Đề tài Nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nội dung chính Đặt vấn đề Cơ sở lý thuyết Phân tích động lực học tập Các đề xuất

pdf27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 6725 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Nguyễn Thành Long – QTKD K54 Trương Thị Nhung – QTKD K54 Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng LOGO 1 Nội dung chính 1 Đặt vấn đề 2 Cơ sở lý thuyết 3 Phân tích động lực học tập 4 Các đề xuất 2 Phần 1: Đặt vấn đề Động lực ảnh hưởng tới kết quả học tập Đặt vấn đề Cần nâng cao động lực học tập Đề xuất phương hướng Các nhân tố ảnh Mức độ động lực hưởng tới động lực học tập của sinh viên SEM Mục tiêu Các khía cạnh động So sánh với các lực học tập Viện khác 3 Phần 2: Cơ sở lý thuyết • Khái niệm động lực 2.1 • Khái niệm động lực học 2.2 tập • Tháp nhu cầu Maslow về 2.3 động lực của con người 4 Phần 2: Cơ sở lý thuyết (tiếp) 2.1 Khái niệm động lực (động cơ) Trạng thái bị kích thích Mục tiêu đã đề ra Định hướng hành động 5 Phần 2: Cơ sở lý thuyết (tiếp) 2.2 Khái niệm động lực học tập và tạo động lực học tập • Động lực học tập Bị kích thích Mục tiêu đã đề ra Sinh viên trước & trong quá trình học tập • Tạo động lực học tập Xây dựng Động lực học tập Phát triển 6 Phần 2: Cơ sở lý thuyết (tiếp) 2.3 Tháp nhu cầu của Maslow về động lực con người Tự thể hiện Kiến thức & thẩm mỹ Nhu cầu được tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh lý 7 Phần 3: Phân tích động lực học tập 3.1 Phân tích dữ liệu thứ cấp 3.2 Kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu 8 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.1 Phân tích dữ liệu thứ cấp • Phân viện báo chí và tuyên truyền Động cơ đa dạng Nhận xét từ Hướng nghiên cứu cá nhân Không ganh đua Hạn chế Chưa Sinh viên Kết quả toàn diện miền Nam chung chung 9 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.1 Phân tích dữ liệu thứ cấp • Vai trò của động cơ học tập Vị trí động cơ học tập Nhận xét từ nghiên cứu Các hình thức nâng cao ĐC Hạn chế Nghiên cứu Mang tính học sinh lý thuyết 10 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.2 Kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp 3.2.1 Mục tiêu điều tra Lượng hóa Dễ hình dung, Đưa kết quả đánh giá vào SPSS 11 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.2 Kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp (tiếp) 3.2.2 Kế hoạch lấy mẫu Viện (Khoa): SEM, SET, SBFT, STE Tổng thể mục tiêu Khóa: K52, K53, K54, K55, K56 Kích thước mẫu 100 sv SEM + 100 sv Viện khác Phương pháp thu Phát phiếu điều tra thập dữ liệu 12 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.2 Kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp (tiếp) 3.2.3 Thiết kế bản câu hỏi 13 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu 3.3.1 Kết quả thu thập dữ liệu Mục tiêu Phát được Số phiếu hợp lệ 200 phiếu 160 phiếu 159 phiếu 14 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.2 Đặc điểm nhân khẩu được điều tra 21,90 % Nam Nữ 78,10 % Hình 3.1: Tỷ lệ giới tính 15 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.2 Đặc điểm nhân khẩu được điều tra (tiếp) 25,50% Kinh tế và Quản lý 38,20% Điện tử viễn thông Cơ khí CN Thực phẩm 10,80% Khác 20,40% 5,10% Hình 3.1: Tỷ lệ Viện (Khoa) 16 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.2 Đặc điểm nhân khẩu được điều tra (tiếp) 10,80% 14% 10,20% K52 K53 K54 27,40% K55 K56 37,60% Hình 3.1: Tỷ lệ các Khóa 17 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.3 Phân tích động lực học tập 3.3.2.1. Đặc điểm các khía cạnh động lực học tập của sinh viên Bách Khoa 18 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.3 Phân tích động lực học tập 3.3.3.1. Đặc điểm các khía cạnh động lực học tập của sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý ĐCCĐKT 97,5% ĐCĐTT 87,5% ĐCXH 85% ĐCTTH 82,5% ĐCAT 72,5% 19 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.4 Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu với động lực học tập Nữ 76,47% Nam 66,12% 20 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.4 Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu với động lực học tập (tiếp) STE 68,75% SET 64,71% SEM 62,5% SBFT 76,47% 21 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.4 Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu với động lực học tập (tiếp) K53 70,59% K54 71,18% K56 70,59% K52 63,64% K55 50% 22 Phần 3: Phân tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.5 Mối quan hệ giữa động lực học tập với kết quả học tập r = 0,476 Có tương quan 22,66% sự thay đổi của kết quả học tập được giải 2 r = 0,2266 thích bởi sự thay đổi của động lực học tập 23 Kết luận từ phân tích dữ liệu điều tra Đặc điểm động cơ HUST đi học SEM Nữ > Nam Mức động lực STE học tập SEM cao K53 K54 K56 K52 K55 Tác động của ĐLHT => KQHT 24 Phần 4: Các đề xuất Giải quyết các nhu cầu theo thứ tự Có được kiến thức Được tôn trọng Xã hội Tự thể hiện An toàn 25 Kết luận từ quá trình nghiên cứu Đánh giá & so sánh Tự hoàn thiện Mối liên quan bản thân Đạt được Quan hệ Đặc điểm khía cạnh ĐLHT & KQHT động lực học tập Hạn chế Số sv SEM Thu được Sv chưa Kỹ năng <50% 159<200 pđt hợp tác hạn chế 26 LOGO 27
Luận văn liên quan