Đề tài Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 học tốt kỹ năng nghe

Trong xã hội ngày càng phát triển và khuynh hướng toàn cầu hóa đang lan rộng thì nhu cầu học tiếng Anh, ngôn ngữ được sử dụng như ngôn ngữ chung trên toàn thế giới, là rất to lớn. Có người học tiếng Anh vì công việc, có người học tiếng Anh để chuẩn bị cho việc du học, có người học tiếng Anh chỉ vì muốn kết bạn, nhưng dù vì mục đích gì thì ta không thể phủ nhận là ngày càng có nhiều người muốn học tiếng Anh. Nắm bắt được nhu cầu đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đổi mới sách giáo khoa cho phù hợp hơn với mục đích của người học Trong chương trình tiếng Anh dành cho THCS được biên soạn theo từng chủ điểm, các chủ điểm được biên soạn theo từng kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sự hiểu biết khái quát về văn hóa của các nước sử dụng tiếng Anh và đồng thời rèn luyện sâu hơn từng kỹ năng cơ bản này. Trong chương trình tiếng Anh 7, kỹ năng nghe được rèn luyện và phát triển thông qua các bài tập nghe khác nhau như: nghe lấy thông tin rồi điền vào bảng hoặc điền vào chỗ trống, nghe lấy đại ý của bài, nghe hiểu các thông tin chi tiết để trả lời câu hỏi Do vậy, trong “Teaching listening” giáo viên phải biết thiết kế nhiều hoạt động đa dạng nhằm giúp học sinh vừa cảm thấy bài học sinh động, không nhàm chán, vừa đạt được mục đích rèn luyện kỹ năng nghe cho học sinh. Không những thế, trong giai đoạn củng cố, giáo viên cũng cần đưa ra các hoạt động hấp dẫn, thiết thực và gần gũi với đời sống hằng ngày nhằm giúp các em có thể tái tạo lại các ngữ liệu và nội dung chủ điểm mà mình đã được nghe. Từ những thực tế nêu trên và cũng là để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình, tôi chọn đề tài: “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 học tốt kỹ năng nghe”.

doc28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4955 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 học tốt kỹ năng nghe, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Tên đề tài: “KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 7 HỌC TỐT KỸ NĂNG NGHE”. Họ và tên tác giả: Phan Nguyễn Thanh Thuỳ. Đơn vị công tác: Trường THCS Thị Trấn Châu Thành 1. Lý do chọn đề tài: Trong xã hội ngày càng phát triển và khuynh hướng toàn cầu hóa đang lan rộng thì nhu cầu học tiếng Anh, ngôn ngữ được sử dụng như ngôn ngữ chung trên toàn thế giới, là rất to lớn. Có người học tiếng Anh vì công việc, có người học tiếng Anh để chuẩn bị cho việc du học, có người học tiếng Anh chỉ vì muốn kết bạn, nhưng dù vì mục đích gì thì ta không thể phủ nhận là ngày càng có nhiều người muốn học tiếng Anh. Nắm bắt được nhu cầu đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đổi mới sách giáo khoa cho phù hợp hơn với mục đích của người học Trong chương trình tiếng Anh dành cho THCS được biên soạn theo từng chủ điểm, các chủ điểm được biên soạn theo từng kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sự hiểu biết khái quát về văn hóa của các nước sử dụng tiếng Anh và đồng thời rèn luyện sâu hơn từng kỹ năng cơ bản này. Trong chương trình tiếng Anh 7, kỹ năng nghe được rèn luyện và phát triển thông qua các bài tập nghe khác nhau như: nghe lấy thông tin rồi điền vào bảng hoặc điền vào chỗ trống, nghe lấy đại ý của bài, nghe hiểu các thông tin chi tiết để trả lời câu hỏi… Do vậy, trong “Teaching listening” giáo viên phải biết thiết kế nhiều hoạt động đa dạng nhằm giúp học sinh vừa cảm thấy bài học sinh động, không nhàm chán, vừa đạt được mục đích rèn luyện kỹ năng nghe cho học sinh. Không những thế, trong giai đoạn củng cố, giáo viên cũng cần đưa ra các hoạt động hấp dẫn, thiết thực và gần gũi với đời sống hằng ngày nhằm giúp các em có thể tái tạo lại các ngữ liệu và nội dung chủ điểm mà mình đã được nghe. Từ những thực tế nêu trên và cũng là để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình, tôi chọn đề tài: “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 học tốt kỹ năng nghe”. 2. Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: - Học sinh lớp 7 Trường THCS Thị Trấn Châu Thành. - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tài liệu, dự giờ đồng nghiệp, kiểm tra, đối chiếu, so sánh kết quả của học sinh. 3. Đề tài đưa ra giải pháp mới: a. Giáo viên: Lên lớp cần xác định rõ mục tiêu của bài học. Chuẩn bị đồ dùng dạy học chu đáo, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang tính kinh tế. Nghiên cứu bài kỹ, chọn phương pháp, cách thức trình bày phù hợp với đối tượng học sinh. Qua đó thiết kế nhiều hoạt động đa dạng, sao cho thực tế với đời thường của học sinh, hoặc những vấn đề mà học sinh đang quan tâm nhất hiện nay, nhằm giúp học sinh vừa cảm thấy bài học sinh động, không nhàm chán, vừa đạt được mục đích rèn luyện. b. Học sinh: Tích cực tham gia vào hoạt động. Nắm bắt nội dung bài nhanh hơn Rèn luyện và phát triển kỹ năng nghe. 4. Hiệu quả áp dụng: Các tiết học trở nên sôi nổi và sinh động hơn. Học sinh không chán và sợ môn listening nữa mà còn cảm thấy hứng thú, tự tin hơn và tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài học hơn. 5. Phạm vi áp dụng: - Đề tài được áp dụng cho học sinh lớp 7A3, trường THCS Thị Trấn Châu Thành. Năm học: 2009 - 2010 Thị Trấn , ngày 05 tháng 04 năm 2010 Người thực hiện Phan Nguyễn Thanh Thùy NỘI DUNG ĐỀ TÀI MỞ ĐẦU Tên đề tài: “ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 7 HỌC TỐT KỸ NĂNG NGHE ” Lý do chọn đề tài: T iếng Anh hiện nay là ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới. Ở Việt Nam Tiếng Anh được xem là một ngoại ngữ chính trong các trường phổ thông. Trước đây mục tiêu chủ yếu của việc dạy và học ngoại ngữ là đọc hiểu để phục vụ nghiên cứu văn học, khoa học kỹ thuật. Ngày nay nhằm phục vụ chính sách mở của, đổi mới, hoà nhập với khu vực và thế giới, mục tiêu của việc dạy học ngoại ngữ là giao tiếp. Để học sinh giao tiếp tốt, giáo viên phải thay đổi cách dạy theo phương pháp giao tiếp bằng ngôn ngữ (nghe- nói ) Thực tế học nghe là một kỹ năng yếu nhất trong bốn kỹ năng. Việc dạy kỹ năng nghe đôi lúc còn bị coi nhẹ, không theo phương pháp. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng trên, để một tiết học nghe bớt căng thẳng và trở nên thú vị. Tôi quyết định thực hiện đề tài: “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 học tốt kỹ năng nghe”. 2. Đối tượng nghiên cứu: - Các tiết học kỹ năng nghe môn Tiếng Anh 7. - Khách thể: Học sinh lớp 7, Trường THCS Thị Trấn Châu Thành. 3. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này tôi áp dụng giảng dạy cho các học sinh lớp 7A1, 7A2 và 7A3 ở Trường THCS Thị Trấn Châu Thành. 4. Phương pháp nghiên cứu: a. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: - Tham khảo sách giáo viên, sách bồi dưỡng thường xuyên, tài liệu workshop và các loại sách tham khảo. - Quán triệt các công văn , chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục - Đào tạo, kế hoạch hoạt động của trường và của tổ chuyên môn. b. Phương pháp điều tra, đối chiếu : Kết hợp dự giờ, thực nghiệm, kiểm tra đối chiếu các kết quả học tập của học sinh, hầu rút ra được phương pháp dạy tốt nhất cho các em. B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Đeå phaùt huy toát tính tích cöïc chuû ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp thì chuùng ta caàn phaûi toå chöùc quaù trình daïy hoïc theo höôùng tích cöïc hoùa hoaït ñoäng cuûa ngöôøi hoïc. Trong hoaït ñoäng daïy vaø hoïc, giaùo vieân chæ laø ngöôøi truyeàn taûi kieán thöùc ñeán hoïc sinh, hoïc sinh muoán lónh hoäi toát nhöõng kieán thöùc ñoù thì caùc em phaûi töï hoïc baèng chính caùc hoaït ñoäng cuûa mình. Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu:“Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh , phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh”. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN: Qua quá trình trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh 7, tôi nhận thấy đa số các em học sinh đều rất yếu ở kỹ năng nghe. Trong các tiết học nghe, các em ít chú ý vào lời trong băng mà thường chuẩn bị trước đáp án để đối phó với câu hỏi của giáo viên. Qua tìm hiểu, tôi được biết sở dĩ các em không tập trung nghe vì các em chưa biết cách để nghe mà một số bài nghe lại quá khó đối với các em.. Chính vì điều này đã khiến học sinh có tâm lý lơ là và thiếu tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng nghe…Do đó tôi chọn đề tài: “Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 học tốt kỹ năng nghe”. III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ: Vấn đề đặt ra: Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, thì chúng ta cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học, trong quá trình dạy và học, giáo viên chỉ là người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt những kiến thức đó, thì các em phải tự học bằng chính các hoạt động của mình. Sau khi được tham dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở Giáo Dục Đào Tạo tổ chức, qua việc dự giờ một số bạn đồng nghiệp và từ những kinh nghiệm bản thân, tôi xin đưa ra một số ý kiến cho tiết dạy nghe như sau: 2. Giải pháp thực hiện: Một bài dạy nghe thông thường đi theo phương pháp Communication Approach và theo The PPP Framework: Presentation Phase (Pre-listening stage) - Giai đoạn giới thiệu bài. Practice Phase (While-listening stage) - Giai đoạn luyện tập. Production phase (Post-listening stage) - Giai đoạn vận dụng. A. Giai đoẠn giỚI thiỆu bài 1. Giới thiệu chung 2. Các hoạt động trước khi nghe Ordering Brainstorming Pre-question B. Giai đoẠn luyỆN tẬp: 1. Giới thiệu chung 2. Các hoạt động trong khi nghe Listen & draw Grids Gap-filling Comprehension C. Giai đOẠN vẬN dỤng: 1. Giới thiệu chung 2. Các hoạt động sau khi nghe Recall the story Roleplay A. Presentation Phase (Pre-listening stage) Giới thiệu chung: Đây là một giai đoạn quan trọng trong suốt bài nghe vì nó không chỉ thu hút sự chú ý và tạo sự hứng thú cho học sinh mà còn để học sinh làm quen và nghĩ đến chủ đề mà các em sắp được nghe. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn mà giáo viên có thể ôn luyện lại những kiến thức đã học có liên quan đến bài mới và giới thiệu ngữ liệu khó nhưng cần thiết cho bài nghe. Những điều cần lưu ý khi tiến hành giai đoạn này: Những hoạt động trong giai đoạn này cần ngắn (5-minute activities), cần thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh trong lớp. Giáo viên có thể sử dụng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt nếu cần thiết. Giáo viên có thể giới thiệu ngữ liệu mới, những từ vựng cần thiết và quá khó đối với trình độ học sinh nhưng không nên dạy hết tất cả các từ mới có trong bài. Các bước thực hiện: Warm-up Giới thiệu về chủ đề mà học sinh sắp nghe Giới thiệu ngữ liệu mới (Nếu ngữ liệu này ảnh hưởng đến quá trình nghe của học sinh) Hướng dẫn cách thực hiện các hoạt động trong khi nghe Các hoạt động trước khi nghe: a. Ordering: Giáo viên đưa cho học sinh những câu hay tranh đã được sắp xếp lộn xộn, có ghi chữ a, b, c … trên bảng. Học sinh thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm để dự đoán về trật tự chính xác. Học sinh điền dự đoán của mình vào giấy. Học sinh so sánh dự đoán của mình với cặp hay nhóm khác. Giáo viên chấp nhận các dự đoán khác nhau để tạo nên sự “bất đồng ý kiến” nhằm giúp học sinh có mục đích thật sự để nghe và tìm ra đâu là trật tự đúng. Một số ví dụ Ví dụ 1: Sách giáo khoa 7 – Bài 10: Health and hygiene, A2 Chuẩn bị: 8 bức tranh dán lên bảng Các bước thực hiện: Giáo viên chia lớp thành 8 nhóm. Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm hãy thử sắp xếp lại trật tự của các bức tranh để xem bạn Hoa thường làm gì vào mỗi buổi sáng trong vòng 2-3 phút. Sau đó giáo viên yêu cầu đại diện của mỗi nhóm trình bày phần bài đã làm của nhóm mình. (Nhiều nhóm có thể có cùng một cách sắp xếp) Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh các nhóm tranh luận xem tại sao lại sắp xếp như vậy. Giáo viên yêu cầu học sinh lắng nghe rồi tìm ra trật tự đúng của các bức tranh. Mục đích: Ôn lại từ vựng mà học sinh đã được học ở bài trước, chuẩn bị cho bài nghe sắp đến. Gây cho học sinh sự hứng thú và nhu cầu cần được nghe. Ví dụ 2: Sách giáo khoa 7 – Bài 14: Freetime Fun, B2 Children’s program Movies News Weather forecast Game Show Các bước thực hiện: Giáo viên lấy nhanh ý kiến của học sinh về từ vựng những chương trình trên ti vi: Children’s program, News, Weather forecast, Game show, Movies. Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm. Giáo viên đưa ra tình huống: Các em sẽ làm đạo diễn chương trình ngày hôm nay. Hôm nay là các chương trình về trẻ em, tin tức, dự báo thời tiết, thế giới đó đây và phim truyện. Các em hãy thử sắp xếp cho mình một chương trình riêng. Chương trình nào sẽ được trình chiếu trước và vào lúc mấy giờ. Các em có 3 phút để thực hiện chương trình riêng của mình. Sau 3 phút, giáo viên yêu cầu đại diện của mỗi nhóm trình bày chương trình mà các em đưa ra. Giáo viên không đưa ra câu trả lời đúng sai. Giáo viên yêu cầu học sinh nghe xem các chương trình trên có được sắp xếp giống như của nhóm mình không. Mục đích: Ôn lại từ vựng cho học sinh Giúp học sinh có mục đích để thực hiện bài nghe của mình. b. Brainstorming: Giáo viên cho học sinh đoán tất cả những từ ngữ hoặc ý tưởng có liên quan đến chủ đề của bài sắp được nghe. Học sinh làm việc theo nhóm trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhóm trao đổi ý tưởng với nhau Một số ví dụ: Ví dụ 1: Sách giáo khoa 7 – Bài 15: Going out, B4 Chuẩn bị: 9 flashcards - để mặt trắng ra ngoài rồi cài vào bảng plastic Mặt trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hình Các bước thực hiện: Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm. Giáo viên hướng dẫn lớp chơi trò chơi “Noughts and Crosses”: Lớp chúng ta sẽ chia làm hai nhóm: nhóm Noughts và nhóm Crosses. Mỗi nhóm sẽ lần lượt chọn một ô số. Trong ô số đó chứa một gợi ý về một hoạt động mà các em thường làm khi rãnh rỗi. Nếu đội Nought trả lời đúng câu hỏi của đội mình thì sẽ được một dấu X vào ô đó. Nếu đội Cross trả lời đúng thì sẽ được một dấu O vào ô đó. Khi một đội trả lời sai thì đội kia có quyền bổ sung. Đội nào chậm sẽ mất quyền ưu tiên trả lời. Đội thắng là đội có thể tạo thành hàng ngang, hàng dọc hay hàng chéo những kí tự của đội mình. Ví dụ như: O O O X X X Câu gợi ý như sau: The game is for two people. This game uses a board. The board is black and white. The game is like tennis. The game needs two bags and a small plastic ball on a table with a net across it. Fill in the blank with a suitable word: pop _____, dance _____, classical _________ This is a building which films/movies are shown. A popular game has two teams of 11 players. This is a place where you can buy and eat a meal. A popular activity in the water. To move using your legs, going faster than you walk. To sit on a bicycle and control it as it moves. Sau khi chơi, giáo viên tổng kết trò chơi. Giáo viên giới thiệu tên các nhân vật trong bài tập và giải thích yêu cầu của bài luyện nghe: Nghe xem ai thực hiện những hoạt động gì, rồi gắn tên của các nhân vật với các chữ cái chỉ loại hình hoạt động đó. Mục đích: Giúp học sinh ôn lại các hoạt động đã học. Trò chơi vừa gây sự hứng thú cho học sinh, vừa giúp học sinh nhận biết được hình trong tranh trước khi bước vào hoạt động nghe. Ví dụ 2: Sách giáo khoa 7 – Bài 12: Let’s eat, B4 Chuẩn bị: 8 bức tranh, để mặt trắng ra ngoài rồi cài vào bảng plastic Các bước thực hiện: Chia lớp thành hai đội và yêu cầu hai đội tự đặt tên cho đội mình. Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi chung sức. Mỗi đội sẽ cử đại diện cho đội của mình. Mỗi đội trưởng sẽ nêu lên một món ăn mà người Việt Nam thường dùng. Đội nào có đáp án giống đáp án sẽ được số điểm tương ứng với đáp án đó. Đội nào có số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên trả lời trước. Sau đó, giáo viên chỉ định từng thành viên của đội được ưu tiên trả lời. Nếu đội đó có ba câu không giống đáp án thì quyền trả lời thuộc về đội còn lại. Đội còn lại hội ý, thống nhất một đáp án rồi phát biểu. Nếu câu trả lời của đội ấy giống đáp án thì sẽ hưởng trọn số điểm đó. Còn ngược lại thì đội kia sẽ thắng. Nếu còn có những bức tranh chưa được lật thì giáo viên sẽ chỉ định học sinh bất kỳ để trả lời. Sau khi kết thúc trò chơi, giáo viên giới thiệu tên các nhân vật trong bài tập luyện nghe và giải thích yêu cầu của bài: Nghe xem các bạn Lan, Ba, Nga và Hoa đã ăn và uống gì, rồi gắn tên các nhân vật với chữ cái của các loại thức ăn, thức uống đó. Pre-questions: Giáo viên đưa ra một vài câu hỏi. Mỗi câu hỏi cho một ý chính trong bài luyện nghe. Giáo viên cũng có thể viết một số câu hỏi lên bảng nhằm thu hút sự chú ý của học sinh. Học sinh suy nghĩ và thảo luận theo nhóm hoặc theo cặp về những câu hỏi đó. Giáo viên tạo điều kiện khuyến khích tất cả học sinh đều tham gia trả lời, tùy khả năng của mỗi học sinh. Học sinh trao đổi câu trả lời với nhau và lắng nghe bài luyện nghe để tìm ra câu trả lời chính xác. Một vài ví dụ: Ví dụ 1: Sách giáo khoa 7 – Bài 11: Keep fit, stay healthy, B3 Chuẩn bị: Một số bức tranh về bệnh tật Các bước thực hiện: Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm cử một đại diện lên lần lượt chọn một bức tranh ngẫu nhiên và không để cho bất cứ học sinh nào thấy bức tranh mà mình đã chọn. Đại diện của nhóm đó phải minh họa lại bức tranh bằng hành động, nét mặt, cử chỉ sao cho nhóm còn lại có thể đoán được nội dung của bức tranh. Đại diện của nhóm A có thể ôm bụng và nét mặt tỏ ra đau đớn. Học sinh nhóm B đoán: You have a stomachache. Học sinh nhóm A: Yes. Nhóm nào hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất sẽ thắng trò chơi. Giáo viên giải thích yêu cầu và hướng dẫn học sinh làm bài tập luyện nghe: Hãy nghe xem lớp 7A các bạn nghỉ vì bệnh bao nhiêu ngày trong suốt học kỳ vừa qua. Mục đích: Ôn lại cho học sinh một số bệnh thông thường mà các em đã được học. Cho các em làm quen với đề tài mà các em sẽ được nghe. Ví dụ 2: Sách giáo khoa 7 – Bài 1: Back to school, B6 Chuẩn bị: Bức tranh về sơ đồ đường đi Các bước thực hiện: Giáo viên cho học sinh thực hiện bài survey trong tổ. Giáo viên phát cho mỗi học sinh một sheet Name: Address: Place Distance - School - Post office - Market - Theater Giáo viên yêu cầu học sinh hỏi càng nhiều bạn trong tổ càng tốt về những nội dung trong tờ sheet. S1: What’s your address? S2: 123 Tran Hung Dao Street. S1: How far is it from your house to your school? S2: About 100 meters. S1: Really? Sau 3 phút, giáo viên thu lại tất cả những sheet của học sinh, rồi tổng hợp kết quả thật nhanh lên bảng. Giáo viên giói thiệu tình huống của bài luyện nghe: Hãy nghe xem từ nhà của bạn Lan đến chợ, nhà hát, trường học, và bưu điện thì xa bao nhiêu. Mục đích: Ôn nhanh lại cho học sinh từ vựng và cả cấu trúc ngữ pháp: “How far is it from … to …?” Giới thiệu chủ đề của bài luyện nghe cho học sinh một cách sinh động. B. Practice Phase (While-listening stage) Giới thiệu chung: Trong giai đoạn này, học sinh sẽ làm một hoặc hai bài tập có liên quan đến nội dung chính của bài nghe. Giáo viên phải thiết kế các bài tập này dựa trên trình độ của từng lớp nhằm giúp tất cả học sinh của mình có thể nắm được ý chính của bài luyện nghe. Giai đoạn này cũng là giai đoạn mà học sinh sẽ giải quyết những thắc mắc, những phán đoán, những câu trả lời của mình đã thực hiện trong giai đoạn giới thiệu bài. Trong giai đoạn này, học sinh phải được nghe tối thiểu là hai lần. Lần đầu tiên, học sinh được nghe toàn bộ bài luyện nghe qua nhằm nắm những ý chính. Lần thứ hai, học sinh nghe lại bài luyện nghe nhằm lấy ý để trả lời cho những bài tập hay kiểm tra phán đoán, suy nghĩ của mình. Trong lần này, tùy trình độ đối tượng học sinh mà giáo viên có chia nhỏ bài nghe ra hay không. Nếu trình độ học sinh khá, giáo viên có thể không phải đưa ra đáp án mà để tự các em nghe lần nữa và sửa chữa cho nhau. Để các em làm quen với giọng nói của người bản ngữ, giáo viên nên cho học sinh nghe máy cassette. Nếu điều kiện không cho phép, giáo viên có thể đọc nhưng với tốc độ bình thường giúp các em làm quen với tốc độ khi đàm thoại. 2. Các hoạt động trong khi nghe: a. Listen and draw/ write: Học sinh có thể xem một bản đồ, sơ đồ ngôi nhà, một biểu đồ hoặc một bức tranh. Sau đó, học sinh lắng nghe và trả lời bằng cách điền vào ô trống, dán nhãn, đánh số thứ tự … Giáo viên có thể phát cho học sinh những worksheet, hoặc các em có thể làm một bài “picture dictation.” Một vài ví dụ: Ví dụ 1: Sách giáo khoa 7 – Bài 7: The world of work, A3 Chuẩn bị: 4 bức tranh Task: Listen. Write the name of the public holiday in each of their pictures. Giáo viên cho học sinh nghe băng một lần. Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh để kiểm tra xem các em có nắm được ý chính không. Giáo viên cho học sinh nghe băng lần hai. Nếu các em có vẻ khó nghe hiểu được bài luyện nghe này, giáo viên có thể dùng lại ở những chỗ cần thiết nhằm giúp các em nghe được tốt hơn. Học sinh nghe và điền tên các ngày lễ lớn. Giáo viên cho học sinh nghe lần nữa và để học sinh kiểm tra chéo với nhau. b. Grids: Giáo viên đặt “grid” lên bảng và yêu cầu học sinh chép vào vở. Nếu “grid” này đã có trong sách, học sinh có thể làm thẳng vào sách. Giáo viên điền một vài thông tin vào “grid” để gợi mở cho học sinh trong khi thực hiện bài luyện nghe. Học sinh lắng nghe và điền vào bảng những sự kiện, số liệu hoặc những chi tiết của bài luyện nghe. Học sinh nghe lại và sửa bài. Ví dụ 1: Sách giáo khoa 7 – Bài 16: People and places, B5 Chuẩn bị: Tranh và Grid Year Place Date of birth 1980 Kim Lien Left Viet Nam Worked in hotel 1990s Went to another country Moved again 1923 Moscow Founded Vietnamese Communist Party 1930 Formed Viet Minh Front Viet Nam Became President Died Các bước thực hiện: Task: Listen and complete the table Giáo viên giải thích yêu cầu của bài tập nghe. Giáo viên cho học sinh nghe qua một lần để nắm ý chính. Giáo viên cho học sinh nghe lần thứ hai và điền vào chỗ trống. Nếu trình độ học sinh yếu có thể dừng lại ở những chỗ cần thiết. Học sinh trao đổi bài cho nhau để bổ sung, sửa chữa những thông tin trong lần nghe thứ ba. c. Gap-filling: Giáo viên cho học sinh điền vào chỗ trống với từ c
Luận văn liên quan