Đề tài Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

Sau hơn 10 năm qua nước ta thực hiện đổi mới nền kinh tế, nhiều lĩnh vực, nhiều thành phần kinh tế đó và đang cú được mụi trường và điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành phỏt triển sản xuất kinh doanh. Cũng trong hoàn cảnh đú, cỏc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đó nắm bắt được nhiều cơ hội trong kinh doanh, hoạt động trong thời kỳ nền kinh tế mở, nhiều mối quan hệ kinh tế được hỡnh thành và phỏt triển giữa cỏc quốc gia, đõy thực sự là những cơ hội thuận lợi cho cỏc doanh nghiệp xuất nhập khẩu cú thể thu được nhiều lợi nhuận và hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh. Mặt khỏc, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường, tiến hành cỏc mối quan hệ kinh tế phức tạp trờn thị trường quốc tế, cỏc doanh nghiệp trong nước đó và vấp phải những khú khăn về kinh nghiệm cũng như khả năng hoạt động kinh doanh chưa theo kịp với tỡnh trạng hiện nay. Việc nhận thức được vai trũ và tầm quan trọng của cụng tỏc Marketing trong doanh nghiệp hiện nay đó và đang đem lại những bước tiến tốt đẹp trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Cụng ty xuất nhập khẩu Hà Tõy - UNIMEX Hà Tõy là một doanh nghiệp Nhà nước cú chức năng kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cỏc mặt hàng, đặc biệt là cỏc mặt hàng thế mạnh của địa phương. Trong điều kiện khú khăn hiện nay, cụng ty đó và đang tiếp tục khụng ngừng hoàn thiện chiến lược phỏt triển kinh doanh của mỡnh cũng như đề ra được kế hoạch, biện phỏp nhằm đẩy mạnh nõng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu - nhập khẩu trong từng giai đoạn cụ thể. Qua thời gian thực tập tại UNIMEX Hà Tõy được sự giỳp đỡ nhiệt tỡnh, hướng dẫn trực tiếp của thầy giỏo Nguyễn Thế Trung và của cụng ty, tụi mạnh dạn đề tài: "Một số biện phỏp Marketing nhằm nõng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Cụng ty xuất nhập khẩu Hà Tõy". Đề tài được nghiờn cứu nhằm mục đớch: - Hệ thống hoỏ, chọn lọc cỏc lý luận về Marketing trong hoạt động xuất khẩu, cỏc nguyờn tắc, cỏc yờu cầu trong hoạt động Marketing. - Phõn tớch đỏnh giỏ hiệu quả của hoạt động xuất khẩu và cỏc hoạt động Marketing của cụng ty. - Trờn cơ sở đú, đề xuất một số biện phỏp nhằm xõy dựng, củng cố và hoàn thiện cụng tỏc Marketing của cụng ty. Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận của Marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu. Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của cụng ty. Chương III: Một số biện phỏp Marketing xuất khẩu nhằm nõng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Cụng ty xuất nhập khẩu Hà Tõy.

doc52 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2043 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan