Đề tài Một số vấn đề quản lý Nhà nước về đất đô thị

Đất đai là đối tượng phân chia và giữ vai trò quan tọng trong việc quyết định sự phân bố va định hướng phát triển của tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường vùng đô thị . Để quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, Nhà nước không những ban hành các điều luật nhằm điều chỉnh mối quan hệ đất đai mà còn thống kê toàn bộ và kịp thời những biến động về đất. Việc quản lý đất đai hợp lý, đúng pháp luật là vấn đề hàng đầu được đặt ra cho ngành địa chính, phân phối đất cho xã hội, nhu cầu sử dụng đất của người dân, nhằm đảm bảo sử dụng đất hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế từ đất được cao nhất. Trong quá trình sử dụng đất, phải đản bảo tôn trọng tính pháp luật và các văn bản pháp lý về đất đai, ý thức thi hành pháp luật phải nghiêm minh. Hiến pháp nước công hào xã hộ chủ nghĩa Việt Nam ra đời năm 1980 quy định “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai của quốc gia “ nó mang nhiều ý nghĩa trong công tác quản lý và sử dụng đất. Nhiều văn bản pháp lý mang tính chất pháp luật đất đai như quyết định 201/CP ngày 01 tháng 7 năm1980 của Chính phủ về thống nhất quản lý sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước. Trong hiến pháp năm 1980 và hiến pháp năm 1992 đã quy định “ Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng nâng cao pháp chế CHCN”. Ngày 08 tháng1 năm1998 luật đất đai đợc công bố. Trong 5 năm thực hiện luật đất đai đã có tác động lớn trong quản lý và sử dụng đất, song nó không phù hợp với sự thay đổi của đất nước.

doc37 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2874 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số vấn đề quản lý Nhà nước về đất đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan