Đề tài Phát triển và hoàn thiện ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Việt Nam, đất nước có tiềm năng to lớn về nhiều mặt. Con người Việt Nam anh dũng trong chiến tranh, nay lại cần cù, sáng tạo trong xây dựng kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn và thử thách to lớn. Đặc biệt là ở lĩnh vực tài chính tiền tệ trong quá trình chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Để Việt Nam có thể trở thành “ Điểm đến của thiên niên kỷ mới “ vấn đề đặt ra trước tiên là phải giải quyết được chiến lược hội nhập kinh tế của Việt Nam với khu vực và trên thế giới. Trong đó trọng tâm là “ Phát triển và hoàn thiện NHTW “. Thực hiện thành công trọng tâm đó, có thể nói sẽ đem lại sức sống cho trái tim của cả nền kinh tế tiền tệ hiện đại. Đáp ứng vấn đề vô cùng cấp thiết đó bằng bản đề án của minh, tôi đã hoàn thành được những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra là : (1). Trình bầy những vấn đề tổng quan về NHTW và phân tích được chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ cũng như các hoạt động của NHTW . (2). Đánh giá thực trạng hoạt động của NHTW qua cac giai đoạn và có nhấn mạnh đến thực trạng trong thời kì đổi mới . (3). Đưa ra được những giải pháp bao gồm : Giải pháp ngắn hạn và Giải pháp dài hạn trong đó nhấn mạnh vào những giải pháp trong ngắn hạn . Xuất phát từ những phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta, từ khả năng tiềm tàng trong nước và xu hướng phát triển kinh tế thê giới trong giai đoạn hiện nay, những nghiên cứu của đề án hi vọng sẽ là một đóng góp nhỏ cho công cuộc phát triển và hoàn thiện NHTW. Tuy nhiên, nền kinh tế tài chính tiền tệ là một lĩnh vực hết sức phong phú cả về lý luận và thực tiễn. Do vậy trong tương lai chắc chắn còn nhiều khía cạnh, lĩnh vực đê mở rộng đề tài, tiếp tục nghiên cứu nhằm không ngừng hoàn thiện và phát triển NHTW - Trái tim của hệ thống ngân hàng Việt Nam .

doc39 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển và hoàn thiện ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN MỞ ĐẦU N hững thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước ta sau đại hội Đảng VI (6/1986) cho đến nay đã và đang tạo một thế và lực mới, bên trong cũng như bên ngoài giúp chúng ta bước vào một thời kì, một giai đoạn phát triển mới. Lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất cũng có những bước tiến phù hợp hơn. Nhưng, tuy nhiên các nước đều có cơ hội. Đặc biệt là sang thế kỷ XXI, những mặt lợi thế như là vốn, khoa học, công nghệ hoàn toàn nghiêng về phía các nước phát triển. Chúng ta tiến được một bước thì họ còn tiến xa hơn nhiều lần. Chính điều đó làm cho các nươc chậm phát triển hay đang phát triển ở trình độ thấp như Viêt Nam gặp rất nhiều khó khăn thử thách to lớn. Nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Trước tình tình đó, Việt Nam cần phải xây dựng một nền kinh tế thị trường hiện đại hay thực chất là một nền kinh tế tiền tệ ổn định với uy tín vững chắc. Trong đó, trọng tâm là vấn đề “ Phát triển và hoàn thiện Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam “ . Đáp ứng vấn đề cấp thiết và vô cùng quan trong đó bằng bản đề án của mình. Tôi hi vọng sẽ đem đến được những suy nghĩ đúng đắn và hướng đi chính xác cho công cuộc xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam . PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (NHTW) 1.1. KHÁI NIỆM VỀ NHTW : 1.1.1. Quan điểm của Việt Nam : N gân Hàng Trung Ương (còn gọi là ngân hàng nhà nước hay ngân hàng dự trữ liên bang) : là một cơ quan thuộc bộ máy nhà nước được độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng . Với mục tiêu cơ bản là ổn định giá trị đồng tiền, duy trì sự ổn định và an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. NHTW mặc cùng thuộc hệ thống ngân hàng, nhưng NHTW hoàn toàn khác với ngân hàng thương mại (NHTM). NHTM là một tổ chức tài chính trung gian mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên của nó là : “ Nhận tiền gửi dựa trên nguyên tắc hoàn trả là cho vay, chiết khấu và làm các phương tiện thanh toán . 1.1.2. Quan điểm trên thế giới : NHTW theo quan điểm các nước trên thế giới, họ đồng nhất quan điểm NHTW chính là ngân hàng phát hành, đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. Nhưng NHTW không bó buộc phải là một ngân hàng duy nhất mà có thể là một hệ thống các ngân hàng làm nhiệm vụ của NHTW. Bên cạnh đó, NHTW không phải là một cơ quan hoàn toàn thuộc bộ máy nhà nước như : Chính Phủ, Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân, ủy Ban Nhân Dân… Nó có thể là ngân hàng cổ phần, không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nhưng hoạt động vẫn mang tính chất như một ngân hàng nhà nước. Và có cơ quan quản lý cao nhất do nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm ví dụ như : +). NHTW Nhật Bản là ngân hàng cổ phần (theo luật 1942). Cổ phần nhà nước là 55% và cổ phần tư nhân là 45%. Cơ quan quản lý cao nhất là hội đồng chính sách do Chính Phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm . +). Ở Mỹ, Quỹ dự trữ liên bang (FED) là ngân hàng cổ phần tư nhân. Tuy nhiên, cơ quan lãnh đạo cao nhất là Hội Đồng Thống Đốc do Tổng Thống đề cử và Quốc Hội bổ nhiệm . Ngoài ra hai mặt quản lý và kinh doanh gắn chặt với nhau trong tất cả các hoạt động của NHTW. Kinh doanh cũng chính là phương tiện hữu hiệu phục vụ cho hoạt động quản lý. Chính vì thế không có sự tách rời. Khác với NHTM, theo quan điểm của các nhà kinh tế trên thế giới, là một tổ chức trung gian tài chính lớn nhất, quan trọng nhất, ở bất kì một quốc gia nào. Được coi như là một doanh nghiệp có quyền hoạt động và tự do kinh doanh (theo đúng pháp luật) đối với vốn tiền tệ của mình . 1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHTW : Sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế trên thế giới (1929-1933), các ngân hàng phát hành thuộc sở hữu nhà nước hay các NHTW được hình thành trên nhiều nước. Trải qua quá trình phát triển hơn một nửa thế kỉ qua và cho đến nay, trên thế giới có hai mô hình tổ chức và quản lý của NHTW : +). NHTW trực thuộc Quốc Hội : Tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Quốc Hội. Với mô hình này, NHTW được độc lập với Chính Phủ. Được độc lập trong việc thực thi chính sách tiền tệ (CSTT) và các hoạt động cơ bản khác của mình . +). NHTW trực thuộc Chính Phủ : Tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Chính Phủ. Chính Phủ sẽ quản lý NHTW và thông qua NHTW để tác động đến CSTT nhằm điều tiết nền kinh tế vĩ mô . Tuy có hai hình thức như vậy nhưng tựu chung lại, đều bao gồm các chức năng cơ bản sau đây : 1.2.1. Các chức năng chung của NHTW : 1.2.1.1. Phát hành giấy bạc ngân hàng và điều tiết lượng tiền cung ứng : Đi liền với sự ra đời của NHTW thì toàn bộ việc phát hành tiền được tập trung vào NHTW theo chế độ nhà nước độc quyền phát hành tiền và từ đó trở thành trung tâm phát hành tiền của cả nước . Giấy bạc do NHTW phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp, làm chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán. Do đó, việc phát hành tiền của NHTW có tác động trực tiếp đến tình hình lưu thông tiền tệ của đất nước. Để cho giá trị đồng tiền được ổn định, khi phát hành NHTW phải tuân theo những nguyên tắc nghiêm ngặt sau : +). Nguyên tắc phát hành phải có vàng bảo đảm : Nghĩa là việc phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông phải được đảm bảo bằng trữ kim hiện nằm trong kho của NHTW . +). Nguyên tắc phát hành thông qua cơ chế tín dụng : Có nghĩa là việc phát hành giấy bạc ngân hàng không nhất thiết phải có vàng bảo đảm mà có thể đảm bảo bằng giá trị hàng hóa và dịch vụ . 1.2.1.2. NHTW là ngân hàng của các ngân hàng : Là ngân hàng của các ngân hàng, NHTW thực hiện các nghiệp vụ quan trọng sau đây : Thứ nhất : Mở tài khoản tiền gửi và bảo quản dự trữ tiền cho các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Như vậy, NHTW nhận tiền gửi từ các NHTM và các tổ chức tín dụng. Trong đó tiền gửi bao gồm 2 loại : Tiền gửi thanh toán và Tiền gửi dự trữ bắt buộc . Thứ hai : Cho vay đối với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Với việc thực hiện nghiệp vụ này thì NHTW trở thành người cho vay cuối cùng của nền kinh tế (the last leader of the last resorce). Điều này nghĩa là khi các NHTM không có khả năng thực hiện nghiệp vụ cho vay hay thanh toán thì NHTW sẽ đứng ra cấp vốn hoặc tái cấp vốn cho NHTM bằng các nghiệp vụ : Chiết khấu và Tái chiết khấu . Thứ ba : NHTW còn là trung tâm thanh toán của hệ thống ngân hàng. Các hoạt động thanh toán của NHTW có thể phân ra thành 2 loại : Thanh toán từng lần và Thanh toán bù trừ . Như vậy ta có thể thấy rằng NHTW thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của mình là nhận gửi, cho vay, và thanh toán với NHTM và các tổ chức tín dụng. Cũng như NHTM và các tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ nhận gửi, cho vay, thanh toán với các doanh nghiệp trong nền kinh tế . Hoán đổi vị trí giữa doanh nghiệp với NHTM và các tổ chức tín dụng, ta thấy rõ ràng NHTW là ngân hàng của các ngân hàng : NHTM DN NHTW NHTM 1.2.1.3. NHTW là ngân hàng của nhà nước : Nói chung, NHTW là ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Vậy nên NHTW là ngân hàng của nhà nước. Và trên thực tế, NHTW được thành lập và hoạt động theo pháp luật. Vừa thực hiện chức năng quản lý về mặt nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng vừa thực hiện chức năng là ngân hàng của nhà nước thông qua một số nghiệp vụ chủ yếu sau : Thứ nhất : NHTW là cơ quan quản lý về mặt nhà nước các hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng bằng pháp luật. Chẳng hạn như : Xem xét cấp hoặc thu hồi giấy phép hoạt động cho các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, kiếm soát tín dụng, quy định các thể chế nghiệp vụ trong quá trình hoạt động của hệ thống ngân hàng, thanh tra kiểm tra kiểm soát.... Thứ hai : NHTW có trách nhiệm đối với Kho Bạc Nhà Nước. Có nghĩa là NHTW mở tài khoản nhận và trả tiền gửi cho Kho Bạc Nhà Nước (KBNN), tổ chức thanh toán cho KBNN, làm đại lý cho KBNN trong một số nghiệp vụ và cho ngân sách nhà nước vay khi cần thiết . Thứ ba : NHTW thay mặt cho nhà nước trong quan hệ với nước ngoài trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. Như kí kết các hiệp định về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng với nước ngoài. Đại diện cho nhà nước tại các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế mà nước đó là thành viên như : IMF, WB, ADB . 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam : 1.2.2.1. Chức năng : Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNNVN) tại các khoản 1, 2 điều 1 quy định : NHNNVN là cơ quan của Chính Phủ và là NHTW của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . NHNNVN có các chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dich vụ tiền tệ cho Chính Phủ . Như vậy, nhìn chung, NHNNVN cũng như các NHTW của các quốc gia khác. Đều có 3 chức năng cơ bản nhằm ổn định giá trị của đồng tiền, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, điều tiết vĩ mô nền kinh tế ....Nhưng tuy nhiên, NHNNVN có một điểm khác biệt lớn nhất là ở chỗ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa . 1.2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn : Để thực hiện các chức năng của mình, NHNNVN có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây : Thứ nhất : Với vị trí là cơ quan của Chính Phủ NHTW có nhiệm vụ và quyền hạn : +). Tham gia xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhà nước . +). Xây dựng các dự án CSTT quốc gia để Chính Phủ xem xét trình Quốc Hội quyết định và thực hiện các dự án này, xây dựng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng Việt Nam . +). Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác khác về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền . +). Quản lý việc vay và trả nợ nước ngoài của các Doanh Nghiệp . +). Chủ trì và lập theo dõi kết quả thực hiện cán cân thanh toán Quốc Tế +). Quản lý hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng . +). Ký kết tham gia điều ước quốc tế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng . +). Đại diện cho Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại các tổ chức tiền tệ và ngân hàng quốc tế khi được Chủ Tịch Nước và Chính Phủ ủy quyền . +). Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngân hàng . Thứ hai : Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước, NHTW quản lý hệ thống ngân hàng thông qua các quyền và nhiệm vụ sau : +). Cấp, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động của các tổ chức tín dụng và giấy phép hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác . Quyết định giải thể, chấp thuận chia tách, hợp nhất, sát nhập các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật . +). Kiểm tra, thanh tra hoạt động của hệ thống ngân hàng, kiểm soát tín dụng, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền . Thứ ba : Với chức năng la ngân hàng của các ngân hàng. NHTW có các nhiệm vụ và quyền hạn sau : +). Thông qua công cụ tái cấp vốn dưới hình thức tái chiết khấu và cầm cố thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn. NHNNVN tiếp ứng vốn ngắn hạn và phương tiện tái cấp vốn ngắn hạn cùng phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng. Ngoài ra NHTW còn thực hiện nghiệp vụ cho vay bắt buộc khi các tổ chức tín dụng tạm thời mất khả năng chi trả . +). NHNN tổ chức và vận hành thị trường tiền tệ gồm thị trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn. Từ đó NHNN thực hiện nghiệp vụ thị trường mở để thực hiện CSTT Quốc Gia . +). Trong các trường hợp cấp bách, khi một số tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, để đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng, NHNN có thể xem xét cho tổ chức tín dụng được vay khoản vay đặc biệt sau khi tổ chức đó sử dụng hết dự trữ bắt buộc, các khoản bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi . +). NHNN mở tài khoản và thực hiện các giao dịch cho các tổ chức tín dụng như tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán liên ngân hàng, thanh toán bù trừ. Đồng thời, NHNN còn thực hiện việc cung ứng các phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng . +). NHNN thu thập thông tin và cung ứng dịch vụ thông tin cho các tổ chức tín dụng về hoạt động kinh tế, tài chính và ngân hàng . Thứ tư : Với vai trò là ngân hàng của nhà nước , NHNNVN có các quyền hạn và nhiệm vụ : +). NHNN làm đại lý và thực hiện các dịch vụ tiền tệ cho KBNN +). NHNN tạm ứng cho Ngân Sách Trung Ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ Ngân Sách Nhà Nước (NSNN) theo quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ. Khoản tạm ứng này phải được hoàn trả trong năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ Tướng Chính Phủ quy định . +). NHNN quản lý ngoại hối theo quy định của Chính Phủ thông qua việc mua và bán ngoại hối trên thị trường trong nước và mua bán thực hiện các giao dịch ngoại hối trên thị trường quốc tế nhằm thực hiện CSTT Quốc Gia, đảm bảo khả năng thanh toán của đất nước, bảo toàn dự trữ ngoại hối .... Thứ năm : Với tư cách là cơ quan duy nhất thực hiện chức năng phát hành tiền của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NHNNVN có quyền hạn và nhiệm vụ : +). NHNN thiết kế mệnh giá, kích thước, trọng lượng, hình vẽ, hoa văn và các đặc điểm khác của tiền giấy, tiền kim loại trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt . +). NHNN tổ chức thực hiện việc in đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, tiêu hủy tiền . +). NHNN quy định tiêu chuẩn phân loại tiền rách nát, hư hỏng. Đổi, thu hồi các loại tiền rách nát hư hỏng do quá trình lưu thông, không đổi những đồng tiền rách nát hư hỏng do hành vi phá hoại . +). NHNN thu hồi và rút khỏi lưu thông những loại tiền không còn thích hợp và phát hành các loại tiền khác thay thế . 1.3. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NHTW : Thông qua chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của NHNNVN hay NHTW chúng ta có thể hình dung ra các hoạt động của NHTW. Nhưng tuy nhiên hoạt động của NHTW nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang tính đặc thù riêng. Nó không đơn thuần chỉ là hoạt động quản lý nhà nước bằng các biện pháp hành chính mà thực hiện chức năng quản lý nhà nước chủ yếu thông qua các chính sách và các công cụ kinh tế vĩ mô, gắn liền với nền kinh tế thị trường hiện đại. Qua đó NHNN vừa kiểm soát có hiệu quả hoạt động tiền tệ và hệ thống ngân hàng vừa có khả năng sinh lời, đảm bảo điều kiện tồn tại và phát triển, đem lại các khoản thu cho NSNN mặc dù mục đích hoạt động của NHNN không phải là lợi nhuận. Từ các quyền hạn và nhiệm vụ đã trình bầy ở phần 1.2.2 ta có thể tiến hành phân chia các hoạt động của NHTW ra thành 7 nhóm chính : (1). Thực hiện CSTT quốc gia . (2). Phát hành tiền giấy và tiền kim loại . (3). Hoạt động tín dụng . (4). Hoạt động thanh toán . (5). Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối . (6). Thanh tra tổng kiểm soát của NHNN . (7). Hoạt động thông tin . CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNNVN 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NHNNVN : T iền thân của NHNNVN là ngân hàng Đông Dương do Pháp thành lập (1875), nhằm để phục vụ cho cuộc viễn chinh của Pháp ở Đông Dương. Từ sau thành công của CM Tháng 8 (1945), chính quyền dân chủ nhân dân được xây dựng lại. Với chủ trương dành lấy độc lập, tự chủ trên mọi phương diện, Đảng và Nhà Nước ta đã dành nhiều quan tâm cho lĩnh vực tài chính tiền tệ. Quyết tâm xây dựng một nền tài chính tiền tệ độc lập . Nhưng tuy nhiên, do điều kiện kinh tế chính trị của đất nước ta trong giai đoạn này hết sức khó khăn, thực trạng nền kinh tế tài chính thì đổ nát, dân sinh thì nguy ngập với nạn đói và nạn dốt. Chính vì vậy, chúng ta đã không thể thiết lập mới một Ngân Hàng Quốc Gia (NHQG) mà chỉ có thể quốc hữu hóa ngân hàng Đông Dương, nhằm nhanh chóng phục vụ cho đất nước (1946). Ngày 3/2/1947 Chính Phủ ban hành sắc lệnh 14 thiết lập nha tín dụng trực thuộc Bộ Tài Chính. Ngày 6/5/1951, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số 15/SL thành lập NHQGVN. Như vậy, NHNNVN chính thức ra đời theo mô hình một cấp của Xô Viết, có nghĩa là chỉ có một ngân hàng duy nhất song có nhiều nhánh và chỉ đạo trực tuyến từ trên xuống dưới. Ngày 26/3/1988, Theo quyết định số 53 của Hội Đồng Bộ Trưởng 53QĐ/HĐBT, NHQGVN chính thức chuyên thành 2 cấp gồm : (1). NHTW hay NHNNVN (2). Hệ thống các NHTM : +). Ngân Hàng Quốc Doanh . +). Ngân Hàng cổ phần ngoài quốc doanh . +). Ngân Hàng nước ngoài và các ngân hàng khác . 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNNVN : 2.2.1. Trước năm 1988 : Thứ nhất : Chậm chạp trong bước khởi điểm là quốc hữu hóa ngân hàng Đông Dương của Pháp. Mặc dù theo lý thuyết Xô Viết là phải quốc hữu hóa ngay hệ thống ngân hàng. Chính vì vậy, cho đến cuối năm 1946, khi quốc hữu hóa xong ngân hàng Đông Dương thì thực dân Pháp và chính quyền tay sai đã kịp chạy hết tiền ra nước ngoài. Trong ngân hàng chỉ còn 30000 đồng bảng Đông Dương chờ tiêu hủy vì rách nát . Thứ hai : Hoạt động hết sức hạn chế về mọi mặt do phải đấu tranh tiền tệ với địch, nhằm giữ vững độc lập chủ quyền về tiền tệ . Thứ ba : Rập khuôn một cách máy móc hệ thống ngân hàng một cấp của Xô Viết, thiếu sự nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với tình hình và đặc điểm của Việt Nam . Thứ tư : Sau chiến tranh quá chậm trễ trong việc tiến hành đổi mới. Cơ chế tài chính kiềm chế cùng với NHQG lạc hậu đầy mâu thuẫn đã làm cho nền kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng trầm trọng. Thứ năm : Thị trường tài chính không được chú trọng nên không thể phát triển được, NHQG độc quyền đã không phát huy được vai trò gì hơn là một quỹ tiền tệ của chính phủ. Lạm phát đã không được thừa nhận vì quan điểm thiếu khoa học cho rằng : “ Lạm phát chỉ là bạn đường của CNTB, còn trong CNXH không có lạm phát “ . Và cho đến khi phải “ đưa lên bàn để phẫu thuật “ thì lạm phát đã ở mức phi mã và nhanh chóng chuyển sang siêu lạm phát ( Đỉnh cao là năm 1988, lạm phát đạt mức kỉ lục là 548% ). Thứ sáu : Công cụ cơ bản là lãi suất của ngân hàng không những không đáp ứng được vai trò đòn bẩy kích thích kinh tế phát triển, thu hút vốn đầu tư và tiết kiệm, mà còn cơ hội cho việc xô vào vay vốn ngân hàng để đầu cơ găm giữ hàng hóa chờ chênh lệch giá. Bên cạnh đó do lãi suất trần thấp làm cho lãi suất lãi suất thực âm, lãi suất cho vay nhỏ hơn lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngắn hạn lớn hơn lãi suất cho vay dài hạn . Tất cả những điều đó làm cho hoạt động của các ngân hàng thua lỗ. Nhà nước lại phải bao cấp bù lỗ bằng cách phát hành tiền. Lạm phát ngày càng tăng và tình hình kinh tế chính trị ngày càng rối ren hơn . 2.2.2. Sau năm 1988 : Sau khi thực hiện cải cách hệ thống ngân hàng vào cuối năm 1988 đầu năm 1989, chúng ta đã thu được những thành công nhất định trong việc thực thi CSTT và hoạt động của NHTW. Lạm phát đã được đẩy lùi và kiềm chế ở mức thấp, hoạt động của hệ thống ngân hàng ngày càng có hiệu quả hơn, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hạn chế, yếu kém, đặc biệt là trong giai đoạn toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay : Thứ nhất : Sự yếu kém trong quản lý vĩ mô, buông lỏng trong quản lý vĩ mô của NHTW . Thứ hai : Sự pha tạp các yếu tố thị trường, bao cấp, hành chính trong cơ chế hoạt động ngân hàng.Đồng thời thông tin thiếu minh bạch đã không cho phép đánh giá đúng thực trạng hệ thống ngân hàng . Thứ ba : Việc hoạch định thực thi chính sách tiền tệ còn nhiều lúng túng, cơ chế quản lý ngoại hối thường xuyên thay đổi gây không ít khó khăn cho hoạt động kinh tế đối ngoại. Thị trường tiền tệ, thị trường tài chính phát triển chậm. Lãi suất cứng nhắc do NHTW quy định và áp dụng cho toàn bộ hệ thống ngân hàng . Thứ tư : Vị thế nhỏ bé của NHTW và sự phụ thuộc của NHTW vào Chính Phủ . Chính Phủ can thiệp quá sâu vào hoạt động của NHTW đồng thời NHTW lại can thiệp trực tiếp vào hoạt động của các NHTM. Do đó, tuy hình thức là hệ thống ngân hàng hai cấp nhưng vẫn bị tư tưởng hệ thống ngân hàng một cấp chi phối . Thứ năm : Yêu cầu hết sức cấp thiết về việc huy động vốn phục vụ cho chiến lược Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa (CNH-HĐH) đất nước, tiến trình hội nhập kinh tế thế giới . CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN NHTW T rong giai đoạn hiện nay là kỷ nguyên
Luận văn liên quan