Đề tài Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường

Ở nước ta, đói, nghèo vẫn đang là vấn đề kinh tế và xã hội bức xúc. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng ven đô thị. Trên cơ sở học đi đôi với hành bằng những kiến thức nghề đã được trang bị tại trường, nhóm chúng em tiến hành điều tra thực tế về tình hình sản xuất: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp của các nông hộ tại Xóm Cây Xanh, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng.

doc23 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1730 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần I: Mở Đầu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Ở nước ta, đói, nghèo vẫn đang là vấn đề kinh tế và xã hội bức xúc. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng ven đô thị. Trên cơ sở học đi đôi với hành bằng những kiến thức nghề đã được trang bị tại trường, nhóm chúng em tiến hành điều tra thực tế về tình hình sản xuất: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp… của các nông hộ tại Xóm Cây Xanh, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng. 1.2. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường. 1.3. Mục đích - Giúp sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao khả năng tiếp cận với môi trường thực tế. - Trang bị kiến thức, khả năng phân tích, xử lý, liên quan đến kiến thức chuyên ngành mà sinh viên đang theo học. - Phát huy tinh thần sáng tạo và tinh thần làm việc theo nhóm của từng sinh viên. 1.4. Mục tiêu - Điều tra để nắm được tình hình phát triển kinh tế xã hội, sản xuất chung của địa phương. - Xác định mức độ tác động của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể ở địa phương tới các hộ nông dân. Đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của người dân xóm Cây Xanh - Đề xuất các giải pháp chính sách, dự án nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân - Đề xuất các giải pháp chính sách, dự án nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân II. Tổng quan tài liệu Một số khái niệm Quy hoạch là quá trình lý thuyết về tư tương, có quan hệ với từng sự vật, sự việc được hình thành và thể hiện qua một quá trình hành động thực tế. Qúa trình này giúp cho các nhà quy hoạch tính toán và đề xuất những hoạt động cụ thể để đạt được mục tiêu (tài liệu: giáo trình Quy Hoạch Và Phát Triển Nông Thôn của PGS.TS. Vũ Thi Bình – PGS.TS Nguyễn Thị Vòng – THS.Đỗ Văn Nhạ. Chủ Biên: PGS.TS. Vũ Thị Bình trường Nông Nghiệp I HN) Quy hoạch phát triển nông thôn là sự sắp xếp cân nhắc tính toán tìm ra giải pháp tối ưu để nhằm đạt kết quả cao (mục đích đặt ra) hay chính là một hệ thống các biện pháp về tổ chức, các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, các chính sách pháp luật, nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao điều kiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân (tài liệu: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên) Dự án: Là tập hợp các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định với những tiêu phí về tài chính và tài nguyên đã được xác định trước Dự án phát triển nông thôn là một loại dự án để giải quyết một hay một số vấn đề của cộng đồng với sự tham gia tích cực của nhiều lực lượng xã hội ( bên trong, bên ngoài) nhằm mục đích cuối cùng là tạo ra những chuyển biến xã hội theo hướng tích cực tại cộng đồng, thể hiện bằng một chương trình hạnh động với nhiều tiêu phí về tài chính và tài nguyên đã được định trước (tài liệu: Theo giáo trình lập và phân tích dự án của PGS.TS Đinh Thị Ngọc Lan trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên) Cơ sở lý luận Là những kiến thức học trên lớp Tổng hợp kiến thức từ 2 môn học trên lớp: “ Quy Hoạch Phát triển Nông Thôn , Lập Và Phân Tích Dự Án” Cơ sở thực tiễn kĩ năng của từng sinh viên Hoạt động của nhóm tại địa phương II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 2.1. Giới thiệu về địa bàn thực tế 2.1.1 Giới thiệu chung về Xã Quyết Thắng 2.1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý X· QuyÕt Th¾ng thuéc Thµnh phè Th¸i Nguyªn lµ x· míi t¸ch, thµnh lËp l¹i tõ th¸ng 01/2004, sau khi t¸ch mét phÇn diÖn tÝch chuyÓn sang ph­êng ThÞnh §¸n míi. VÞ trÝ cña x· n»m vÒ phÝa T©y B¾c cña thµnh phè Th¸i Nguyªn, víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn 1.292,78 ha, ranh giíi hµnh chÝnh x· ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - PhÝa B¾c gi¸p x· Phóc Hµ, ph­êng Qu¸n TriÒu; - PhÝa §«ng B¾c gi¸p ph­êng Quang Vinh; - PhÝa Nam gi¸p x· ThÞnh §øc; - PhÝa Nam, T©y Nam gi¸p x· Phóc Tr×u; - PhÝa §«ng gi¸p ph­êng ThÞnh §¸n; - PhÝa T©y gi¸p x· Phóc Xu©n. 2.1.1.2. §Þa h×nh, dieen m¹o So víi mÆt b»ng chung c¸c x· thuéc thµnh phè Th¸i Nguyªn, x· QuyÕt Th¾ng cã ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, d¹ng ®åi b¸t óp, xen kÏ lµ c¸c ®iÓm d©n c­ vµ ®ång ruéng, ®Þa h×nh cã xu h­íng nghiªng dÇn tõ T©y B¾c xuèng §«ng Nam. §é cao trung b×nh tõ 5 - 6 m. Nh×n chung ®Þa h×nh cña x· kh¸ thuËn lîi cho ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 2.1.1.3. KhÝ hËu Theo sè liÖu quan tr¾c cña Tr¹m khÝ t­îng thñy v¨n Th¸i Nguyªn cho thÊy x· QuyÕt Th¾ng n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, thêi tiÕt chia lµm 4 mïa; Xu©n - Ha - Thu - §«ng, song chñ yÕu lµ 2 mïa chÝnh; Mïa m­a vµ mïa kh«. Mïa m­a tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10, mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau, cô thÓ: - ChÕ ®é nhiÖt: NhiÖt ®é trung b×nh n¨m kho¶ng 22 - 230C. Chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a ngµy vµ ®ªm kho¶ng 2 - 50C. NhiÖt ®é cao tuyÖt ®èi lµ 37oC, nhiÖt ®é thÊp tuyÖt ®èi lµ 3oC. - N¾ng: Sè giê n¾ng c¶ n¨m lµ 1.588 giê. Th¸ng 5 - 6 cã sè giê n¾ng nhiÒu nhÊt (kho¶ng 170 - 180 giê). - L­îng m­a: Trung b×nh n¨m kho¶ng 2007 mm/n¨m, tËp trung chñ yÕu vµo mïa m­a (th¸ng 6, 7, 8, 9) chiÕm 85% l­îng m­a c¶ n¨m, trong ®ã th¸ng 7 cã sè ngµy m­a nhiÒu nhÊt. - §é Èm kh«ng khÝ: Trung b×nh ®¹t kho¶ng 82%. §é Èm kh«ng khÝ nh×n chung kh«ng æn ®Þnh vµ cã sù biÕn thiªn theo mïa, cao nhÊt vµo th¸ng 7 (mïa m­a) lªn ®Õn 86,8%, thÊp nhÊt vµo th¸ng 3 (mïa kh«) lµ 70%. Sù chªnh lÖch ®é Èm kh«ng khÝ gi÷a 2 mïa kho¶ng 10 - 17%. - Giã, b·o: H­íng giã thÞnh hµnh chñ yÕu vµo mïa nãng lµ giã mïa §«ng Nam vµ mïa l¹nh lµ giã mïa §«ng B¾c. Do n»m xa biÓn nªn x· QuyÕt Th¾ng nãi riªng vµ thµnh phè Th¸i Nguyªn nãi chung Ýt chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña b·o. 2.1.1.4. Thuû v¨n QuyÕt Th¾ng kh«ng cã s«ng lín ch¶y qua ®Þa bµn do vËy chñ yÕu chÞu ¶nh h­ëng chÕ ®é thuû v¨n hÖ thèng kªnh ®µo Nói Cèc, Suèi vµ hå, ao trªn ®Þa bµn, phôc vô c¬ b¶n cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng sinh ho¹t cña nh©n d©n. 2.1.1.5. C¸c nguån tµi nguyªn a. Tµi nguyªn ®Êt QuyÕt Th¾ng cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1.292,78 ha, trong ®ã nhãm ®Êt n«ng nghiÖp 894,52 ha, chiÕm 69,19%, nhãm ®Êt phi n«ng nghiÖp 394,44 ha, chiÕm 30,51%, ®Êt ch­a sö dông lµ 3,82 ha, chiÕm 0,3%. §Êt ®ai cña x· QuyÕt Th¾ng ®­îc h×nh thµnh do hai nguån gèc: §Êt h×nh thµnh t¹i chç do phong ho¸ ®¸ mÑ vµ ®Êt h×nh thµnh do phï sa båi tô. Do ®ã cã thÓ chia thµnh c¸c nhãm ®Êt chÝnh sau: *. Nhãm ®Êt phï sa ChiÕm tû lÖ Ýt, lµ nhãm ®Êt ë ®Þa h×nh b»ng, ®­îc båi ®¾p bëi s¶n phÈm phï sa cña dßng ch¶y cña c¸c suèi vµ do thêi tiÕt, thêi gian ®­îc chia thµnh: - §Êt phï sa kh«ng ®­îc båi hµng n¨m trung tÝnh Ýt chua, thµnh phÇn c¬ giíi chñ yÕu lµ thÞt trung b×nh, lo¹i ®Êt nµy thÝch hîp cho viÖc trång lóa, rau mµu. - §Êt phï sa Ýt ®­îc båi hµng n¨m trung tÝnh Ýt chua, thµnh phÇn c¬ giíi c¸t pha thÞt nhÑ, h¬i nghÌo mïn, ®¹m tæng sè trung b×nh, l©n vµ kali tæng sè nghÌo. Ph©n bè ë ®Þa h×nh vµn cao nªn kh¸ t¬i xèp, tho¸t n­íc tèt, thÝch hîp víi c©y khoai t©y, rau, ng«, ®Ëu... *. Nhãm ®Êt x¸m b¹c mµu - §Êt b¹c mµu ph¸t triÓn trªn ®Êt phï sa cæ cã s¶n phÈm Feralitic trªn nÒn c¬ giíi nÆng, ®©y lµ ®Êt b¹c mµu cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, dÔ bÞ sãi mßn, röa tr«i. - §Êt b¹c mµu ph¸t triÓn trªn phï sa cæ cã s¶n phÈm Feralitic, trªn thµnh phÇn c¬ giíi trung b×nh, ®Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, hµm l­îng c¸c chÊt dinh d­ìng nghÌo. *. Nhãm ®Êt Feralitic Ph©n bè chñ yÕu ë ®Þa h×nh ®åi nói, ®­îc ph¸t triÓn trªn phï sa cæ, d¨m cuéi kÕt vµ c¸t kÕt, c¸c ®¬n vÞ ®Êt chÝnh gåm: - §Êt Feralitic biÕn ®æi do trång lóa, ®Êt Feralitic n©u tÝm ph¸t triÓn trªn phiÕn th¹ch sÐt, ®Êt Feralitic vµng ®á ph¸t triÓn trªn sa th¹ch, r¨m kÕt, ®Êt Feralitic n©u vµng trªn phï sa cæ, lo¹i ®Êt nµy diÖn tÝch kh¸ lín thÝch hîp víi c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m lµ c©y ChÌ.... b. C¸c nguån tµi nguyªn kh¸c * Tµi nguyªn n­íc - Nguån n­íc mÆt: Nguån n­íc chÝnh cung cÊp cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ kªnh ®µo Nói Cèc vµ mét sè con suèi, hÖ thèng m­¬ng t­íi, tiªu vµ ao, hå víi tr÷ l­îng kh¸ tr¶i ®Òu trªn ®Þa bµn x·. - Nguån n­íc ngÇm: §· ®­îc ®­a vµo sö dông cho nhu cÇu sinh ho¹t cña nh©n d©n trong x·. Mùc n­íc ngÇm xuÊt hiÖn s©u tõ 23 - 25 m, ®­îc nh©n d©n trong x· khai th¸c vµ sö dông. *. Tµi nguyªn nh©n v¨n Lµ mét x· cã 7 d©n téc sinh sèng gåm; Kinh, Tµy, Nïng, Dao, Hm«ng, S¸n D×u, Hoa, trong ®ã cã 83 hé theo ®¹o Thiªn chóa gi¸o, tuy nhiªn tËp trung chñ yÕu lµ ng­êi kinh, víi 9.782 khÈu, tõ nhiÒu miÒn quª héi tô, do vËy phong tôc tËp qu¸n rÊt ®a d¹ng. Tr×nh ®é d©n trÝ so víi c¸c x· cña thµnh phè ë møc cao, giµu truyÒn thèng c¸ch m¹ng, ng­êi d©n cÇn cï chÞu khã, cã ®éi ngò c¸n bé trÎ, cã tr×nh ®é, n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, l·nh ®¹o c¸c mÆt ChÝnh trÞ, Kinh tÕ - x· héi, x©y dùng x· QuyÕt Th¾ng trë thµnh mét x· giµu m¹nh. 2.1.1.6.. Thùc tr¹ng m«i tr­êng X· QuyÕt Th¾ng diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông chiÕm tû lÖ nhá. Trong c¸c khu d©n c­ cã rÊt nhiÒu c©y xanh cïng víi nhËn thøc cña ng­êi d©n cho nªn m«i tr­êng «n hoµ, trong s¹ch ®¶m b¶o søc khoÎ cho nh©n d©n. Nh×n chung m«i tr­êng sinh th¸i ë x· QuyÕt Th¾ng kh¸ trong lµnh, tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ nguån n­íc ®· cã dÊu hiÖu bÞ « nhiÔm, tuy nhiªn cÇn cã biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng c¶nh quan, b¶o vÖ hÖ sinh th¸i. 2.1.1.7. §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tµi nguyªn vµ m«i tr­êng a. Nh÷ng thuËn lîi - Lµ mét x· vÖ tinh n»m gÇn trung t©m thµnh phè, cã ®­êng Hå Nói Cèc (tØnh lé 260) ch¹y qua ®· t¹o ®iÒu kiÖn t­¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc giao l­u kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi víi c¸c, x· kh¸c trong thµnh phè, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo h­íng hµng ho¸. - §Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®Êt ®ai mµu mì, ®iÒu kiÖn khÝ hËu phï hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång thuËn lîi cho viÖc th©m canh t¨ng vô vµ bè trÝ c¬ cÊu c©y trång, lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸ theo h­íng tËp trung thµnh c¸c vïng chuyªn canh lín, s¶n xuÊt l­¬ng thùc, thùc phÈm, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy vµ rau mµu, hoa c©y c¶nh cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - HÖ thèng giao th«ng n«ng th«n t­¬ng ®èi hoµn chØnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc l­u th«ng hµng ho¸ vµ ®i l¹i cña nh©n d©n. §­îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o cña §¶ng uû, UBND x·, nh©n d©n x· QuyÕt Th¾ng cÇn cï, chÞu khã, ham häc hái, s¸ng t¹o vµ ®oµn kÕt, cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, cã tr¸ch nhiÖm, vËn dông s¸ng t¹o ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 2.1.4.2. Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ - Ảnh h­ëng cña yÕu tè khÝ hËu ph©n ho¸ theo mïa cã nh÷ng n¨m g©y nªn hiÖn t­îng lò vµo mïa m­a ë mét sè khu vùc thÊp, dèc vµ thiÕu n­íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n vÒ mïa kh«. - Nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp chuyªn canh, c¸c ngµnh, nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp. - DiÖn tÝch ®Êt canh t¸c thÊp, diÖn tÝch kh«ng tËp trung do ¶nh h­ëng cña ®Þa h×nh h¹n chÕ ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ vïng chuyªn canh 2.1.1.8 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2.1.1.8.1. T¨ng tr­ëng kinh tÕ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kinh tÕ cña QuyÕt Th¾ng ph¸t triÓn m¹nh, ®êi sèng nh©n d©n ngµy mét n©ng cao, c¬ cÊu kinh tÕ cã xu h­íng chuyÓn dÞch ®óng h­íng, chÝnh s¸ch kinh tÕ cô thÓ cña x· ®· thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ kinh tÕ hé gia ®×nh. QuyÕt Th¾ng lµ mét x· cã nÒn s¶n xuÊt chÝnh lµ n«ng nghiÖp bao gåm c¶ trång trät vµ ch¨n nu«i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô trªn ®Þa bµn x· kh¸ ph¸t triÓn, ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho mét l­îng lín lao ®éng mang l¹i thu nhËp cho ng­êi d©n. 2.1.1.8.2. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ HiÖn t¹i c¬ cÊu kinh tÕ cña x· vÉn nÆng vÒ n«ng nghiÖp. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cßn diÔn ra chËm, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ch­a ph¸t triÓn, th­¬ng m¹i vµ dÞch vô ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu giao th­¬ng, mua b¸n cña nh©n d©n trong x·. Trong nh÷ng n¨m tíi x· phÊn ®Êu ®Èy nhanh tèc ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng t¨ng dÇn tû träng ngµnh c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i, dÞch vô. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ gãp phÇn quan träng trong viÖc ®­a nÒn kinh tÕ cña x· ph¸t triÓn, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n vµ gi÷ v÷ng chÝnh trÞ quèc phßng an ninh. 2.1.1.8.3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ a. Khu vùc kinh tÕ n«ng nghiÖp *. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp -. Trång trät: Ngµnh trång trät chiÕm mét tû lÖ lín trong c¬ cÊu kinh tÕ kÓ tõ khi cã LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 ra ®êi. ViÖc giao ®Êt cho ng­êi d©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi ®­îc thùc hiÖn, ®· t¹o c¬ së lßng tin cho ng­êi d©n yªn t©m s¶n xuÊt. Ng­êi d©n ®Çu t­ khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®ai mét c¸ch ®óng møc, hîp lý vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y d­íi sù h­íng dÉn chØ ®¹o cña §¶ng uû, UBND x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña QuyÕt Th¾ng ®· ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. + VÒ c©y lóa: DiÖn tÝch lóa chiªm xu©n cã 168,40 ha, n¨ng suÊt ®¹t 42,42 t¹/ha, lóa mïa 279,3 ha, n¨ng suÊt ®¹t 42,38 t¹/ha. Tæng diÖn tÝch lóa c¶ n¨m 447,70 ha, n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t 42,40 t¹/ha, tæng s¶n l­îng l­¬ng thùc c¶ n¨m lµ 1.906,42 tÊn. + VÒ diÖn tÝch ng« lµ 35,00 ha, n¨ng suÊt 40 t¹/ha, diÖn tÝch trång tre b¸t bé 1,25 ha, diÖn tÝch chÌ 110,90 ha, diÖn tÝch trång cá 3,50 ha. - Ch¨n nu«i Toµn x· cã tæng ®µn tr©u 579 con, ®µn bß sinh s¶n vµ bß thÞt 172 con, ®µn lîn thÞt 9.500 con, lîn n¸i 500 con. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè l­îng vµ chÊt l­îng ®µn gia sóc t¨ng m¹nh theo tõng n¨m, ®iÒu ®ã cho thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i trªn ®Þa bµn x·, ®èi víi ®µn gia cÇm, còng nh­ t×nh tr¹ng chung cña c¶ n­íc do ¶nh h­ëng cña dÞch cóm gµ nªn ph¸t triÓn chËm, trong n¨m 2005 x· ®· tæ chøc tiªm phßng dÞch cóm gµ 2 ®ît víi sè l­îng 34.141 con. *. C¸c ngµnh nghÒ dÞch vô kh¸c TiÓu thñ c«ng nghiÖp ®· vµ ®ang cã sù ph¸t triÓn ®a ngµnh nghÒ ë tõng quy m« kh¸c nhau, mét sè ngµnh nghÒ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ nh­: chÕ biÕn chÌ kh«, c¬ khÝ, gß hµn, méc, x©y dùng, söa ch÷a xe m¸y, xay x¸t, … gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng t¹i chç cña x·. DÞch vô th­¬ng m¹i còng ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn tèt, nh©n d©n tËp trung vµ chñ ®éng më nhiÒu cöa hµng võa vµ nhá, tæng møc lu©n chuyÓn hµng ho¸ trªn ®Þa bµn vµ tæng møc b¸n lÎ hµng n¨m ®Òu t¨ng, hµng ho¸ phong phó, ®a chñng lo¹i, gi¸ c¶ æn ®Þnh gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, tiªu dïng cña nh©n d©n. C¸c dÞch vô vËt t­ n«ng nghiÖp, dÞch vô bao tiªu s¶n phÈm n«ng nghiÖp, dÞch vô ¨n uèng…, ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm. 2.1.1.8.4. D©n sè - lao ®éng vµ viÖc lµm a. D©n sè D©n sè n¨m 2005 cña x· lµ 10.474 khÈu víi 1.994 hé (trong ®ã cã 84 hé theo ®¹o Thiªn chóa gi¸o), bao gåm nhiÒu d©n téc anh em chung sèng: Kinh, Tµy, Nïng, Dao, Hm«ng, S¸n D×u, Hoa…Trong ®ã chñ yÕu lµ d©n téc kinh, víi 9.782 khÈu. C«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®­îc xem lµ mét trong nh÷ng ch­¬ng tr×nh kinh tÕ - x· héi quan träng cña x· nãi riªng vµ toµn thµnh phè nãi chung, ®­îc triÓn khai tÝch cùc. b. Lao ®éng, viÖc lµm vµ thu nhËp QuyÕt Th¾ng cã mét lùc l­îng lao ®éng kh¸ dåi dµo, nÒn kinh tÕ cña x· phô thuéc vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, theo tÝnh chÊt chung cña ngµnh n«ng nghiÖp lµ mang tÝnh thêi vô nªn t×nh tr¹ng lao ®éng thiÕu viÖc lµm khi mïa vô xong, mét sè bé phËn ®i lµm ¨n n¬i kh¸c, cßn l¹i mét l­îng lín lao ®éng d­ thõa kh«ng cã viÖc lµm. PhÇn lín lao ®éng cña x· ch­a ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, do ®ã dï sè l­îng lao ®éng dåi dµo, nh­ng sè l­îng lao ®éng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc cã øng dông trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i l¹i thÊp. ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o t¹i chç ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh. MÆt kh¸c, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chñ tr­¬ng cña x· lu«n khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho lao ®éng t¹i x·, gãp phÇn t¨ng thu nhËp n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cña nh©n d©n trong x·. 2.1.1.8.5. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn khu d©n c­ n«ng th«n Do tÝnh chÊt cña ®Þa h×nh, d©n c­ ph©n bè kh«ng tËp trung, n»m tr¶i kh¾p trªn toµn diÖn tÝch ®Êt ®ai cña x·, xen kÏ víi ®ång ruéng vµ nh÷ng qu¶ ®åi. MËt ®é d©n sè ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c xãm. D©n c­ ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng n¨m tr­íc ®©y theo tÝnh tù ph¸t, do vËy nhu vÒ cÇu diÖn tÝch ®Êt ë trong c¸c khu d©n c­ lín ph¸t triÓn theo h×nh thøc tù ph¸t, ®iÒu ®ã t¹o nªn nhiÒu ®iÓm d©n c­ ph©n t¸n nhá lÎ, chia c¾t diÖn tÝch ®Êt canh t¸c, g©y khã kh¨n còng nh­ h¹n chÕ ®Õn hiÖu qu¶ sö dông ®Êt trong s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n. 2.1.1.8.6. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng a. Giao th«ng Tæng diÖn tÝch ®Êt giao th«ng theo kiÓm kª 2005 cã 159,04 ha, trªn ®Þa bµn x· cã kho¶ng 4 km trôc ®­êng Hå Nói Cèc (TØnh lé 260) ®­îc r¶i nhùa, ®©y lµ mét lîi thÕ vÒ giao th«ng, giao l­u hµng ho¸ cña nh©n d©n víi c¸c vïng l©n cËn. Bªn c¹nh ®ã, x· cßn cã hÖ thèng ®­êng liªn th«n, liªn x· ®· c¬ b¶n ®­îc r¶i cÊp phèi, bª t«ng ho¸ trong khu d©n c­ thuËn lîi cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña nh©n d©n. b. Thuû lîi DiÖn tÝch ®Êt thuû lîi cña x· hiÖn t¹i lµ 31,89 ha, víi hÖ thèng dµy ®Æc kªnh m­¬ng phôc vô t­íi tiªu cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trong nh÷ng n¨m qua nhiÒu tuyÕn ®· ®­îc cøng ho¸, ®Æc biÖt lµ tuyÕn N7A, tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng tèt h¬n cho s¶n xuÊt, trong thêi gian tíi x· sÏ tiÕp tôc n©ng cÊp më réng, më míi, n¹o vÐt kÕt hîp víi cøng ho¸ nh÷ng tuyÕn m­¬ng chÝnh ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt ®­îc thuËn lîi h¬n. c. Y tÕ X· cã tr¹m y tÕ n»m trong khu©n viªn cña UBND x·, víi ®éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n lu«n ®­îc duy tr× th­êng xuyªn, liªn tôc vµ chÊt l­îng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, ®· ®­îc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ phôc vô nhu cÇu ch¨m sãc, b¶o vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n. Tr¹m lu«n lµm tèt chÕ ®é th­êng trùc, kh¸m vµ ®iÒu trÞ bÖnh nh©n t¹i tr¹m vµ t¹i gia ®×nh bÖnh nh©n. Thùc hiÖn tèt tiªm chñng më réng, qu¶n lý c¸c bÖnh x· héi, phßng ngõa kh«ng ®Ó dÞch bÖnh ph¸t sinh vµ l©y lan. N¨m 2005 kh¸m bÖnh t¹i tr¹m 5.319 l­ît ng­êi, ®iÒu trÞ cho 3.129 l­ît bÖnh nh©n, c«ng t¸c tiªm chñng më réng hµng n¨m ®Òu hoµn thµnh kÕ ho¹ch, c¸c ch­¬ng tr×nh vÒ y tÕ cho hé nghÌo vµ ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn xo¸ mï loµ ®­îc quan t©m chØ ®¹o kÞp thêi, s©u s¸t, ®óng ®èi t­îng theo quy ®Þnh, c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng d©n sè, gia ®×nh trÎ em, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai ®­îc ®Èy m¹nh. C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®· ®­îc th­êng xuyªn quan t©m chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn do ®ã ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, x· ®· tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi cao tuæi, c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch vµ c¸c ®èi t­îng thuéc hé nghÌo. Bªn c¹nh ®ã, tr¹m cßn phèi hîp víi nhµ tr­êng lµm tèt c«ng t¸c y tÕ häc ®­êng. C¸n bé y tÕ cña tr¹m ®­îc tham gia häc tËp c¸c líp ®µo t¹o tËp huÊn n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô. d. Gi¸o dôc - §µo t¹o DiÖn tÝch ®Êt gi¸o dôc cña x· hiÖn t¹i lµ 56,87 ha. Trªn ®Þa bµn x· cã tr­êng §¹i häc Th¸i Nguyªn. Trong nh÷ng n¨m qua, do nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ngµnh gi¸o dôc, chÝnh quyÒn x· ®· ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc, x©y dùng tr­êng líp khang trang, trang thiÕt bÞ ®å dïng gi¶ng d¹y tõng b­íc ®¸p øng ®­îc nhu cÇu d¹y vµ häc. Tr­êng mÇm non duy tr× 3 líp häc, víi 81 ch¸u, tr­êng tiÓu häc cã 462 häc sinh, tr­êng trung häc c¬ së cã 387 häc sinh. C¸c phong trµo cña nhµ tr­êng ®Òu ho¹t ®éng tèt, ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua nh©n kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín ®¹t kÕt qu¶ cao, huy ®éng 100% trÎ em ®Õn ®Õn tr­êng ®óng ®é tuæi. d. V¨n ho¸ - thÓ dôc thÓ thao N¨m 2005 x· QuyÕt Th¾ng ®­îc Chñ tÞch n­íc phong tÆng danh hiÖu "Anh hïng LLVTND thêi kú kh¸ng chiÕn chèng mü cøu n­íc". Phong trµo ho¹t ®éng v¨n ho¸ - v¨n nghÖ, TDTT lu«n ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn, c¸c c©u l¹c bé v¨n thÓ ho¹t ®éng ®Òu, h×nh thøc ho¹t ®éng ®a d¹ng, phong phó. Phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­” ®­îc toµn d©n h­ëng øng. Thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn v¨n ho¸, träng t©m lµ x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸, lµnh m¹nh ho¸ viÖc hiÕu hû, lÔ héi, bµi trõ mª tÝn dÞ ®oan, sè hé ®­îc c«ng nhËn gia ®×nh v¨n ho¸ n¨m 2005 lµ 1.121 hé. X©y dùng quy ­íc ho¹t ®éng cña xãm v¨n hãa, ®­îc thµnh phè c«ng nh©n 10/10 xãm v¨n hãa. C«ng t¸c v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao, th«ng tin truyÒn thanh ngµy cµng ®æi míi, ph¸t triÓn më réng pho
Luận văn liên quan