Đề tài Nghiên cứu những vấn đề kinh tế đất trong thị trường bất động sản

Bất động sản (BĐS) nói chung và đất đai nói riêng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế chuyển đổi theo hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nhưở nước ta. Trong những năm đổi mới vừa qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng nhiều loại thị trường chưa được thiết lập, hoặc chưa được phát triển, do vậy đã có phần hạn chế nhất định tới sự phát triển, tăng trưởng kinh tế. Đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt nam đã xác định sự cần thiết phải tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, trong đó có thị trường BĐS. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ “Phát triển mạnh thị trường hàng hoá và dịch vụ, tổ chức quản lý và hướng dẫn tốt thị trường lao động, quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, xây dựng thị trường vốn .” và Nghị quyết Đại hội đã nêu rõnhững quan điểm cơ bản về các vấn đề có liên quan đến thị trường BĐS ở nước ta: “. cần tổ chức, quản lý tốt thị trường BĐS. Chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân,.khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và kinh doanh nhà theo sự hướng dẫn và quản lý của nhà nước”. Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải “. ban hành những qui định cụ thể về sở hữu và sử dụng BĐS, về quyền sửdụng đất, tiền tệ hoá BĐS thuộc sở hữu nhà nước.”. Nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phát triển tiếp tục phát triển thị trường BĐS trong thời gian tới; trong Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ “chủ động tổ chức phát triển thị trường BĐS.cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên thị trường theo qui định của pháp luật”. Trong phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2001ư2005 có nêu “phát triển thị trường BĐS trong đó có thị trường QSDĐ, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển nhượng QSDĐ; 2 mở rộng cơ hội cho các công dân và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được dễ dàng có đất và sử dụng đất lâu dài cho sản xuất, kinh doanh. Tính đủ giá trị của đất, sử dụng có hiệu quảquỹ đất của các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang, ngăn chặn sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả. Sớm hình thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên toàn quốc. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ và tập trung đất canh tác trên cơ sở chuyển đổi một bộ phận quan trọng lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Sửa đổi các qui định về chuyển quyền sử dụng đất và sở hữu nhà, thúc đẩy quá trình bán nhà ở của nhà nước tại các đô thị, mở rộng các hình thức kinh doanh BĐS. Giải quyết dứt điểm những tranh chấp về sở hữu nhà còn tồn đọng. Từng bước mở rộng thị trường BĐS cho người Việt nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia đầu tư. Qui hoạch sử dụng đất đai, nhất là ở các đô thị, theo hướng văn minh hiện đại, công bố công khai quihoạch để doanh nghiệp và người dân thực hiện”. Thị trường BĐS cũng nhưthị trường đất đai ở nước ta mới được hình thành và chính thức đi vào hoạt động trong vòng 10 năm trở lại đây. Nghiên cứu bất động sản, thị trường bất động sản, đặc biệt việc nghiên cứu các vấn đề kinh tế đất liên quan đến thị trường bất động sản còn là một vấn đề rất mới ở nước ta. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu những vấn đề kinh tế đất trong thị trường bất động sản”là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

pdf127 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3065 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu những vấn đề kinh tế đất trong thị trường bất động sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan