Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư 72000 dân

Con người và môi trường có quan hệ mậ t thiết đối với nhau .Trong lịch sử phát triển của con người, để giả i quyết các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cũng như sự gia tăngdân số một cách nhanh chóng trong thời gian gần đây đã và đang gâ y ra nhiều tác động đến sự cânbằ ng sinh họ c trong hệ sinh thá i . Thiê n nhiê nbị tà n phá mô i trườ ng ngà y cà ngxấ uđi đã ả nh hưở ng trự c tiế p lê n sứ c khoẻ con ngườ i, mỹ quan đô thị cũ ng như cá c loà i độ ng thự c vậ t . Khi khai thá c thì ít ai quan tâ m đế nviệ c vậ n chuyể n lưu trữ và sử dụ ng chú ng mộ t cá ch hợ p lý .Việ c xâ y dự ng hệ thố ng thoá t nướ c cũ ng như trạm xử lý nứ ơc thả i cho cá ckhudâ n cư trở thà nh yê u cầ u hế t sứ c cầ n thiế t ,đặ cbiệ t là vớ i thà nh phố HỒ CHÍ MINHđang trong giai đoạ n đô thị hoá và phá t triể nmạ nh mẽ .

pdf29 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư 72000 dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan