Đề tài - Sở giao dịch chứng khoán và những tiền đề hình thành sở giao dịch ở nước ta

Trong nền kinh tế hiện đại ngày nay với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực .Thị trường chứng khoán đóng một vai trò hết sức quan trọng : Với việc tạo ra các công cụ có tính thanh khoản cao ,có thể tích tụ ,tập trung và phân phối vốn ,chuyển thời hạn của vốn một cách có hiệu quả phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế .Tránh sự độc quyền của hệ thống ngân hàng. Sự phát triển của thị trường chứng khoán góp phần thực hiện tái phân phối công bằng hơn.Tạo điều kiện cho việc tách biệt giữa sở hữu và quản lý doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán là người bạn đồng hành của chính phủ các nước.Nó tạo cơ hội cho chính phủ huy động các nguồn tài chính mà không chịu áp lực về lạm phát.Mặc dù còn một số tiêu cực nhưng chúng ta không thể phủ nhận được vị thế to lớn của thị trường chứng khoán,đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế đang phát triển như nước ta. Văn kiện đại hội lần thứ VIII Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ trong thời gian tới là phải : “Phát triển thị trường vốn,thu hút các nguồn vốn trung và dài hạn thông qua ngân hàng các công ty tài chính để đáp ứng nhu cầu cho vay ,đầu tư phát triển và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước xây dựng thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước .” Không giống như nhiều quốc gia phát triển ,thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay còn rất non trẻ ,các nhân tố cơ bản cần thiết cho sự hoạt động của thị trường như điều kiện về kinh tế ,kiến thức của công chúng đầu tư và môi trường pháp lý đều mới được hình thành .Trong điều kiện như vậy việc xây dựng và vận hành thành công thị trường chứng khoán tại Việt Nam chắc chắn phải phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn và xây dựng một mô hình sở giao dịch chứng khoán thích hợp.Bởi vì sở giao dịch chính là bộ mặt bên ngoài của thị trường chứng khoán,lịch sử phát triển của thị trường chứng khoán gắn liền với sự ra đời và phát triển của SGDCK Chính vì vậy em đã chọn đề tài này ! 2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

doc42 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài - Sở giao dịch chứng khoán và những tiền đề hình thành sở giao dịch ở nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên