Đề tài Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, động lực tinh thần cho sự phát triển và hiện đại hoá xã hội nước ta

Đảng ta là như vậy. Vậy Đảng viên cán bộ của đảng phải như thế nào phải hiểu mối quan hệ giữa lãnh đạo và phục vụ như thế nào cho đúng. Tháng 2/1947 nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa Bác Hồ chỉ rõ: Cán bộ là những người đem chính sách của chính phủ của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được. Phải nhớ đoàn thể làm việc cho dân, đoàn thể mình mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh. Hiểu nguyện vọng của dân sự cực khổ của dân. Hiểu tâm lý của dân hoặc sáng kiến của dân. Nhưng có những việc dân không muốn và phải làm như tản cư, nộp thuế, những việc ấy phải giải thích rõ cho dân. Phải tôn trọng dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải thanh khiết. Trong sửa đổi lề lối làm việc (tháng 10/1947) Bác đã đặt ra câu hỏi:Lãnh đạo đúng nghĩa là thế nào, và Bác trả lời: cố nhiên không phải cứ ngồi trong phòng giấy mà viết kế hoạch ra mệnh lệnh. Lãnh đạo đúng nghĩa là phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng. Mà muốn thế thì nhất định phải so sánh kinh nghiệm của dân chúng.Vì dân chúng là những người chịu đựng những kết quả của sự lãnh đạo của ta. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng mà muốn vậy không có dân chúng giúp việc thì không xong. Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát thì cũng phải có quần chúng giúp thì mới được.

doc18 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5268 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, động lực tinh thần cho sự phát triển và hiện đại hoá xã hội nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU Cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực chất là cuộc vận động văn hoá để xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo động lực tinh thần cho sự phát triển và hiện đại hoá xã hội nước ta. Đây là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng trong đời sống của Đảng và của nhân dân ta, nhất là trong thời kỳ phát triển bước ngoặt hiện nay của cách mạng nước ta. Cuộc vận động sâu rộng và lâu dài trong suốt nhiệm kỳ đại hội X của Đảng, đặt cơ sở cho sự phát triển bền vững những giá trị văn hoá tinh thần trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân, trong các thế hệ người Việt Nam. Đây thực chất là một cuộc vận động văn hóa để xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân, tạo động lực tinh thần cho sự phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Từ chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, “văn hoá không ở bên ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị”, “văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”, “dân tộc Việt Nam phải trở thành một dân tộc thông thái”, và “xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một xã hội văn hoá cao”...do đó, chúng ta cần tiếp tục nhận thức ý thức sâu xa vai trò của khoa học trong xây dựng văn hoá để phát triển xã hội. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo đó phải rất chú trọng giáo dục nhận thức, nâng cao trình độ tư tưởng, rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo cho toàn Đảng, toàn dân. Đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người chứa đựng trong đó sức mạnh của trí tuệ, động cơ và mục đích cao thượng của hoạt động sống và tranh đấu của Người, tình yêu thương vô hạn và không bao giờ thay đổi của người đối với đồng bào dân tộc mình và nhân dân các dân tộc trên toàn thế giới. Đó là ngọn nguồn mãnh liệt và bền bì dẫn tới nghị lực phi thường, tình cảm trong sáng, chân thành của người. Nó thấm đượm chất nhân văn vị tha và khoan dung, biểu hiện một tâm hồn tinh tế và phong phú, lộng gió thời đại. Lối sống giản dị, tự nhiên của Hồ Chí Minh được tạo nên từ những giá trị đó, là sự kết tinh và thể hiện một bản lĩnh văn hoá. Đạo đức và đời sống đạo đức của Hồ Chí Minh đã đạt tới sự mẫu mực của văn hoá đạo đức, hài hoà Chân -Thiện - Mỹ, ở đó quyện chặt truyền thống, bản sắc dân tộc với tinh hoa văn hoá thế giới và tinh thần thời đại. Vì vậy, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận là một quá trình công phu giáo dục và thực hành văn hoá đạo đức đối với từng người, từng tổ chức và cả cộng đồng. Mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải đi đầu và làm gương mẫu trong công cuộc vận động đó. Nói và làm phải đi đôi với nhau, đã nói thì phải làm, nói ít làm nhiều, cái chủ yếu là hành động, cái gì tốt cho dân, có lợi cho dân, cho nước, cái đó là chân lý. Phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý một cách cao cả nhất. Làm “công bộc” trung thành tận tuỵ của dân là thực hành một lẽ sống cao thượng nhất. Cái gì có lợi cho dân thì quyết làm cho bằng được, cái gì có hại tới dân thì quyết tránh cho bằng được. Cái nên làm thì không đợi ai thúc giục, cái phải tránh thì không đợi ai nhắc nhở. Tính tự giác đó trở thành lý trí sáng suốt và hành động tự giác đó phải trở thành một nhu cầu thường trực, thôi thúc từ nội tâm. Đó là sự gắn liền và thúc đẩy lẫn nhau từ ý thức đạo đức tới hành vi đạo đức, mà niềm tin và tình cảm là những động lực quan trọng của đời sống đạo đức. Đó là những chỉ dẫn rất quý báu của Hồ Chí Minh đối với chúng ta. Sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, sự nhất quán giữa nói và làm là thước đo quan trọng nhất của tính trung thực đạo đức, của sự trưởng thành đạo đức và nhân cách ở mỗi con người. Đó cũng chính là thước đo văn hoá mà lúc sinh thời Hồ Chí Minh coi như triết lý nhân sinh và hành động - ở đời thì phải thân dân, làm người thì phải chính tâm. Cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo gương sáng Hồ Chí Minh. Nhận thức đúng là cơ sở của hành động tích cực, tự giác và sáng tạo. Hành động phải thiết thực, cụ thể ,hữu ích, chống hình thức, phù phiếm, khoa trương, phải hướng đích vào kết quả, hiệu quả. Mỗi cá nhân, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị cần đạt tới qua cuộc vận động này là, phát huy tác dụng thúc đẩy của những tấm gương “người tốt, việc tốt”, làm cho cái tốt, cái tích cực và tiến bộ trở thành chủ đạo trong đời sống xã hội, đẩy lùi được cái xấu, cái tiêu cực và lạc hậu, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn về đạo đức, lối sống, thực sự xứng đáng là một đảng cách mạng chân chính, có đủ năng lực và phẩm chất của một đảng cầm quyền. Cùng với luật pháp, Nhà nước phải được bảo đảm bởi đạo đức, trước hết là đạo đức công chức và kỷ luật công vụ trong hoạt động của bộ máy và trong hành vi của những người được dân ủy quyền, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm để Nhà nước thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Các tổ chức đoàn thể góp sức cùng với Đảng và Nhà nước làm lành mạnh đời sống xã hội, đẩy mạnh giáo dục truyền thống đạo đức dân tộc để chấn hưng đạo đức xã hội. Làm được như vậy chính là chúng ta thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân”. Tâm nguyện này của Người còn được nói rõ trong Di chúc một cách thiết tha và cảm động, nhất là những lời căn dặn toàn Đảng, phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, thật sự trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tình trạng nói nhiều làm ít, lời nói không đi đối với việc làm, thậm chí nói mà không làm vẫn còn trong không ít cán bộ, đảng viên, mà đại hội X của Đảng đã nghiêm khắc phê bình và phải được nhanh chóng khắc phục. Đó là đòi hỏi rất bức xúc của Đảng mà cũng là đòi hỏi của nhân dân đối với Đảng lúc này. Hơn nữa đòi hỏi đó vô cùng hệ trọng, nó liên quan đến sự sinh tồn của Đảng, sự thành bại của cách mạng, sự mất còn của chế độ. Hồ Chí Minh suốt đời nêu gương tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng, dành không ít nỗ lực và tinh lực của đời mình vào việc giáo dục, đào tạo cán bộ, cả đức lẫn tài, mà đức là “gốc”. Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phần quan trọng nhất chính là bảo đảm đạo đức cho sự thành công của phát triển kinh tế thị trường của đổi mới hệ thống chính trị với xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân, tạo dựng một nền tảng văn hoá đủ sức vượt qua mọi thách thức, nguy cơ cả trong lẫn ngoài, để phát triển bền vững trong xu thế hiện nay. Cách tốt nhất và có ý nghĩa nhất lúc này tiếp tục làm cho tốt hơn những gì đã làm được, sửa chữa những gì làm chưa đúng, chưa tốt trước đây, khắc phục những gì đã làm sai, làm hỏng để đưa sự nghiệp cách mạng tiến tới mục tiêu cuối cùng. Cách mạng phải biết tự bảo vệ. Một trong những nguồn sức mạnh không thể thiếu để cách mạng có thể tự bảo vệ, đó là sức mạnh của đạo đức, cốt lõi của văn hoá mà chúng ta không bao giờ được xa rời. Hơn nữa, sức mạnh của cách mạng là lòng dân, là mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đó là cơ sở xã hội của Đảng, Nhà nước và chế độ. Một khi cách mạng và người cách mạng được dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ, dân giúp đỡ và dân bảo vệ thì cách mạng sẽ đủ sức chiến thắng mọi kẻ thù. Ngược lại, nếu xa dân và hành động không thuận lòng dân thì phong trào cách mạng sẽ suy yếu, lâm vào khó khăn và khó tránh khỏi thất bại. Có dân thì có tất cả, mất dân thì mất tất cả. Bởi thế, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đây trước hết phải là giáo dục và thực hành văn hoá đạo đức Hồ Chí Minh ở trong Đảng, trong toàn Đảng, nhất là ý thức trách nhiệm và sự gương mẫu của cấp uỷ các cấp. Trên thực tế gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất. Lãnh đạo bằng sự gương mẫu là cách thức, phương thức lãnh đạo quan trọng có tác dụng và ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong Đảng mà còn trong xã hội, trong dân chúng. Đó là lãnh đạo bằng trí tuệ khoa học và sự gương mẫu đạo đức của cơ quan lãnh đạo và người lãnh đạo. Một tấm gương tốt còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Hồ Chí Minh đã từng nói như vậy. Hướng mục đích vào hành động, vào thực hành rèn luyện đạo đức, lối sống xây dựng văn hoá đạo đức, văn hoá chính trị ở trong Đảng, phát triển và hoàn thiện văn hoá của Đảng làm nòng cốt cho việc xây dựng đạo đức và văn hoá đạo đức trong xã hội cho toàn dân. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng, là người đứng đầu ban lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh từ sáu thập kỷ trước đây đã nêu rõ mười hai điều xây dựng Đảng chân chính cách mạng. Thấm nhuần trong mọi điều ấy là sự gắn liền làm một giữa chính trị - đạo đức và văn hoá, là văn hoá chính trị của Đảng cầm quyền, kết hợp lý luận khoa học với đạo đức cách mạng trong hành động. Đảng ta là đạo đức, là văn minh – đó là sự tổng kết cô đúc nhất, nói lên bản chất và trình độ văn hóa của đảng mà ngày nay Đảng tiếp tục giữ gìn phát huy và phát triển theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động lớn về đạo đức. Sau hơn hai tháng phát động, cuộc vận động đã được sự hưởng ứng rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân, trong các ngành và các cấp. Để hiểu thật rõ và làm thật tốt cuộc vận động, chúng ta thử cùng nhau phân tích một số điểm như sau: Thế nào là tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức? Thế nào là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? Thế nào là học tập và làm theo? Và ý nghĩa cuộc vận động này là ở đâu? Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Như mọi người chúng ta đều biết, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh, như Đại hội IX của Đảng chỉ rõ, “là một hệ thống quan điểm sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”. Nói một cách khác, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là học thuyết về cách mạng Việt Nam. Nhờ học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh mà cách mạng Việt Nam đã liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn, trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng, tập trung vào những tư tưởng chính như: tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế, văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân... Như vậy tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, trước hết là đạo đức cách mạng, là một bộ phận quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung. Bác nói: “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Người cách mạng không chỉ cần có tư tưởng cách mạng, có chủ nghĩa đúng đắn dẫn đường mà còn phải có đạo đức cách mạng. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Quan điểm về đạo đức của Bác Hồ rất cao sâu, đề cập chung cho tất cả cho mọi đối tượng cán bộ và nhân dân. Ai cũng có thể tìm thấy phần mình trong những lời dạy của Bác. Đó là “Trung với nước, hiếu với dân”. Là “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng” “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”. Là “nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Là “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, có chí ắt làm nên”. Là “Giàu sang không thể quyến rũ. Nghèo khó không thể chuyển lay. Uy lực không thể khuất phục. Là “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Là “kiên quyết chống quan liêu, tham ô lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội, của Chính phủ”. Là “mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”... Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nói đi đôi với làm là nét nổi bật nhất trong phong cách Hồ Chí Minh. Bác đưa ra những quan điểm vô cùng chính xác về đạo đức cách mạng nói riêng và đạo đức xã hội nói chung. Bản thân Bác lại chính là hiện thân của đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt vời trong sáng, tuyệt vời trọn vẹn. Bác nói “trung với nước, hiếu với dân”. Thì đó. Cuộc đời của Bác là cuộc đời của một người tận trung với nước, tận hiếu với dân, nghỉ gì, làm gì cũng đều vì nước, vì dân. “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Về việc riêng, tổng kết cuộc đời của mình, Bác nói mấy câu giản dị mà hàm súc như vậy trong Di chúc. Bác nói về cần, kiệm, liêm,chính, chí công vô tư. Thì đó. Cuộc đời của Bác là cuộc đời của một bậc đại nhân, đại đức, đại trí, đại dũng đại nghĩa, đại liêm. Là Chủ tịch một nước mà Bác vẫn luôn sống “một cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son”. Một chiếc giường đơn sơ và những bữa ăn đạm bạc. Chiếc mũ lá và đôi dép cao su. Mấy bộ quần áo kaki và bộ nâu sòng cũ kỹ. Gửi thư, viết báo, đánh máy công văn, cả những văn kiện quan trọng, Bác dùng lại bì thư cũ, giấy viết đã dùng còn trắng một mặt. Bác dặn cán bộ, chiến sĩ phải “uôn luôn tôn trọng,giữ gìn của công và của dân; không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân. Phải “trong sạch, không tham lam” “không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình” “chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”. Thì đó, Bác là một tấm gương soi trong suốt. “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tốt bậc là làm saocho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Văn Đồng lúc sinh thời đã từng viết: “Hồ Chí Minh vừa là một nhà đạo đức học vừa là biểu tượng toàn vẹn của đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh là hình ảnh sống của một lãnh tụ nhân dân, được nhân dân tin yêu và coi như ngọn cờ của toàn dân tộc, nhưng rất gần gũi với nhân dân, không tự cho phép mình đứng trên nhân dân và đòi hỏi cho mình bất cứ một ngoại lệ nào có tính đặc quyền, đặc lợi.Ở Người toả ra hào quang của một cuộc đời cao thượng, một tâm hồn trong sáng xưa nay hiếm”. Học tập và làm theo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vừa là chủ đề vừa là nội dung của cuộc vận động. Học tập và làm theo là một quá trình đồng thời diễn ra chứ không phải là hai giai đoạn nối tiếp nhau của một quá trình, không phải học tập trước sau đó mới làm theo. Học tập là để hiểu thật rõ, thật đúng những gì Bác Hồ đã nói và đã làm về đạo đức, cũng là để noi gương Bác mà thực hành trong cuộc sống. Làm theo là noi gương Bác nhưng phải nắm vững tinh thần cơ bản những lời dạy của Bác về đạo đức để vận dụng trong hoàn cảnh cụ thể, không phải làm y như những gì Bác Hồ đã làm. Chuyện kể rằng: Trong một số chuyến đi thăm nước bạn, tuy ở cương vị Chủ tịch nước, Bác vẫn mang đôi dép cao su thường dùng hàng ngày, cán bộ cùng đi muốn làm theo Bác, Bác nói:Bác có thể đi dép cao su được nhưng các chú thì không thể và không nên làm như Bác. Trên thực tế, trong các chuyến đi ấy, cán bộ cùng đi đều mang giầy tây, riêng việc Bác mang dép cao su đã được dư luận các nước đặc biệt ca ngợi, coi đó như một biểu thị tốt đẹp về đức tính giản dị của một lãnh tụ nhân dân tầm cỡ lớn. Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay lâu hơn nữa nhưng nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Bác nói về những trường hợp cụ thể, song ai nghe cũng cảm nhận đó là lơì dạy cho mình. Nhìn lại và nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và việc làm của Bác trong đời sống thường ngày, lúc sinh thời, ai mà không xúc động?Ai mà không cảm thấy có cái gì đó không phải khi làm sai những điều Bác dạy. Dẫu sao giáo điều và dập khuôn vẫn là xa lạ đối với việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Bác nói cán bộ, đảng viên phải “suốt đời phấn đấu, hy sinh cho Đảng, cho cách mạng”, “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”. Điều đó không chỉ đúng trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, tự do mà còn đúng và rất đúng cả trong thời kỳ xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ngày nay. Song tiêu chí và những biểu hiện cụ thể của việc “suốt đời phấn đấu hy sinh” và “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân” trong cả hai thời kỳ đó không phải không có những nét đặc thù khác nhau. Bác nói “cần, kiệm” xây dựng đất nước. Căn cứ vào từng nội dung, từng lời dạy của Bác, ta thấy ai cũng phải học tập và làm theo. Không cá nhân hay tổ chức được tự cho phép mình không cần, kiệm. Song cần, kiệm cho mỗi đối tượng khác nhau thì có nội dung và cách làm khác nhau, nhất là trong thời kỳ bùng nổ của cách mạng khoa học – công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế. Ý nghĩa cuộc vận động. Nhiều năm qua, đặc biệt là từ sau các Đại hội VII, VIII và IX của Đảng đến nay, Đảng ta đã liên tiếp phát động những cuộc vận động nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Những cuộc vận động ấy đã góp phần quan trọng vào việc làm quán triệt trong Đảng và trong nhân dân tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng và phát triển sáng tạo, phục vụ ngày càng tốt sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, xác định những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là tiếp nối các cuộc vận động trước theo một chủ để cụ thể hơn là chủ đề vèe đạo đức. Nó nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ. Cuộc vận động này không chỉ tiến hành trong một thời gian ngắn mà kéo dài trong nhiều năm, mở đầu từ năm 2007 và kết thúc vào năm 2011.Đợt mở đầu diễn ra bằng những cuộc tổ chức học tập tập trung ở từng đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý hành chính nhà nước về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan phối hợp tổ chức chặt chẽ việc thảo luận, liên hệ học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, đề ra những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể để phấn đấu, rèn luyện thường xuyên. Từ năm 2008 trở đi, hàng năm cuộc vận động được sơ kết vào dịp 19-5 và đến đầu năm 2011 sẽ được tổng kết. Ý nghĩa sâu xa của cuộc vận động là ở chỗ, xét cho cùng, đạo đức là cái quý nhất, là linh hồn của một con người, một xã hội, một chế độ và một nền văn minh. Đạo đức cách mạng là tiền đề tiên quyết, là giá trị thuộc về nhân cách mỗi con người, là sức mạnh để người cách mạng thực hiện lý tưởng, mục tiêu của mình. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động lớn về đạo đức, với mục đích là nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi quan
Luận văn liên quan