Đề tài Lộ trình thực hiện cơ chế quản lý tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015

Trong một nền kinh tế thị trường mở, thương mại quốctế trở thànhphổ biến, việc thanh toán giữa các quốc gia với nhau phải sử dụng tiền tệ của nước này hay nước khác. Để thực hiện việc chuyển đổi tiền tệ như vậy, các quốc gia phải dựa vào tỷ giá hối đoái. Như chúng ta đã biết, tỷ giá hối đoái là một công cụ kinh tế vĩ mô chủ yếu để điều tiết cán cân thương mại quốc tế theo mục tiêu đã định trước của một quốc gia. Việc thay đổi tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực, cácdoanh nghiệp có thu chi ngoại tệ từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Tỷ giá hối đoái không chỉ có tác động đến giá cả hàng hóa trong nước, mà còn tácđộng rất lớn xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như đến xuất nhập khẩu tư bản (vốn). Vì vậy, nó tác động đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Với những tác động lớn như vậy của tỷ giá đến nền kinh tế làm cho các nhà quản lý nhà nước ở mọiquốc gia đều muốn quản lý, điều tiết tỷ giá, sử dụng tỷ giá như một công cụ điều tiết nền kinh tế theo những mục tiêu kinh tế-xã hội đã vạch ra. Đối với nước ta, một nước đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, tiến tới hội nhập càng đòi hỏi phải xác định một chính sách tỷ giá hối đoái thích hợp để có thể khuyến khích, tận dụng nguồn lực sản xuất trong và ngoài nước, thúc đẩy các hoạt động thương mại, du lịch, kiều hối. góp phần tích cực cho phát triển kinh tế, cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Đối tượng & phạm vi nghiên cứu của đề tài: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tỷ giá hối đoái và cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng tỷ giá hối đoái trong xây dựng và phát triển kinh tế của mộtsố nước trên thế giới. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử cùng với các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu. đồng thời kết hợp với các học thuyết kinh tế hiện đại, kinh nghiệm điều hành tỷ giá hối đoái của một số nước, từ đó đưa raphương hướng hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá của nước ta. Vì vấn đề tỷ giá là một vấn đề phức tạp nên nội dung của đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu tỷ giá ở góc độ: Lựa chọn chế độ tỷ giá và Điều chỉnh tỷ giá. Nội dung nghiên cứu chủ yếu của đề tàibao gồm 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về tỷ giá hối đoái. - Chương 2: Thực trạngvề cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam. - Chương 3: Lộ trình thực hiện cơ chế quản lý tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015.

pdf92 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lộ trình thực hiện cơ chế quản lý tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan