Đề tài Kinh nghiệm tiến hành cuộc thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản và một số sai phạm thường gặp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 1 tỉnh

Thanh tra là một chức năng thiết yếu của các cơ quan qu ản lý nhà nước. Hoạt động thanh tra đ ã thật sự trở th ành một công cụ, ph ương tiện quản lý quan trọng của thủ trưởng các cấp, các ng ành; là việc xem xét, đánh giá, xử lý của c ơ quan nhà nước, đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của c ơ quan, tổ chức, cá nhân; thường được thực hiện bởi một c ơ quan chuyên trách theo m ột trình tự thủ tục, luật định nhằm: Ph òng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi ph ạm pháp luật ;phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hi ệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước;bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền v à lợi ích hợp pháp của c ơ quan, tổ chức và cá nhân. Trong những năm qua Nh à nước luôn tập trung đẩy mạnh công tác đ ầu tư xây dựngcơ bản, đây là một chủ trương lớn của Đảng v à Nhà nước ta trong thờ i kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ước nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát tri ển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Những năm gần đây c ùng với môi trường chính trị ổn định nền kinh tế n ước ta phát triển khá mạnh. Để đạt được những th ành tựu đó là do quá trình c ơ cấu lại nền kinh tế quốc dân, thu hút vốn đầu t ư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. B ên cạnh những th ành tựu đã đạt được trên mọi lĩnh vực, thì vấn đề thất thoát, l ãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là một vấn đề nhức nhối cho xã hội mà nhiều kì họp của Quốc hội, của HĐND các cấp, các đại biểu đ ã được chất vấn vấn đề n ày. Qua kết quả thanh kiểm tra những năm gần đây, các hiện t ượng thất thoát, l ãng phí ngày càng có nh iều diễn biến phức tạp từ khâu lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát ch ất lượng công trình. Vì v ậy, trong giai đo ạn hiện nay vấn đề ph òng ngừa và đấu tranh chống thất thoát, l ãng phí trong l ĩnh vực n ày đang đặt ra với yêu cầu cấp bách . Xuất phát từ sự cần thiết v à tính thời sự của vấn đề n êu trên, qua thực tế bản thân đ ã trực tiếp tham gia các Đo àn thanh kiểm tra về đầu t ư xây dựngcơ bản, tôi xin trao đổi một số vấn đề đ ã nêu trên quanội dung tiểu luận “Kinh nghiệm tiến h ành cuộc thanh tra đ ầu tư xây dựng cơ bản và một số sai phạm th ường gặp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh". Do thời gian có hạn, kiến thức, kinh nghiệm của bản thân c òn hạn chế nên nội dung trao đổi còn nhiều thiếu sót. Rất mong quý thầy cô giản g viên nhà trư ờng thông cảm, giúp đở góp ý kiến để bản thân học hỏi th êm.

pdf14 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2924 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kinh nghiệm tiến hành cuộc thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản và một số sai phạm thường gặp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 1 tỉnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan