Đề tài Lịch sử các học thuyết chính trị

Ông là luật sư , là nhà hùng biện , nhà chính trị , là người tiêu biểu của trí tuệ Lamã . Hai tác phẩm chính của Xixeron là nước cộng hoà và các quy luật đều mượn tên và dùng hình thức diễn đạt qua đối thoại như ở Platon . Nội dung chính là nghiên cứu về nhà nước và các loại luật thích hợp với nhà nước . Quan điểm xuyên suốt ở Xixêron là bảo vệ quyền lợi của giai cấp chủ nô quí tộc , đại điền chủ và quan chức nhà nước . Biện minh cho sự bất công xã hội qua các luật tự nhiên • Theo Xixeron giữ trách nhiệm trong đời sống công cộng là chức năng tốt đẹp nhất , nó cần sự thông thái , kinh nghiệm và sự cao thượng của phẩm hạnh bởi vì đó là việc thường không thích thú , rất nặng nề và dễ có hậu quả xấu cho bản thân . Vì vậy chính trị là công việc của những con người thống nhất trong mình tài năng và quyền uy , có “ uy thế tinh thần “ có “ tâm hồn hướng thượng “ , biết hy sinh vì lợi ích chung , bỏ qua những lợi ích tiền bạc không chính đáng • Xixeron cho rằng , quyền lực , tổ chức quyền lực là tất yếu bởi vì bản chất con người là luôn muốn chạy trốn khỏi sự cô đơn và khát khao cuộc sống cộng đồng . Quyền lực không sinh ra bởi cá nhân người thực hành nó mà bởi nhân dân • Nhân dân theo Xixeron không phải là một tập hợp nào đó , một số đông , một bầy đàn mà là :” một tập đoàn đông những người liên hiệp với nhau với cùng một luật pháp và cùng một lợi ích nào đó “ • sự liên hợp đó không thể hiện sự yếu đuối , lo sợ của họ đối với đồng loại mà là từ bản chất cộng đồng của họ • Theo Xixeron nhà nước được tạo thành không bởi một mình thiên tài mà bởi một thứ thiên tài chung ở nhiều công dân , không phải ở quá trình đời sống một con người mà bởi lao động của các thế hệ đã đeo đuổi trong nhiều thế kỷ • Nhà nước ra đời có khuynh hướng liên minh , liên kết con người với nhau , nhiệm vụ quan trọng cuả nhà nước là bảo vệ sở hữu tư nhân • Hoạt động chính trị và tham gia vào đời sống chính trị là biểu hiện cao nhất của con người • Công việc của nhà nước là công việc của nhân dân . Pháp quyền được lập ra để xác lập sự thống nhất xã hội • Nghiên cứu các hình thức của chính phủ , Xixeron nghiêng về ủng hộ chế độ quân chủ , ông đánh giá chính phủ quí tộc làm tăng quá nhiều những khác biệt xã hội , còn về chính phủ nhân dân thì ông cho rằng ở đây có sự bất công , bởi vì chính phủ có nghiã là đem lại cho mỗi người cái của mình . Mà “ cái của mình “ở mọi người trong xã hội không phải là giống nhau , nên trong xã hội chính nghiã phải là tôn trọng sự khác biệt , trong khi đó chính phủ nhân dân lại có xu hướng cào bằng • Ông phản đối chế độ dân chủ và cho rằng không có gì ghê tởm hơn sự độc đoán của đám đông , từ đó Xixeron đánh giá cao thể chế chính trị hỗn hợp , chế độ kết hợp theo những tỷ lệ đúng đắn chế độ quân chủ , quí tộc và dân chủ , chế độ thực hiện sự hoà hợp những cái trái ngược nhau , tạo nên sự cân đối và nhịp nhàng của toàn xã hội • Như vậy : từ Aritxtot ở hy lạp đến Polibe và Xixeron ở lamã cổ đại , tư duy về thể chế chính trị hợp lý đã được hình thành và khẳng định . Đó là thể chế chính trị hỗn hợp từ 3 hình thức quân chủ , quí tộc và dân chủ , thể chế đó có những đặc trứng cơ bản : • Tập trung quyền lực vào một con người có tài năng và đức độ cao nhất • Tập hợp được những người có trí tuệ để cầm quyền ( chính trị là sự thông thái ) • Quyền lực và lợi ích của công dân là nền tảng và mục đích của chế độ

doc20 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3154 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lịch sử các học thuyết chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XIXERON : 106 – 43 tr cn Ông là luật sư , là nhà hùng biện , nhà chính trị , là người tiêu biểu của trí tuệ Lamã . Hai tác phẩm chính của Xixeron là nước cộng hoà và các quy luật đều mượn tên và dùng hình thức diễn đạt qua đối thoại như ở Platon . Nội dung chính là nghiên cứu về nhà nước và các loại luật thích hợp với nhà nước . Quan điểm xuyên suốt ở Xixêron là bảo vệ quyền lợi của giai cấp chủ nô quí tộc , đại điền chủ và quan chức nhà nước . Biện minh cho sự bất công xã hội qua các luật tự nhiên Theo Xixeron giữ trách nhiệm trong đời sống công cộng là chức năng tốt đẹp nhất , nó cần sự thông thái , kinh nghiệm và sự cao thượng của phẩm hạnh bởi vì đó là việc thường không thích thú , rất nặng nề và dễ có hậu quả xấu cho bản thân . Vì vậy chính trị là công việc của những con người thống nhất trong mình tài năng và quyền uy , có “ uy thế tinh thần “ có “ tâm hồn hướng thượng “ , biết hy sinh vì lợi ích chung , bỏ qua những lợi ích tiền bạc không chính đáng Xixeron cho rằng , quyền lực , tổ chức quyền lực là tất yếu bởi vì bản chất con người là luôn muốn chạy trốn khỏi sự cô đơn và khát khao cuộc sống cộng đồng . Quyền lực không sinh ra bởi cá nhân người thực hành nó mà bởi nhân dân Nhân dân theo Xixeron không phải là một tập hợp nào đó , một số đông , một bầy đàn mà là :” một tập đoàn đông những người liên hiệp với nhau với cùng một luật pháp và cùng một lợi ích nào đó “ sự liên hợp đó không thể hiện sự yếu đuối , lo sợ của họ đối với đồng loại mà là từ bản chất cộng đồng của họ Theo Xixeron nhà nước được tạo thành không bởi một mình thiên tài mà bởi một thứ thiên tài chung ở nhiều công dân , không phải ở quá trình đời sống một con người mà bởi lao động của các thế hệ đã đeo đuổi trong nhiều thế kỷ Nhà nước ra đời có khuynh hướng liên minh , liên kết con người với nhau , nhiệm vụ quan trọng cuả nhà nước là bảo vệ sở hữu tư nhân Hoạt động chính trị và tham gia vào đời sống chính trị là biểu hiện cao nhất của con người Công việc của nhà nước là công việc của nhân dân . Pháp quyền được lập ra để xác lập sự thống nhất xã hội Nghiên cứu các hình thức của chính phủ , Xixeron nghiêng về ủng hộ chế độ quân chủ , ông đánh giá chính phủ quí tộc làm tăng quá nhiều những khác biệt xã hội , còn về chính phủ nhân dân thì ông cho rằng ở đây có sự bất công , bởi vì chính phủ có nghiã là đem lại cho mỗi người cái của mình . Mà “ cái của mình “ở mọi người trong xã hội không phải là giống nhau , nên trong xã hội chính nghiã phải là tôn trọng sự khác biệt , trong khi đó chính phủ nhân dân lại có xu hướng cào bằng Ông phản đối chế độ dân chủ và cho rằng không có gì ghê tởm hơn sự độc đoán của đám đông , từ đó Xixeron đánh giá cao thể chế chính trị hỗn hợp , chế độ kết hợp theo những tỷ lệ đúng đắn chế độ quân chủ , quí tộc và dân chủ , chế độ thực hiện sự hoà hợp những cái trái ngược nhau , tạo nên sự cân đối và nhịp nhàng của toàn xã hội Như vậy : từ Aritxtot ở hy lạp đến Polibe và Xixeron ở lamã cổ đại , tư duy về thể chế chính trị hợp lý đã được hình thành và khẳng định . Đó là thể chế chính trị hỗn hợp từ 3 hình thức quân chủ , quí tộc và dân chủ , thể chế đó có những đặc trứng cơ bản : Tập trung quyền lực vào một con người có tài năng và đức độ cao nhất Tập hợp được những người có trí tuệ để cầm quyền ( chính trị là sự thông thái ) Quyền lực và lợi ích của công dân là nền tảng và mục đích của chế độ Tư tưởng chinh trị ẤN ĐỘ CỔ - TRUNG ĐẠI 1) Hoaøn caûnh ra ñôøi : - Aán ñoä coå ñaïi laø moät luïc ñòa lôùn naèm ôû phía nam chaâu aù , coù nhöõng ñieàu kieän ñòa lyù raát traùi ngöôïc nhau : vöøa coù daõy nuùi hymalaya cao vôøi vôïi , vöøa coù bieån aán ñoä döông roäng meânh moâng , vöøa coù doøng soâng aán chaûy veà phía taây , laïi coù doøng soâng haèng chaûy veà phía ñoâng , vöøa coù choán tu haønh heo huùt cuûa caùc ñaïo só vöøa coù nôi haønh höông thieâng lieâng cho moïi ngöôøi , vöøa coù ñoàng baèng phì nhieâu maøu môõ laïi vöøa coù sa maïc khoâ caèn , coù nôi tuyeát rôi giaù laïnh laïi coù nôi naéng chaùy , noùng böùc . ..nhöõng ñieàu kieän töï nhieân ñoái laäp vaø khaéc nghieät aáy ñaõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán ñôøi soáng , ñeán phong caùch tö duy , suy xeùt cuûa ngöôøi aán ñoä . Song nhaân toá coù aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán quaù trình hình thaønh tư tưởng chính trị aán ñoä coå ñaïi laø nhaân toá xaõ hoäi , trong ñoù ñaëc bieät laø söï toàn taïi töø raát sôùm vaø keùo daøi cuûa keát caáu kinh teá xaõ hoäi theo moâ hình coâng xaõ noâng thoân , trong ñoù toaøn boä ruoäng ñaát ñeàu thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa nhaø nöôùc . , nhaø nöôùc chuû yeáu boùc loät noäng daân coâng xaõ . chính vì ñieàu ñoù maø ôû aán ñoä khoâng coù hai giai caáp ñoái khaùng nhau laø chuû noâ vaø noâ leä nhö ôû hy laïp coå ñaïi maø coù boán ñaúng caáp ñöôïc phaân bieät heát söùc khaéc nghieät laø : taêng löõ , quí toäc , bình daân töï do vaø tieän noâ . * Taêng löõ : laø ñaúng caáp cao qui nhaát xaõ hoäi , bao goàm nhöõng ngöôøi haønh ngheà toân giaùo , leã teá , leã sö baø la moân . * Quí toäc : laø ñaúng caáp thöù hai trong xaõ hoäi bao goàm vua chuùa , töôùng lónh * Bình daân töï do : laø ñaúng caáp thöù ba bao goàm nhöõmg ngöôøi coù chuùt ít taøi saûn , ruoäng ñaát * Tieän noâ : hay noâ leä laø ñaúng caáp thaáp nhaát , ñoäng ñaûo nhaát khoâng ñöôïc höôûng quyeân lôïi gì trong xaõ hoäi Ngòai 4 đẳng cấp trên , trong xaõ hoäi coøn có những ngươi bị coi là ngoài lề đẳng cấp – đó là tầng lớp paria – họ bị coi là hạng nguời ti tiện và đáng nguyền rủa nhất của xã hội , họ làm những nghề như phu đòn đám ma , đồ tể , thợ thuộc da …(söï phaân bieät ñaúng câùp hêùt söùc khaéc nghieät vaø naëng nêø , ñöôïc theå hieän qua boä luaät Manu :nếu moät ngöôøi balamon khoâng may bò ngöôøi paria daãm leân caùi boùng cuûa mình thì ngöôøi balamon phaûi laøm leã thanh taåy baèng caùch nhòn aên , taém nöôùc thaùnh vaø ñoïc kinh veña suoùt caû ngaøy hoâm ñoù nêu ngöôøi thuoäc ñaúng câp thấp khoâng ñöôïc pheùp hoïc kinh veña maø leùn ñi hoïc kinh thì seõ bò hình phaït ñoå chì vaøo tai , nêùu khoâng ñöôïc pheùp ñi giaûng kinh maø leùn giaûng kinh thì seõ bò hình phaït laø caét löôõi . “ sự phân biệt đẳng cấp rất khắc nghiệt , con ngươì khó lòng vượt qua , chủng tính và đẳng cấp của mỗi ngươì đã được định sẵn từ khi mơí lọt lòng mẹ và suốt đời không thể thay đổi , những người đẳng cấp khác nhau không được cùng ngồi , cùng đi vơí nhau ngoaøi söï phaân bieät ñaúng caáp nhö treân xaõ hoä aán ñoä coå ñaïi coøn coù söï phaân bieät veà chuûng toäc , doøng doõi , toân giaùo , ngheà nghieäp , giôùi tính …( chaúng haïn : ngöôøi phuï nöõ khi lây chôøng phaûi coù cuûa hôi moân , chôøng chêùt phaûi lâùy em trai ch6øng ) söï phaân bieät naøy aûnh höôûng tôùi nhöõng quan heä trong cuoäc soáng ñoøi hoûi moïi ngöôøi phaûi toân troïng ngoaøi söï phaân bieät ñaúng caáp nhö treân xaõ hoä aán ñoä coå ñaïi coøn coù söï phaân bieät veà chuûng toäc , doøng doõi , toân giaùo , ngheà nghieäp , giôùi tính …( chaúng haïn : ngöôøi phuï nöõ khi lây chôøng phaûi coù cuûa hôi moân , chôøng chêùt phaûi lâùy em trai ch6øng ) söï phaân bieät naøy aûnh höôûng tôùi nhöõng quan heä trong cuoäc soáng ñoøi hoûi moïi ngöôøi phaûi toân troïng veà tri thöùc khoa hoïc , ngöôøi aán ñoä coå ñaïi ñaõ coù nhöõng tri thöùc raát sôùm vaø phong phuù veà nhieàu lónh vöïc nhö thieân vaên , lòch phaùp , toaùn hoïc , yhoïc … veà vaên hoaù ngöôøi aán ñoä coå ñaïi ñaõ xaây döïng ñöôïc neàn vaên hoaù mang ñaäm neùt tín ngöôõng , toân giaùo , taâm linh pha troän söï thaàn bí . neàn vaên hoaù aán ñoä coå ñaïi ñöôïc chia laøm ba giai ñoaïn : giai ñoaïn thöù nhaát : keùo daøi töø giöõa thieân nieân kyû thöù ba tröôùc coâng nguyeân ñeán khoaûng giöõa thieân nieân kyû thöù 2 tr cn . giai ñoaïn naøy ñöôïc goïi laø neàn vaên hoaù harappa , hay neàn vaên minh soâng aán . noù môû ñaàu neàn vaên hoaù aán ñoä . giai ñoaïn thöù hai : tieáp noái giai ñoaïn thöù nhaát tôùi tk thöù 7 tröôùc cn , ñaây laø giai ñoaïn coù söï thaâm nhaäp cuûa ngöôøi Arya ( goác aán aâu ) vaøo khu vöïc cuûa ngöôøi ñraviña ( ngöôøi baûn ñòa ) ñaõ taïo neân söï pha troän giöõa 2 neàn vaên hoaù , tín ngöôõng cuûa hai chuûng toäc khaùc nhau ñeå hình thaønh moät neàn vaên hoaù môùi cuûa ngöôøi aán ñoä – vaên hoaù veâ ña giai ñoaïn thöù ba : baét ñaàu töø tk 6 tr cn ñeán tk 1 tr cn , ñaây laø thôøi kyø coù nhöõng bieán ñoäng lôùn û veà kinh teá , chính trò , xaõ hoäi , tö töôûng vaø cuõng laø thôøi kyø hình thaønh caùc tröôøng phaùi tư tưởng toân giaùo lôùn cuûa aán ñoä coå ñaïi . 1.HOÀN CẢNH TỰ NHIÊN 2. VĂN HÓA XÃ HỘI – BẢN SẮC VĂN HÓA ẤN Ñaëc ñieåm cô baûn : Tư tưởng chính trị aán ñoä coå ñaïi laø tư tưởng toân giaùo ( töùc laø tư tưởng chòu aûnh höôûng lôùn cuûa caùc tö töôûng toân giaùo ). Tuy nhieân toân giaùo aán ñoä coù xu höôùng “ höôùng noäi “ ñi saâu tìm hieåu söùc maïnh cuûa ñôûi soáng taâm linh , tinh thaàn cuûa con ngöôøi maø khoâng phaûi höôùng ngoaïi nhö caùc toân giaùo phöông taây tìm kieám söùc maïnh nôi thöôïng ñeá Kinh vê đa : goàm ba taùc phaåm laø : brahmana , aranyaka vaø upanisad .trong ñoù upanisad laø boä kinh quan troïng nhaát - ñeà caäp ñeán nguoàn goác theá giôùi : upanisad cho raèng : coäi nguoàn saùng taïo ra theá giôùi laø brahman hay “ tinh thaàn theá giôùi “ . moïi söï vaät hieän töôïng ñeàu laø hieän thaân cuûa brahman vaø sau khi tieâu tan ( cheát ñi ) laïi nhaäp veà vôùi noù . linh hoàn cuûa con ngöôøi “ atman” laø moät phaàn cuûa brahman neân noù cuõng baát töû . ( linh hoàn baát töû ) baøn veà kieáp soáng traàn tuïc cuûa con ngöôøi upanisad cho raèng con ngöôøi luoân haønh ñoäng ñeå thoaû maõn nhöõng ham muoán duïc voïng cuûa mình . ñieàu ñoù ñaõ gaây ra haäu quaû laø gieo raéc ñau khoå cho linh hoàn vaø theå xaùc cuûa con ngöôøi , ñoù chính laø nghieäp baùo noù laøm cho linh hoàn baát töû atman khoâng theå trôû veà vôùi brahman ñöôïc maø cöù bò truyeàn töø kieáp naøy sang kieáp khaùcbò giam haõm heát töø theå xaùc naøy sang theå xaùc khaùc , goïi laø söï luaân hoài muoán giaûi thoaùt linh hoàn baát töû khoûi söï raøng buoäc , vaây haõm cuûa nghieäp baùo , con ngöôøi phaûi doác loøng toaøn taâm tu luyeän . nhôø vieäc daøy coâng tu luyeän ñeán moät luùc naøo ñoù baèng tröïc giaùc taâm linh con ngöôøi môùi nhaän ra ñöôïc chính mình , khi ñoù linh hoàn baát töû “ atman “ môùi hoaø nhaäp ñöôïc vôùi brahman , töùc laø con ngöôøi ñaõ ñöôïc sieâu thoaùt . ĐIỀU KIỆN VĂN HÓA ẤN Như vậy : kinh vê đa là cở sở triết lý của bàlamôn giaó , thực chất đây là một thứ lý luận nhằm bào chữa cho tình trạng bất bình đẳng trong xã hội . Nó là một thứ giáo lý nhằm mục đích thủ tiêu đấu tranh giai cấp , ngăn ngừa mọi sự phản kháng , duy trì trật tự xã hội hiện có . Kinh vê đa ra sức thuyết phục mọi người tin rằng những nỗi đau khổ ở trên đời này chỉ là tạm thơì và không đáng quan tâm , vì cuộc đời này chỉ là huyền aỏ . chỉ có Brahman - đấng tối cao là có thật . Nếu kiếp này con người bị nghèo , khổ là do kiếp trước người đó đã phạm lỗi lầm nào đó , vi phạm luật của Brahman Người bị áp bức chỉ có cách tu luyện , thực hiện đúng cuả brahman , không được ganh tị với ngươì ở đẳng cấp trên , biết an phận , nhẫn nhục , thì kiếp sau sẽ được đầu thai vào đẳng cấp cao hơn (đó là thuyết luân hồi sau này được phật giáo tiếp thu ) Bàlamôn giáo còn để lại di sản quan trong về tư tưởng chính trị - bộ luật Manu : theo boä luaät manu :” öu tuù nhaùt trong caùc loøai sinh vaät laø ñoäng vaät , öu tuù nhaùt trong caùc loøai ñoäng vaät laø ñoäng vaät coù lyù tính , öu tuù nhaùt trong caùc loøai ñoäng vaät coù lyù tính laø loøai ngöôøi , öu tuù nhaùt trong loøai ngöôøi laø ngöôøi balamon . ñaúng cââp balamon sinh ra sôùm nhaùt vaø coù söï hieåu biết vêø kinh veâ ña neân phaûi thống trò toøan theêù giôùi hay giaùo lyù ba la moân ñaõ bieän hoä cho söï phaân bieät ñaúng caép baèng caùi voû cuûa tín ngöôõng toân giaùo raèng :” mieäng ngaøi ( thâøn saùng taïo brahman ) thaønh giaùo só balamon , 2 tay ngaøi thaønh ñaúng caùp voõ só , 2 baép ñuøi ngaøi thaønh thöông nhaân ñiền chuû , 2 baøn chân ngaøi thaønh keû toâi tôù “) Qua sự giải thích về nguồn gốc đẳng cấp như vậy , bản chất giai cấp của bộ luật manu đã thể hiện rõ bộ luật Manu nêu tư tưởng về sự chế ngự của đẳng cấp bàlamôn với các đẳng cấp khác . Những người đẳng cấp dươí phải tôn kính và phục tùng vô điều kiện với những người thuộc đẳng cấp bàlamôn ( nếu moät ngöôøi balamoân môùi 5 tuoåi noùi chuyeän vôùi ngöôøi tieän noâ 100 tuoåi thì ngöôøi tieän noâ cuõng phaûi coù thaùi ñoä cung kính nhö con ñối vôùi cha ) bộ luật manu đòi hỏi sự thống nhất giữa 2 đẳng cấp tăng lữ và quí tộc , không có các giáo sĩ bàlamôn thì quí tộc không thể thành đạt , không có giới quí tộc thì giáo sĩ không thể hưng thịnh bộ luật bàlamôn thần thánh hóa chính quyền nhà vua , vua được coi là sự hoá thân của thánh thần trên trần thế . Song vua phải nghe theo lời khuyên của các giáo sĩ balamôn trong tất cả mọi việc . Đó là vị thánh nhưng là vị thánh chỉ phục vụ cho đẳng cấp thượng lưu . Trong tay vua là cả bộ máy chính quyền nhà nước , lanh đạo chính sách đối nội , đối ngoại , tiến hành xét xử … Chính quyền nhà vua có nhiệm vụ khuyền khích những đẳng cắp dươí thực thi nhiệm vụ của mình bởi nếu họ lẩn tránh trách nhiệm thì thế giới sẽ sinh loạn . Ý tưởng chính trị chuyên quyền là bảo vệ quyền lợi của các đẳng cấp thượng lưu , bảo vệ một cách nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp . Pháp luật phải bảo vệ lợi ích của đẳng cấp trên , trong những trường hợp cần thiết , quyền lợi của đẳng cấp dưới bị hy sinh một cách không thương tiếc Tuyên truyền tư tưởng khủng bố những ngươì bị áp bức , bộ luật manu ghi rõ :” nếu như nhà vua không qui định xử phạt đối với những kẻ đáng phạt …thì chẳng một ai có sở hữu …và sẽ xảy ra sự xáo trộn trên dưới …trật tự đẳng cấp bị phá vỡ và nhân dân sẽ phản ứng … ở đâu có sự trừng phạt dữ dội , tiêu diệt bọn tội phạm thì ở đó thần dân không làm loạn “ Rõ ràng ở đây , chính trị đồng nghiã với baọ lực vì vậy mà ở ấn độ cổ đại nghệ thuật điều hành nhà nước đồng nghiã với khoa học trừng phạt – đanđaniti Tóm lại tư tưởng chính trị của balamôn giaó đã phục vụ đắc lực cho chế độ đẳng cấp , bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị , thủ tiêu đấu tranh giai cấp , ngăn ngừa mọi sự phản kháng nhằm đảm bảo trật tự xã hội . chế độ đẳng cấp trong balamôn giaó là chế độ hết sức khắc nghiệt và bất công , nó đã kìm hãm sự phát triển của ấn độ cổ đại , tàn dư của nó còn rơi rớt mãi về sau , trải qua nhiều lần sửa đổi đạo balamôn chuyển thành đạo hindu (ấn độ giáo ) từng thịnh hành trong thời phong kiến và vẫn tồ tại cho đến ngày nay Luận thuyết chính trị Arthasaxtra Trong lịch sử tư tưởng chính trị ấn độ cổ đại , luận thuyết chính trị arthasaxtra có vị trí rất quan trọng , vì nó là cuốn chuyên khảo tập trung bàn về những vấn đề quyền lực nhà nước và quản lý xã hội Tác giả cuốn sách là vị bộ trưởng thông thái Cautile , sống vào tk IV tr cn . Đây là bộ sưu tập những lời khuyên khác nhau dành cho nhà vua về quản lý nhà nước , quản lý xã hội Nhà nước chiến hữu nô lệ được hình thành vào khoảng thiên niên kỷ thứ 2 tr cn khi người Arian xâm lược , chinh phục người Đraviđa ( ngươì bản điạ ) . Trong ngôn ngữ ấn độ cổ khái niệm nô lệ được gọi bằng từ “đasa “ vừa có nghiã là nô lệ , vừa có nghiã là kẻ tôi tớ Theo arthasatra xã hội ấn độ cổ đại có 15 loại nô lệ 1. nô lệ do cha mẹ là nô lệ sinh ra 2. nô lệ mua về 3. nô lệ do người khác đem cho 4. nô lệ do kế thừa di sản mà có 5. nô lệ do đói khát mà thành 6. do phạm tội mà bị xử phạt thành nô lệ 7. ngươì làm con tin bị xem như là nô lệ 8.nô lệ chiến tù 9 . Nô lệ được thưởng trong các kỳ thi đấu . 10 . Nô lệ tự nguyện 11. vì bội ước mà phải làm nô lệ 12 . Nô lệ tạm thời 13. vì được ngươì khác nuôi nấng mà xin làm nôlệ 14. vì lấy nữ nô lệ mà làm nô lệ 15 . Bán mình làm nô lệ Cautile thừa nhận sự cần thiết của tôn giáo Khẳng định xã hội phải được phân chia thành 4 loại đẳng cấp – vacna Ông cho rằng phải tuyên truyền quan điểm về tính chất thần thánh của ngôi báu song yếu tố tôn giáo theo ông không phải là thống soái mà lợi ích trần thế mơí là điều đáng quan tâm nhất Arthasatra nêu bật tư tưởng chính quyền nhà nước phải có sức mạnh tập trung , nhà vua phải nắm trong tay quyền lực không hạn chế vơí toàn bộ nền kinh tế và chính trị cuả xã hội Nhiệm vụ chính của nhà vua là đàn áp bạo loạn từ bên trong , chính quyền thực chất là một bộ máy thanh trừng . Một chính quyền trừng phạt mạnh – đó là điều duy nhất bảo đảm cho sự tồn tại hôm nay và tương lai . Vì mục đích giữ vững chính quyền vua có thể vi phạm pháp luật và có thể áp dụng mọi biện pháp , không cần phải coi trọng những nguyên tắc đạo lý về đối ngoại , chiến tranh và hoà bình cũng được cautile quan tâm , trong đó ông noí rõ rằng mục đích của chiến tranh là nhằm chiếm đoạt tài sản , của cải , đất đai của các nước khác TOMAT ĐACANH ( 1225 – 1274 ) Là nhà thần học đạo thiên chúa , nhà triết học uyên bác thời trung cổ , ông khảo cứu tất cả những giá trị của nhân loại , 18 cuốn sách trong tuyển tập của ông như một bộ bách khoa toàn thư đặc sắc của hệ tư tưởng phong kiến tây âu . Vì vậy ông được suy tôn là Aritxtot thơì trung cổ về nguồn gốc và các hình thức của quyền lực Đacanh cho rằng quyền lực chính trị có nguồn gốc từ thượng đế , người sáng tạo ra tự nhiên , con người có bản chất là động vật , nhưng có tinh thần , lý trí , tín ngưỡng và có tính xã hội cao . Để xã hội ổn định , cần phải có quyền uy cao hơn để chỉ huy mỗi thành viên vì lợi ích chung . Do đó quyền uy là một đòi hỏi tự nhiên vì để đi tới mụch đích cần có nó như là phương tiện . Ong nêu rõ mối quan hệ giưã 3 yếu tố của chính quyền nhà nước : bản chất , nguồn gốc và việc sử dụng . bản chất của chính quyền hay là trật tự điều hành và sự tuân thủ là do chuá định . Nhưng không phải vì thế mà mỗi vị quân vương có thể trở thành thánh thần , khi mỗi vị quân vương trở thành kẻ tiếm quyền chuyên chề điên rồ thì việc sử dụng quyền lực nhà nước thuộc về nhà thờ Ong phân biệt rõ quyền lực chính trị và quyền lực độc tài . Quyền lực chính trị tồ tại ở các tỉnh , thành phố nơi được cai trị bởi một ngươì duy nhất , hoặc bởi nhiều người theo một số những luật lệ hay qui ước . Quyền lực độc tài là quyền lực không giơí hạn , như quyền của chủ đối vơí nô lệ . Có một loại quyền lực thứ 3 : vương quyền , ở đó người quân vương cai trị không theo luật pháp mà theo cảm hứng , sự khôn kheó và bắt chước thiên mệnh thánh thần Trong tất cả các loại quyền lực , quyền lực tôn giáo là cao hơn cả , cũng như là sự cao hơn của linh hồn đối vơí thể xác . Ông vua phạm tội thì phải phế truất , giaó hoàng có thể miễn cho các bề tôi khỏi phải nghe theo một ông vua không trung thành Dacanh kế thừa Aritxtot cách phân chia các hình thức chính phủ : quân chủ , quí tộc và dân chủ và gạt bỏ những biến dạng của những hình thức đó (độc tài , quả đầu , dân trị ) . Ông ủng hộ tư tưởng về một chính phủ hỗn hợp : đó là sự kết hợp nền quân chủ , chế độ quí tộc và chính phủ nhân dân . Ưu điểm của nó là nhân dâ được tham gia một phần vào chính phủ - một phương tiện để duy trì sự bình ổn xã hội và để tất cả mọi người gắn vơí việc xây dựng và bảo vệ đất nước . Trong tất cả các loại quyền lực , quyền lực tôn giáo là cao hơn cả , cũng như là sự cao hơn của linh hồn đối vơí thể xác . Ông vua phạm tội thì phải phế truất , giaó hoàng có thể miễn cho các bề tôi khỏi phải nghe theo một ông vua không trung thành Dacanh kế thừa Aritxtot cách phân chia các hình thức chính phủ : quân chủ , quí tộc và dân chủ và gạt bỏ những biến dạng của những hình thức đó (độc tài , quả đầu , dân trị ) . Ông ủng hộ tư tưởng về một chính phủ hỗn hợp : đó là sự kết hợp nền quân chủ , chế độ quí tộc và chính phủ nhân dân . Ưu điểm của nó là nhân dâ được tham gia một phần vào chính phủ - một phương tiện để duy trì sự bình ổn xã hội và để tất cả mọi người gắn vơí việc xây dựng và bảo vệ đất nước . Tổ chức tốt nhất là kết hợp được sự thống nhất hành động của chế độ quân chủ vơí sự cao hơn về tài năng , trí tuệ của chế độ quí tộc , vơí sự tự do chính trị và sự bình đẳng dân sự của chế độ dân chủ . Chế độ tốt nhất là chế độ một người chủ duy nhất đứng đầu nhà nước , chỉ huy theo lu