Đề tài Nghiên cứu những điểm mạnh và hạn chế của ngành Công nghiệp Việt nam

(Bản scan) PHÀN MỜ ĐÀU 1. Lý dơ chon đó tái; Một quốc gia không thế không có kinh té vi nỏ góp phần vào việc phát triển đất nước. Đối với nước ta cùng vậy, kinh té hét sức quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Có the thấy răng, đắt nước muốn giàu đcp và lớn mạnh thi kinh te phái phát tnên đồng nghĩa lá chứng ta phái ra sửc phát triển nền kinh tề nước nhã. Cũng như một nhà lý luận đíi từng nối: "Nâm quyển về kinh tể thi có thỏ nám quyên vẻ chính trị” do đõ mới thấy kinh tế quan ưọng như thí nào. Trong thòi ki nên kinh tế thị trường hội nhập như hiên nay. kinh ứ đang là vẩn đè nhạy cám. Các tnẫu thuần, các xung đột xảy ra triỏn miên vả kéo dài cũng lả một trong nhừng nguyên nhãn xuất phát tử kinh tế. Do đõ. khi nước ta đang trẽn dưỡng gia nhãp nen kinh te theo hướng thi trướng thi nước ta đang phái đối mặt với nhừng cơ hội vã thách thức gay gát. Thị trường khó tinh là những yêu cầu cấp thiết tạo cho nước ta cơ hội có những bước ngoặc đáng kỉ tnhi trường quốc té. Chính vi thé. nhiệm vụ bây giở là phái làm sao phát htẻn đirợc nhùng thuôn lợi vã khó khăn đe vừa phát huy vữa khác phục. Cõ như thề thi có the lắp nhùng lỗ hóng trong nền kinh tề nước ta. Một trong nhùng đon vi đe phát triển nén kinh tể đó là ngành cóng nghiàp. Có thề nôi. công nghiẽp đóng vai trò hét súc quan trọng và cản thiêt đối với khống chí nước ta má còn đỗi với các nước khác trin thé giới. Chính vi thấy được sự quan trọng vả cip thiét đó, nhóm chúng em d.ì quyẻt đinh chọn đề tài “Công nghifp” làm đề tái tiêu luận cùa nhóm. Với đề tài như trẽn, đe lãm nối bột tất cã cốc nội dung liên quan lã võ củng quan trọng. Vi vây. mục đích cùa đe tài lã giủp cho mọi người hiẽu được về ngành cõng nghiệp ớ nước ta như thí nào. Đê từ đó giúp hình thảnh cich nghĩ và nhìn nhân vắn dề cua mỗi ngưởt sao cho đtra ngành cởng nghiệp lên tẳm cao mới và đay triin vọng.

pdf75 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu những điểm mạnh và hạn chế của ngành Công nghiệp Việt nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan