Đề tài Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế cho tỉnh tiền giang theo hướng hội nhập quốc tế đến năm 2030

Luận án tiến sĩ: Mô hình tăng trưởng kinh tế của Malaysia, tác giả Mutazhamdalla Nabulsi (2001), đại học Missouri Kansas. Luận án tiến sĩ: “ Mô hình kinh tế địa phương áp dụng Tỉnh Bình Định” tác giả Nguyễn Duy Thức Đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trường kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020

ppt20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2476 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế cho tỉnh tiền giang theo hướng hội nhập quốc tế đến năm 2030, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG NCS NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHO TỈNH TIỀN GIANG THEO HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2030 * * CẤU TRÚC LÝ DO NGHIÊN CỨU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÝ DO CHỌN LỰA CƠ SỞ ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH THỰC HiỆN * * LÝ DO NC VÀ ĐẶT VẤN ĐẾ Lý do nghiên cứu và đặt vấn đề Tổng quan nghiên cứu của đề tài * * LÝ DO NC VÀ ĐẶT VẤN ĐẾ Lý do nghiên cứu và đặt vấn đề Tăng trưởng kinh tế vấn đề quan trọng quốc gia và địa phương Sử dụng mô hình tăng trưởng kinh tế và kinh tế lượng trong dự báo kinh tế Tỉnh Tiền Giang gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng tốc độ tăng trưởng trung bình => Cần chọn mô hình tăng trưởng phù hợp Tỉnh Tiền Giang * * LÝ DO NC VÀ ĐẶT VẤN ĐẾ Tổng quan nghiên cứu của đề tài Barro, R.J. and Sala-i-Martin. X. (1995). Economic Growth, Cambridge, MA: MIT Press. PGS TS Trần Thọ Đạt. Mô hình tăng trưởng kinh tế, nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân (2010) Luận án tiến sĩ: Phân tích kinh nghiệm về tăng trưởng kinh tế, tác giả Winford Henderson Musanjala (2003) - Louisiana State University. * * LÝ DO NC VÀ ĐẶT VẤN ĐẾ Tổng quan NC của đề tài Luận án tiến sĩ: Mô hình tăng trưởng kinh tế của Malaysia, tác giả Mutazhamdalla Nabulsi (2001), đại học Missouri Kansas. Luận án tiến sĩ: “ Mô hình kinh tế địa phương áp dụng Tỉnh Bình Định” tác giả Nguyễn Duy Thức Đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trường kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020” * * NỘI DUNG NC MỤC TIÊU ĐỐI TƯỢNG/PHẠM VI NC CƠ SỞ KHOA HỌC NC DỰ KIẾN CÁC CHƯƠNG MỤC * * NỘI DUNG NC MỤC TIÊU - Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và mô hình tăng trưởng kinh tế => đề xuất việc chọn lựa mô hình tăng trưởng phù hợp cho Tỉnh Tiền Giang Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh => xây dựng lợi thế cạnh tranh cho Tỉnh Tiền Giang. Phân tích thực trạng tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Tiền Giang * * NỘI DUNG NC MỤC TIÊU (tt) Xây dựng, sử dụng các mô hình phân tích và dự báo tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang - Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn tới. * * NỘI DUNG NC ĐỐI TƯỢNG Quá trình tăng trưởng và phát triển tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1986-2012 Tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh bao gồm, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. * * NỘI DUNG NC CƠ SỞ KHOA HỌC NC - Xây dựng mô hình tăng trưởng áp dụng cho cấp tỉnh + Quan điểm hệ thống trong phân tích mối quan hệ giữa địa phương và trung ương + Quan điểm hệ thống trong phân tích quan hệ giữa các ngành, các yếu tố trong cấu trúc kinh tế - xã hội địa phương * * NỘI DUNG NC CƠ SỞ KHOA HỌC NC - Xây dựng mô hình tăng trưởng áp dụng cho cấp tỉnh (tt) + Quan điểm hệ thống trong phân tích tương tác giữa phân hệ kinh tế địa phương trong mối quan hệ với siêu hệ: kinh tế - xã hội của địa phương + Sử dụng các mô hình kinh tế và và hệ thống dữ liệu trong phân tích kinh tế - xã hội địa phương * * NỘI DUNG NC CƠ SỞ KHOA HỌC NC Phân tích năng lực cạnh tranh của Tỉnh Tiền Giang Trụ cột đầu tiên : thể chế Trụ cột thứ hai : Cơ sở hạ tầng Trụ cột thứ ba: môi trường kinh tế vĩ mô Trụ cột thứ tư : Y tế và giáo dục tiểu học Trụ cột thứ năm : Giáo dục trên tiểu học và đào tạo Trụ cột thứ sáu : Hiệu quả thị trường hàng hóa * * NỘI DUNG NC CƠ SỞ KHOA HỌC NC Phân tích năng lực cạnh tranh của Tỉnh Tiền Giang (tt) Trụ cột thứ 7: Hiệu quả thị trường lao động Trụ cột thứ 8: Phát triển thị trường tài chính Trụ cột thứ 9: Sẵn sàng công nghệ Trụ cột thứ 10 : Qui mô thị trường Trụ cột thứ 11: Sự tinh tế, tinh xảo trong kinh doanh Trụ cột thứ 12: Sự đổi mới * * NỘI DUNG NC DỰ KIẾN CÁC CHƯƠNG MỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHƯƠNG 2 :PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2000-2012 CHƯƠNG 3 : MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * * PHƯƠNG PHÁP NC Phương pháp tiếp cận hệ thống Phương pháp phân tích tăng trưởng Phương pháp thống kê, kinh tế lượng Xây dựng mô hình Phương pháp đối chiếu, lấy ý kiến các chuyên gia * * Ý NGHĨA KHOA HỌC Hệ thống hoá lý thuyết về các mô hình tăng trưởng kinh tế và áp dụng mô hình tăng trưởng vào điều kiện một địa phương cụ thể. Đề xuất một số mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương, trên cơ sở đó sử dụng các mô hình này phân tích định lượng và dự báo tăng trưởng kinh tế của địa phương. * * HƯỚNG GIẢI QUYẾT Tìm hiểu lý thuyết tăng trưởng kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế Tìm hiểu lý thuyết về cạnh tranh quốc gia và cạnh tranh ngành Chọn lựa mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp với hiện trạng tỉnh Tiền Giang Dùng mô hình kinh tế lượng đưa ra các dự báo kinh tế Dựa trên các dự báo và phân tích cạnh tranh sẽ đưa ra các giải pháp cho tăng trưởng kinh tế Tỉnh Tiền Giang * * CHỌN LỰA CƠ SỞ ĐÀO TẠO Bề dầy truyền thống Đội ngũ giảng viên trình độ, tận tâm Chất lượng đào tạo cao Cơ sở vật chất hiện đại * * TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN * * * * XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ