Đề tài Rủi ro trên thị trường Chứng khoán Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới

Trong các giao dịch tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng, thông tin giữ vai trò thiết yếu. Nhân tố quan trọng quyết định quy mô, hình thức và hiệu quả của mỗi giao dịch chính là mức độ cân xứng về thông tin giữa các bên liên quan. Xét trên tầm vĩ mô, nếu các bên tham gia của bất kỳ giao dịch tài chính nào trong nền kinh tế đều có đầy đủ thông tin quá khứ, hiện tại và tương lai liên quan đến giao dịch thì đồng vốn trong nền kinh tế luôn đến được các dự án đầu tư hiệu quả nhất. Thị trường tài chính khi đó thực hiện tốt nhất chức năng huy động và phân bổ vốn cho nền kinh tế.

doc11 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Rủi ro trên thị trường Chứng khoán Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong c¸c giao dÞch tµi chÝnh nãi chung vµ chøng kho¸n nãi riªng, th«ng tin gi÷ vai trß thiÕt yÕu. Nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh quy m«, h×nh thøc vµ hiÖu qu¶ cña mçi giao dÞch chÝnh lµ møc ®é c©n xøng vÒ th«ng tin gi÷a c¸c bªn liªn quan. XÐt trªn tÇm vÜ m«, nÕu c¸c bªn tham gia cña bÊt kú giao dÞch tµi chÝnh nµo trong nÒn kinh tÕ ®Òu cã ®Çy ®ñ th«ng tin qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai liªn quan ®Õn giao dÞch th× ®ång vèn trong nÒn kinh tÕ lu«n ®Õn ®­îc c¸c dù ¸n ®Çu t­ hiÖu qu¶ nhÊt. ThÞ tr­êng tµi chÝnh khi ®ã thùc hiÖn tèt nhÊt chøc n¨ng huy ®éng vµ ph©n bæ vèn cho nÒn kinh tÕ. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam ®Æt ra mét yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn hiÖu qu¶ nh»m cung cÊp vèn trung vµ dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ. §Ó cã mét thÞ tr­êng vèn nh­ thÕ, ®ßi hái tr­íc m¾t lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét thÞ tr­êng chøng kho¸n v÷ng m¹nh. ThÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ lµm t¨ng tÝnh thanh kho¶n cña c¸c c«ng cô huy ®éng vèn, tõ ®ã thóc ®Èy thÞ tr­êng s¬ cÊp ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, thÞ tr­êng chøng kho¸n kh¾c phôc ®­îc ®¸ng kÓ h¹n chÕ vÒ kh«ng gian, thêi gian vµ quy m« trong viÖc huy ®éng vèn. NhËn thøc tÇm quan träng ®ã, sau nhiÒu cè g¾ng thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 20/7/2000, ®¸nh dÊu b­íc chuyÓn m×nh cña thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam. Tuy nhiªn sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ch­a ®¸p øng sù mong mái vµ kú väng cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung vµ giíi ®Çu t­ nãi riªng. Khi bµn vÒ thùc tr¹ng nµy, hÇu hÕt c¸c cuéc héi th¶o, bµi b¸o ®Òu ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò th«ng tin. Cô thÓ, ®ã lµ nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc c«ng bè th«ng tin thÓ hiÖn ë tÝnh kh«ng kÞp thêi, thiÕu chinh x¸c, kh«ng ®Çy ®ñ vµ ch­a thèng nhÊt vÒ c¸ch thøc c«ng bè th«ng tin. ChÊt l­îng th«ng tin cßn thÊp lµ mét yÕu tè k×m h·m cÇu chøng kho¸n. §ã còng lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc, mét hËu qu¶ tÊt yÕu cña sù kh«ng c©n xøng vÒ th«ng tin. §Ó thÞ tr­êng chøng kho¸n ®i vµo ho¹t ®éng v÷ng m¹nh, mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu lµ ph¶i h¹n chÕ tèi ®a sù bÊt c©n xøng vÒ th«ng tin cña c¸c cuéc giao dÞch. §©y lµ vÊn ®Ò ®ang thu hót nhiÒu sù chó ý vµ cÇn ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tèi ­u. Môc ®Ých nghiªn cøu Sau khi t×m hiÓu vµ nghiªn cøu häc thuyÕt th«ng tin kh«ng c©n xøng, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc trªn mét sè ph©n ®o¹n thÞ tr­êng tµi chÝnh cña c¸c nhµ kinh tÕ häc trªn thÕ giíi, t«i nhËn thøc r»ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th«ng tin kh«ng c©n xøng lµ mét yªu cÇu thiÕt thùc vµ xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. V× vËy, t«i ®· m¹nh d¹n t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ møc ®é kh«ng c©n xøng vÒ th«ng tin, vÒ vÊn ®Ò rñi ro ®¹o ®øc trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam tõ khi ho¹t ®éng ®Õn nay. Tuy nhiªn, ®Ò tµi chØ h­íng vµo môc tiªu chñ yÕu lµ ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch s¬ bé nh÷ng biÓu hiÖn cña ba néi dung trªn. Dùa trªn c¬ së ®ã, mét sè gi¶i ph¸p ®­îc ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn vÊn ®Ò th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §Ò tµi ®Ò cËp ®Õn c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n, ®ång thêi tr×nh bµy chi tiÕt häc thuyÕt th«ng tin kh«ng c©n xøng vµ c¸c kh¸i niÖm liªn quan. Nh÷ng vÊn ®Ò lý thuyÕt trªn sÏ ®­îc vËn dông vµo t×nh h×nh cô thÓ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam tõ khi chÝnh thøc ho¹t ®éng cho ®Õn nay. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng ®ãng vai trß chñ ®¹o trong ®Ò tµi v× nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®Òu dùa trªn c¬ së thùc tÕ kh¸ch quan. Bªn c¹nh ®ã t«i ®· sö dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt (th«ng qua viÖc tæng hîp vµ ph©n tÝch c¸c nguån tµi liÖu); ph­¬ng ph¸p quy n¹p vµ diÔn dÞch. Víi hy väng m« h×nh ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ, t«i ®· cè g¾ng vËn dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cung-cÇu th«ng qua c¸c m« h×nh c©n b»ng thÞ tr­êng ë thÞ tr­êng cã th«ng tin kh«ng hoµn h¶o cña mét sè nhµ kinh tÕ häc trªn thÕ giíi. Lîi Ých cña ®Ò tµi T«i hy väng ®Ò tµi sÏ lµ mét tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n, th«ng tin kh«ng c©n xøng, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc. §©y còng cã thÓ lµ tµi liÖu gióp Ých cho c¸c nghiªn cøu s©u h¬n vÒ c¸c vÊn ®Ò trªn. §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, t«i tin t­ëng r»ng nghiªn cøu nµy sÏ gãp phÇn hoµn thiÖn vÊn ®Ò th«ng tin vµ c«ng bè th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn tr­íc m¾t vµ l©u dµi cho viÖc ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. Ch­¬ng I LÍ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, THÔNG TIN KHÔNG CÂN XỨNG, LỰA CHỌN ĐỐI NGHỊCH VÀ RỦI RO ĐẠO ĐỨC . ThÞ tr­êng chøng kho¸n Kh¸i niÖm ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét thÞ tr­êng cã tæ chøc n¬i c¸c chøng kho¸n ®­îc mua b¸n theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh (theo Longman Dictionary of Business English, 1985 nguyªn v¨n: ”Securities market is an organized market where securities are bought and sold under fixed rules”) Chøc n¨ng, c¬ cÊu vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. Chøc n¨ng. Huy ®éng vèn ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ Cung cÊp m«i tr­êng ®Çu t­ cho c«ng chóng T¹o tÝnh thanh kho¶n cho c¸c chøng kho¸n §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp T¹o m«i tr­êng gióp chÝnh phñ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ Vü m«. C¬ cÊu cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ThÞ tr­êng s¬ cÊp ThÞ tr­êng thø cÊp C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Nguyªn t¾c c¹nh tranh Nguyªn t¾c c«ng b»ng Nguyªn t¾c c«ng khai Nguyªn t¾c trung gian Nguyªn t¾c tËp trung C¸c thµnh phÇn tham gia trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n Tæ chøc ph¸t hµnh Nhµ ®Çu t­ C¸c tæ chøc kinh doanh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n C«ng ty chøng kho¸n C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i Th«ng tin kh«ng c©n xøng. Kh¸i niÖm vÒ th«ng tin kh«ng c©n xøng. Theo nhµ kinh tÕ häc Markusk K.Brunnermeier, §¹i häc Boston: “Th«ng tin kh«ng c©n xøng lµ hiÖn t­îng ng­êi ®i vay cã th«ng tin tèt h¬n ng­êi cho vay” . Theo hai nhµ kinh tÕ häc Udo Schmidt Mohr (University des Saarlandes) vµ J.Miguel Villas-Boas (University of California at Berkeley) trong cuèn “Assymetric Information and the Market Structure of the Banking Industry” (t¹m dÞch: Th«ng tin kh«ng c©n xøng vµ cÊu tróc thÞ tr­êng cña ngµnh ng©n hµng): Th«ng tin kh«ng c©n xøng lµ t×nh tr¹ng trong ®ã ng­êi mua vµ ng­êi b¸n cã th«ng tin kh¸c nhau vÒ cïng mét giao dÞch. Theo nhµ kinh tÕ häc Fredic S.Miskin §¹i häc Columbia, Hoa Kú: “Th«ng tin kh«ng c©n xøng lµ sù kh«ng ngang b»ng vÒ mét th«ng tin mµ mçi bªn tham gia vµo mét giao dÞch biÕt ®­îc” . C©n b»ng thÞ tr­êng trong tr­êng hîp kh«ng c©n xøng vÒ th«ng tin C©n b»ng thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn th«ng tin ®Çy ®ñ. C©n b»ng chung C©n b»ng riªng C©n b»ng thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn th«ng tin kh«ng c©n xøng. C©n b»ng chung C©n b»ng riªng Lùa chän ®èi nghÞch Kh¸i niÖm Lùa chän ®èi nghÞch lµ vÊn ®Ò do th«ng tin kh«ng c©n xøng t¹o ra tr­íc khi diÔn ra cuéc giao dÞch. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ kh¸i niÖm lùa chän ®èi nghÞch vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã ®Õn nÒn kinh tÕ, ta nghiªn cøu sù h×nh thµnh cña lùa chän ®èi nghÞch nh­ sÏ tr×nh bµy d­íi ®©y. Sù h×nh thµnh lùa chän ®èi nghÞch Rñi ro ®¹o ®øc Kh¸i niÖm Rñi ro ®¹o ®øc lµ hËu qu¶ cña th«ng tin kh«ng c©n xøng. Kh¸c víi lùa chän ®èi nghÞch, rñi ro ®¹o ®øc suÊt hiÖn sau cuéc giao dÞch khi mét bªn thùc hiÖn nh÷ng hµnh ®éng Èn giÊu vµ cã ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña phÝa ®èi t¸c. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn rñi ro ®¹o ®øc T¸c ®éng cña th«ng tin kh«ng c©n xøng, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc ®èi víi nÒn kinh tÕ. T¸c ®éng cña th«ng tin kh«ng c©n xøng vµ lùa chän ®èi nghÞch. T¸c ®éng cña rñi ro ®¹o ®øc. Ch­¬ng II VẤN ĐỀ THÔNG TIN KHÔNG CÂN XỨNG, LỰA CHỌN ĐỐI NGHỊCH VÀ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM T×nh h×nh ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam tõ khi thµnh lËp ®Õn nay Tæng quan t×nh h×nh ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n trong hai n¨m gÇn ®©y. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam trong n¨m 2009 ChØ sè VN-Index vµ gi¸ c¸c cæ phiÕu Gi¸ trÞ giao dÞch L­îng cung cÇu chøng kho¸n Khèi l­îng giao dÞch vµ gi¸ trÞ giao dÞch cña mét sè cæ phiÕu n¨m 2009. Nh÷ng dÊu hiÖu vÒ th«ng tin kh«ng c©n xøng, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc c«ng bè th«ng tin vµ qu¶n lý c«ng bè th«ng tin lµ nguyªn nh©n xuÊt hiÖn th«ng tin kh«ng c©n xøng. C«ng bè th«ng tin chËm. Th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng râ rµng. Qu¶n lý c«ng bè th«ng tin vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng ty niªm yÕt cßn yÕu. Chªnh lÖch gi÷a gi¸ ph¸t hµnh lÇn ®Çu (hoÆc gi¸ khi ph¸t hµnh thªm) víi gi¸ giao dÞch thÞ tr­êng cña chøng kho¸n. Cã hai nguyªn nh©n chÝnh cã thÓ kÓ ®Õn ®ã lµ: HiÖu øng lo·ng cæ phiÕu. T¸c ®éng cña th«ng tin néi bé. Gi¸ c¶ cæ phiÕu vµ chØ sè VN-Index kh«ng ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty niªm yÕt vµ thùc tÕ giao dÞch thÞ tr­êng. Nh÷ng dÊu hiÖu giao dÞch néi gi¸n – Mét biÓu hiÖn cña rñi ro ®¹o ®øc. Nh÷ng t¸c ®éng cña vÊn ®Ò th«ng tin kh«ng c©n xøng, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc ®Õn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam Lùa chän chøng kho¸n vµ khèi l­îng giao dÞch BiÕn ®éng gi¸ c¶ kh«ng b×nh th­êng Ch­¬ng III ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG TIN KHÔNG CÂN XỨNG, LỰA CHỌN ĐỐI NGHỊCH VÀ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1. KhuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c c«ng ty s¶n xuÊt vµ b¸n th«ng tin 3.2. T¨ng c­êng sù ®iÒu hµnh cña chÝnh phñ ®Ó lµm t¨ng th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. 3.3. KhuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c trung gian tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ c¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n. KÕt luËn Th«ng tin kh«ng c©n xøng, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p, nhËy c¶m vµ cã vai trß quan träng trong c¸c giao dÞch kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c giao dÞch tµi chÝnh. ChÝnh v× lý do ®ã, ®Ò tµi ®· h­íng vµo viÖc nghiªn cøu nh÷ng biÓu hiÖn cña nh÷ng vÊn ®Ò ®ã trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam víi môc ®Ých ph¸t hiÖn vµ h¹n chÕ thùc tr¹ng th«ng tin kh«ng c©n xøng trªn thÞ tr­êng, vµ theo ®ã, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc còng gi¶m dÇn. Ch­¬ng I cña ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn nh÷ng lý luËn chung vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ th«ng tin kh«ng c©n xøng. Dùa trªn nh÷ng nghiªn cøu vÒ häc thuyÕt th«ng tin kh«ng c©n xøng, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc cña mét sè nhµ kinh tÕ häc trªn thÕ giíi, t«i ®· tr×nh bµy nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ häc thuyÕt, trong ®ã quan träng nhÊt lµ c¸ch ®¹t ®Õn c©n b»ng thÞ tr­êng vµ t¸c ®éng cña nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®Õn ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh. Trong ®iÒu kiÖn th«ng tin kh«ng c©n xøng, thÞ tr­êng sÏ xuÊt hiÖn mét trong hai kiÓu c©n b»ng: c©n b»ng chung vµ c©n b»ng riªng. C©n b»ng chung ®¹t ®­îc khi bªn cung cÊp vèn hoÆc dÞch vô tµi chÝnh kh«ng thÓ ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ do ®ã chµo b¸n c¸c hîp ®ång tµi chÝnh ë mét møc gi¸ trung b×nh nh­ nhau cho mäi ®èi t­îng. ThÞ tr­êng ®¹t ®­îc c©n b»ng t¹i nhiÒu ®iÓm trªn mét ®­êng cung. Ng­îc l¹i, c©n b»ng riªng x¶y ra khi ng­êi b¸n cã thÓ ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo møc ®é rñi ro th× c¸c hîp ®ång sÏ ®­îc chµo b¸n ë nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau t­¬ng øng víi tõng møc ®é rñi ro cña kh¸ch hµng. ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ n¬i c¸c giao dÞch tµi chÝnh cã møc ®é nhËy c¶m víi th«ng tin rÊt cao. Qua viÖc kh¶o s¸t thùc tÕ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam tõ khi ho¹t ®éng ®Õn nay, t«i nhËn thÊy viÖc c«ng bè th«ng tin trªn thÞ tr­êng cßn nhiÒu bÊt cËp. Nh÷ng h¹n chÕ ®ã b¾t nguån tõ c¶ yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan. Tõ ph­¬ng diÖn chñ quan, c«ng t¸c tæ chøc vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng ch­a tèt ®ång thêi c¬ chÕ luËt ph¸p cßn nhiÒu h¹n chÕ dÉn ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh«ng ®­îc ®Çy ®ñ, kÞp thêi, vµ thiÕu thèng nhÊt trong c¸ch thøc c«ng bè. Tõ gãc ®é kh¸ch quan, thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam h×nh thµnh míi h¬n ba n¨m ho¹t ®éng. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ch­a thùc sù ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu c«ng ty ch­a ph¶i lµ mét c«ng cô huy ®éng vèn quan träng cña c¸c c«ng ty. V× lÏ ®ã, c«ng t¸c th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a thùc sù ®­îc c¸c c«ng ty coi träng. Nh÷ng h¹n chÕ ®ã ®· dÉn ®Õn chÊt l­îng th«ng tin trªn thÞ tr­êng cßn thÊp vµ kÕt qu¶ lµ ®· cã nhiÒu biÓu hiÖn cña lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc trªn thÞ tr­êng. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th«ng tin kh«ng c©n xøng, lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc lµ mét trong nh÷ng néi dung kh«ng thÓ thiÕu trªn ®­êng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Trªn c¬ së nh÷ng néi dung ®· tr×nh bµy trong ch­¬ng I vµ ch­¬ng II, mét sè ®Ò xuÊt cho viÖc c¶i thiÖn thùc tr¹ng th«ng tin trªn thÞ tr­êng ®· ®­îc ®­a ra vµ ®Ò cËp trong ch­¬ng III. H­íng vµo viÖc c©n b»ng ho¸ th«ng tin gi÷a c¸c nhµ ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng, ®Ò tµi ®­a ra ba gi¶i ph¸p chÝnh: khuyÕn khÝch viÖc thµnh lËp c¸c c«ng ty s¶n xuÊt vµ b¸n th«ng tin; t¨ng c­êng sù ®iÒu hµnh cña chÝnh phñ; vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c trung gian tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ c¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n, tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n. §­¬ng nhiªn, ®Ó gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò th«ng tin kh«ng c©n xøng, nhiÒu biÖn ph¸p nhá kh¸c cÇn ph¶i ®­îc ¸p dông ®ång thêi. MÆc dï ®· cè g¾ng nhiÒu trong viÖc tham kh¶o tµi liÖu, t×m kiÕm th«ng tin vµ sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ nh­ng ®Ò tµi vÉn cßn nh÷ng vÊn ®Ò ch­a gi¶i quyÕt xong. Mét trong nh÷ng h¹n chÕ ®ã lµ viÖc vËn dông c¸c m« h×nh to¸n kinh tÕ ®Ó t¸ch riªng t¸c ®éng cña th«ng tin kh«ng c©n xøng tíi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng, trªn c¶ ph­¬ng diÖn lý thuyÕt vµ thùc tÕ. DÉu sao, t«i hy väng ®Ò tµi sÏ ®ãng gãp phÇn nµo cho viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam vµ sÏ lµ mét tµi liÖu tham kh¶o cho nh÷ng nghiªn cøu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy.
Luận văn liên quan