2.4.1. Xp hng tín dng cá nhân. 40 2.4.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 42 2.4.2.1. Mô hình ch m i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ti các chi nhánh ca Vietcombank. 42 2.4.2.2. Mô hình ch m i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ti VCI. 47 2.5. Nghiên cu m)t s tình hung xp hng tín dng thc t ti Vietcombank. 49 2.5.1. Nghiên cu tr+ng hp th nh t : Doanh nghi#p ã c xp loi A nhng có xu h0ng phát sinh n x u. 50 2.5.2. Nghiên cu tr+ng hp th hai : Doanh nghi#p ã c xp loi A nhng có xu h0ng phát sinh n x u. 53 2.6. ánh giá h# thng xp hng tín dng ca Vietcombank. 56 2.6.1 Nh.ng kt qu& t c. 56 2.6.2 Nh.ng hn ch t-n ti c$n kh'c phc. 58 CHNG III : HOÀN THIN H TH1NG XP H!NG TÍN DNG C2A VIETCOMBANK 3.1. Mc tiêu hoàn thi#n xp hng tín dng ca Vietcombank. 61 3.2 xu t s3a "i b" sung mô hình ch m i(m xp hng tín dng ca Vietcombank 62 3.2.1. Hoàn thi#n mô hình ch m i(m xp hng tín dng cá nhân ca Vietcombank. 62 3.2.2. Hoàn thi#n mô hình ch m i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ca Vietcombank. 65 3.2.2.1. H0ng d4n ca Ngân hàng Nhà n0c v mô hình xp hng tín dng doanh nghi#p. 65 3.2.2.2. xu t s3a "i b" sung mô hình ch m i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ca Vietcombank. 67 3.3. Ki(m chng mô hình ch m i(m xp hng tín dng ca Vietcombank sau i u ch5nh. 73 3.3.1 Ki(m chng mô hình ch m i(m xp hng tín dng cá nhân ca Vietcombank sau i u ch5nh. 73 3.3.2 Ki(m chng mô hình ch m i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ca Vietcombank sau i u ch5nh. 74 3.4 Các bi#n pháp h6 tr c$n thit ( h# thng xp hng tín dng ca Vietcombank phát huy hi#u qu&. 78 KT LU7N. TÀI LIU THAM KHO. 81 PH LC I : TIÊU CHU8N TÍNH IM XP H!NG TÍN DNG DOANH NGHIP C2A VIETCOMABNK. PH LC II : KT QU CH9M IM XHTD DOANH NGHIP C2A CÔNG TY CP A. PH LC III : TIÊU CHU8N TÍNH IM XP H!NG TÍN DNG DOANH NGHIP THEO HNG D:N C2A NGÂN HÀNG NHÀ NC. PH LC IV : TIÊU CHU8N TÍNH IM XP H!NG TÍN DNG DOANH NGHIP THEO HNG D:N C2A NGÂN HÀNG NHÀ NC, VÀ XU9T S;A <I B< SUNG C2A TÀI NGHIÊN CU. PH LC V : KT QU CH9M IM XHTD DOANH NGHIP C2A CÔNG TY CP A B=NG MÔ HÌNH S;A <I THEO XU9T C2A TÀI NGHIÊN CU. DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT Ký hiu Din gii Basel Hip c v giám sát hot ng ngân hàng. BIDV Ngân hàng u t và Phát tri n Vit Nam. CIC Trung tâm Thông tin tín d ng c a Ngân hàng Nhà nc. DNNN Doanh nghip Nhà nc. TNN Doanh nghip có v n u t nc ngoài. E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Vit Nam. FICO Fair Isaac Corp. Moody’s Moody’s Investors Service. NHNN Ngân hàng Nhà nc Vit nam. NHTM Ngân hàng thng mi. R&I Rating & Investment Information. SEC y ban Chng khoán và Giao dch M. S&P Standard & Poor's. TNHH Trách nhim hu hn. TMCP Thng mi c ph n. Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam. Vietinbank Ngân hàng Công thng Vit nam. XHTD Xp hng tín d ng. DANH MC CÁC BNG BIU Bng Trang 1.01 Ký hiu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier. 15 1.02 Ch tiêu chm im XHTD cá nhân ca Stefanie Kleimeier. 16 1.03 H thng ký hiu xp h ng công c n dài h n ca Moody’s. 18 1.04 T ng quan gia ch s tín d ng Z”-iu chnh ca Altman vi h thng ký hiu xp h ng ca S&P. 21 1.05 T trng các tiêu chí ánh giá trong mô hình im s tín d ng FICO. 22 1.06 H thng ký hiu xp h ng ca VantageScore. 23 1.07 T trng các tiêu chí ánh giá trong mô hình im s tín d ng VantageScore. 23 1.08 Các ch tiêu chm im cá nhân ca BIDV. 25 1.09 H thng ký hiu XHTD cá nhân ca BIDV. 26 1.10 Các ch tiêu chm im tài sn m bo. 26 1.11 Ma trn kt h p gia kt qu XHTD vi kt qu ánh giá tài sn m bo ca BIDV. 27 1.12 H thng ký hiu ánh giá tài sn m bo ca BIDV. 27 1.13 im trng s các ch tiêu phi tài chính chm im XHTD doanh nghip ca BIDV. 28 Bng Trang 1.14 im trng s các ch tiêu tài chính và phi tài chính chm im XHTD doanh nghip ca BIDV. 28 1.15 H thng ký hiu xp h ng doanh nghip ca BIDV. 29 1.16 Các ch tiêu chm im tín d ng cá nhân ca Vietinbank. 30 1.17 H thng ký hiu XHTD cá nhân ca Vietinbank. 31 1.18 im trng s các ch tiêu phi tài chính chm im XHTD doanh nghip ca Vietinbank. 32 1.19 im trng s các ch tiêu tài chính và phi tài chính chm im XHTD doanh nghip ca Vietinbank. 32 1.20 H hng ký hiu XHTD doanh nghip ca Vietinbank. 33 1.21 Các ch tiêu chm im cá nhân ca E&Y. 34,35 1.22 H hng ký hiu XHTD cá nhân ca E&Y. 36 1.23 Các ch tiêu chm im tài chính doanh nghip ca E&Y. 36 1.24 Ma trn XHTD kt h p gia tình hình thanh toán n và tình hình tài chính ca E&Y. 38 2.01 Các ch tiêu chm im XHTD cá nhân ca Vietcombank. 41 2.02 H thng ký hiu XHTD cá nhân ca Vietcombank. 42 2.03 H ng dn tính toán mt s ch tiêu phân tích tài chính trong chm im XHTD doanh nghip ca Vietcombank. 44 2.04 im trng s các ch tiêu phi tài chính chm im XHTD doanh nghip ca Vietcombank. 45 Bng Trang 2.05 im trng s các ch tiêu tài chính và phi tài chính chm im XHTD doanh nghip ca Vietcombank. 45 2.06 H thng ký hiu XHTD doanh nghip ca Vietcombank. 46 2.07 Thang im và các ch tiêu chm im XHTD doanh nghip ca Vietcombank t i VCI. 48 2.08 Tình hình xp lo i và n xu ca nhóm i t ng nghiên cu 50 2.09 Tóm tt bng cân i k toán nm 2007 ca Công ty TNHH A. 51 2.10 Chm im các ch tiêu tài chính ca Công ty TNHH A. 52 2.11 Chm im các ch tiêu vay n và chi phí tr lãi ca Công ty TNHH A. 52 2.12 Chm im các ch tiêu thông tin phi tài chính ca Công ty TNHH A. 53 2.13 Tóm tt bng cân i k toán nm 2007 ca Công ty CP A. 54 2.14 im trng s các ch tiêu phi tài chính ca Công ty CP A. 55 2.15 im trng s các ch tiêu tài chính và phi tài chính chm im XHTD doanh nghip ca Vietcombank. 55 3.01 Các ch tiêu chm im cá nhân. 63 3.02 H thng ký hiu XHTD cá nhân. 64 Bng Trang 3.03 ánh giá tình hình tr n ca cá nhân. 64 3.04 Ma trn xp lo i khon vay cá nhân. 65 3.05 Thang im và trng s các ch tiêu chm im xp h ng doanh nghip theo quyt nh 57/2002/Q-NHNN. 66 3.06 H thng ký hiu xp h ng doanh nghip theo quyt nh 57/2002/Q-NHNN. 67 3.07 Chm im các ch tiêu tài chính XHTD doanh nghip. 69 3.08 Chm im các ch tiêu d báo nguy c khó khn tài chính XHTD doanh nghip. 70 3.09 Chm im các ch tiêu thông tin phi tài chính XHTD doanh nghip. 71 3.10 ánh giá tình hình tr n ca doanh nghip. 72 3.11 Ma trn xp lo i khon vay doanh nghip. 73 3.12 Chm im XHTD cá nhân KH_A bng mô hình sa i theo xut ca tài nghiên cu. 74 3.13 Chm im các ch tiêu tài chính ca Công ty TNHH A bng mô hình sa i theo xut ca tài nghiên cu. 75 3.14 Xác nh ch s nguy c v n ca Công ty TNHH A bng hàm thng kê Z-score ca Altman. 76 3.15 Chm im các ch tiêu d báo nguy c khó khn tài chính ca Công ty TNHH A bng mô hình sa i theo xut tài nghiên cu. 76 Bng Trang 3.16 Chm im các ch tiêu thông tin phi tài chính ca Công ty TNHH A bng mô hình sa i theo xut ca tài nghiên cu. 77 I.01 Chm im quy mô doanh nghip ca Vietcombank. Ph l c I I.02 Xác nh doanh nghip theo l!nh vc/ngành ca Vietcombank. Ph l c I I.03 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành nông, lâm, ng nghip theo Vietcombank. Ph l c I I.04 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành th ng m i dch v theo Vietcombank. Ph l c I I.05 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành xây dng theo Vietcombank. Ph l c I I.06 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành công nghip theo Vietcombank. Ph l c I I.07 Tiêu chu"n ánh giá dòng tin ca doanh nghip theo Vietcombank. Ph l c I I.08 Tiêu chu"n ánh giá nng lc qun lý ca doanh nghip theo Vietcombank. Ph l c I I.09 Tiêu chu"n ánh giá uy tín giao dch ca doanh nghip theo Vietcombank. Ph l c I I.10 Tiêu chu"n ánh giá các yu t bên ngoài ca doanh nghip theo Vietcombank. Ph l c I I.11 Tiêu chu"n ánh giá các yu t khác ca doanh nghip Ph l c I Bng Trang theo Vietcombank. II.01 Chm im các ch tiêu tài chính ca Công ty CP A. Ph l c II II.02 Chm im dòng tin ca Công ty CP A. Ph l c II II.03 Chm im nng lc qun lý ca Công ty CP A. Ph l c II II.04 Chm im uy tín giao dch ca Công ty CP A. Ph l c II II.05 Chm im các yu t bên ngoài ca Công ty CP A. Ph l c II II.06 Chm im các yu t khác ca Công ty CP A. Ph l c II III.01 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành nông, lâm, ng nghip theo quyt nh 57/2002/Q-NHNN. Ph l c III III.02 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành th ng m i dch v theo quyt nh 57/2002/Q-NHNN. Ph l c III III.03 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành xây dng theo quyt nh 57/2002/Q- NHNN. Ph l c III III.04 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành công nghip theo quyt nh 57/2002/Q- NHNN. Ph l c III Bng Trang IV.01 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành nông, lâm, ng nghip. Ph l c IV IV.02 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành th ng m i dch v . Ph l c IV IV.03 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành xây dng. Ph l c IV IV.04 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành công nghip. Ph l c IV V.01 Chm im các ch tiêu tài chính ca Công ty CP A bng mô hình sa i theo xut ca tài nghiên cu. Ph l c V V.02 Xác nh ch s nguy c v n ca Công ty CP A bng hàm thng kê Z-score ca Altman. Ph l c V V.03 Chm im các ch tiêu d báo nguy c khó khn tài chính ca Công ty CP A bng mô hình sa i theo xut ca tài nghiên cu. Ph l c V V.04 Chm im các ch tiêu thông tin phi tài chính ca Công ty CP A bng mô hình sa i theo xut ca tài nghiên cu. Ph l c V GII THIU Ngân hàng thng mi (NHTM) là nh ch tài chính trung gian thc hin nghip v kinh doanh ti n t và cung ng các dch v tài chính. Ti Vit nam, thu nh p c b n ca các NHTM vn ch yu t hot ng tín d ng vi nhi u áp lc và ri ro. Ngân hàng Trung ng các nc di s b o tr ca Ngân hàng Thanh toán quc t, trong các cuc hp ti Basel ã a ra nhng yêu cu v qu n tr ri ro trong ó chú trng và cao vai trò xp hng tín d ng (XHTD) ni b i vi NHTM c quy nh trong Hip c Basel I (Nm 1988) và b sung trong hip c Basel II (Nm 2004). 1. Lý do chn tài. Thc tin ã cho thy tht bi ca NHTM trong hot ng tín d ng gn cht vi thiu hiu bit v khách hàng. Mt trong nhng k thu t qu n tr ri ro tín d ng ca NHTM là s d ng phân tích chm im xp hng uy tín v mt tín d ng ca m!i khách hàng mt cách th"ng xuyên. Do v y, vn xây dng và hoàn thin h thng XHTD ni b ang c các NHTM quan tâm nh#m ngn nga và hn ch ri ro tín d ng, gi m bt t$ l n xu ph i trích d phòng ri ro, áp ng các yêu cu ca Basel và Ngân hàng Nhà nc (NHNN). Trong i u kin hin nay ca Vit nam, xp hng tín nhim do các công ty xp hng cung cp ch% mi dng li & mt s doanh nghip niêm yt và kt qu xp hng có kh nng cha chính xác vì thông tin không y . Ngay c trên th tr"ng XHTD quc t, các t ch c xp hng hàng u là Fitch Ratings, Moody’s và Standard & Poor's c'ng không th tránh kh(i sai lm khi ánh giá ri ro, mt s doanh nghip c h xp hng an toàn thì nay li tr& thành ri ro th hin qua s mt giá liên t c ca c phiu và trái phiu trên th tr"ng ch ng khoán quc t, buc các t ch c xp hng này ph i nhìn li các tiêu chí ánh giá và xem xét li nh h&ng lên kt qu xp hng ca mi quan h gia GII THIU 2 h vi khách hàng c ánh giá. Kt qu c a m t cu c i u tra kéo dài 10 tháng trong n m 2007 c a y ban Chng khoán và Giao dch M (SEC) i vi các hot ng c a Fitch Ratings, Moody’s và Standard & Poor’s ã khng nh i u mà các nhà u t Ph Wall t lâu ã nghi ng “Nhi u t chc xp hng tín nhim ln ã coi thng các quy tc v xung t li ích và ch chú ý n li nhun khi xp hng các loi chng khoán”. SEC ã phát hin ra rng các t chc xp hng trên ã b “è bp” bi khi lng và mc phc tp t ng cao c a các loi chng khoán mà h c yêu cu ánh giá. Các NHTM chc chn ã rút ra c nhi u i u qua tình hình trên và bu c ph i d a vào kt qu XHTD n i b ! hn ch r i ro. Tuy nhiên, ch tiêu c" b n trong ch#m i!m và xp hng tín nhim khách hàng hin nay c a m t s NHTM v$n cha ph n nh chính xác r i ro, và xp hng tín nhim i vi khách hàng th! nhân v$n cha c chú trng Hip c Basel II c%ng cp vai trò c a c" quan qu n lý ngân hàng trong vic ánh giá h thng XHTD n i b ! phân loi r i ro tài s n c a t chc tín d&ng. Nhng trong th c t, NHNN r#t khó ki!m chng h thng xp hng ánh giá r i ro c a các NHTM có úng hay không. Trong khi ó, nu c s' d&ng h thng ánh giá r i ro kém chính xác, các NHTM có th! quá lc quan v tri!n vng khách hàng d$n ti hu qu khó lng. T nh(ng phân tích và nhn nh nêu trên ã cho th#y tm quan trng c a vic nghiên cu nhm hoàn thin h"n n(a h thng XHTD n i b c a các NHTM, và ây rõ ràng là công vic mà các NHTM ti cn tin hành m t cách nh k) nhm áp ng vi nh(ng thay i v môi trng kinh doanh và t ng cng h"n n(a kh n ng d báo trong qu n tr r i ro tín d&ng. 2. Xác nh vn nghiên cu. Basel ã nghiên cu các yêu cu v an toàn vn trong ó quy nh r i ro tín d&ng và r i ro th trng, c ban hành ln u vào n m 1988 trong Hip c Basel I. N m 2004, hip c Basel II ã c thông qua, b sung thêm r i ro hot ng, quy nh t* l vn an toàn ti thi!u gn ch+t ch, vi mc r i ro c a tài s n ngân hàng liên quan n nhi u yu t bao g-m xp hng tín GII THIU 3 nhim c a khách hàng, mc tp trung c a kho n vay vào m t nhóm khách hàng. Nhm tip cn các chu.n m c quc t nh Basel trong qu n tr r i ro c a các NHTM theo ph"ng pháp hin i, NHNN ã có quyt nh 57/2002/Q/- NHNN ngày 24/01/2002 tri!n khai thí i!m án phân tích, xp loi tín d&ng doanh nghip. Quý II n m 2008 va qua là mc cui ! các NHTM ti Vit nam trình án XHTD n i b lên NHNN (Nhng th c t thì a s các NHTM v$n cha hoàn thành). Và NHNN c%ng ã yêu cu t ng cng ki!m soát n x#u c a các NHTM qua Quyt nh 493/2005/Q/-NHNN ngày 22/4/2005 v phân loi n, trích lp và s' d&ng d phòng ! x' lý r i ro tín d&ng. Hin nay ti Vit nam, hu ht các NHTM v$n ang th c hin phân loi n theo /i u 6 c a Quyt nh 493/2005/Q/-NHNN c n c vào thi gian quá hn c a các kho n vay ang có d n. Nhi u kh n ng n x#u c a các NHTM có th! cao h"n con s chính thc mà các ngân hàng a ra nu th c hin phân loi khách hàng và n theo /i u 7 c a Quyt nh 493/2005/Q/-NHNN c n c vào kt qu XHTD n i b c a NHTM : a) Nhóm 1 (N tiêu chu.n) bao g-m : Các kho n n c t chc tín d&ng ánh giá là có kh n ng thu h-i y c n gc và lãi úng hn. b) Nhóm 2 (N cn chú ý) bao g-m : Các kho n n c t chc tín d&ng ánh giá là có kh n ng thu h-i y c n gc và lãi nhng có d#u hiu khách hàng suy gi m kh n ng tr n. c) Nhóm 3 (N di tiêu chu.n) bao g-m : Các kho n n c t chc tín
Luận văn liên quan