Đề tài Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông Kim Sơn A - Ninh Bình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng Sản Việt Nam Quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) và phấn đấu năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp. Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 đã khẳng định “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo làm người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe. Thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước” nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, mĩ, thể”. Công viêc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy người lãnh đạo, quản lý nhà trường phải hết sức coi trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng hay nói một cách khác là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Nghị quyết Ban chấp hành TW 2 khóa 8 của Đảng cũng đã khẳng định “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và được xã hội tôn vinh”. Ông, cha ta cũng đã nói “không có thầy đố mày làm nên”. Như vậy người thầy giáo có một vai trò hết sức quan trọng. Lê ninh vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản cũng nói: “Trong bất kỳ nhà trường nào điều quan trọng nhất là phương hướng, tư tưởng chính trị của bài giảng.”. Phương hướng và tư tưởng chính trị đó hoàn toàn do đội ngũ người Thầy quyết định. Vì vậy ta có thể khẳng định việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm cực kỳ quan trọng. Trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình là một trường bình thường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đóng trên địa bàn có nhiều di tích, lịch sử văn hóa. Nhân dân trong vùng trường đóng còn nghèo, trình độ dân trí chưa cao, cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đội ngũ giáo viên chưa đủ theo qui định và còn bất cập với nhiệm vụ. Trình độ chuyên môn không đồng đều, giáo viên một số bộ môn chưa đạt chuẩn. Một số ít, nhận thức về vai trò của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục còn hạn chế. Xuất phát từ những lý do khách quan, lý do chủ quan như đã nêu trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số kinh nghiệm về xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường THPT”.

doc21 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông Kim Sơn A - Ninh Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan