Đề tài Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM

TP. HCM là một trung tâm kinh tế lớn với đa dạng hoá các loại hình hoạt động kinh tế, tài chính, tiền tệ vì vậy kết quả hoạt động của NHTM trên địa bàn TP. HCM đã và đang tác động không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế. Trong năm 2000, mặc dù còn một số khó khăn nhưng kinh tế TP. HCM đã có những chuyển bước chuyển biến tích cực, GDP trên địa bàn đạt 52.860 tỷ đồng (giá so sánh năm 1994) tăng 9% xấp xỉ tốc độ tăng năm 1998 và bằng 1,5 lần tốc độ tăng năm 1999. Công nghiệp :Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. HCM năm 2000 đạt 57.216 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm trước và vượt 4,5% so với kế hoạch. Mặc dù còn nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, chịu sự cạnh tranh gay gắt của hàng ngoại nhập cùng loại, nhưng sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1997 đến nay; trong đó sản xuất công nghiệp nội địa đã đạt mức tăng cao nhất từ năm 1996 đến nay. Nông nghiệp : Giá trị sản xuất nông lâm thuỷ hải sản năm 2000 ( giá cố định năm 1994) : 1.880 tỷ đồng tăng 3,6% so với năm trước. Giá trị sản xuất của các thành phần kinh tế đều tăng trong đó khu vực quốc doanh tăng 24,7% là khu vực có tỷ lệ tăng cao nhất. Ngành lâm nghiệp tuy chỉ chiếm tỷ trọng 4% nhưng có mức tăng trưởng cao đến 31,4%. Đầu tư xây dựng cơ bản : Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn trên địa bàn năm 2000 ước thực hiện khoảng 19.701 ngàn tỷ đồng, tăng 4,13% so với năm trước.

pdf47 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1925 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên