Đề tài Phân tích Nguyên tắc Đảng lãnh đạo

Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổ chức mà thông qua đó Đảng Cộng sản thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với tiến trình phát triển của xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của nhà nước Việt Nam. Sự lãnh đạo đó đối với hoạt động của nhà nước nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng là nguyên tắc hiến định,được quy định rõ ràng trong hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

docx3 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2605 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích Nguyên tắc Đảng lãnh đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I,Đặt vấn đề : Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổ chức mà thông qua đó Đảng Cộng sản thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với tiến trình phát triển của xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của nhà nước Việt Nam. Sự lãnh đạo đó đối với hoạt động của nhà nước nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng là nguyên tắc hiến định,được quy định rõ ràng trong hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. II.Giải quyết vấn đề: Không phải là một lịch sử ngẫu nhiên,thực tế đã cho ta thấy vai trò lãnh đại vô cùng quan trọng của đảng cộng sản với nhà nước Việt Nam .Bằng những hình thức và phương pháp hoạt động của mình, Đảng Cộng sản giữ vai trò quyết định với phương hướng hoạt động của nhà nước trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, nó biểu hiện cụ thể ở các hình thức và phương pháp hoạt động của tổ chức Đảng. Biểu hiện đầu tiên phải kể đến là Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước bằng việc đưa ra những đường lối ,chủ trương ,chính sách của Đảng về các lĩnh vực hoạt động khác nhau của quản lý hành chính nhà nước.Đảng thực hiện việc định hướng và xác định về mặt tư tưởng ,đảng xác định rõ đường lối,chủ trương,phương châm và chính sách trên các lĩnh vực khác nhau và trong từng lĩnh vực chuyên môn.Chính những Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đã tạo tiền đề cũng như những định hướng cơ bản,đó chính là cơ sở để từ đó các chủ thể quản lý hành chính nhà nước dựa vào đó triển khai ,thể chế hóa những chủ trương của Đảng, để những chủ trương chính sách đó đi vào cuộc sống một cách dễ dàng nhất dưới dạng những văn bản pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Những nghị quyết của Đảng không phải là văn bản mang tính quyền lực pháp lý mà thông qua những hoạt động quản lý hành chính nhà nước này mà chủ trương chính sách của Đảng được triển khai một cách có hiệu quả thông qua những hoạt động mang tính quyền lực nhà nước. Không chỉ thể hiện ở việc đưa ra những định hướng cơ sở, Đảng còn thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong quản lý hành chính nhà nước thể hiện trong công tác tổ chức cán bộ. Đây là một trong những công việc có vai trò quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác và hiệu quả của việc quản lý hành chính nhà nước. Sự lãnh đạo này thể hiện ở việc Đảng trực tiếp lựa chọn ra những đảng viên ,từ đó đào tạo, bồi dưỡng đủ năng lực để thực hiện những công việc do nhà nước giao.Việc bổ nhiệm cũng như sắp xếp những cá nhân này vào vị trí lãnh đạo cơ quan hành chính phải được thực hiện theo một trình tự nhất định .Tuy nhiên, những ý kiến về việc bố trí này của Đảng cũng vô cùng quan trọng ,đó chính là cơ sở để các cơ quan hành chính quyết định một cách chính xác và hợp lý hơn.Vì tổ chức Đảng chính là tổ chức trực tiếp đào tạo ra những nhân tố, những đảng viên ưu tú để trực tiếp đảm nhận vai trò quản lý hành chính nhà nước. Chính vì vậy vai trò của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả quản lý hành chính. Sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý hành chính nhà nước được thể hiện bằng việc Đảng đưa ra những chủ trương chính sách cũng như công tác tổ chức cán bộ. Để thực hiện tốt những điều này các tổ chức Đảng cần thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đối với việc hoạt động quản lý hành chính nhà nước, để từ đó đánh giá xem hiểu quả của việ thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng có đúng hướng ,có chính xác những chính sách do Đảng đề ra hay không ,để từ đó có những định hướng kịp thời, không sai lệch với những chủ trương đã đề ra. Ở đây chúng ta cần hiểu rằng việc kiểm tra của của Đảng khác với hoạt động kiểm tra mang tính quyền lực nhà nước do các chủ thể có thẩm quyền được pháp luật quy định thực hiện.Việc thường xuyên theo dõi kiểm tra của các tổ chức Đảng giúp cho hoạt động tổ chức hành chính nhà nước đi theo đúng hướng ,đúng chủ trương của Đảng,từ đó hoạt động tổ chức hành chính nhà nước tăng thêm hiệu quả hơn. Ngoài ra, sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý hành chính nhà nước còn thể hiện thông qua vai trò của Đảng, uy tín của Đảng, niềm tin của Đảng tạo lập trong việc thực hiện nghiêm chỉnh những công tác quản lý. Các tổ chức Đảng và các Đảng viên thực hiên nghiêm túc và nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật, là những lá cờ đầu trong công tác thực hiện những chủ trương ,chính sách ,đây sẽ là cơ sở quan trọng để từ đó tạo niềm tin cho nhân dân. Đây cũng là cơ sở và tiền đề vô cùng quan trọng để từ đó nâng cao uy tín cũng như niềm tin của Đảng đối với nhân dân, tạo ra một tấm gương tốt cho mọi người dân thực hiên theo. Hơn thế nữa việc tự các tổ chức Đảng thực hiện tốt và nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật sẽ tạo ra những cơ sở tốt để các cơ quan nhà nước thực hiên tốt nhiệm vụ của mình, làm cho hoạt động quản lý hành chính có hiệu quả tốt hơn. Từ đó làm cho các tổ chức Đảng thành cơ sở và thực hiện vai trò lành đạo của các cơ quan hành chính nhà nước. III.Kết thúc vấn đề: Bằng những hình thức và phương pháp hoạt động của mình, Đảng cộng sản ngày càng giữ một vai trò quan trọng trong việc đề ra phương hướng hoạt động của nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng với nhà nước nói chung và với hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng đã là cơ sở để các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng của mình. Sự lãnh đạo của Đảng được biểu hiện cụ thể ở những hình thức và phương pháp hoạt động khác nhau của tổ chức Đảng. Và từ đó, Đảng ngày càng phát huy vai trò của mình để làm cho đất nước ta ngày một văn minh, phồn thịnh, dân giàu, nước mạnh hơn!
Luận văn liên quan