Đề tài Thiết kế hệ thống cửa tự động dùng LOGO

Toong quát, moơt heơ thông đieau khieon là taơp hợp những dng c, thiêt bị đieơn tử, được dùng ở những heơ thông caan đ?m b?o tính oon định, sự chính xác, sự chuyeon đooi nhịp nhàng c?a moơt quy trình hoa?c moơt hốt đoơng s?n xuât. Nó thực hieơn bât cứ yedu caau nào c?a dng c, từ cung câp naíng lựơng đên moơt thiêt bị bán dăn. Với thành qu?c?a sự phát trieon nhanh chóng c?a codng ngheơ thì vieơc đieau khieon những heơ thông phức tp sẽ được thực hieơn bởi moơt heơ thông đieau khieon tự đoơng hóa hoàn toàn, đó là PLC, nó được sử dng kêt hợp với máy tính ch?. Ngoài ra, nó còn giao dieơn đeokêt nôi với các thiêt bị khác (như là: b?ng đieau khieon, đoơng cơ, contact, cuoơn dady, .). Kh?naíng chuyeon giao mng c?a PLC có theocho phép chúng phôi hợp xử lý, đieau khieon những heơ thông lớn. Ngoài ra, nó còn theohieơn sự linh hốt cao trong vieơc phadn lối các heơ thông đieau khieon. Moi moơt boơ phaơn trong heơ thông đieau khieon đóng moơt vai trò rât quan trĩng. Từ hình 1.1.ata thây: PLC sẽ khodng nhaơn biêt được đieau gì nêu nó khodng được kêt nôi với các thiêt bị c?m ứng. Nó cũng khodng cho phép bât kỳ các máy móc nào hốt đoơng nêu ngõ ra c?a PLC khodng được kêt nôi với đoơng cơ.

pdf54 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2454 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống cửa tự động dùng LOGO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án Đề Tài: Thiết kế hệ thống cửa tự động dùng LOGO ! Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 1 Thiết kế hệ thống cửa tự động dùng LOGO! Nội dung cơ bản của đồ án gồm: Mở đầu Chương 1: Tổng quan về PLC Chương 2: Modul LOGO! với giải pháp cho bài tốn tự động hố cỡ nhỏ Chương 3: Thiết kế hệ thống cửa tự động dùng LOGO! Kết luận Chương1: TỔNG QUAN VỀ PLC 1.1 Hệ thống điều khiển là gì ?. Toơng quát, moơt heơ thông đieău khieơn là taơp hợp những dúng cú, thiêt bị đieơn tử, được dùng ở những heơ thông caăn đạm bạo tính oơn định, sự chính xác, sự chuyeơn đoơi nhịp nhàng cụa moơt quy trình hoaịc moơt hốt đoơng sạn xuât. Nó thực hieơn bât cứ yeđu caău nào cụa dúng cú, từ cung câp naíng lựơng đên moơt thiêt bị bán dăn. Với thành quạ cụa sự phát trieơn nhanh chóng cụa cođng ngheơ thì vieơc đieău khieơn những heơ thông phức táp sẽ được thực hieơn bởi moơt heơ thông đieău khieơn tự đoơng hóa hoàn toàn, đó là PLC, nó được sử dúng kêt hợp với máy tính chụ. Ngoài ra, nó còn giao dieơn đeơ kêt nôi với các thiêt bị khác (như là: bạng đieău khieơn, đoơng cơ, contact, cuoơn dađy, ….). Khạ naíng chuyeơn giao máng cụa PLC có theơ cho phép chúng phôi hợp xử lý, đieău khieơn những heơ thông lớn. Ngoài ra, nó còn theơ hieơn sự linh hốt cao trong vieơc phađn lối các heơ thông đieău khieơn. Moêi moơt boơ phaơn trong heơ thông đieău khieơn đóng moơt vai trò rât quan trĩng. Từ hình 1.1.a ta thây: PLC sẽ khođng nhaơn biêt được đieău gì nêu nó khođng được kêt nôi với các thiêt bị cạm ứng. Nó cũng khođng cho phép bât kỳ các máy móc nào hốt đoơng nêu ngõ ra cụa PLC khođng được kêt nôi với đoơng cơ. Và tât nhieđn, vùng máy chụ phại là nơi lieđn kêt các hốt đoơng cụa moơt vùng sạn xuât rieđng bieơt. Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 2 Hình 1.1.a : Một hệ thống điều khiển điển hình dùng PLC Sự phát triển của kỹ thuật điều khiến tự động hiện đại và cơng nghệ điều khiển lơgic lập trình dụa trên cơ sở phát triển của tin học, cụ thể là sự phát triển của kỹ thuật máy tính. Sự phát triển của máy tính điện tử và kèm theo nĩ là phát triển tin học cùng với sự phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động, dựa trên cơ sở tin học, gắn liền với những phát minh liên tiếp sau đĩ đã đĩng một vai trị quan trọng và quyết định trong việc phát triển ồ ạt kỹ thuật máy tính và các ứng dụng của nĩ như PLC, CNC … . Trong quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật trước đây ngay vào khoảng thời gian những năm cách đây khơng phải là xa xơi lắm, người ta mới chỉ phân biệt hai phạm trù kỹ thuật điều khiển bằng cơ khí và điều khiển bằng điện tử. Nhưng từ cuối thập kỷ 20 người ta đã phải dùng nhiều chỉ tiêu chi tiết để phân biệt các loại kỹ thuật điều khiển, bởi vì trong thực tế sản xuất cần địi hỏi điều khiển tổng thể những hệ thống máy chứ khơng chỉ điều khiển từng máy đơn lẻ. Sự phát triển của PLC đã đem lại nhiều thuận lợi và làm cho các thao tác máy trở lên nhanh nhạy dễ dàng và tin cậy hơn. Kỹ thuật điều khiển lơgic khả lập trình phát triển dựa trên cơ sở cơng nghệ máy tính và đã từng bước phát triển tiếp cận theo các nhu cầu của cơng nghiệp. Quy trình lập trình lúc ban đầu được chuẩn bị để sử dụng trong các xí nghiệp cơng nghiệp điện tử, ở đĩ trang bị kỹ thuật và tay nghề thành thạo đã được kết hợp với nhau. Đến nay, các thiết bị và kỹ thuật PLC đã phát triển tới mức những người sử dụng nĩ khơng cần giỏi những kiến thức về điện tử mà chỉ cần nắm vững cơng nghệ sản xuất để chọn thiết bị thích hợp là cĩ thể lập trình được. Trình độ của khả năng lập trình được, lập trình dễ dàng hay khĩ khăn, cũng là một chỉ tiêu quan trọng để xếp hạng hệ thống điều khiển. ở đây cĩ sự phân biệt giữa những bộ điều khiển mà người dùng cĩ thể thay đổi được quy trình hoạt động Nút ấn CT giới hạn CT mức CT Hành trình MODUL PLC 0000 0001 Tim oo Tim 00 0001 10000 10001 Mạch phần mềm Mơ tơ Cuộn dây Bộ xấy Đèn Heater Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 3 so với các bộ điều khiển khơng thay đổi được quy trình hoạt động cĩ nghĩa là điều khiển theo quy trình cứng. Tuỳ theo kết cấu của hệ thống và cấu tạo của mỗi thành phần mà mỗi phạm trù điều khiển trên đây lại chia ra làm nhiều loại điều khiển khác nhau. Những đặc trưng lập trình của các loại điều khiển được trình bày trên sơ đồ hình 1.1.b: Hình 1.1.b: Những đặc trưng lập trình của các loại điều khiển 1.2 Vai trị của một bộ điều khiển PLC. Trong moơt heơ thông đieău khieơn tự đoơng, PLC được xem như là trái tim cụa heơ thông đieău khieơn. Với moơt chương trình ứng dúng (đã được lưu trữ beđn trong boơ nhớ cụa PLC) thì PLC lieđn túc kieơm tra tráng thái cụa heơ thông, bao goăm: kieơm tra tín hieơu phạn hoăi từ các thiêt bị nhaơp, dựa vào chuơng trình logic đeơ xử lý tín hieơu và mang các tín hieơu đieău khieơn ra thiêt bị xuât. ĐIỀU KHIỂN Với các chức năng được lưu trữ ằ Tiếp xúc vật lý Bộ nhớ khả lập QUY TRÌNH CỨNG QUY TRÌNH MỀM Khơng thay đổi Thay đổi được Khả lập trình tự do Bộ nhớ thay đổi được Liên kết cứng Lên kết phích cắm Ram eeprom Rom eprom Rơle, linh kiện điện tử, mạch điện tử, cơ thuỷ khí PLC xử lý một bít PLC xử lý từ ngữ Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 4 PLC được dùng đeơ đieău khieơn những heơ thông từ đơn giạn đên phức táp. Hoaịc ta có theơ kêt hợp chúng với nhau thành moơt máng truyeăn thođng có theơ đieău khieơn moơt quá trình phức hợp. 1.3 Các thành phần của một bộ PLC. Phần cứng của các bộ khả lập trình PLC được cấu tạo thành những mơđun (hình 1.3) cho thấy sơ đồ các mơđun phần cứng của một bộ PLC. Một bộ PLC thơng thường cĩ những mơđun phần cứng như sau. + Mơđun nguồn + Mơđun bộ nhớ trương trình + Mơđun đầu vào (thẻ đầu vào) + Mơđun đầu ra (thẻ đầu ra) + Mơđun phối ghép (thẻ phối ghép) + Mơđun chức năng phụ Mỗi mơđun đĩ được lắp thành những đơn vị riêng, cĩ phích cắm nhiều chân để cắm vào rút ra dễ dàng trên một panen cơ khí cĩ dạng bảng hoặc hộp. Trên panen cĩ nắp: + Đường ray nguồn để đưa nguồn điện một chiều (thường là 24v) từ đầu ra của mơđun nguồn lấy từ mơđun nguồn, đưa đi cung cấp cho tất cả các mơđun khác. + Luồng liên lạc để trao đổi thơng tin giữa các mơđun và với bên ngồi. Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 5 Mở rộng được Đơn vị xử lý Bộ nhớ Đ ầu vào Đầu ra Mạch phối Chức năng trung tâm CPU chương trình cĩ lọc khuyếch đại ghép phụ 24v Bus 220v Nguồn năng lượng chính Hình 1.3: Các mơđun phần cứng của một PLC. 1.3.1. Đơn vị xử lý trung tâm CPU. Trong mỗi thiết bị PLC chỉ cĩ một đơn vị trung tâm. Cĩ hai loại đơn vị xử lý: + Đơn vị xử lý “ một – bít”, thích hợp cho việc xử lý các thao tác lơgic, nhưng vì thời gian xử lý là quá dài đối với một tín hiệu đơn cho nên khơng thực hiện được các chức năng phức tạp mà khơng gặp phải những rắc rốivầ vấn đề thời gian. Loại xử lý một bít kết cấu đơn giản cho nên giá thành hạ. Vì vậy tuy xử lý cĩ chậm nhưng vẫn được dùng cho những trường hợp khơng cần nhanh lắm và bài tốn khơng quá phức tạp. + Đơn vị xử lý bằng “ từ ngữ “. Loại xử lý này hấp dẫn hơn loại nĩi trên, vì loại này thích hợp hơn nhiều với việc xử lý nhanh các thơnh tin số. Sở dĩ nĩ đạt được tốc độ cao là vì nĩ khơng xử lý đơn bít mà xử lý từ ngữ bao gồm nhiều bít. Tuy nhiên bộ xử lý từ ngữ cĩ cấu trúc phức tạp hơn nhiều và do đĩ giá đắt hơn, cho nên nĩ khơng thể loại bộ xử lý đơn bít ra khỏi thị trường tin học. Cả hai loại vẫn song song tồn tại và mỗi laọi được lựa chọn tuỳ theo nhu cầu ứng dụng. Bộ điều khiển lơgic khả lập trình với đơn vị xử lý trung tâm bằng từ ngữ được dùng khi địi hỏi xử lý văn bản và các thơng tin số, các phép tính, đo lường đánh giá, điều khiển, kiểm tra,ghi nhớ cũng như xử lý các tín hiệuđơn trong mã nhị nguyên. Màn hình Máy in Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 6 . Như vậy rõ ràng là chính bộ xử lý quyết định khả năng và chức năng của PLC. Dưới đây là bảng so sánh các đặc trưng của đơn vị xử lý trung tâm (CPU) loại 1 bít và loại từ ngữ: Bộ xử lý 1 bít Bộ xử lý từ ngữ Xử lý trực tiếp các tín hiệu đầu vào và đầu ra (địa chỉ đơn) Các tín hiệu đầu vào và đầu ra chỉ cĩ thể được địa chỉ hố thơng qua từ ngữ Cung cấp những lệnh nhỏ hơn, thơng thường chỉ là một quyết định cĩ/ khơng Việc cung cấp những lệnh lớn hơn địi hỏi những tri thức về máy tính Ngơn ngữ đầu vào đơn giản, khơng cần kiến thức tính tốn Ngơn ngữ đầu vào phức tạp dùng cho việc cung cấp lệnh lớn Khả năng hạn chế trong việc xử lý dử liệu số (nghĩa là khơng cĩ khả năng tốn học và lơgic) Thu thập và xử lý dữ liệu số Chương tình liên tiếp chạy khơng gián đoạn, thời gian chu trình tương đối dài Các quá trình thời gian – tới hạn địa chỉ hố qua các lệnh gián đoạn hoặc chuyển đổi điều khiển khẩn cấp Chỉ phối ghép với máy tính đơn giản Phối ghép với máy tính lớn hoặc hệ thống máy tính Khả năng xử lý các tín hiệu tương tự bị hạn chế Xử lý tín hiệu tương tự ở cả đầu vào và đầu ra 1.3.2 Boơ nhớ (Memory). Có nhieău lối boơ nhớ khác nhau. Đađy là nơi lưu giữ tráng thái hốt đoơng cụa heơ thông và boơ nhớ cụa người sử dúng. Đeơ đạm bạo cho PLC hốt đoơng , phại caăn có boơ nhớ đeơ lưu trữ chương trình, đođi khi caăn mở roơng boơ nhớ đeơ thực hieơn các chức naíng khác như : + Vùng đeơm tám thời lưu trữ tráng thái cụa các keđnh xuât / nhaơp được gĩi là RAM xuât / nhaơp + Lưu trữ tám thời các tráng thái cụa các chức naíng beđn trong : Timer , Counter, Relay Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 7 Boơ nhớ goăm có lối sau : + Boơ nhớ chư đĩc (ROM: Read Only Memory): ROM khođng phại là moơt boơ nhớ khạ biên, nó có theơ laơp trình chư moơt laăn. Do đó khođng thích hợp cho vieơc đieău khieơn “meăm” cụa PLC. ROM ít phoơ biên so với các lối boơ nhớ khác. + Boơ nhớ ghi đĩc (RAM: Random Access Memory): RAM là moơt boơ nhớ thường được dùng đeơ lưu trữ dữ lieơu và chương trình cụa người sử dúng. Dữ lieơu trong RAM sẽ bị mât đi nêu nguoăn đieơn bị mât. Tuy nhieđn vân đeă này được giại quyêt baỉng cách gaĩn theđm vào RAM moơt nguoăn đieơn dự phòng. Ngày nay, trong kỹ thuaơt phát trieơn PLC , người ta dùng CMOSRAM nhờ sự tieđu tôn naíng lượng khá thâp cụa nó và cung câp pin dự phòng cho các RAM này khi mât nguoăn. Pin dự phòng có tuoơi thĩ ít nhât moơt naím trước khi caăn thay thê, hoaịc ta chĩn pin sác gaĩn với heơ thông , pin sẽ được sác khi câp nguoăn cho PLC. + Boơ nhớ chư đĩc chương trình xóa được (EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory): EPROM lưu trữ dữ lieơu giông như ROM, tuy nhieđn noơi dung cụa nó có theơ bị xoá đi nêu ta phóng tia tử ngối vào, người viêt phại viêt lái chương trình trong boơ nhớ. + Boơ nhớ chư đĩc chương trình xoá được baỉng đieơn (EEPROM: Electric Erasable Programmable Read Only Memory): EPROM kêt hợp khạ naíng truy linh đoơng cụa RAM và tính khạ biên cụa EPROM, noơi dung tređn EEPROM có theơ bị xoá và laơp trình baỉng đieơn, tuy nhieđn chư giới hán trong moơt sô laăn nhât định. 1.3.3 Các thiêt bị nhaơp. Sự thođng minh cụa moơt heơ thông tự đoơng hóa phú thuoơc vào khạ naíng đĩc các tín hieơu từ các cạm biên tự đoơng cụa PLC. Hình thức giao dieơn cơ bạn giữa PLC và các thiêt bị nhaơp là: Nút ân, caău dao, phím,…. Ngoài ra, PLC còn nhaơn được tín hieơu từ các thiêt bị nhaơn dáng tự đoơng như: cođng taĩc tráng thái, cođng taĩc giới hán, cạm biên quang đieơn, cạm biên câp đoơ , …. Các lối tín hieơu nhaơp đên PLC phại là tráng logic ON/OFF hoaịc tín hieơu Analog. Những tín hieơu ngõ vào này được giao tiêp với PLC qua các modul nhaơp. 1.3.4 Thiêt bị xuât. Trong moơt heơ thông tự đoơng hóa, thiêt bị xuât cũng là moơt yêu tô rât quan trĩng. Nêu ngõ ra cụa PLC khođng được kêt nôi với thiêt bị xuât thì haău như heơ thông sẽ bị teđ lieơt hòan toàn. Các thiêt bị xuât thođng thường là: đoơng cơ, cuoơn dađy nam chađm, relay, chuođng báo ,…. Thođng Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 8 qua hốt đoơng cụa motor, các cuoơn dađy, PLC có theơ đieău khieơn moơt heơ thông từ đơn giạn đên phức táp. Các lối thiêt bị xuât là moơt phaăn kêt câu cụa heơ thông tự đoơng hóa và vì thê nó ạnh hưởng trực tiêp vào hieơu suât cụa heơ thông . Tuy nhieđn, các thiêt bị xuât khác như là : đèn pilot, còi và các báo đoơng chư cho biêt các múc đích như: Báo cho chúng ta biêt giao dieơn tín hieơu ngõ vào, các thiêt bị ngõ ra được giao tiêp với PLC qua mieăn roơng cụa modul ngõ ra PLC. 1.3.5 Mơ đun phối ghép. Mơ đun phối ghép dùng để nối bộ điều khiển khả lập trình PLC với các thiết bị bên ngồi, như màn hình thiết bị lập trình hoặc với panen mở rộng. Thêm vào đĩ , nhiều chức năng phụ cũng cần thiết hoạt động song song với những thiết bị chức năng thuần tuý lơgic của bộ PLC cơ bản . Cũng cĩ khi người ta ghép thêm những thẻ điện tử phụ đặc biệt để tạo ra các chức năng phụ đĩ. Trong những trường hợp này đề phịng phải dùng đến mạch phối ghép. 1.3.6 Các chức năng phụ. Những chức năng phụ điển hình nhất của PLC là: + Bộ nhớ duy trì cĩ cùng chức năng như rơle duy trì, nghĩa là bảo tồn tín hiệu trong quá trình mất điện. Khi nguồn điện trở lại thì bộ chuyển đổi của bộ nhớ nằm ở tư thế như trước lúc mất điện. + bộ thời gian của PLC cĩ chức năng tương tụ như các rơle thời gian. Việc đặt thời gian được lập trình hoặc điều chỉnh từ bên ngồi. + Được lập trình bằng các lệnh lơgic cơ bản hoặc thơng qua các thẻ điện tử phụ. Việc đặt bộ đếm được thực hiện bằng lập trình hoặc bằng nút bấm. + Bộ ghi tương ứng với cơ cấu nút bấm – bước. Bước tiếp theo được thả ra bửi bộ phát thời gian hoặc bằng xung của mạch chuyển đổi. + Chức năng số học được thực hiện để thực hiện bốn chức năng số học cơ bản: cộng, trừ , nhân và chia, và các chức năng so sánh: lớn hơn, nhỏ hơn, bằng và khơng bằng. Sự cĩ mặt của chức năng số học giúp mở rộng đáng kể cơ hội ứng dụng cho PLC . + Chức năng điềi khiển số (NC) – làm cho PLC cĩ thể được ứng dụng để điều khiển các quá trình cơng nghệ trên máy cơng cụ hoặc trên các tay máy của người máy cơng nghiệp. Bộ PLC với các chức năng phụ đặc biệt chỉ thích hợp nếu cĩ chủ định thực hiện các chức năng khác ngồi sự thay thế việc điều khiển rơle đơn giản. nếu các chức Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 9 năng đĩ khơng được sử dụng một cách đầy đủ thì tốt nhất là sử dụng nhữ bộ PLC khơng cĩ các chức năng đĩ. 1.4 So sánh PLC với các thiết bị điều khiển thơng thường khác . Hieơn nay, các heơ thông đieău khieơn baỉng PLC đang daăn daăn thay thê cho các heơ thông đieău khieơn baỉng relay, contactor thođng thường. Ta hãy thử so sánh ưu, khuyêt đieơm cụa hai heơ thông tređn: ♦ Heơ thông đieău khieơn thođng thường: • Thođ keơch do có quá nhieău dađy dăn và relay tređn bạn đieău khieơn. • Tôn khá nhieău thời gian cho vieơc thiêt kê, laĩp đaịt. • Tôc đoơ hốt đoơng chaơm. • Cođng suât tieđu thú lớn. • Moêi laăn muôn thay đoơi chương trình thì phại laĩp đaịt lái tòan boơ, tôn nhieău thời gian. • Khó bạo quạn và sữa chữa. ♦ Heơ thông đieău khieơn baỉng PLC: • Những dađy kêt nôi trong heơ thông giạm được 80% neđn nhỏ gĩn hơn. • Cođng suât tieđu thú ít hơn. • Sự thay đoơi các ngõ vào, ra và đieău khieơn heơ thông trở neđn deê dàng hơn nhờ phaăn meăm đieău khieơn baỉng máy tính hay tređn Console. • Tôc đoơ hốt đoơng cụa heơ thông nhanh hơn. • Bạo trì và sữa chữa deê dàng. • Đoơ beăn và tin caơy vaơn hành cao. • Giá thành cụa heơ thông giạm khi sô tiêp đieơm taíng. • Có thiêt bị chông nhieêu. • Ngođn ngữ laơp trình deê hieơu. • Deê laơp trình và có theơ laơp trình tređn máy tính, thích hợp cho vieơc thực hieơn các leơnh tuaăn tự cụa nó. • Các modul rời cho phép thay thê hoaịc theđm vào khi caăn thiêt . Do những lý do tređn PLC theơ hieơn rõ ưu đieơm cụa nó so với các thiêt bị đieău khieơn thođng thường khác. PLC còn có khạ naíng theđm vào hay thay đoơi các leơnh tuỳ theo yeđu càu cụa cođng ngheơ. Khi đó ta chư Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 10 caăn thay đoơi chương trình cụa nó, đieău này nói leđn tính naíng đieău khieơn khá linh đoơng cụa PLC. 1.5 Các bước thiết kế một hệ thống điều khiển dùng PLC. Đeơ thiêt kê 1 chuơng trình đieău khieơn cho moơt hốt đoơng bao goăm những bước sau: 1.5.1 Xác định qui trình cođng ngheơ. Trước tieđn , ta phại xác định thiêt bị hay heơ thông nào muôn đieău khieơn. Múc đích cuôi cùng cụa boơ đieău khieơn là đieău khieơn moơt heơ thông hốt đoơng Sự vaơn hành cụa heơ thông được kieơm tra bởi các thiêt bị đaău vào. Nó nhaơn tín hieơu và gởi tín hieơu đên CPU , CPU xử lý tín hieơu và gởi nó đên thiêt bị xuât đeơ đieău khieơn sự hốt đoơng cụa heơ thông như laơp trình sẵn trong chương trình 1.5.2 Xác định ngõ vào, ngõ ra. Tât cạ các thiêt bị xuât , nhaơp beđn ngoài đeău được kêt nôi với boơ đieău khieơn laơp trình. Thiêt bị nhaơp là những contact, cạm biên ... Thiêt bị xuât là những cuoơn dađy , valve đieơn từ , motor, boơ hieơn thị. Sau khi xác định tât cạ các thiêt bị xuât nhaơp caăn thiêt, ta định vị các thiêt bị vào ra tương ứng cho từng ngõ vào, ra tređn PLC trước khi viêt chương trình. 1.5.3 Viêt chương trình. Khi viêt chương trình theo sơ đoă hình baơc thang (ladder ) phại theo sự hốt đoơng tuaăn tự từng bước cụa heơ thông Sử dụng các khối chức năng, đĩ là những hàm logic và những hàm đặc biệt để lập trình. Cĩ thể lập trình trực tiếp trên PLC nhờ các phím chức năng. Hoặc cĩ thể lập trình trên máy tính sau đĩ đổ chương trình xuống PLC nhờ cáp nối. 1.5.4 Náp chương trình vào boơ nhớ. Bađy giờ chúng ta có theơ cung câp nguoăn cho boơ đieău khieơn có laơp trình thođng qua coơng I/O. Sau đó náp chương trình vào boơ nhớ thođng qua boơ console laơp trình hay máy tính có chứa phaăn meăm laơp trình hình thang, hoặc các phần mềm lập trình khác như LOGO! Sotf Comfort, Step7 .... Sau khi náp xong, kieơm tra lái baỉng hàm chuaơn đoán. Nêu được mođ phỏng toàn boơ hốt đoơng cụa heơ thông đeơ chaĩc chaĩn raỉng chuơng trình đã hốt đoơng tôt. 1.5.5 Cháy chương trình. Trước khi nhân nút Start, phại chaĩc chaĩn raỉng các dađy dăn nôi các ngõ vào, ra đên các thiêt bị nhaơp, xuât đã được nôi đúng theo chư định. Lúc đó PLC mới baĩt đaău hốt đoơng thực sự. Trong khi cháy chương Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 11 trình, nêu bị loêi thì máy tính hoaịc boơ Console sẽ báo loêi , ta phại sữa lái cho đên khi nó hốt đoơng an toàn Sau đađy là lưu doă phương pháp thiêt kê boơ đieău khieơn: Xác định yêu cầu của hệ thống điều khiển Vẽ lưu đoă chung cụa heơ thông đieău khieơn Lieơt keđ tât cạ các ngõ ra, ngõ vào nôi tương đôi ù / Chuyeơn lưu đoă sang sơ đoă hình thang Náp laơp trình sơ đoă hình thang thiêt kê cho PLC phaăn Mođ phỏng chương trình và sửa loêi meăm Hieơu chưnh chương trình cho phù hợp Kêt nôi toàn boơ thiêt bị vào, ra với PLC Kieơm tra tât cạ các tiêp đieơm Chương trình OK Khoa Điện Đồ án tốt nghiệp 12 Với bất cứ một bộ điều khiển nào thì người thiết kế đều phải tuân thủ tất cả các bước trên. Nếu khơng muốn hệ thống của mình gặp trục trặc. Chương 2: MODUL LOGO! VỚI GIẢI PHÁP CHO BÀI TỐN TỰ ĐỘNG HỐ CỠ NHỎ Cháy thử chương trình Hieơu đính lái phaăn meăm Náp chương trình vào EPROM Laơp hoă sơ heơ thông cho tât cạ END Chương trình