Đề tài Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐCSVN ♣ Các luân điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về ĐCSVN ♣ Sự ra đời của ĐCSVN ♣ Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ĐCS Cầm quyền.

ppt19 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 6521 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHÓM 3: 1. NGUYỄN VĂN HOÀI NAM CKM1091 2. ĐẶNG THỊ MỸ NGUYÊN CKM1091 3. LÊ ĐẠT CAO NGUYÊN CKM1092 4. LÊ HUỲNH TUYẾT NHUNG CKM1091 5. NGUYỄN THỊ ANH THƯ CKM 1091 6. 7. 8. Mục lục ♣Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐCSVN ♣ Các luân điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về ĐCSVN ♣ Sự ra đời của ĐCSVN ♣ Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ĐCS Cầm quyền. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội V của Quốc tế cộng sản (7/1924) Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản (1935) Những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam Nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng VN tới thắng lợi Sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Đảng của giai cấp công nhân , nhân dân lao động và dân tộc VN Lấy chủ nghĩa Mac-LêNin làm cốt Tăng Được xây dựng theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với dân Thường xuyên tự chỉnh đốn và đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam - đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam CN Maùc- Leânin Pt coâng nhaân VN Quy luaät chung cuûa söï ra ñôøi ÑCS treân theá giôùi Noäi dung luaän ñieåm ÑCSVN laø söï keát hôïp 3 yeáu toá: CN Maùc-Leânin vôùi pt coâng nhaân vaø pt yeâu nöôùc Vieät Nam Pt coâng nhaân Đây là một quan điểm quan trọng của HCM về quy luật hình thành Đảng CSVN, là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam 1. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN * Sự cần thiết phải có Đảng lãnh đạo ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH HÀNG ĐẦU ĐƯA CÁCH MẠNG VỆT NAM ĐẾN THẮNG LỢI HCM sớm xác định: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường tất yếu của CM Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu cao cả ấy cần có Đảng CS lãnh đạo. Người tích cực chuẩn bị cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. 1930 Đảng CNVN ra đời  Cần phải có Đảng cách mệnh. Đảng có vững CM mới thành công. Để Đảng vững được thì “phải có chủ nghĩa làm cốt” QUAN NIỆM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN a. Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trở thành Đảng cầm quyền  Đảng CSVN là Đảng CM chân chính, mang bản chất GCCN, lãnh đạo CMVN, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Mục đích, tôn chỉ của Đảng: Tận tâm, tận lực, phụng sự, trung thành với lợi ích của dân tộc Với đường lối đúng đắn, tổ chức chặt chẽ, Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc giành chính quyền, thành lập nhà nước VNDCCH. Đó là thời điểm Đảng CSVN trở thành Đảng cầm quyền b. Quan niệm của HCM về Đảng cầm quyền Đảng cầm quyền là khái niệm chỉ 1 đảng CT đại diện cho 1 GC nắm và lãnh đạo chính quyền để điều hành, quản lý đất nước thực hiện lợi ích của GC mình Phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN trong quá trình cải tạo XH cũ thuộc địa nửa phong kiến, xây dưng XH mới , XHCN Trước khi giành chính quyền: Đảng lãnh đạo DT lật đổ CQ thực dân phong kiến. Phương thức lãnh đạo: là giáo dục, thuyết phục, vận động, tổ chức quần chúng giành chính quyền Khi đã cầm quyền: Bản chất, mục đích không thay đổi. Đảng viên phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, không phải trở thành “quan cách mạng” ĐL - TD - HP là điểm xuất phát để XD Đảng xứng đáng với danh hiệu Đảng cầm quyền, là bản chất của CNXH Mục đích, lý tưởng của Đảng: “Những người CS chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn ĐL, cho CNXH hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới” không thay đổi Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân Người lãnh đạo: xác định quyền lãnh đạo duy nhất đối với toàn XH Đối tượng lãnh đạo: toàn thể quần chúng lao động trong toàn DT nhằm đem lại ĐL-TD-HP cho nhân dân. Muốn vậy đảng phải có đủ tư cách, phẩm chất, năng lực cần thiết “…chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo” Đảng lãnh đạo bằng phương pháp GD, thuyết phục, chăm lo đời sống của nhân dân. Phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe, học hỏi nhân dân, phát huy dân chủ phải lãnh đạo nhà nước toàn diện: XD pháp luật, điều hành XH; GD-ĐT và bồi dưỡng cán bộ viên chức Người đầy tớ trung thành của nhân dân: Tận tâm, tận lực phuc vụ nhân dân Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh, khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ Gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình Có trình độ chuyên môn, có tri thức, Thấm nhuần đạo đức cách mạng Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ: “Cách mạng rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người”.  quyền lực phải thuộc về nhân dân, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, lấy dân làm gốc, Đảng không được xa rời nguyên tắc này. Dân muốn làm chủ thực sự thì phải theo Đảng, phải tham gia vào XD chính quyền
Luận văn liên quan