Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Sao Đỏ

Ở nước ta, sự ra đời của nền kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển hơn nhưng cũng buộc các doanh nghiệp muốn đứng vững phải nỗ lực hơn trong quản lý và sản xuất kinh doanh. Không còn sự bao cấp của nhà nước các doanh nghiệp phải tự lực sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc lấy thu bù chi và có lãi, do đó mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là tăng lợi nhuận. Muốn vậy, quản lý hiệu quả chi phí và hạ giá thành là vấn đề quan trọng, nó góp phần tạo ra sự phát triển của doanh nghiệp. Để tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm cần có sự kết hợp của nhiều biện pháp quản lý và của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp nhưng trong đó công tác hạch toán kế toán là một công cụ hiệu quả hơn cả. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Sao Đỏ” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn gồm hai nội dung chính sau: Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài thực tập tốt nghiệp được trình bày theo những nội dung chính sau: ỹ Chương I: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Sao Đỏ ỹ Chương II: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Sao Đỏ.

doc48 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1380 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Sao Đỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ë n­íc ta, sù ra ®êi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¬n nh­ng còng buéc c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ph¶i nç lùc h¬n trong qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Kh«ng cßn sù bao cÊp cña nhµ n­íc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lùc s¶n xuÊt kinh doanh trªn nguyªn t¾c lÊy thu bï chi vµ cã l·i, do ®ã môc tiªu hµng ®Çu cña doanh nghiÖp lµ t¨ng lîi nhuËn. Muèn vËy, qu¶n lý hiÖu qu¶ chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh lµ vÊn ®Ò quan träng, nã gãp phÇn t¹o ra sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn cã sù kÕt hîp cña nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý vµ cña nhiÒu bé phËn trong doanh nghiÖp nh­ng trong ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô hiÖu qu¶ h¬n c¶. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng M¹i Sao §á” cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n gåm hai néi dung chÝnh sau: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp ®­îc tr×nh bµy theo nh÷ng néi dung chÝnh sau: Ch­¬ng I: T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i Sao §á Ch­¬ng II: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i Sao §á. Ch­¬ng I: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty TNHH ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i sao ®á 1.1. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña ®¬n vÞ: 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn ë kh¾p mäi n¬i trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng, lµm cho nhu cÇu sö dông tin häc t¨ng cao. §Ó ®¸p øng ®­îc phÇn nµo nhu cÇu ®ã, c«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng M¹i Sao §á ®· ra ®êi. C«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng M¹i Sao §á ®­îc thµnh lËp ngµy 04/09/1999 theo quyÕt ®Þnh cña Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ thµnh phè Hµ Néi víi giÊy phÐp kinh doanh sè 017434. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Tõ khi ®­îc thµnh lËp, c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn, khèi l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô, doanh thu ngµy mét t¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng qui m« kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng cho nh©n viªn, ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ ®Ó phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng t¨ng phÇn ®ãng gãp cña m×nh ®èi víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, x· héi. 1.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh: Ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ bu«n b¸n xe m¸y vµ s¶n xuÊt d©y ®iÖn xe m¸y. Ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt d©y ®iÖn cho c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p xe m¸y ë thÞ tr­êng Hµ néi . C«ng ty cã hai cöa hµng diÖn tÝch 160 m2. Mçi cöa hµng cã 4 nh©n viªn b¸n hµng. Cöa hµng cña c«ng ty nh»m giíi thiÖu vµ b¸n hµng. H×nh thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ b¸n bu«n, b¸n lÎ cho ng­êi tiªu dïng, ®¹i lý. HiÖn c«ng ty ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng nhµ cung cÊp chñ yÕu ë thÞ tr­êng Hµ néi vµ trong n­íc. Tæ s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm 4 tæ, 16 ng­êi. L­¬ng c«ng nh©n ë tæ s¶n xuÊt b×nh qu©n 750.000-1.000.000 ®ång/th¸ng 1.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: V× c«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng M¹i Sao §á lµ mét c«ng ty cã sè l­îng nh©n viªn kh«ng nhiÒu nªn bé m¸y l·nh ®¹o gän nhÑ, ®¬n gi¶n, lµm viÖc cã hiÖu qu¶. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty gåm: + Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ng­êi ®øng ®Çu, cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ång thêi lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Phßng kinh doanh: Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n, x¸c ®Þnh qui m« mÆt hµng kinh doanh vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó phôc vô cho viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång, t×m b¹n hµng. Phßng kÕ to¸n: Lµ c¬ quan tham m­u cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, ®¶m b¶o viÖc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë c«ng ty. Phßng tiªu thô: Cã nhiÖm vô theo dâi l­îng hµng xuÊt – nhËp - tån cña c«ng ty. Phßng tæ chøc lao ®éng: Cã nhiÖm vô tham m­u vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o, n©ng bËc vµ c«ng t¸c hµnh chÝnh. s¬ ®å bé m¸y cña C¤NG TY Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng kinh kÕ tiªu tæ chøc doanh to¸n thô lao ®éng 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: 1.2.1. H×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông: H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng cã môc tiªu, h­íng ®Ých thÓ hiÖn ë nh÷ng s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu nh÷ng dù kiÕn ph¶n ¸nh vµ kiÓm so¸t qu¸ tr×nh kinh doanh cña mét c«ng ty. §Ó thÝch hîp víi lo¹i h×nh kinh doanh cña m×nh vµ phï hîp víi viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh ®ang tiÕn hµnh t¹i c«ng ty, c«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng M¹i Sao §á ®· vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n Sæ nhËt ký chung vµ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Nh­ vËy, c«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng M¹i Sao §á ®· thùc hiÖn h×nh thøc Sæ nhËt ký chung trong quyÕt ®Þnh sè 1177/TC/C§KT vµ 144/Q§/-BTC cña Bé tr­ëng bé tµi chÝnh, c¸c sæ kÕ to¸n bao gåm: sæ c¸i tµi kho¶n, sæ nhËt ký chung, sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt, b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n, b¸o c¸o kÕ to¸n Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Chøng tõ kÕ to¸n Sæ quü tiÒn mÆt NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Trong ®ã: 1.2.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hîp lý, khoa häc phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty nh»m ph¸t huy vai trß cña kÕ to¸n lµ mét yªu cÇu quan träng ®èi víi mäi c«ng ty. §Ó ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cã hiÖu qu¶, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· tÝch cùc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý, ho¹t ®éng kÕ to¸n lu«n lu«n cè g¾ng ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Tæ chøc bé m¸y cña kÕ to¸n cña c«ng ty gåm: KÕ to¸n tr­ëng: lµ ng­êi tæ chøc chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, tham m­u cho chñ doanh nghiÖp vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh vµ chØ ®¹o nghiÖp vô, lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh. KÕ to¸n hµng ho¸: cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh nhËp- xuÊt-tån cho tõng lo¹i hµng ho¸. KÕ to¸n b¸n hµng: lµ ng­êi theo dâi, ghi chÐp viÖc tiªu thô hµng ho¸. KÕ to¸n tæng hîp: lµ kÕ to¸n thÓ hiÖn c¸c sæ sÊch vÒ tµi s¶n (sè l­îng, gi¸ trÞ cña tµi s¶n)..... theo dâi sù t¨ng, gi¶m, tÝnh khÊu hao tµi s¶n. §ång thêi theo dâi, tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng ®Ó chi tr¶ kÞp thêi cho nh©n viªn còng tõ ®ã tÝnh vµ trÝch ra c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. Bªn c¹nh ®ã kÕ to¸n tæng hîp cßn cã nhiÖm vô tÝnh to¸n c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Thñ quü-kiªm kÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî: Thñ quü lµ ng­êi thu chi tiÒn mÆt cña c«ng ty ®ång thêi theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ cña c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ quü hµng b¸n tæng kiªm kÕ ho¸ hµng hîp to¸n thanh to¸n c«ng nî Nh©n viªn h¹ch to¸n 1.3. C«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty. 1.3.1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ kú h¹ch to¸n. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th× ®iÒu quan träng ®Çu tiªn lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i Sao §á ®­îc quan t©m vµ coi träng hµng ®Çu. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt: Mét doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt, tr­íc hÕt doanh nghiÖp ®ã ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çu vµo phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ c¸c yÕu tè chi phÝ vÒ nguyªn, nhiªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ nh©n c«ng. C¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong tõng thêi kú vµ ®Òu ®­îc biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ. Nh­ vËy chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh ®Ó phôc vô cho qóa tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. HiÖn nay t¹i c«ng ty, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc phan lo¹i theo hai tiªu thøc: Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ cña c«ng ty bao gåm c¸c yÕu tè sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: gåm vËt liÖu chÝnh lµ d©y ®iÖn , vËt liÖu phô nh­ b¨ng dÝnh, nh·n, hép...phô tïng thay thÕ, vËt liÖu kh¸c, c«ng cô dông cô ( ccdc)... mµ c«ng ty sö dông trong kú. Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. Chi phÝ khÊu hao TSC§: toµn bé sè tiÒn khÊu hao TSC§ cho s¶n xuÊt cña c«ng ty. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: lµ toµn bé sè tiÒn c«ng ty ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp ®iÖn, ®iÖn tho¹i, n­íc,... phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ngoµi c¸c chi phÝ ®· nªu trªn. Ph©n lo¹i theo tiªu thøc nµy cho biÕt tû träng cña tõng yÕu tè chi phÝ, tõ ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt môc ®Ých. c«ng dông cña chi phÝ: Theo tiªu thøc nµy, chi phÝ trong kú ®­îc chia ra thµnh 3 kho¶n môc chi phÝ kh¸c nhau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Gåm chi phÝ vÒ nguyªn liÖu chÝnh : d©y ®iÖn , vËt liÖu phô nh­: b¨ng dÝnh , hép, m¸c, nh·n hiÖu... Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, tiÒn th­ëng, BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn, chi phÝ cè ®Þnh ph¸t sinh trong kú cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm c¸c chi phÝ ph¸t sinh phôc vô chung cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d©y gåm: vËt liÖu, ccdc, nhiªn liÖu, l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Ph©n lo¹i chi phÝ chi phÝ theo tiªu thøc nµy cã t¸c dông cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm c¨n cø x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. V× yªu cÇu cña bµi viÕt lµ ®i s©u vµo viÖc ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn em sÏ t×m hiÓu viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ theo tiªu thøc nµy. C¸c chi phÝ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµo tõng kho¶n môc chi phÝ theo tõng th¸ng, tõng quý vµ c¶ n¨m. 1.3.2. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. C«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i Sao §á lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt d©y ®iÖn xe m¸y nªn chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty. VËt liÖu lµ ®èi t­îng lao ®éng, mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña chi phÝ s¶n xuÊt t¹o nªn s¶n phÈm. Do vËy viÖc qu¶n lý chÆt chÏ lµ rÊt quan träng, tr¸nh ®­îc l·ng phÝ, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, mét trong nh÷ng yÕu tè lµm cho lîi nhuËn cao h¬n. Nguyªn liÖu cña c«ng ty ®­îc chia thµnh: Nguyªn liÖu chÝnh bao gåm d©y nh­:d©y Wave, d©y Dream... VËt liÖu phô: nh·n, m¸c, hép caton,... Phô tïng thay thÕ: §éng c¬, b¸nh r¨ng... Nhiªn liÖu: ®iÖn, x¨ng, dÇu.. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc kÕ to¸n tËp hîp c¨n cø trªn c¸c chøng tõ nh­: phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho cña ng­êi b¸n... C¨n cø trªn c¸c chøng tõ ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo bªn Nî TK621- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tËp hîp ®­îc vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕt chuyÓn, ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông. 1.3.2.1. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Trong c¸c lo¹i nguyªn liÖu trªn th× nguyªn liÖu chÝnh lµ ®¸ng chó ý nhÊt v× tÝnh phøc t¹p vµ sù chuyÓn biÕn cña nã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc cô thÓ nh­ sau: a. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc tËp hîp cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm lµ d©y ®iÖn b¾t ®Çu ®­a vµo s¶n xuÊt . C¸c lo¹i d©y nguyªn liÖu ®­îc c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn mua, ph©n lo¹i thµnh:d©y ®¬n,d©y kÐp...viÖc ph©n lo¹i nµy ph¶i dùa vµo nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh, råi chuyÓn vÒ c«ng ty phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tr¶i qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc nhËp kho cho qu¸ tr×nh tiÕp theo. Sau khi ®· cã d©y thµnh phÈm, b­íc tiÕp theo ®Ó t¹o ra c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, d©y b¸n thµnh phÈm ®­îc ®­a vµo kho ®Ó tiªp tôc s¶n xuÊt cho kú sau.Tõ b­íc nµy, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc tËp hîp riªng cho tõng lo¹i thµnh phÈm lµ gi¸ trÞ b¸n thµnh phÈm ®em vµo thµnh s¶n phÈm ®ã. Sau ®ã tiÕp tôc tr¶i qua c¸c giai ®o¹n cßn l¹i cña quy tr×nh c«ng nghÖ. Nguyªn t¾c xuÊt dïng vËt liÖu lµ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, nhu cÇu thùc tÕ vµ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ph©n x­ëng lËp ra mét phiÕu yªu cÇu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu ghi danh môc vËt liÖu cÇn lÜnh cô thÓ vÒ sè luîng. Phßng VËt t­ sau khi xem xÐt phiÕu yªu cÇu lÜnh vËt liÖu sÏ lËp phiÕu xuÊt vËt liÖu. PhiÕu nµy lËp thµnh 2 liªn, 1 liªn gi÷ t¹i phßng VËt t­, 1 liªn giao cho thñ kho ®Ó xuÊt vËt liÖu vµ ghi thÎ kho råi chuyÓn lªn phßng KÕ to¸n ghi sæ. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t­, ghi sæ chi tiÕt vËt liÖu theo sè l­îng vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, cuèi kú c¨n cø v¸o sè l­îng vËt liÖu tån ®Çu kú, nhËp trong kú ®Ó tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng. VÝ dô mÉu phiÕu xuÊt kho nh­ sau: (BiÓu sè 2.3.2-1) C«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i Sao §á PhiÕu xuÊt kho Sè: 05 Ngµy 30 thµng 11 n¨m 2006 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Vò TrÝ Ph­¬ng...... §Þa chØ: Ph©n x­ëng s¶n xuÊt...... Lý do xuÊt kho: XuÊt kho cho s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: VËt liÖu Stt Tªn vËt t­ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 D©y Wave Bé 23.193 2 D©y Dream Bé 6.588 .. ….. …. …. Céng 34.338 XuÊt ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2006. Ng­êi nhËn Thñ kho ( ch÷ ký ) ( ch÷ ký ) Gi¸ xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn vµo cuèi kú. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®­îc tÝnh b»ng gi¸ thùc tÕ s¶n xuÊt t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn céng thªm chi phÝ vËn chuyÓn. Bªn c¹nh c¸c phiÕu xuÊt kho thñ kho cßn theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu qua thÎ kho. tõ 5 ®Õn 7 ngµy, kÕ to¸n xuèng kho kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ, ®èi chiÕu phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho víi thÎ kho. Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu cho t­êng lo¹i vËt liÖu. Cuèi th¸ng tæng hîp trªn tõng trang sæ ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ c¸c nhu cÇu kh¸c. Cô thÓ mÉu sæ chi tiÕt vËt liÖu nh­ sau: ( BiÓu sè 2.3.2-2 ) Sæ chi tiÕt vËt liÖu Th¸ng 11 n¨m 2006 Tªn vËt liÖu: d©y Ware §¬n vÞ tÝnh: Bé §¬n vÞ: 1000® Chøng tõ TrÝch yÕu §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån STT N/T SL TT SL TT SL TT Tån ®Çu th¸ng 29,5 70 2.065 NhËp kho 30 280 8.400 XuÊt cho s¶n xuÊt 29,9 103 3.080 XuÊt cho s¶n xuÊt 29,9 135 4.037 XuÊt cho s¶n xuÊt 29,9 62 1.854 Tæng 280 8.400 300 8.970 70 2.065 Tån cuèi th¸ng 40 1.196 C¸c sæ chi tiÕt vËt liÖu kh¸c lËp t­¬ng tù. Sau ®ã tõ sæ chi tiÕt vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ trÞ nguyªn liÖu chÝnh tËp hîp riªng cho tõng s¶n phÈm vµ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sau nµy, kÕ to¸n më sæ theo dâi chi tiÕt nguyªn liÖu chÝnh theo tõng b­íc quy tr×nh c«ng nghÖ trong ®ã tæng gi¸ trÞ cña nã kh«ng ®æi trong ®ã nguyªn liÖu s¶n xuÊt d©y ®iÖn nhËn vÒ ®­îc ®­a trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt, b¸n thµnh phÈm. KÕ to¸n lËp b¶ng chi tiÕt theo dâi kªt qu¶ thu håi. ( BiÓu sè 2.3-3 ) B¶ng kÕt qu¶ thu håi b¸n thµnh phÈm Th¸ng 11 n¨m 2006 STT Tªn nguyªn liÖu L­îng vµo (d©y) L­îng thu håi(d©y) Hao L­îng (d©y) % 1 D©y Ware 310 301.6 8.4 2.71 2 D©y Dream 7209 6920.5 288.5 4.002 3 D©y kÐp 1617 1536.2 80.8 4.997 Tæng 9136 8758.3 377.7 4.134 C¨n cø vµo l­îng thu håi thùc tÕ sau khi s¶n xuÊt, vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®­a vµo s¶n xuÊt kÕ to¸n t×nh ®­îc gi¸ trÞ cña b¸n thµnh phÈm theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ ®¬n vÞ cña b¸n thµnh s¶n phÈm = Tæng gi¸ trÞ nguyªn liÖu ®Çu vµo Khèi l­îng thu håi sau sÊy VÝ dô: Gi¸ 1 bé d©y Ware b¸n thµnh phÈm lµ: 9269000/301.6=30733(®ång) KÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn lµ c¨n cø quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ b¸n thµnh phÈm. NÕu tiÕn hµnh s¶n xuÊt d©y kÕ to¸n tiÕp tôc theo dâi cho quy tr×nh s¶n xuÊt, kÕt thóc quy tr×nh nµy sÏ t¹o ra b¸n thµnh phÈm. Gi¸ trÞ cña b¸n thµnh phÈm ®­îc céng thªm phÇn nguyªn liÖu phô Ngoµi nguyªn liÖu chÝnh c«ng ty cßn sö dông mét sè nguyªn liÖu phô bæ trî thªm cho s¶n phÈm. b. H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu phô: Chi phÝ vËt liÖu phô bao gåm c¶ chi phÝ vÒ d©y vµ bao b× ®ãng gãi. T×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu phô ®­îc tr×nh bµy trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt vËt liÖu phô nh­ sau: ( BiÓu sè 2.3.2-4 ) MÉu sæ theo dâi chi tiÕt vËt liÖu phô xuÊt dïng trong s¶n xuÊt Th¸ng 11 n¨m 2006 STT Tªn vËt liÖu §VT Sè l­îng §¬n gi¸(®) Thµnh tiÒn 1 D©y ®¬n Kg 13,2 339.106,9 4.476.210 2 D©y kÐp Kg 5 501.050 2.505.250 3 D¾c Kg 2 23.700 47.400 4 Cèt kg 7.900 57 450.300 5 Nh·n Tê 2.400 57 136.800 6 B¨ng dÝnh tr¾ng Hép 7.380 1.982 14.627.160 7 B¨ng dÝnh ®en Hép 8.564 2.535 14.964.170 8 Hép c¸t t«ng Hép 8.299 1.982 16.448.518 …. ….. Tæng 58.046.678 c. H¹ch to¸n chi phÝ nhiªn liÖu. Chi phÝ nhiªn liÖu ®­îc c«ng ty tÝnh vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¸c chi phÝ nhiªn liÖu phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Víi kho¶n chi nµy kÕ to¸n tËp hîp ph¶n ¸nh trªn nhËt ký chøng tõ sè 3 ®Ó theo dâi vµ cuèi th¸ng ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm. ChØ tiªu ®­îc kÕ to¸n dïng ®Ó ph©n bæ lµ khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cuèi th¸ng cña tõng lo¹i. Cô thÓ nh­ sau: Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu Tæng khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt cña toµn c«ng ty Chi phÝ nhiªn liÖu ph©n bæ s¶n phÈm = x Khèi l­îng thµnh phÈm s¶n xuÊt cña s¶n phÈm 1.3.2.2. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. ViÖc tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng kª sè 3 _ b¶ng tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña vËt liÖu ë vµ c«ng cô dông cô. Sau khi ®· x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt trong th¸ng, kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC. Toµn bé c«ng t¸c ph©n bæ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng ®­îc ghi trªn b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. ( BiÓu sè 2.3.2-5 ) C«ng ty TNHH ®Çu t­ vµ Th­¬ng M¹i Sao §á B¶ng kª sè 3 TÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 11/2006 STT ChØ tiªu TK 152- NVL TK 153-CCDC 1 Sè d­ ®Çu th¸ng 5.568.517.137 207.855.907 2 A. Sè FS trong th¸ng 2.226.408.887 32.085.881 3 Tõ NKCT sè 1( ghi Cã TK111) 108.895.518 12.105.881 4 Tõ NKCT sè 5( ghi Cã TK331) 1.584.290.350 19.980.000 5 Tõ NKCT sè 7( ghi Cã TK154) 544.524.400 0 6 Tõ c¸c NKCT kh¸c 28.698.619 0 7 B. Céng SD ®Çu th¸ng vµ FS trong th¸ng 7.834.926.024 239.941.788 8 C. HÖ sè chªnh lÖch 0 0 9 D. XuÊt dïng trong th¸ng 3.013.464.575 23.101.545 10 E. Tån kho cuèi th¸ng 4.821.461.449 216.840.243 Ngµy…th¸ng…n¨m 2006 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng ( BiÓu sè 2.3.2-6 ) C«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i Sao §á TrÝch: B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 11/2006 stt TK ghi Cã TK152 TK153 TK ghi Nî 1 TK621- CPNVLTT 2.959.780.280 9.720.000 2 TK622-CPSXC 11.483.281 11.330.054 3 TK641-CPBH 40.940.014 1.086.400 4 TK642-CPQLDN 1.261.000 965.091 Tæng 3.013.464.575 23.101.545 Ngµy... th¸ng...n¨m 2006 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp vµ ghi vµo b¶ng kª sè 4 _ TËp hîp chi phÝ theo ph©n x­ëng. Sau ®ã, dùa vµo B¶ng kª sè 4 ®Ó ghi vµo NKCT sè 7, ghi vµo sæ C¸i TK 621 ( BiÓu sè 2.3.2-7 ) Sæ C¸i TK 621 “ Chi phÝ NVL trùc tiÕp” STT Ghi cã c¸c TK ®èi øng víi ghi Nî TK nµy ……… Th¸ng 11 1 TK 152 2.959.780.280 Céng ph¸t sinh Nî 2.959.780.280 Céng ph¸t sinhCã 2.959.780.280 Ngµy… th¸ng ….n¨m 2006 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 1.3.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i Sao §á lu«n ®¶m b¶o chÊt l­îng, sè l­îng nh»m t¹o uy tÝn vµ më réng thÞ tr­êng. C«ng ty rÊt coi träng viÖc sö dông tiÒn l­¬ng nh­ mét c«ng cô tÝch cùc ®Ó khuyÕn khÝch n©
Luận văn liên quan