Đề tài Quản lý các đại lý - Lê Anh Dũng

1 Tiếp nhận đại lý 2 Lập phiếu xuất hàng 3 Tra cứu đại lý 4 Lập hóa phiếu thu tiền 5 Lập báo cáo tháng 6 Thay đổi qui định

doc61 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2865 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý các đại lý - Lê Anh Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CÁC ĐẠI LÝ Họ tên: Lê Anh Dũng MỤC LỤC HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Danh sách các yêu cầu STT Tên yêu cầu Biểu mẫu Qui định Ghi chú 1 Tiếp nhận đại lý BM1 QĐ1 2 Lập phiếu xuất hàng BM2 QĐ2 3 Tra cứu đại lý BM3 4 Lập hóa phiếu thu tiền BM4 QĐ4 5 Lập báo cáo tháng BM5 6 Thay đổi qui định QĐ6 Danh sách các biểu mẫu và qui định Biểu mẫu 1 và qui định 1 BM1: Hồ Sơ Đại Lý Tên: Loại đại lý: Điện thoại: Điạ chỉ: Quận: Ngày tiếp nhận: Email: QĐ1: Có 2 loại đại lý (1, 2 ). Có 20 quận. Trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý. Biểu mẫu 2 và qui định 2 BM2: Phiếu Xuất Hàng Đại lý: Ngày lập phiếu: STT Mặt Hàng Đơn vị tính Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền 1 2 QĐ2: Có 5 mặt hàng, 3 đơn vị tính. Đại lý loại 1 có tiền nợ tối đa 20.000, loại 2 tối đa 50. Biểu mẫu 3 BM3: Danh Sách Các Đại Lý STT Đại Lý Loại Quận Tiền Nợ 1 2 Biểu mẫu 4 và qui định 4 BM4: Phiếu Thu Tiền Đại lý: Địa chỉ: Điện thoại: Email: Ngày thu tiền: Số tiền thu: QĐ4: Số tiền thu không vượt quá số tiền đại lý đang nợ . Biểu mẫu 5 Biểu mẫu 5.1 BM5.1: Báo Cáo Doanh Số Tháng: STT Đại Lý Số Phiếu Xuất Tổng Trị Giá Tỷ Lệ 1 2 Biểu mẫu 5.2 BM5.2: Báo Cáo Công Nợ Đại Lý Tháng: STT Đại Lý Nợ Đầu Phát Sinh Nợ Cuối 1 2 Qui định 6 QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau : + QĐ1 : Thay đổi số lượng các loại đại lý, số các đại lý tối đa trong quận. + QĐ2 : Thay đổi số lượng mặt hàng cùng với đơn vị tính và đơn giá bán, tiền nợ tối đa cuả từng loại đại lý. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ STT Nghiệp vụ Người dùng Phần Mềm Ghi chú 1 Tiếp nhận đại lý Cung cấp thông tin về đại lý Kiểm tra quy định và ghi nhận Cho phép hủy, cập nhật lại thông tin về đại lý 2 Lập phiếu xuất hàng Cung cấp thông tin về đại lý, ngày xuất hàng và các thông tin về các mặt hàng xuất Kiểm tra quy định và ghi nhận Cho phép hủy, cập nhật lại thông tin của phiếu xuất hàng 3 Tra cứu đại lý Cung cấp thông tin về đại lý Tìm, xuất thông tin liên quan 4 Lập hóa phiếu thu tiền Cung cấp thông tin để lập hóa phiếu Kiểm tra quy định và ghi nhận Cho phép hủy, cập nhật hóa phiếu 5 Lập báo cáo tháng Cung cấp thông tin của tháng cần lập báo cáo (báo cáo doanh số và công nợ đại lý) Thống kê và xuất kết quả liên quan YÊU CẦU TIẾN HÓA Danh sách các yêu cầu tiến hóa STT Nghiệp vụ Tham số cần thay đổi Miền giá trị cần thay đổi 1 Thay đổi số lượng các loại đại lý, số các đại lý tối đa trong quận Số các đại lý tối đa trong quận (xem như các loại đại lý không quan tâm) Số lượng các loại đại lý 2 Thay đổi số lượng mặt hàng cùng với đơn vị tính và đơn giá bán, tiền nợ tối đa cuả từng loại đại lý Số lượng mặt hàng, đơn vị tính, đơn giá bán, tiền nợ tối đa của từng loại đại lý (phụ thuộc vào loại đại lý) Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa STT Nghiệp vụ Người dùng Phần Mềm Ghi chú 1 Thay đổi số lượng các loại đại lý, số các đại lý tối đa trong quận Cho biết giá trị mới của số lượng các loại đại lý (cụ thể), số lượng các đại lý tối đa trong quận. Ghi nhận quá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra. 2 Thay đổi số lượng mặt hàng cùng với đơn vị tính và đơn giá bán, tiền nợ tối đa cuả từng loại đại lý Cho biết giá trị mới của mặt hàng, đơn vị tính, đơn giá, và tiền nợ tối đa của từng loại đại lý. Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra. YÊU CẦU HIỆU QUẢ Máy tính với CPU Pentium III Celeron 1.1GHz, RAM 384MB Đĩa cứng: 10GB Danh sách các yêu cầu hiệu quả STT Nghiệp vụ Tôc độ xử lý Dung lượng lưu trữ Ghi chú 1 Tiếp nhận đại lý 4 đại lý / 30 phút Tối đa 2MB/đại lý Thông tin đại lý, địa chỉ, quận được ghi bằng unicode 2 Lập phiếu xuất hàng 100 phiếu xuất hàng / 30 phút Tối đa 2MB cho bộ nhớ đệm 3 Tra cứu đại lý Ngay tức thì 4 Lập hóa phiếu thu tiền 30 hóa phiếu / 30 phút Tối đa 1MB cho bộ nhớ đệm 5 Lập báo cáo tháng 4 báo cáo / 10 phút Tối đa 10MB cho bộ nhớ đệm Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả STT Nghiệp vụ Người dùng Phần Mềm Ghi chú 1 Tiếp nhận đại lý Thực hiện đúng theo yêu cầu 2 Lập phiếu xuất hàng Chuẩn bị đầy đủ thông tin Thực hiện đúng theo yêu cầu 3 Tra cứu đại lý Thực hiện đúng theo yêu cầu 4 Lập hóa phiếu thu tiền Chuẩn bị đầy đủ thông tin Thực hiện đúng theo yêu cầu 5 Lập báo cáo tháng Chuẩn bị đầy đủ thông tin Thực hiện đúng theo yêu cầu YÊU CẦU TIỆN DỤNG Danh sách các yêu cầu tiện dụng STT Nghiệp vụ Mức độ dễ học Mức độ dễ sử dụng Ghi chú 1 Tiếp nhận đại lý 20 phút hướng dẫn Tỷ lệ phạm lỗi là 5% 2 Lập phiếu xuất hàng 5 phút hướng dẫn Dễ lập phiếu 3 Tra cứu đại lý Không cần chỉ dẫn Tra cứu theo nhiều tiêu chí Xuất ra các thông tin cần thiết 4 Lập hóa phiếu thu tiền 5 phút hướng dẫn Dễ lập hóa phiếu Có thể hủy bỏ 5 Lập báo cáo tháng 5 phút hướng dẫn Ít thao tác (1, hoặc 2 click chuột) Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng STT Nghiệp vụ Người dùng Phần Mềm Ghi chú 1 Tiếp nhận đại lý Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng! Thực hiện đúng theo yêu cầu 2 Lập phiếu xuất hàng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng! Thực hiện đúng theo yêu cầu 3 Tra cứu đại lý Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng! Thực hiện đúng theo yêu cầu 4 Lập hóa phiếu thu tiền Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng! Thực hiện đúng theo yêu cầu 5 Lập báo cáo tháng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng! Thực hiện đúng theo yêu cầu YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH Danh sách các yêu cầu tương thích STT Nghiệp vụ Đối tượng liên quan Ghi chú 1 Nhận danh sách đại lý Từ tập tin excel, hoặc từ tập tin calc của openoffice Tương thích mọi phiên bản 2 Lập phiếu xuất hàng, hóa phiếu thu tiền, báo cáo tháng Xuất được ra tập tin .doc, .docx, và .pdf. Đến được phần mềm Nero dùng cho việc ghi dữ liệu lên đĩa. Tương thích mọi phiên bản Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích STT Nghiệp vụ Người dùng Phần Mềm Ghi chú 1 Nhận danh sách đại lý Chuẩn bị tập tin excel, hoặc calc với cấu trúc theo biểu mẫu và cho biết tên tập tin muốn dùng. Thực hiện đúng theo yêu cầu 2 Lập phiếu xuất hàng, hóa phiếu thu tiền, báo cáo tháng Cài đặt Office word, hoặc open office, và cho biết các thông tin cần thiết để thực hiện Thực hiện đúng theo yêu cầu YÊU CẦU BẢO MẬT Danh sách các yêu cầu bảo mật STT Nghiệp vụ Quản trị hệ thống Chủ tiệm Thủ quỹ Thư ký Vận chuyển Người dùng khác 1 Phân quyền x 2 Tiếp nhận đại lý x 3 Lập phiếu xuất hàng x 4 Tra cứu đại lý x x x x x 5 Lập hóa phiếu thu tiền x 6 Lập báo cáo tháng x x 7 Đổi quy định số lượng các loại đại lý, số các đại lý tối đa trong quận x 8 Đổi quy định số lượng mặt hàng cùng với đơn vị tính và đơn giá bán, tiền nợ tối đa cuả từng loại đại lý x Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật STT Nghiệp vụ Người dùng Phần Mềm Ghi chú 1 Quản trị hệ thống Cho biết người dùng mới và quyền hạn Ghi nhận và thực hiện đúng 2 Quản lý Cung cấp tên và mật khẩu để đăng nhập Ghi nhận và thực hiện đúng Cho phép đổi mật khẩu 3 Thủ quỹ Cung cấp tên và mật khẩu để đăng nhập Ghi nhận và thực hiện đúng Cho phép đổi mật khẩu 4 Thư ký Cung cấp tên và mật khẩu để đăng nhập Ghi nhận và thực hiện đúng Cho phép đổi mật khẩu 5 Vận chuyển Cung cấp tên và mật khẩu để đăng nhập Ghi nhận và thực hiện đúng Cho phép đổi mật khẩu 6 Khác Dùng tên chung, không cho phép đổi mật khẩu YÊU CẦU AN TOÀN Danh sách các yêu cầu an toàn STT Nghiệp vụ Đối tượng Ghi chú 1 Phục hồi Hồ sơ đại lý đã xóa 2 Hủy thật sự Hồ sơ đại lý đã xóa Chỉ hủy khi đại lý chưa tham gia vào quá trình trao đổi mua bán 3 Không cho phép xóa Các đại lý đang còn nợ tiền. 4 Phục hồi Các loại mặt hàng đã xóa 5 Hủy thật sự Các loại mặt hàng đã xóa Chỉ hủy khi các đại lý chưa bán các loại mặt hàng này 6 Không cho phép xóa Các loại mặt hàng đang được bán tại các đại lý Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn STT Nghiệp vụ Người dùng Phần Mềm Ghi chú 1 Phục hồi Cho biết hồ sơ đại lý cần phục hồi Phục hồi 2 Hủy thật sự Cho biết hồ sơ đại lý cần hủy Hủy thật sự Hỏi người dùng để CHẮC CHẮN nếu muốn hủy 3 Không cho phép xóa (các đại lý) Thực hiện đúng theo yêu cầu 4 Phục hồi Cho biết mặt hàng cần phục hồi Phục hồi 5 Hủy thật sự Cho biết mặt hàng cần hủy Hủy thật sự Hỏi người dùng để CHẮC CHẮN nếu muốn hủy 6 Không cho phép xóa (các mặt hàng) Thực hiện đúng theo yêu cầu YÊU CẦU CÔNG NGHỆ Danh sách các yêu cầu công nghệ STT Yêu cầu Mô tả chi tiết Ghi chú 1 Dễ sửa lỗi Xác định lỗi trung bình trong 10 phút Khi sửa một chức năng không ảnh hưởng đến chức năng khác 2 Dễ bảo trì Có khả năng thêm chức năng mới Không ảnh hưởng đến các chức năng đã có 3 Tái sử dụng Xây dựng phần mềm quản lý các sạp trong chợ trong vòng 3 ngày Cùng các yêu cầu 4 Dễ mang chuyển Đổi sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu mới trong vòng tối đa 2 ngày Cùng các yêu cầu MÔ HÌNH HÓA SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN ĐẠI LÝ Biểu mẫu BM1: Hồ Sơ Đại Lý Tên: Loại đại lý: Điện thoại: Điạ chỉ: Quận: Ngày tiếp nhận: Email: Qui Định QĐ1: Có 2 loại đại lý (1, 2 ). Có 20 quận. Trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý. Hình vẽ Các ký hiệu D1: Thông tin về đại lý: Tên đại lý, Điện thoại, Địa Chỉ, Quận, Ngày tiếp nhận, Email, Loại đại lý D2: Không có. D3: Danh sách các loại đại lý, danh sách các quận, số lượng đại lý đã có trong các quận. D4: D1. D5: D4. D6: Không có. Thuật toán Nhận D1 từ người dùng. Kết nối cơ sở dữ liệu. Đọc D3 từ bộ nhớ phụ. Kiểm tra “Loại đại lý” (D1) có thuộc “Danh sách các loại đại lý” (D3) không ? Kiểm tra “Quận” (D1) có thuộc “Danh sách các quận” (D3) không ? Nếu thỏa kiểm tra tiếp quận đó có ít hơn 4 đại lý không ? Nếu không thỏa tất cả các quy định trên thì tới Bước 10. Nếu thỏa gán Nợ hiện tại của đại lý bằng 0. Lưu D4 + Nợ hiện tại xuống bộ nhớ phụ. Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu). Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Kết thúc. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU XUẤT HÀNG Biểu mẫu BM2: Phiếu Xuất Hàng Đại lý: Ngày lập phiếu: STT Mặt Hàng Đơn vị tính Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền 1 2 Qui Định QĐ2: Có 5 mặt hàng, 3 đơn vị tính. Đại lý loại 1 có tiền nợ tối đa 20.000, loại 2 tối đa 50. Hình vẽ Các ký hiệu D1: Thông tin cần cho yêu cầu xuất hàng như thông tin đại lý, Ngày lập phiếu, ( Các mặt hàng, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Tiền đại lý trả ) danh sách các mặt hàng cùng với thông tin chi tiết (Mặt hàng, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền). D2: Không có. D3: Danh sách các mặt hàng, danh sách các đơn vị tính, danh sách các đại lý, danh sách số lượng tồn tương ứng với từng loại mặt hàng. D4: D1 + Tiền nợ Nợ hiện tại của đại lý (mới) + Danh sách số lượng tồn (mới) tương ứng với từng mặt hàng. D5: D4. D6: D5. Thuật toán Nhận D1 từ người dùng. Kết nối cơ sở dữ liệu. Đọc D3 từ bộ nhớ phụ. Kiểm tra Đại lý (D1) có thuộc trong danh sách “Các đại lý” (D3) hay không ? Kiểm tra danh sách các mặt hàng (D1) có trong danh sách “Các mặt hàng” (D3) hay không ? Kiểm tra đơn vị tính (D1) có thuộc trong danh sách “Các đơn vị tính” (D3) hay không ? Kiểm tra xem số lượng xuất của từng mặt hàng (D1) có bé hơn hay bằng số lượng tồn của mặt hàng tương ứng (D3) hay không ? Nếu không thỏa một trong các bước trên xuống Bước 1x. Tính thành tiền của từng mặt hàng. Kiểm tra tiền đại lý trả có bằng thành tiền không? Nếu có thì tiền nợ bằng 0. Nếu không tới bước 11. Kiểm tra xem loại đại lý, nếu đại lý loại 1 và tiền nợ > 50000 hoặc đại lý loại 2 và tiền nợ > 20 tới Bước 1x. Tính tổng thành tiền của tất cả mặt hàng. Tính nợ hiện tại (mới) của đại lý (nợ hiện tại (mới) = nợ hiện tại (cũ) + tổng thành tiền). Nếu đại lý loại 1 và nợ hiện tại (mới) > 50000 hay đại lý loại 2 và nợ hiện tại (mới) > 20 tới Bước 20. Cập nhật lại nợ hiện tại (mới) của đại lý. Cập nhật lại số lượng tồn (mới) của từng mặt hàng (số lượng tồn (mới) = số lượng tồn (cũ) – số lượng xuất). Lưu D4 + nợ hiện tại (mới) + danh sách số lượng tồn (mới) của từng mặt hàng xuống bộ nhớ phụ. Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu). Trả D6 cho người dùng. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Kết thúc. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU ĐẠI LÝ Biểu mẫu BM3: Danh Sách Các Đại Lý STT Đại Lý Loại Quận Tiền Nợ 1 2 Hình vẽ Các ký hiệu D1: Thông tin về tiêu chuẩn tra cứu như Đại lý, Loại đại lý, Quận, hay Nợ hiện tại của đại lý. D2: Không có. D3: Danh sách các đại lý thỏa yêu cầu tra cứu. D4: Không có. D5: Chi tiết của đại lý. D6: D5. Thuật toán Nhận D1 từ người dùng. Kết nối cơ sở dữ liệu. Đọc D3 từ bộ nhớ phụ. Tìm các đại lý thuộc “Danh sách đại lý” (D3) thỏa yêu cầu tra cứu (D1). Xuất kết quả các đại lý thỏa yêu cầu (D5) ra máy in (nếu có yêu cầu). Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Kết thúc. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP HÓA PHIẾU THU TIỀN Biểu mẫu BM4: Phiếu Thu Tiền Đại lý: Địa chỉ: Điện thoại: Email: Ngày thu tiền: Số tiền thu: Qui Định QĐ1: Số tiền thu không vượt quá số tiền đại lý đang nợ. Hình vẽ Các ký hiệu D1: Thông tin cần thiết cho việc lấp phiếu như Thông tin đại lý, Địa chỉ, Điện thoại, Email, Ngày thu tiền, Số tiền thu. D2: Không có. D3: Danh sách các đại lý hiện có. D4: Không có. D5: Chi tiết của đại lý. D6: D5. Thuật toán Nhận D1 từ người dùng. Kết nối cơ sở dữ liệu. Đọc D3 từ bộ nhớ phụ. Kiểm tra Đại lý (D1) có thuộc trong danh sách “Các đại lý” (D3) hay không ? Kiểm tra số tiền thu (D1) có vượt quá số tiền nợ của đại lý (D3) hay không ? Nếu không thỏa một trong các bước trên xuống Bước 10 . Tính tiền nợ mới của đại lý. Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ. Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu). Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Kết thúc. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG Xét yêu cầu báo cáo doanh số: Biểu mẫu BM5.1: Báo Cáo Doanh Số Tháng: STT Đại Lý Số Phiếu Xuất Tổng Trị Giá Tỷ Lệ 1 2 Hình vẽ Các ký hiệu D1: Thông tin về tháng cần xuất báo cáo. D2: Không có. D3: Thông tin về các đại lý cần thiết cho báo cáo. D4: Thông tin về báo cáo. D5: D4. D6: D5. Thuật toán Nhận D1 từ người dùng. Kết nối cơ sở dữ liệu. Đọc D3 từ bộ nhớ phụ. Tính Tổng trị giá, Tỷ lệ. Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ. Xuất kết quả báo cáo cuối cùng (D4) ra cho người dùng. Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu). Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Kết thúc. Xét yêu cầu báo cáo công nợ đại lý: Biểu mẫu BM5.2: Báo Cáo Công Nợ Đại Lý Tháng: STT Đại Lý Nợ Đầu Phát Sinh Nợ Cuối 1 2 Hình vẽ Các ký hiệu D1: Thông tin về tháng cần xuất báo cáo. D2: Không có. D3: Thông tin về các đại lý cần thiết cho báo cáo. D4: Thông tin về báo cáo. D5: D4. D6: D5. Thuật toán Nhận D1 từ người dùng. Kết nối cơ sở dữ liệu. Đọc D3 từ bộ nhớ phụ. Tính Nợ đầu, Phát sinh, Nợ cuối. Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ. Xuất kết quả báo cáo cuối cùng (D4) ra cho người dùng. Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu). Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Kết thúc. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUI ĐỊNH Quy định: QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau : + QĐ1 : Thay đổi số lượng các loại đại lý, số các đại lý tối đa trong quận. + QĐ2 : Thay đổi số lượng mặt hàng cùng với đơn vị tính và đơn giá bán, tiền nợ tối đa cuả từng loại đại lý. QĐ1 : Thay đổi số lượng các loại đại lý, số các đại lý tối đa trong quận Hình vẽ Các ký hiệu D1: Thông tin về thay đổi (số lượng các loại đại lý, số đại lý tối đa trong quận). D2: Không có D3: Không có. D4: Thông tin chi tiết các quy định mới. D5: Không có. D6: D4. Thuật toán Nhận D1 từ người dùng. Kết nối cơ sở dữ liệu. Kiểm tra loại dữ liệu nhập vào có hợp lệ với từng quy định không ? Nếu không chuyển tới Bước 6. Lưu các quy định mới từ người dùng. Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Kết thúc. QĐ2: Thay đổi số lượng mặt hàng cùng với đơn vị tính và đơn giá bán, tiền nợ tối đa cuả từng loại đại lý Hình vẽ Các ký hiệu D1: Thông tin về thay đổi (số lượng mặt hàng cùng đơn vị tính, đơn giá, tiền nợ tối đa của từng loại đại lý). D2: Không có. D3: Không có. D4: Thông tin chi tiết các quy định mới. D5: Không có. D6: D4. Thuật toán Nhận D1 từ người dùng. Kết nối cơ sở dữ liệu. Kiểm tra loại dữ liệu nhập vào có hợp lệ với từng quy định không ? Nếu không chuyển tới Bước 6. Lưu các quy định mới từ người dùng. Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Kết thúc. THIẾT KẾ DỮ LIỆU BƯỚC 1: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN ĐẠI LÝ. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn Biểu mẫu liên quan: BM1 BM1: Hồ Sơ Đại Lý Tên: Loại đại lý: Điện thoại: Điạ chỉ: Quận: Ngày tiếp nhận: Email: Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: TenDaiLy, LoaiDaiLy, DienThoai, DiaChi, Quan, NgayTiepNhan, Email. Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: MaDaiLy Sơ đồ logic: DAILY Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa Qui định liên quan: QĐ1 QĐ1: Có 2 loại đại lý (1, 2 ). Có 20 quận. Trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý. Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: TenLoaiDaiLy, TenQuan, SoLuongDaiLyToiDa Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: MaLoaiDaiLy, MaQuan Sơ đồ logic: LOAIDAILY DAILY QUAN THAMSO BƯỚC 2: XÉT YÊU CẦU LẬP PHIẾU XUẤT HÀNG Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn Biểu mẫu liên quan: BM2 BM2: Phiếu Xuất Hàng Đại lý: Ngày lập phiếu: STT Mặt Hàng Đơn vị tính Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền 1 2 Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: NgayLapPhieu, TongTriGia, NoToiDa, MatHang, DonViTinh, SoLuong, DonGia, ThanhTien. Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng MaPhieuXuat Sơ đồ logic: DAILY QUAN Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa Qui định liên quan: QĐ2 QĐ2: Có 5 mặt hàng, 3 đơn vị tính. Đại lý loại 1 có tiền nợ tối đa 20.000, loại 2 tối đa 50. Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: SoLuongTon, NoToiDa Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng MaChiTietPhieu, MaMatHang, MaDonViTinh. Sơ đồ logic: MATHANG MACHITIETPHIEU DAILY PHIEUXUAT BƯỚC 3: XÉT YÊU CẦU TRA CỨU ĐẠI LÝ Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn Biểu mẫu liên quan: BM3 BM3: Danh Sách Các Đại Lý STT Đại Lý Loại Quận Tiền Nợ 1 2 Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: Sơ đồ logic: Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa Qui định liên quan: Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: Sơ đồ logic: BƯỚC 4: XÉT YÊU CẦU LẬP HÓA PHIẾU THU TIỀN Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn Biểu mẫu liên quan: BM4 BM4: Phiếu Thu Tiền Đại lý: Địa chỉ: Điện thoại: Email: Ngày thu tiền: Số tiền thu: Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: SoTienThu, NgayThuTien Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: MaPhieuThu Sơ đồ logic: DAILY PHIEUTHU Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa Qui định liên quan: QĐ4 QĐ1: Số tiền thu không vượt quá số tiền đại lý đang nợ. Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: NoCuaDaiLy Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: Không có Sơ đồ logic: DAILY PHIEUTHU BƯỚC 5: XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG Xét yêu cầu báo cáo doanh số Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: Biểu mẫu liên quan: BM5.1 BM5.1: Báo Cáo Doanh Số Tháng: STT Đại Lý Số Phiếu Xuất Tổng Trị Giá Tỷ Lệ 1 2 Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: Sơ đồ logic: Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa Qui định liên quan: Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: Sơ đồ logic: Xét yêu cầu báo cáo công nợ đại lý Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: Biểu mẫu liên quan: BM5.2 BM5.2: Báo Cáo Công Nợ Đại Lý Tháng: STT Đại Lý Nợ Đầu Phát Sinh Nợ Cuối 1 2 Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: Sơ đồ logic: Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa Qui định liên quan: Sơ đồ luồng dữ liệu: Các thuộc tính mới: Thiết kế dữ liệu: Các thuộc tính trừu tượng: Sơ đồ logic: DIỄN GIẢI CƠ SỞ DỮ LIỆU Bảng DAILY STT Thuộc tính Kiểu dữ liệu Diễn giải 1 MaDaiLy CHAR(10) Mã của đại lý, là khó
Luận văn liên quan