Đề tài Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Mục tiêu quan trọng nhất của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay là tối đa hoá lợi nhuận. đê đạt được mục tiêu đó thì các doanh nghiệp phải có các chiến lược và kế hoạch cụ thể để đạt được hiệu quả kinh doanh Vấn đề đặt ra là: “Hoạt động kinh doanh cú hiệu quả hay khụng? Doanh thu cú trang trải được toàn bộ chi phớ bỏ ra hay khụng? Làm thế nào để tối đa hoỏ lợi nhuận ”. Thật vậy, xột về mặt tổng thể cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khụng những chịu tỏc động của qui luật giỏ trị mà cũn chịu tỏc động của qui luật cung cầu và qui luật cạnh tranh, khi sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận cú nghĩa là giỏ trị của sản phẩm được thực hiện, lỳc này doanh nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được cú thể bù đắp toàn bộ chi phớ bất biến và khả biến bỏ ra, thỡ phần cũn lại sau khi bự đắp được gọi là lợi nhuận. Phần lớn trong cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thỡ doanh thu đạt được chủ yếu là do quỏ trỡnh tiờu thụ hàng hoỏ, sản phẩm. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toỏn về tiờu thụ và xỏc định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trũ quan trọng trong việc xỏc định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toỏn núi chung và bộ phận kế toỏn về tiờu thụ và xỏc định kết quả kinh doanh núi riờng trong việc đánh giỏ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đó chọn đề tài: “Kế toỏn nghiệp vụ xỏc định kết quả hoạt động SX, kinh doanh." Qua việc nghiờn cứu đề tài này cú thể giỳp chỳng ta nắm rừ hơn về việc đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xột việc thực hiện hệ thống kế toỏn núi chung, kế toỏn xỏc định kết quả kinh doanh núi riờng ở doanh nghiệp như thế nào trên cơ sở lý thuyết. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm gúp phần hoàn thiện hệ thống kế toỏn về xỏc định kết quả kinh doanh để hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cỏc doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện vàcú hiệu quả. Từ đó giúp cho các doanh nghiệp cú những biện phỏp khắc phục những khuyết điểm hay những định hướng cho những kỳ kinh doanh tiếp theo cú hiệu quả hơn.

doc56 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1797 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan