Đề tài Quản lý lao động tiền lương

Ngày nay, song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì nghành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt đợc những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bớc tiến nhảy vọt. Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con ngời ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này.

pdf12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2037 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý lao động tiền lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÀI TẬP LỚN Môn :PHÂN T ÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề Bài : QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Giáo Viên Hướng Dẫn : Nguyễn Thu Trang Sinh Viên : Ngô Hồng Nguyên Nguyễn Lan Hương Lớp : K5d THÁI NGUYÊN NGÀY 20 THÁNG 4 1 Lời nói đầu Ngµy nay, song song víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ khoa häc vµ kü thuËt th× nghµnh khoa häc tÝnh to¸n ®· ®ãng vai trß quan träng, nã ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt rùc rì víi nh÷ng bíc tiÕn nh¶y vät. ViÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt vµo lÜnh vùc ®êi sèng cña con ngêi ngµy cµng t¨ng vµ kh«ng ngõng can thiÖp vµo hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc trong ®êi sèng. C«ng nghÖ th«ng tin lµ mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc ®ã. §i ®«i víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh th× viÖc c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm øng dông ra ®êi cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ¸p dông ngµnh khoa häc nµy. Trªn thÕ giíi còng nh ë ViÖt Nam, c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, nã lµ mét ngµnh khoa häc kü thuËt kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc ¸p dông vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi nh: Qu¶n lý, kinh tÕ, th«ng tin... ë níc ta hiÖn nay, viÖc ¸p dông vi tÝnh ho¸ trong viÖc qu¶n lý t¹i c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp ®ang rÊt phæ biÕn vµ trë nªn cÊp thiÕt. Nhng mét vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc qu¶n lý lµ lµm thÕ nµo ®Ó chuÈn ho¸ c¸ch xö lý d÷ liÖu ë c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, bëi tr¨m xÝ nghiÖp, tr¨m c¬ quan lµ tr¨m c¸ch xö lý kh¸c nhau. ë ®©y chóng em muèn ®Ò cËp tíi tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch vÊn ®Ò trong qu¶n lý øng dông vµo vi tÝnh. §ã còng lµ mét vÊn ®Ò cßn nhiÒu h¹n chÕ cña ®éi ngò nh©n viªn trong viÖc qu¶n lý t¹i c¸c c¬ quan ë níc ta. Chúng em nghiên cứu bài toán quản lý lao động tiền lương áp dụng cho một xí nghiệp nhỏ chúng em mong được sự góp ý c ủa cô giáo và các bạn để bài làm hoàn thiện hơn. 2 Mục Lục: CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.1 Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý lao động tiền lương 1.2 Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới 1.3 Khảo sát thực trạng hệ thống quản lý lao động tiền lương của 1 xí nghiệp 1.4 Thông tin đầu vào 1.5 Thông tin đầu ra CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.2.1 Các chức năng chính của hệ thống 2.2 Sơ đồ phân cấp chức năng ( BFD ) của hệ thống 2.3 Biểu đồ luồng của hệ thống 2.3.1 Biểu đồ luồng mức khung cảnh 2.3.2 Biểu đồ luồng mức đỉnh 2.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 3.1 Xây dựng biểu đồ cấu trúc dữ liệu dựa vào dựa theo mô hình quan hệ 3 CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.1 Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý lao động tiền lương - Hệ thống quản lý lao động tiền lương có chức năng thường xuyên thông báo cho ban lãnh đạo về việc tổ chức lao động và tiền lương. - Với chức năng như vây, hệ thống quản lý lao động tiền lương có nhiệm vụ luôn cập nhật hồ sơ người lao động theo quy định, thường xuyên bổ xung những thông tin thay đổi trong quá trình công tác của người lao động, việc theo dõi và quản lý người lao động để thanh toán tiền lương là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống. Ngoài ra, công tác thống kê báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo là 1 nhiệm vụ không thể thiếu đối với hệ thống. 1.2 Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới - Phải quản lý được hết số người lao động trong hệ thống, - Phải tổ chức tốt việc lưu trữ hồ sơ của người lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu: Tiết kiệm chỗ, dễ tìm kiếm, dễ bổ xung sửa đổi, phát hiện được các lỗi và xử lý lỗi, kiểm tra được tính đúng đắn của dữ liệu ngay khi cập nhật. 1.3 Khảo sát thực trạng hệ thống quản lý lao động tiền lương của 1 xí nghiệp - Khi một người lao động được tuyển dụng vào làm nhân viên của xí nghiệp thì xí nghiệp sẽ lưu thông tin cá nhân của người này theo mẫu đã được thống nhất. - Mỗi nhân viên vào làm việc đã được xếp mức lương cơ bản ngoài ra họ còn có thêm phụ cấp chức vụ. - Hàng ngày xí nghiệp tiến hành chấm công cho từng người và ghi vào bảng chấm công. Cách tính lương như sau: +) Một ngày làm thêm được tính bằng lương 1.5 ngày. +) Một năm người đó được nghỉ phép 12 ngày ( không trừ lương ) +) Khi một nhân viên nghỉ thì tính như sau: -) Nghỉ có phép: Nếu tính từ đầu năm tới hiện tại mà tổng số ngày nghỉ <=12 thì không bị trừ lương. Ngược lại thì trừ lương và trong trường hợp này ứng 4 với 1 ngày vượt trội thì bị trừ 1 ngày lương. -) Nghỉ không phép: Nghỉ 1 ngày bị trừ 3 ngày lương. Nghỉ > 3 ngày bị xử phạt theo quy định. - Bảng chấm công Ngày MaNS TenNS Nghỉ CP Nghỉ KP Làm thêm Chức vụ 1.4 Thông tin đầu vào - Các thông tin về hồ sơ nhân sự bao gồm:lí lịch,phòng ban,chức vụ,trình độ,…. 1.5 Thông tin đầu ra - Các báo cáo thống kê về nhân sự như : lí lịch, phòng ban, chức vụ, trình độ, bảng lương theo từng tháng hay quý…tuỳ vào yêu cầu cụ thể của ban lãnh đạo 5 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1 Các chức năng chính của hệ thống - Quản lý hồ sơ - Quản lý lương - Tra cứu, tìm kiếm ( theo hồ sơ lý lịch…) - Báo cáo thống kê ( theo mức thu nhập của từng nhân viên, từng phòng ban…) 2.2 Sơ đồ phân cấp chức năng ( BFD ) của hệ thống Quản lý lao động tiền lương Quản lý h.sơ Quản lý lương Tra cứu,tìm kiếm Báo cáo, t.kê Lưu trữ HS CN hồ sơ Bảng CC Xử lý Lương TK về lý lịch TK về t.chí # Bctk lương Bcth t.chí # 6 2.3 Biểu đồ luồng của hệ thống 2.3.1 Biểu đồ luồng mức khung cảnh: Giải thích : Tác nhân ngoài nhân sự đưa thông tin của bản thân vào hệ thống, hệ thống cập nhật và xử lý.Sau đó hệ thông báo lại cho nhân sự. Tác nhân ngoài ban lãnh đạo đưa các yêu cầu cho hệ thống và ` nhận được các báo cáo và kết quả trả lời từ hệ thống. 2.3.2 Biểu đồ luồng mức đỉnh 7 Giải thích : Tác nhân ngoài nhân sự đưa thông tin cá nhân cho chức năng QL Hồ sơ xử lý sau đó lưu vào kho hồ sơ. Chức năng quản lý lương lấy thông tin từ kho hồ sơ và thông tin cá nhân của nhân sự như là : làm thêm, số ngày nghỉ, chức vụ,…. để tính lương cho nhân viên rồi lưu vào kho lương. Khi ban lãnh đạo đưa ra thông tin yêu cầu tra cứu, tìm kiếm,báo cáo thống kê về nhân viên như: tên, chức vụ,phòng ban, mức lương,…thì 2 chức năng tra cứu tìm kiếm và báo cáo thống kê sẽ lấy thông tin từ 2 kho Hồ sơ và kho lương để đưa lại thông tin. 2.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh +) Quản lý hồ sơ: Giải thích : Các thông tin cá nhân của nhân sự được chuyển cho chức năng lưu trữ hồ sơ xử lý sau đó lưu vào kho Hồ sơ. _ Các thông tin mới về nhân sự được chức năng cập nhật hồ sơ xử lý, chức năng này sẽ lấy thông tin từ kho hồ sơ để đối chiếu và chỉnh sửa sau đó lại lưu vào kho hồ sơ. +) Quản lý lương Giải thích : Chức năng chấm công sẽ ghi lại toàn bộ quá trình làm việc của nhân sự như nghỉ,làm thêm… và lưu lại vào kho chấm công. Chức năng tính lương sẽ lấy thông tin từ kho chấm công và kho hồ sơ để thực hiện tính lương cho từng nhân viên rồi lưu vào kho lương. 8 + ) Tra cứu, tìm kiếm 9 -Giải thích : khi ban lãnh đạo yêu cầu thông tin về lao động tiền lương chức năng tìm kiếm theo lý lịch và tìm kiếm theo các tiêu chí khác sẽ tổng hợp thông tin từ các kho dữ liệu để trả lời.CN tìm kiếm theo lý lịch dựa vào các tiêu chí như : họ tên ,giới tính,phòng ban,ngày sinh,mãnv …,cn tìm kiếm theo các tiêu chí khác dựa vào : trình độ chuyên môn,bậc lương,chức danh,hợp đồng lao động… +Báo cáo thống kê: +Giải thích: khi nhận thông tin yêu cầu từ ban lãnh đạo chức năng thống kê theo lương và theo các tiêu chí khác sẽ tổng hợp thông tin từ các kho theo các tiêu chí như: theo từng đơn vị ,theo tháng theo cá nhân hay cho toàn công ty để báo cáo lên ban lãnh đạo. 10 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 3.1 Xây dựng biểu đồ cấu trúc dữ liệu dựa vào dựa theo mô hình quan hệ DS thuộc tính 1NF 2NF 3NF #MaNV TenNV D/C TrinhDo MaLuong HSL BacL MaP TenP MaCV TenCV NgayNC LươngCB PCCV LươngLT * MasoTP Thương Phat Ngay NgayN NgayLT TongLương * #MaNV TenNV D/C TrinhDo MaLuong HSL BacL MaCV TenCV NgayNC LươngCB PCCV MaP tenP #MaNV #Ngay #MasoTP Thương Phat NgayN NgayLT #MaNV TenNV D/C TrinhDo MaLuong HSL BacL MaCV TenCV NgayNC LươngCB PCCV MaP tenP #MaNV #MasoTP Thuong Phat #MaNV #Ngay NgayN NgayLT #MaNV TenNV D/C TrinhDo Ma CV MaP MaLuong #MaLuong HSL BacL #MaCV TenCV NgayNC PCCV #MaP TenP #MaNV #MasoTP Thuong Phat #MaNV #Ngay NgayN NgayLT 11 NV ( MaNV,TenNV,D/C,TrinhDo,MaCV,MaP,MaLuong) CV ( MaCV,TenCV,NgayNC,PCCV) P ( MaP,TenP) LƯƠNG ( Ma Lương , HSL, BacL) KL-KT(MaNV,MaTP,thương,phat) NgayC(MaNV,Ngay,NgayN,NgayLT) 3.2 Sơ đồ mô hình thực thể lien kết: 12