Đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới đến năm 2015 – Thực trạng và giải pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc, ngƣời anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, đã đƣợc cả thế giới kính trọng và ngƣỡng mộ. Ngƣời chính là đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của đất nƣớc, Ngƣời đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam tạo nên những kỳ tích cho dân tộc. Vị Lãnh tụ thiên tài ấy đã từng dạy rằng: “Muốn cho Đảng mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng, đòi hỏi đảng viên phải có chất lƣợng”. Bởi vì, nếu không có đội ngũ đảng viên với tính tiên phong của nó, thì lý tƣởng cộng sản cao đẹp, đƣờng lối chủ trƣơng chính sách đúng đắn của Đảng, nhiệm vụ chính trị đúng đắn của tổ chức cơ sở đảng sẽ không thành hiện thực.

pdf24 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 13647 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới đến năm 2015 – Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 MỞ ĐẦU a. Lý do chọn đề tài: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc, ngƣời anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, đã đƣợc cả thế giới kính trọng và ngƣỡng mộ. Ngƣời chính là đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của đất nƣớc, Ngƣời đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam tạo nên những kỳ tích cho dân tộc. Vị Lãnh tụ thiên tài ấy đã từng dạy rằng: “Muốn cho Đảng mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng, đòi hỏi đảng viên phải có chất lƣợng”. Bởi vì, nếu không có đội ngũ đảng viên với tính tiên phong của nó, thì lý tƣởng cộng sản cao đẹp, đƣờng lối chủ trƣơng chính sách đúng đắn của Đảng, nhiệm vụ chính trị đúng đắn của tổ chức cơ sở đảng sẽ không thành hiện thực. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ nhƣ một cơ thể sống hoàn chỉnh, đảng viên nhƣ là những tế bào của Đảng cấu tạo nên cơ thể sống đó. Do đó, đội ngũ đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho đảng mạnh và ngƣợc lại. Vì vậy đảng viên luôn gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng. Để đƣờng lối của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động của quần chúng thì mỗi đảng viên phải là những chiến sĩ tiên phong trong hoạt động thực tiễn, đồng thời phải biết vận dụng, lôi cuốn, giáo dục, thuyết phục, thức tĩnh và tổ chức cho quần chúng cùng hành động cách mạng. Hiện nay trong điều kiện Đảng cầm quyền, nền kinh tế nƣớc ta đang vận hành theo cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, đã và đang có nhiều vấn đề rất mới mẻ tác động lớn đến nhận thức, tƣ tƣởng, quan điểm, phong cách làm việc, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức có quyền. Làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên phai nhạt lý tƣởng, giảm sút ý chí phấn đấu, tình trạng suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức lối sống, tình trạng quan liêu, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng, một số nơi mất đoàn kết nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng tham nhũng, hối lộ, ức hiếp quần chúng nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo là yêu cầu cấp bách rất cần thiết đối với các tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy bản thân quyết định chọn đề tài để nghiên cứu và viết tiểu luận cuối khóa học là “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới đến năm 2015 – Thực trạng và giải pháp”, để làm tròn trách nhiệm của ngƣời đảng viên. 2 b. Mục đích của đề tài: Trƣớc hết giúp cho bản thân củng cố kiến thức về xây dựng Đảng nói chung, để có điều kiện góp phần cùng với Đảng bộ và chi bộ nơi công tác thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngủ đảng viên nói riêng luôn trong sạch vững mạnh, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ chính trị đã và đang đặt ra trong tình hình mới và trong thời gian sắp tới. Đồng thời tìm ra ƣu điểm và khuyết điểm để Đảng ủy xã Long Kiến vận dụng vào thực tiễn xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ xã. c. Về phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu của đề tài: Chủ yếu nghiên cứu ở Đảng bộ xã Long Kiến và đi sâu nghiên cứu một số chi bộ trực thuộc nhƣ: Chi bộ VP Đảng ủy, Chi bộ Quân sự và 02 chi bộ ấp. Đồng thời đề tài nghiên cứu thực trạng chất lƣợng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ, trên cơ sở đó đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới. Phƣơng pháp nghiên cứu còn nhiều bở ngỡ, kiến thức thực tiễn còn hạn chế, do đó trong quá trình thể hiện tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong đƣợc quý thầy, cô trƣờng Chính trị Tôn Đức Thắng, Đảng ủy xã và các chi bộ trực thuộc giúp đỡ để tôi hoàn thành tiểu luận cuối khóa. d). Phƣơng pháp nghiên cứu: Chủ yếu dựa trên cơ sở phƣơng pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm lãnh đạo, xây dựng Đảng của Đảng ta, có sự tham khảo, góp ý, hƣớng dẫn, giúp đỡ của quý thầy cô Trƣờng Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang, các đồng chí lãnh đạo ở Đảng bộ xã, bản thân trực tiếp tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá chất lƣợng đội ngũ đảng viên những năm qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lƣợng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ xã thời gian tới. e). Bố cục của tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của Tiểu luận đƣợc bố cục thành 3 chƣơng: Chƣơng 1, Cơ sở lý luận; Chƣơng 2, Thực trạng; và Chƣơng 3, Mục tiêu, Phƣơng hƣớng, Giải pháp. 3 Chƣơng 1 NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ XÃ LONG KIẾN, HUYỆN CHỢ MỚI ĐẾN NĂM 2015 - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM LÝ LUẬN CHUNG 1.1. QUAN ĐIỂM CỦA C C NH INH ĐIỂN M C-LÊNIN VỀ ĐẢNG VIÊN V NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG: 1.1.1. Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về đảng viên và nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên: C.Mác và Ph.Ăngghen từng khẳng định rằng: “Đảng chính trị luôn mang bản chất của một giai cấp nhất định, nhƣng cần phải phân biệt giữa Đảng với giai cấp”. Từ đó hai ông cho rằng Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tính tiên phong ấy đƣợc thể hiện trên cả lĩnh vực lý luận và thực tiễn. Theo đó, mỗi đảng viên của Đảng Cộng sản chân chính phải là những ngƣời tiên phong cả về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn. Hai ông viết: “Về mặt thực tiễn, những ngƣời cộng sản là bộ phận kiến quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nƣớc, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản”. Nghĩa là, Đảng của giai cấp công nhân phải có một lý luận cách mạng tiên tiến soi đƣờng, có một nhận thức sáng suốt về điều kiện, bƣớc tiến và kết quả chung của phong trào công nhân; Đảng phải có một thế giới quan khoa học để làm cơ sở lý luận, thế giới quan đó cho phép giai cấp công nhân đoàn kết, tập hợp lực lƣợng và trang bị cho mình một cƣơng lĩnh chính trị để có hành động đúng đắn. Từ những khẳng định trên, trong Điều lệ của Đồng minh những ngƣời cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Là thành viên của Đồng minh phải thực hiện một nếp sống và sinh hoạt phù hợp với mục đích của Đồng minh; thừa nhận chủ nghĩa xã hội khoa học và tuyên truyền cách mạng; không tham gia các nhóm chống cộng sản và phục tùng những quy định của Đồng minh; thành viên của Đồng minh đều phải nộp đảng phí; ai không tuân thủ những quy định của Đồng minh đều bị khai trừ ra khỏi Đồng minh”. Nhƣ vậy, thành viên của Đồng minh là đảng viên của Đảng, do đó mỗi đảng viên phải trung thành với Đảng, suốt đời phấn 4 đấu vì mục đích lý tƣởng của Đảng, đảng viên của Đảng phải không ngừng nâng cao chất lƣợng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng giao. 1.1.2. Quan điểm của V.I.Lênin về đảng viên Đảng Cộng sản: Trong những nguyên lý về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân mà V.I. Lênin đã đề cập: “ Đảng là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân”. Điều này V.I. Lênin luôn nhắc nhở những ngƣời cộng sản không đƣợc lẫn lộn Đảng, tức là đội tiên phong của giai cấp công nhân với toàn bộ giai cấp mà cần phải phân biệt rõ ranh giới đó. Theo V.I. Lênin: Đảng là bộ phận tiên phong còn giai cấp là toàn thể, phân biệt ranh giới tức là phân biệt đƣợc vai trò lãnh đạo của Đảng; ngƣợc lại sẽ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, biểu hiện đó chính là mị dân của bè lũ cơ hội. Vai trò tiên phong của Đảng theo V.I. Lênin, trƣớc hết tiên phong trên lĩnh vực lý luận “Chỉ Đảng nào đƣợc một lý luận tiên phong hƣớng dẫn thì mới làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Đồng thời, vai trò tiên phong của Đảng còn đƣợc biểu hiện về mặt tổ chức và hoạt động gƣơng mẫu của đội ngũ đảng viên. Vì vậy mà vai trò tiên phong của Đảng còn đƣợc biểu hiện trên lĩnh vực hành động. Điều đó có nghĩa, Đảng là ngƣời đi đầu trên mọi lĩnh vực hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Do đó, V.I. Lênin đã căn dặn rằng: “ Chúng ta phải bảo vệ tính kiên định, tính vững chắc và tính trong sáng của Đảng, chúng ta cố gắng làm cho danh hiệu và ý nghĩa của Đảng càng phải cao hơn lên mãi”. Muốn vậy, thì từng đảng viên của Đảng phải luôn phấn đấu để không ngừng tiến lên. Theo đó, đòi hỏi Đảng phải không ngừng xây dựng để nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên của mình. 1.2. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH V ĐẢNG TA VỀ ĐẢNG VIÊN V NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN: 1.2.1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nƣớc ta trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến giáo dục và rèn luyện đảng viên. Yêu cầu đầu tiên mà Ngƣời đặt cho đảng viên là sự giác ngộ lý tƣởng cộng sản chủ nghĩa, lòng trung thành với sự nghiệp của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Ngƣời đã dạy rằng, gọi là đảng viên thì phải 5 nhận rõ, biết rõ Đảng ta phải làm gì?. Ngƣời đảng viên phải biết đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, luôn luôn vững vàng trƣớc mọi khó khăn thử thách, hễ thấy việc gì có lợi cho cách mạng là làm, đó là phẩm chất cao quý nhất của ngƣời đảng viên cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, chủ nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam “ hông những là cẩm nang thần kỳ, không những là kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đƣờng chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Hơn nữa đó còn là ngọn cờ để liên kết tất cả những ngƣời cộng sản và là cơ sở khoa học để vạch ra cƣơng lĩnh hoạt động, chiến lƣợc và sách lƣợc trong tất cả các giai đoạn cách mạng. Chính vì thế trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ngƣời đã luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục và rèn luyện đảng viên cộng sản. Yêu cầu đầu tiên mà ngƣời đặt ra cho mỗi đảng viên là sự giác ngộ lý tƣởng cộng sản chủ nghĩa, lòng trung thành với sự ngiệp của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Ngƣời đã dạy rằng: "Gọi là đảng viên thì phải nhận rõ, phải biết rõ Đảng ta phải làm gì? vào Đảng để làm gì? ngƣời đảng viên phải biết đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, luôn luôn vững vàng trƣớc mọi khó khăn thử thách, thấy việc gì có lợi cho cách mạng thì làm đó chính là phẩm chất cao quý nhất của ngƣời cộng sản. Song có phẩm chất tốt chƣa đủ mà phải có năng lực, phải hiểu biết rõ yêu cầu mới của cách mạng là phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tích cực học tập quản lý kinh tế, cải tiến kỹ thuật.một yêu cầu nữa đối với ngƣời đảng viên cộng sản là phải luôn liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Với quan điểm trên chúng ta hiểu rằng: Đảng là cơ thể sống, đảng viên là những tế bào cấu tạo nên cơ thể sống. Do đó cơ thể mạnh là do những tế bào mạnh, Đảng mạnh là do từng đảng viên mạnh. Hơn nữa chất lƣợng đảng viên cao sẽ làm cho quần chúng gắn bó hơn với Đảng, luôn luôn tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong mọi điều kiện, chất lƣợng đảng viên cao là nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Đảng, Nhà nƣớc và các đoàn thể nhân dân. Bác Hồ đã khẳng định "Để lãnh đạo cách mạng, thì phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên điều tốt". Vì lẽ đó mà vấn đề đặt ra là phải quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh về số lƣợng và chất lƣợng. 6 1.2.2. Quan điểm của Đảng ta về đảng viên và nâng cao chất lƣợng đội ngũ đảng viên: Quán triệt những quan điểm, tƣ tƣởng của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đảng viên cộng sản, Đảng ta xác định ngƣời đảng viên Đảng cộng sản Việt nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhƣ sau: Đảng viên là ngƣời tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, hƣớng dẫn cho quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, chấp hành nghiêm chỉnh đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Qua phong trào quần chúng, một mặt, ngƣời đảng viên học hỏi đƣợc kinh nghiệm từ quần chúng; mặt khác, đảng viên phải tiên phong, gƣơng mẫu trƣớc quần chúng, làm sao cho dân tin, dân phục, dân yêu. Đảng viên có chất lƣợng cao là cơ sở để xây dựng tổ chúc Đảng vững mạnh. Ngƣợc lại, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh là điều kiện quan trọng quyết định chất lƣợng đội ngũ đảng viên. Tổ chức Đảng quyết định con ngƣời, tổ chức mạnh mới có đảng viên tốt. Đƣờng lối và nhiệm vụ chính trị đúng đắn là điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh. Có đƣờng lối chính trị đúng đắn thì mới xây dựng đƣợc lập trƣờng, quan điểm và hành động đúng cho đội ngũ đảng viên. Nếu đƣờng lối sai, đảng viên mất phƣơng hƣớng hành động, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng. Có đƣờng lối, nhiệm vụ chính trị đúng thì mới có căn cứ để phân công nhiệm vụ cho đảng viên, có căn cứ để xem xét, đánh giá, phân loại đảng viên, có phƣơng hƣớng và nội dung để bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho từng đảng viên. Tạo đƣợc mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa đảng viên với nhiệm vụ chính trị, với tổ chức quần chúng; không ngừng củng cố các mối quan hệ này sẽ góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh. Ngƣời đảng viên Đảng Cộng sản là những ngƣời vừa giác ngộ cao lí luận chính trị, vừa là ngƣời có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, tự giác phục tùng những quan hệ về tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính nhờ hai điều kiện đó đảm bảo cho đảng viên là ngƣời đại biểu cho tính tự giác của giai cấp công nhân, có đủ khả năng tập hợp, lãnh đạo và giáo dục quần chúng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định về phẩm chất và năng lực của ngƣời đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn cách 7 mạng hiện nay cần phải đảm bảo có đƣợc những yêu cầu chủ yếu sau đây: “Về tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực thực hiện đƣờng lối đổi mới của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trƣớc những khó khăn, thách thức. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng; Về trình độ năng lực, có kiến thức hiểu biết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đủ sức hoàn thành tốt nghiệp vụ. Có năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng tổ chức thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng; Về phẩm chất, đạo đức, lối sống: có tinh thần trách nhiệm cao, gƣơng mẫu, đi đầu trong trong công tác, xử lý hài hòa các lợi ích, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết. Liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, có kỷ cƣơng, kỷ luật. hông quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác”. Tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động: “Hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”. Thực hiện nghiêm túc Quy định 76 - QĐ/TW về việc giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cƣ trú và Quy định 47- QĐ/TW về những điều đảng viên không đƣợc làm. Tại đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục yêu cầu phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tƣ tƣởng, tổ chức, cán bộ, phƣơng thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Điều lệ Đảng khóa XI đã xác định rõ chi tiết về tƣ cách, tiêu chuẩn mà mỗi đảng viên chân chính của Đảng ta hiện nay cần phải hội đủ 5 yêu tố chủ yếu nhƣ sau: Thứ nhất, đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tƣởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Thứ hai, Chấp hành nghiêm chỉnh cƣơng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc. Thứ ba, có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Thứ tư, có đạo đức và lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thứ năm, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng”. 8 Nghị quyết khóa XI của Đảng đã nhấn mạnh: Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viênđảm bảo chất lƣợng đảng viên theo yêu cầu của Điều lệ Đảng. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tƣ tƣởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiên phong, gƣơng mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. Cƣơng quyết đƣa ra khỏi Đảng những ngƣơi không đủ tƣ cách đảng viên. Để đội ngũ đảng viên luôn đảm bảo hội đủ những yêu cầu về tƣ cách, tiêu chuẩn, đủ phẩm chất và năng lực nhƣ nêu trên, Đảng ta chỉ đạo, toàn Đảng mà trực tiếp và thƣờng xuyên là mỗi tổ chức đảng ở cơ sở, mỗi chi bộ cần quan tâm và tiến hành một cách thƣờng xuyên, có hiệu quả những nội dung cơ bản của các mặt công tác đảng viên chủ yếu sau: Giáo dục, rèn luyện đảng viên; phân công công việc và quản lý đảng viên; phân tích, đánh giá xếp loại chất lƣợng đảng viên hàng năm; kiểm tra, giám sát, khen thƣởng, kỷ luật đảng viên; phát triển đảng viên mới; và đƣa những ngƣời không đủ tƣ cách đảng viên ra khỏi Đảng. 9 Chƣơng 2 NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ XÃ LONG KIẾN, HUYỆN CHỢ MỚI ĐẾN NĂM 2015 - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT 2.1. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ XÃ LONG IẾN HUYỆN CHỢ MỚI NHỮNG NĂM QUA: 2.1.1. Đặc điểm tình hình chung và tổ chức bộ máy của Đảng bộ xã Long Kiến: a). Đặc điểm tình hình chung: Long iến là một xã nông nghiệp thuộc huyện Chợ Mới, đa số nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp chiếm 80%, 20 % dịch vụ mua bán và làm thuê. Diện tích tự nhiên là 1.631,39 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 1.169,93 ha. Chủ yếu sinh sống theo tuyến Hƣơng lộ I và dọc theo các kênh rạch. Cơ cấu hành chính của xã gồm 06 ấp. Dân số toàn xã là 14.220 ngƣời với 3.495 hộ gia đình. Dân tộc: chủ yếu là dân tộc kinh với 14.218 ngƣời, Khơ me 1 ngƣời và dân tộc chăm 1 ngƣời. Tôn giáo: Ngƣời dân chủ yếu theo đạo PGHH với 11.360 ngƣời, Phật giáo: 1.873 ngƣời, cao đài: 748 ngƣời, công giáo: 23 ngƣời, Tứ ân hiếu nghĩa 60 ngƣời, tin lành: 2 ngƣời, tôn giáo khác và không đạo 154 ngƣời. Tổng số đảng viên có đạo 37 đồng chí (trong đó PGVN 20, Cao Đài 06, PGHH 11). Kinh tế: Là xã nông nghiệp nên ngƣời dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, Thƣơng mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng, trong đó nông nghiệp chiếm 49,5% Toàn xã có 1 trƣờng mẫu giáo, 2 trƣờng tiểu học, 1 trƣờng trung học cơ sở, và 1 trƣờng trung học phổ thông, rất thuận lợi cho con em học tập. Có 01 đình cho nhân dân sinh hoạt văn hóa và 01 chùa, 01 thánh thất. Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phát triển tốt, trong đó có các câu lạc bộ nhƣ: câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, đội lân và nhiều câu lạc bộ khác 10 b). Đặc điểm về tổ chức bộ máy của Đảng bộ: * Số lƣợng đảng viên: Tổng số đảng viên trong toàn xã 218 đảng viên ( thời điểm tháng 4/2013), đảng viên dự bị là 17 đồng chí. Đảng viên nữ là 54 đồng chí chiếm tỷ lệ 24,77%. Chia thành 16 chi bộ trực thuộc: 06 chi bộ ấp có 78 đồng chí (chiếm tỷ lệ 35,77% đảng số của Đảng bộ xã), 04 chi bộ trƣờng học có 79 đồng chí ( tỷ lệ 36,24 %) và 06 chi bộ ngành của xã ( chi bộ VP Đảng ủy, Chi bộ VP UBND, chi bộ công an