Đề tài Lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân vào tình hình thực tiễn của Việt Nam

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định trong tư duy chính trị cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Cách mạng chỉ có thể giành thắng lợi nếu được quần chúng nhân dân tham gia. Khi đất nước độc lập và trở thành nước dân chủ thì lợi ích thuộc về nhân dân. Quyền hạn đều của dân. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Sức mạnh của chính quyền là sức mạnh của nhân dân. Khi nhân dân yêu mến chính quyền mình, hy sinh chiến đấu bảo vệ chính quyền thì chính quyền ấy mới mạnh. Nhận thức được vị trí, vai trò của sức mạnh quần chúng nhân dân, Hồ Chí Minh khẳng định: Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Đó là tư tưởng về sức mạnh của của nhân dân, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân dựa trên nền tảng là tư tưởng Hồ Chí Minh trên con đường xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay.

doc31 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân vào tình hình thực tiễn của Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan