Đề tài Nghiên cứu thiết kế bệnh viện đa khoa

II . 1 ) Phân khu khu vực chính : a) Khu khám và điều trị ngoại trú . b) Khu điều trị nội trú . c) Khu kỹ thuật nghiệp vụ - cận lâm sàng - thăm dò chức năng . d) Khu hành chính quản trị và dịch vụ tổng hợp . e) Khu kỹ thuật - hậu cần và công trình phụ trợ II . 2 ) Các khoa trong bệnh viện đa khoa :  Khoa khaùm beänh  Khoa hoài söùc – caáp cöùu  Khoa noäi toåàng hôïp  Khoa noäi tim maïch  Khoa noäi cô xöông khôùp  Khoa noäi thaâïn tieát nieäu  Khoa noäi tieát  Khoa dò öùng  Khoa huyeát hoïc laâm saøng  Khoa truyeàn nhieãm  Khoa lao  Khoa da lieãu  Khoa thaàn kinh  Khoa taâm thaàn  Khoa y hoïc coå truyeàn  Khoa laõo hoïc  Khoa nhi  Khoa ngoaïi toång hôïp  Khoa ngoaïi thaàn kinh  Khoa ngoaïi loàng ngöïc

pdf57 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4100 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu thiết kế bệnh viện đa khoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG -CƠ CẤU TỔ CHỨC -GIẢI PHÁP THIẾT KẾ -CÁC DẠNG BỐ CỤC-KHỐI CÔNG TRÌNH NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.1) Sơ đồ tổ chức các bộ phận: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.2) Biểu đồ hoạt động khám chữa bệnh: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.3) Hệ thống quản lý khám chữa bệnh: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.4) Biểu đồ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.5) Biểu đồ đón tiếp bệnh nhân: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.6) Biểu đồ khám chữa bệnh: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.7) Biểu đồ điều trị: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.1) Phân khu khu vực chính: a) Khu khám và điều trị ngoại trú. b) Khu điều trị nội trú. c) Khu kỹ thuật nghiệp vụ - cận lâm sàng - thăm dò chức năng. d) Khu hành chính quản trị và dịch vụ tổng hợp. e) Khu kỹ thuật - hậu cần và công trình phụ trợ II.2) Các khoa trong bệnh viện đa khoa:  Khoa khaùm beänh  Khoa lao  Khoa hoài söùc – caáp cöùu  Khoa da lieãu  Khoa noäi toåàng hôïp  Khoa thaàn kinh  Khoa noäi tim maïch  Khoa taâm thaàn  Khoa noäi cô xöông khôùp  Khoa y hoïc coå truyeàn  Khoa noäi thaâïn tieát nieäu  Khoa laõo hoïc  Khoa noäi tieát  Khoa nhi  Khoa dò öùng  Khoa ngoaïi toång hôïp  Khoa huyeát hoïc laâm saøng  Khoa ngoaïi thaàn kinh SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH:  Khoa truyeàn nhieãm  Khoa ngoaïi loàng ngöïc NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.2) Các khoa trong bệnh viện đa khoa:  Khoa ngoaïi tieâu hoaù  Khoa hoùa sinh  Khoa ngoaïi thaän – tieát nieäu  Khoa vi sinh  Khoa chaán thöông chænh hình  Khoa chaån ñoaùn hình aûnh  Khoa boûng  Khoa thaêm doø chöùc naêng  Khoa phuï saûn  Khoa giaûi phaãu beänh  Khoa tai – muõi - hoïng  Khoa choáng truyeàn nhieãm  Khoa raêng – haøm – maët  Khoa döôïc  Khoa maét  Khoa dinh döôõng  Khoa vaät lyù trò lieäu vaø phuïc hoài chöùc naêng  Khoa y hoïc hat nhaân  Khoa ung böôùu  Khoa truyeàn maùu vaø huyeát hoïc  Khoa loïc maùu ( thaän nhaân taïo) SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3) Sơ đồ quan hệ chức năng: 2. MAÏNG LÖÔÙI HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3) Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3.1) Khu khám và điều trị ngoại trú: Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3.2) Khu điều trị nội trú: Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3.2.1) Khu cấp cứu: Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3.2.2) Khu mổ: Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4) Phân khu các khoa chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4.1) Khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc : Sơ đồ hoạt động khoa cấp cứu: Sơ đồ vị trí khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc trong bệnh viện đa khoa: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4.2) Khoa phẫu thuật: Sơ đồ dây chuyền công năng: Sơ đồ vị trí khoa phẫu thuật trong bệnh viện đa khoa: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4.3) Khoa vi sinh: Sơ đồ dây chuyền công năng: Sơ đồ vị trí các khoa xét nghiệm trong bệnh viện đa khoa: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4.3) Khoa vi sinh: II.4.4) Khoa hoá sinh: Sơ đồ dây chuyền công năng: Sơ đồ dây chuyền công năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4.5) Khoa huyết học và truyền máu: II.4.6) Khoa giải phẫu bệnh: Sơ đồ dây chuyền công năng: Sơ đồ dây chuyền công năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I I ) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: III.1) Khoa cấp cứu: MẶT CẮT Ghi chú: 1. Trực, đón tiếp 9. Tạm lưu cấp cứu 2. Sơ cứu, phân loại 10. Kho bẩn 3. Tắm rửa, khử độc cho 11. Bác sỹ bệnh nhân 4. Xét nghiệm + chẩn 12. Hành lang nhân viên đoán hình ảnh 5. Kỹ thuật can thiệp 13. Thay đồ nhân viên 6. Rửa 14. Trưởng khoa 7. Tiệt trùng 15. Giao ban, đào tạo 8. kho sạch 16. Y tá, hộ lý SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: MẶT BẰNG KHOA CẤP CỨU (QUY MÔ 1 (250-300 GIƢỜNG) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I I ) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: III.2) Khoa điều trị tức cực và chống độc: MẶT CẮT Ghi chú: 1 Đợi dành cho người nhà bệnh 8. Phòng máy, thuốc, dụng . nhân cụ 2 Đón tiếp, phân loại 9. Rửa, tiệt trùng . 3 Thay đồ nhân viên 10. Kỹ thuật can thiệp . 4 Phòng bác sỹ 11. Y tá trực theo dõi . 5 Giao ban, đào tạo 12. Chăm sóc tích cực và . chống độc 6 Trưởng khoa 13. Hành lang thăm . 7 Kho sạch 14. Kho bẩn SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: MẶT BẰNG ĐIỀU TRỊ TỨC CỰC VÀ CHỐNG . 15. Phòng chăm sóc đặc ĐỘC (QUY MÔ 1 (250-300 GIƢỜNG) biệt NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I I ) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: III.3) Khoa phẫu thuật: Ghi chú: MẶT CẮT 1. Bàn mổ 2. Đèn mổ 3. Miệng thu hồi khí 4. Đèn đọc phim XQ 5. ổ cấp khí y tế 6. Tủ thuốc, dụng cụ thiết yếu 7. Tủ lạnh, sấy SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: MẶT BẰNG 8. Tủ dụng cụ gây mê, hồi sức 9. Bảng điều khiển NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I I ) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: III.4) Khoa vi sinh: MẶT CẮT Ghi chú: Ký hiệu Tên phòng 1 Trực+ nhận / trả kết quả. 2 Phòng lấy mẫu. 3 Vệ sinh thay đồ nhân viên 4 Phòng nhân viên 5 Phòng trƣởng khoa 6 Hành chính-giao ban, đào tạo. 7 Phòng sạch 8 Labo vi sinh 9 Rửa, tiệtt trùng. 10 Chuẩn bị môi trƣờng. SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: MẶT BẰNG 11 Kho NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I I ) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: III.5) Khoa hoá sinh: MẶT CẮT Ghi chú: Ký Tªn phßng Ký Tªn phßng hiÖu hiÖu 1. Trùc + nhËn, 6. Phßng m¸y tr¶ kÕt qu¶ 2. VÖ sinh thay 7. Röa, tiÖt trïng ®å nh©n viªn 3. labo hãa sinh 8. Kho chung 4. Kho 9. Phßng trëng khoa 5. ChuÈn bÞ, pha 10. Phßng nh©n viªn hãa chÊt SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: MẶT BẰNG 11. Hµnh chÝnh+Giao ban, ®µo t¹o NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I I ) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: III.6) Khoa huyết học và truyền máu: MẶT CẮT Ghi chú: Ký Tªn Ký Tªn phßng Ký Tªn phßng hiÖu phßng hiÖu hiÖu 1. 11 VÖ sinh bÖnh Labo XN 6. Ph¸t m¸u . nh©n 2. Trùc + NhËn, tr¶ Thñ tôc H/C 7. 12. Kho kÕt lÊy m¸u qu¶ 3. KiÓm tra Kho lu mÉu Röa, tiÖt + lu tr÷ 8. 13. m¸u trïng m¸u 4. Phßng lÊy Phßng trëng Phßng nh©n 9. 14. m¸u khoa viªn 5. Chê, Hµnh chuÈn bÞ VÖ sinh thay 10. chÝnh+giao 15. ngêi hiÕn ®å nh©n viªn ban, ®µo t¹o m¸u SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: MẶT BẰNG Phßng nghØ 16. ngêi hiÕn m¸u NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA I I I ) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: III.7) Labo giải phẫu: MẶT CẮT Ghi chú: Ký Tªn phßng Ký Tªn phßng hiÖu hiÖu 1. Phßng pha chÕ, 7. Hµnh chÝnh + Giao chuÈn bÞ ban, ®µo t¹o 2. P. C¾t nhuém 8. Phßng tèi bÖnh phÈm 3. Kho bÈn 9. Kho s¹ch 4. VÖ sinh, thay 10. Phßng trëng khoa ®å NV 5. Röa + TiÖt 11. P. nh©n viªn SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: MẶT BẰNG trïng 6. Labo NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : 1) BỐ CỤC DẠNG HỖN HỢP: BỆNH VIỆN LEYENBURG (Hague-South Holland-Hà Lan) - Năm hoàn thành :1971 - Quy mô : 750 giƣờng. - Tổng diện tích sàn: 90.000m². SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : 2) DẠNG BỐ CỤC DOUBLE COMB: BỆNH VIỆN ST. ANTONIUS (Nieuwegein - T ỉnh.Utrecht-Hà Lan) - Năm hoàn thành :1979 - Quy mô : 579 Giƣờng. - Tổng diện tích sàn: 61.000m². SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : 3) DẠNG BỐ CỤC ARCADE : BỆNH VIỆN FLEVE (Almere - T ỉnh .Flevoland -Hà Lan) - Năm hoàn thành :1991 - Quy mô : 213 Giƣờng. - Tổng diện tích sàn: 19.000m². SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : 4) DẠNG BỐ CỤC KIỂU XUYÊN QUA : BỆNH VIỆN RIIJNSTATE (Arnhem - Tỉnh.Gelderland-Hà Lan) - Năm hoàn thành :1994 - Quy mô : 750 Giƣờng. - Tổng diện tích sàn: 82.000m². SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : 5.1) DẠNG BỐ CỤC KIỂU XUYÊN QUA : BỆNH VIỆN CANISIUS-WILHELMINA (Nijmegen-Tỉnh.Gelderland-Hà Lan) - Năm hoàn thành :1992 - Quy mô : 638 Giƣờng. - Tổng diện tích sàn: 63.000m². SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : 5.2) DẠNG BỐ CỤC KIỂU XUYÊN QUA : BỆNH VIỆN ANTONIUS (Sneek-Tỉnh.Friesland-Hà Lan) - Năm hoàn thành :1992 - Quy mô : 270 Giƣờng. - Tổng diện tích sàn: 29.000m². SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : 6) DẠNG BỐ CỤC ĐƢỜNG THẲNG: BỆNH VIỆN VLIETLAND (Schiedam-Tỉnh.SouthHolland-Hà Lan) - Năm hoàn thành :2006 - Quy mô : 453 Giƣờng. - Tổng diện tích sàn: 48.000m². SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : 7) DẠNG BỐ CỤC PHÂN TÁN: BỆNH VIỆN ISALA CLINICS (Zwolle-Tỉnh.Overijssel-Hà Lan) - Năm hoàn thành :2011 - Quy mô : 911 Giƣờng. - Tổng diện tích sàn: 126.000m². SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN I V) CÁC DẠNG BỐ CỤC : SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG TỔNG THỂ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.1) BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUY MÔ 1 (250-350 GIƢỜNG): DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ: SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.1) BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUY MÔ 1 (250-350 GIƢỜNG): MẶT CẮT GHI CHÚ: MẶT BẰNG 1. Sảnh 9. Phòng bác sỹ MẶT BẰNG: 17. Tiếp nhận bệnh nhân 2. Nơi đợi người nhà 10. Phòng y tá, hộ lý 18. Kho thiết bị 3. Hồi tỉnh mổ hữu khuẩn 11. Hành chính + hội chẩn + đào tạo 19. P.nghỉ thư giãn+ghi hồ sơ mổ 4. Tiền mê mổ hữu khuẩn 12. Tắm, thay đồ nhân viên 20. Phòng vệ sinh 5. Chuẩn bị 13. Phòng mổ vô khuẩn 21. P. khử khuẩn SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: 6. Mổ hữu khuẩn 14. Hành lang vô khuẩn 22. Hồi tỉnh 7. Lối vào nhân viên 15. Kho vật tư tiêu hao 23. Phòng đồ thải 8. Trưởng khoa 16. Hành lang sạch + tiền mê NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.1) BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUY MÔ 1 (250-350 GIƢỜNG): MẶT CẮT GHI CHÚ: MẶT BẰNG 1. Sảnh 9. Phòng bác sỹ MẶT BẰNG: 17. Tiếp nhận bệnh nhân 2. Nơi đợi người nhà 10. Phòng y tá, hộ lý 18. Kho thiết bị 3. Hồi tỉnh mổ hữu khuẩn 11. Hành chính + hội chẩn + đào tạo 19. P.nghỉ thư giãn+ghi hồ sơ mổ 4. Tiền mê mổ hữu khuẩn 12. Tắm, thay đồ nhân viên 20. Phòng vệ sinh 5. Chuẩn bị 13. Phòng mổ vô khuẩn 21. P. khử khuẩn SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: 6. Mổ hữu khuẩn 14. Hành lang vô khuẩn 22. Hồi tỉnh 7. Lối vào nhân viên 15. Kho vật tư tiêu hao 23. Phòng đồ thải 8. Trưởng khoa 16. Hành lang sạch + tiền mê NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.2)MẶT BẰNG CÁC PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ : SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.2)MẶT BẰNG CÁC PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ : PHỐI CẢNH TỔNG THỂ SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.2)MẶT BẰNG CÁC PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ : SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.2)MẶT BẰNG CÁC PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ : SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.3) PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ KHỐI: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.3) PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ KHỐI: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.4) CÁC DỰ ÁN –CÔNG TRÌNH TRONG VÀ NƢỚC NGOÀI: Beänh Vieän Quoác Teá Hoa Kyø * Haø Noäi Ñòa Ñieåm Xaây Döïng :Khu D Nghóa Ñoâ SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.4) CÁC DỰ ÁN –CÔNG TRÌNH TRONG VÀ NƢỚC NGOÀI: Dự án này đƣợc nằm ở phía nam của thành phố Al Wakra, Al Khor (Qatar) . -Diện tích xây dựng:128,000m2, -Tòa nhà chính có quy mô :250 giƣờng SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.4) CÁC DỰ ÁN –CÔNG TRÌNH TRONG VÀ NƢỚC NGOÀI: Dự án này được nằm ở Cairo, Egypt SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: Địa chỉ XD: Abu Dhabi, UAE V.4) CÁC DỰ ÁN –CÔNG TRÌNH TRONG VÀ NƢỚC NGOÀI: Diện tích: 2.690.000, sq.ft - Quy mô:700 Giƣờng Chi phí: 2,4 tỷ DHS Tình trạng: Đang xây dựng Hoàn thành: 2013 SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.4) CÁC DỰ ÁN –CÔNG TRÌNH TRONG VÀ NƢỚC NGOÀI: Địa chỉ XD: Johor Bahru, Johor Malaysia Quy mô:400 Giƣờng Bắt đầu xây dựng : giữa 2012 Thiết kế độc đáo đƣợc lấy SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: cảm hứng từ khái niệm "bàn tay chữa bệnh NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.5) ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.5) ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.5) ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.5) ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA V) MẪU THIẾT KẾ: V.5) ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ MSSV: 08110053 MSSV: Vuõ Ngoïc Traàn SVTH:
Luận văn liên quan