Đề tài Quản lý nhân sự - Lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access

Ngày 22/06/1995 UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép số 1906GP/UB quyết định thành lập công ty TNHH Minh Trí. Là một công ty may thêu chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng may mặc bằng vải dệt kim. Sản phẩm của công ty đã có mặt ở khắp các thị trường trên thế giới như thị trường EU, Canada, Đức, Tiệp, Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc,. đặc biệt là thị trường Mỹ. Trong 13 năm qua, công ty đã không ngừng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của cán bộ công nhân viên trong công ty để luôn đạt mức tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu cao. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ công nhân viên.

pdf86 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 14198 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý nhân sự - Lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: Quản lý nhân sự-lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT ACCESS ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………...3 CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG ………............................5 I.Giới thiệu về công ty………………………………………………………………..5 1. Quá trình hình thành và phát triển……………………………................................5 2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban………………………………………….6 II. Khảo sát hệ thống ………………………………………………………………..14 1.Tổng quan về hệ thống quản lý …………………………………………………...14 2.Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý nhân sự …………………………...14 3.Yêu cầu của hệ thống và những khó khăn………………………………………...15 4.Những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới……………………………………….15 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. ………………………..16 1. Các chức năng cơ bản của hệ thống: ……………………………………………..16 1.1> Quản lý hồ sơ :…………………………………………………………………16 1.2> Quản lý lương …………………………………………………………………16 1.3> Tra cứu,Tìm kiếm :…………………………………………………………….16 1.4> Báo cáo,Thống kê ……………………………………………………………..16 2. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống quản lý nhân sự/ lương:……………...17 2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng…………………………………………………….17 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh…………………………………………17 2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh…………………………………………………18 2.3.1 Chức năng quản lý hồ sơ………………………………………………………19 2.3.2 Chức năng quản lý lương:……………………………………………………..19 2.3.3 Chức năng tra cứu tìm kiếm:…………………………………………………..19 2.3.4 Chức năng báo cáo, thống kê:…………………………………………………20 2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tổng hợp…………………………………21 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CHƯƠNG TRÌNH…………22 1.Cơ sở dữ liệu………………………………………………………………………22 2. Sử dụng Microsoft Access để tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình……………….23 2.1 Lược đồ cấu trúc dữ liệu (LCD): ……………………………………………….24 ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 3 2.2 Thiết kế các file dữ liệu…………………………………………………………25 2.2.1 Bảng HoSoCanBo lưu trữ thông tin về nhân sự trong một cơ quan…………..25 2.2.2 Bảng lương lưu trữ thông tin về quá trình lao động của nhân sự…………….26 2.2.3 Bảng HesoLuong lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty………………27 2.2.4 Bảng Thưởng lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty…………………..27 2.2.5 Bảng HesoLuong lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty………………27 3. Dùng Microsoft Access để tạo bộ cơ sở dữ liệu………………………………….28 3.1 Mối quan hệ cho các bảng dữ liệu trong chương trình………………………….28 3.2 Relationships phân hệ Quản lý nhân sụ-tiền lương……………………………..28 4.Thiết kễ Module:…………………………………………………………………..29 4.1 Xây dựng lược đồ cấu trúc chương trình LCT:…………………………………29 4.1.1 Chỉnh sửa hồ sơ:………………………………………………………………29 4.1.2 Chấm công…………………………………………………………………….29 4.1.3 Tính lương:……………………………………………………………………30 4.1.4 Tra cứu:………………………………………………………………………..30 4.1.5 Thống kê báo cáo:……………………………………………………………..31 4.2 Đặc tả Module:…………………………………………………………………31 4.2.1 Cập nhật hồ sơ:………………………………………………………………..31 4.2.2 Tra cứu,Tìm kiếm:…………………………………………………………….32 CHƯƠNG IV: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC ĐỂ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH. ………………………………………………...33 1.Ngôn ngữ lập trình Visual Basic…………………………………………………..33 2.Các đối tượng truy cập dữ liệu…………………………………………………….34 3. Sử dụng các đối tượng truy cập dữ liệu trong chương trình……………………...35 4. Các điều khiển giao diện người sử dụng………………………………………….39 5. Sử dụng các câu truy vấn (SQL)……………………………………………………….40 6. Cài đặt và chạy chương trình……………………………………………………..44 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ……………………………54 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN……………………………………55 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP………………………………………..56 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………..57 PHỤ LỤC……………………………………………………………………………58 ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 4 CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH…………………..…………………………...........58 LỜI MỞ ĐẦU. Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì nghành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt được những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bước tiến nhảy vọt.Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con người ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam , công nghệ thông tin đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, nó là một ngành khoa học kỹ thuật không thể thiếu trong việc áp dụng vào các hoạt động xã hội như: Quản lý, kinh tế, thông tin... Ở nước ta hiện nay , việc áp dụng vi tính hoá trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhưng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá cách xử lý dữ liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bởi trăm xí nghiệp, trăm cơ quan là trăm cách xử lý khác nhau, ở đây chúng tôi muốn đề cập tới tầm quan trọng của việc phân tích vấn đề trong quản lý ứng dụng vào vi tính. Đó cũng là một vấn đề còn nhiều hạn chế của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp của ta. Một thực trạng dang diễn ra là các công ty thường mời các chuyên viên phần mềm vi tính về viết chương trình, nhưng họ không hiểu chương trình được viết như thế nào, hoặc ứng dụng được phân tích ra sao. Họ không biết làm gì ngoài việc ấn nút theo sự hướng dẫn của công ty phần mềm khi sử dụng chương trình họ viết. Khi muốn thay đổi nho nhỏ trong chương trình lại phải mời chuyên viên,vì người điều hành chỉ biết ấn nút mà thôi, mà những thay ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 5 đổi này có thể khi phân tích vấn đề không ai để ý hoặc khách hàng quên khuấy không yêu cầu chuyên viên khắc phục trong chương trình. Sự hạn chế trong việc phân tích vấn đề, quản lý đã không phát huy hết tác dụng của máy tính. Với mong muốn giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích thiết kế một hệ thống thông tin tự động hoá trong lĩnh vực quản lý. Em đã cố gắng và mạnh dạn đưa ra một phương pháp phân tích thiết kế hệ thống trong bài toán quản lý nhân sự-lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT ACCESS, đây cũng chỉ là một phương pháp trong nhiều phương pháp, nó có thể chưa được hoàn thiện nhưng cũng phần nào đấy giúp các bạn hiểu được vai trò của việc phân tích thiết kế trong bài toán quản lý nói chung. Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành công việc, xong thời gian có hạn và kinh nghiệm kiến thức chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế còn có nhiều thiếu xót cần được bổ xung . Vì vậy, e mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Ths. Nguyễn Thanh Hương giảng viên bộ môn công nghệ thông tin Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn em hoàn thành đề tài này. Ngoài ra, e xin chân thành cám ơn quý công ty TNHH Minh Trí đã tạo điều kiện cho e thực tập tại công ty để e có thể hoàn thành được đề tài này. CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 6 I. Giới thiệu về công ty 1.Quá trình hình thành và phát triển Ngày 22/06/1995 UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép số 1906GP/UB quyết định thành lập công ty TNHH Minh Trí. Là một công ty may thêu chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng may mặc bằng vải dệt kim. Sản phẩm của công ty đã có mặt ở khắp các thị trường trên thế giới như thị trường EU, Canada, Đức, Tiệp, Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc,... đặc biệt là thị trường Mỹ. Trong 13 năm qua, công ty đã không ngừng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của cán bộ công nhân viên trong công ty để luôn đạt mức tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu cao. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ công nhân viên. Giới thiệu cụ thể: - Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trí - Tên giao dịch: Minh Tri Limited Company - Tên viết tắt: Minh Tri co.lmt - Trụ sở chính: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy - Quận Hoàng Mai – Tp. Hà Nội - Hình thức hoạt động: sản xuất kinh doanh - Sản phẩm của công ty: chủ yếu là các sản phẩm từ vải dệt kim bao gồm quần, áo các loại. Có 2 dòng sản phẩm là: hàng cao cấp và hàng đại trà. - Kim ngạch xuất khẩu đạt: 24.344.000 USD (2006) - Sản lượng sản xuất đạt: 5.993.000 sản phẩm (2006) - Doanh thu đạt: 67 tỷ đồng ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 7 - Số máy may:570 - Số dàn máy thêu: 4 - Thành tích đạt được: + Thành tích xuất khẩu do Bộ Thương mại tặng năm 2004 + Bằng khen của Liên đoàn quận Hoàng Mai về công tác tốt + Bằng khen của Sở Y tế Hà Nội về VSATTP và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người lao động. + ...cùng nhiều bằng khen về công tác an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội,... Tuy còn non trẻ nhưng công ty TNHH Minh Trí đã và đang khẳng định mình trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và ngành dệt may Việt Nam nòi riêng. 2.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty + Giám đốc: Là người đứng đầu công ty: - Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Điều hành chung mọi hoạt động của các phòng ban trong công ty. - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn, kỹ thuật và cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên. - Kết hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, các phòng nghiệp vụ của công ty tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo đúng quy chế. - Trực tiếp phụ trách công tác cán bộ. + Phó giám đốc: Là trợ lý của giám đốc - điều hành công ty trong từng lĩnh vực: ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 8 - Chịu trách nhiệm toàn bộ về mặt kỹ thuật, quân sự tự vệ, phụ trách về đào tạo kế hoạch tác nghiệp, theo dõi, đôn đốc sản xuất hàng trong các phân xưởng, theo dõi hiện trạng máy móc, thiết bị sản xuất. - Ký kết hợp đồng nội địa. - Liên doanh ký kết. - Mua bán vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu chính, phụ tùng thiết bị. - Kết hợp cùng phòng tài vụ kinh doanh thành phẩm, phế liệu, sửa chữa nhà xưởng. - Liên hệ điều tiết máy móc. + Phòng tổ chức lao động hành chính - Tham mưu giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo lao động tiền lương, các chế độ chính sách quản lý hành chính, phục vụ và bảo vệ. - Nghiên cứu, đề xuất biện pháp giúp giám đốc công ty chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong công ty thực hiện các chủ trương của giám đốc. - Tổng hợp, phân tích, báo cáo, thống kê các hoạt động thuộc lĩnh vực phòng quản lý để phục vụ công tác chung trong toàn công ty. - Nhiệm vụ: + Nghiên cứu, đề xuất các phương án tổ chức bộ máy quản lý, các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, với cơ chế quản lý trong từng thời kỳ. + Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. + Xây dựng nội quy, quy chế quản lý thuộc lĩnh vực quản lý và lao động để trình duyệt với giám đốc và ban hành trong công ty. ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 9 + Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng nội quy, quy chế. + Quản lý hồ sơ, số lượng cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, quản lý mọi vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, miễn nhiệm, nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật. + Giúp lãnh đạo công ty trong công cuộc xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ và công nhân. + Giúp giám đốc công ty tổ chức việc nhận xét, đánh giá cán bộ định kỳ, bỏ phiếu tín nhiệm, thăm dò ý kiến cán bộ, công nhân viên, thực hiện đầy đủ, đúng quy định các vấn đề tổ chức cán bộ. + Giải quyết các thủ tục tuyển sinh, học nghề, tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động mới; các thủ tục cho cán bộ công nhân viên chuyển công tác hoặc thôi việc sau khi đã xin ý kiến của giám đốc. + Theo dõi, tổng hợp hợp đồng ký kết, gia hạn hợp đồng lao động cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. + Công tác tiền lương: xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế tiền lương thu nhập, chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện chính sách cho người lao động đúng quy định. + Thực hiện tốt công tác vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường. + Thực hiện các công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh. + Khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên mắc phải tại công ty, có kế hoạch phòng bệnh và điều trị. - Các công tác khác: + Công tác thống kê kế hoạch báo cáo. + Công tác hình thức, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn thuế khi cần. ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 10 + Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý hệ thống kho tàng, bảo quản hàng hoá. + Tổ chức việc nhập và xuất vật tư, nguyên phụ liệu từ kho đến các đơn vị liên quan đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của công ty. + Thực hiện chế độ cấp phát sổ sách, luân chuyển giao nhận: chứng từ, chế độ kiểm kê, báo cáo. + Phòng quản lý đơn hàng: - Xây dựng và tiếp nhận đơn hàng. - Dịch đơn hàng, sau đó gửi lên các phòng ban sản xuất. + Phòng kế toán tài chính: - Chức năng: tham mưu, giúp việc cho giám đốc trong công tác kế toán tài chính nhằm sử dụng vốn hợp lý, đúng mục đích, đúng chế độ, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì liên tục và đạt hiệu quả kinh tế cao. - Nhiệm vụ: + Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, vốn của công ty. Tình hình sử dụng các nguồn vốn phải phản ánh các chi tiết trong quá trình sản xuất và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính. + Công tác tài chính:  Lập và chịu trách nhiệm trước giám đốc về số liệu báo cáo kế toán với cơ quan Nhà nước và cấp trên theo hệ thống mẫu biểu do Nhà nước quy định.  Lập kế hoạch tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế do các dự án đầu tư (nếu có). ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 11  Tham mưu cho giám đốc về giá cả trong việc ký kết hợp đồng mua bán vật tư, hàng hoá với khách hàng.  Quản lý, tổ chức sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.  Thực hiện tốt chế độ tài chính của Nhà nước. + Công tác hoạch toán kế toán:  Thực hiện chế độ hoạch toán, kế toán thống nhất, theo dõi sổ sách.  Ghi chép tình hình cung ứng, quản lý vật tư, hàng hoá của công ty.  Hoạch toán chi phí nhập - xuất vật tư trong công ty đến các phân xưởng sản xuất.  Theo dõi việc mua sắm, sử dụng tài sản trong công ty. + Phòng kỹ thuật chất lượng: tham mưu, giúp việc cho giám đốc trong các lĩnh vực sau: - Kỹ thuật may cơ khí. - Lập kế hoạch thu mua nguyên phu liệu phục vụ cho sản xuất như thùng catton, túi nilon,... kế hoạch mua sắm các thiết bị cần dùng cho các đơn hàng sản xuất. - Tính định mức kỹ thuật, định mức sử dụng nguyên phụ liệu cho đơn hàng, định mức lao động và hao phí lao động. - Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo theo đúng yêu cầu của khách hàng. - Triển khai, theo dõi việc thiết kế và sản xuất các loại sản phẩm mẫu. - Hướng dẫn theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các phân xưởng lập và thực hiện kế hoạch tu sửa thiết bị đầy đủ theo nội dụng bảo trì đã được giám đốc phê duyệt. ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 12 - Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ trong lao động và sinh hoạt, chủ động phòng chống bệnh dịch theo mùa, phối hợp với các trung tâm y tế xử lý các ổ dịch được phát hiện và kịp thời báo cáo với cấp trên. - Khám và chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị tại chỗ cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty theo quy định của Bộ y tế ban hành, giải quyết cấp cứu tại chỗ cho cán bộ công nhân viên trong công ty. - Nghiên cứu đề ra các biện pháp, sáng kiến nhằm tiếp cận với phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến, tác động kịp thời tới sản xuất, điều hành các đơn vị trong công ty về lĩnh vực kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ giám đốc yêu cầu. + Phòng kế hoạch kinh doanh - xuất nhập khẩu: - Xây dựng và điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty trong các kho do phòng quản lý theo dõi và quản lý vật tư, sản phẩm gia công ở các đơn vị khác. - Công tác tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, tiêu thụ phế liệu - Công tác nhập khẩu nguyên phụ liệu, máy móc, trang thiết bị, phụ tùng,... phục vụ sản xuất, đồng thời xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài. - Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hàng năm và các hợp đồng cụ thể đã ký kết, giao dịch nhận đơn hàng của khách hàng về số lượng, giá cả và thời gian giao nhận hàng. - Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng tháng kể cả sản phẩm gia công trình giám đốc duyệt. - Xây dựng và tổ chức kế hoạch mua sắm nguyên phụ liệu cho sản xuất, đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, cho các đơn đặt hàng. Các mặt hàng mua về phải đảm bảo số lượng, chất lượng, giá cả. ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.*** ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG. 13 - Công tác nhập khẩu: trên cơ sở yêu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu của các đơn hàng được giám đốc phê duyệt, phòng kế hoạch kinh doanh - xuất nhập khẩu tiến hành giao dịch báo cáo và chuẩn bị hợp đồng nhập khẩu trình giám đốc. - Công tác nhập khẩu: thông báo kế hoạch sản xuất đến các đơn vị có liên quan, thường xuyên liên hệ với các phòng chức năng, các đơn vị khác theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng. - Xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc công nhân các ngành nghế, tham gia tạo điều kiện, kiểm tra thi tay nghề cho các loại bậc thợ của công nhân theo quy định. Xây dựng các chỉ tiêu thi thợ giỏi của các ngành nghề trong toàn công ty. - Tổ chức khảo sát, xây dựng, ban hành các quy định về sử dụng vật tư nguyên liệu, các vật tư sử dụng có tính thường xuyên. Theo dõi việc thực hiện định mức của các đơn vị để có giải pháp và cùng với các đơn vị khắc phục các yếu kém trong quản lý định mức. - Công tác quản đốc: + Kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu chuẩn bị đưa vào sản xuất. Kiểm tra đánh dấu các mẫu chào hàng của khách hàng làm cơ sở ký kết hợp đồng mua bán nguyên phụ liệu với các phòng ban chức năng tạo cơ sở cho việc thiết kế công nghệ. + Thông báo đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu chất lượng đã đề ra, ghi dấu kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn chưa hoặc không đạt tiêu chuẩn cho các sản phẩm. + Quyết định bán thành phẩm lỗi, loại bỏ sản phẩm lỗi, hỏng, xấu khi ra khỏi chuyền sản xuất.
Luận văn liên quan