Đề tài Thiết kế tiến trình dạy học các bài học của chương “mắt và các dụng cụ quang học” - Vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực học tập của học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính

lbert Einstein đã từng phát biểu: “Việc dạy học phải làm sao để những điều giảng dạy được học sinh tiếp nhận như một món quà tặng có giá trị chứ không phải là một nhiệm vụ nặng nề ”. [3, tr 129] Trong nhiều thập kỷ qua, đa số GV cứ mãi sử dụng kiểu dạy học lấy người dạy - GV - làm trung tâm, mà mục tiêu được quan tâm trước hết là trang bị cho HS một trình độ kiến thức nhất định. GV xem trách nhiệm chính của mình là truyền đạt sao cho hết nội dung quy định trong chương trình SGK. Nội dung thiên về những kiến thức của các môn khoa học. Điều đó vô tình làm cho HS trở nên thụ động, mất dần đi đức tính truyền thống của dân tộc là cần cù, sáng tạo.

pdf122 trang | Chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế tiến trình dạy học các bài học của chương “mắt và các dụng cụ quang học” - Vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực học tập của học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ Hà Thị Thu Hiền THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG “MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC” - VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ Hà Thị Thu Hiền THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG “MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC” - VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH Ngành: SƯ PHẠM VẬT LÝ Mã số : 102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THẾ DÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 3 MỤC LỤC 1TMỤC LỤC1T ................................................................................................................. 3 1TDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT1T ................................................................................. 6 1TDANH MỤC CÁC BẢNG1T ........................................................................................ 7 1TDANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ1T .......................................................... 8 1TMỞ ĐẦU1T .................................................................................................................. 10 1T . Lý do chọn đề tài:1T ...................................................................................................... 10 1T2. Mục đích nghiên cứu đề tài:1T ..................................................................................... 11 1T3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:1T ........................................................................ 11 1T4. Giả thuyết khoa học:1T ................................................................................................. 11 1T5. Nhiệm vụ nghiên cứu:1T ............................................................................................... 11 1T6. Phương pháp nghiên cứu:1T ......................................................................................... 12 1T7. Giới hạn nghiên cứu:1T ................................................................................................ 13 1T8. Cấu trúc của luận văn:1T.............................................................................................. 13 1TCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH1T ...... 15 1T .1. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HS:1T ......................... 15 1T .1.1. Phát huy tính tích cực tự lực của HS1T ................................................................. 15 1T .1.2. Những điều cần lưu ý để phát huy tính tích cực, tự lực học tập của HS [27, tr 7- 8]1T 19 1T .2. SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HS [3] [27],[29]1T ................................................. 20 1T .2.1. Vai trò của máy vi tính trong dạy học vật lí:1T ...................................................... 20 1T .2.2. Phát huy tính tích cực, tự lực học tập của HS với sự hỗ trợ của máy vi tính1T ...... 22 1T .2.3. Tổ chức học tập với sự hỗ trợ của máy vi tính :1T ................................................. 25 1T .3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 11T ....................................................................................... 28 1TCHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG “MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC” - VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH1T.......................... 29 4 1T2.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ PHẦN QUANG HÌNH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG1T .................................................................. 29 1T2.2. NỘI DUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC” - VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO1T............................................................................ 30 1T2.2.1. Cấu trúc nội dung của chương:1T .......................................................................... 30 1T2.2.2. Nội dung kiến thức cụ thể của các bài học trong chương và những điều cần lưu ý:1T .............................................................................................................................. 32 1T2.3. TÌM HIỂU THỰC TẾ DẠY HỌC CHƯƠNG "MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC" – VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT THUỘC TỈNH NINH THUẬN1T ............................ 37 1T2.3.1. Nội dung tìm hiểu1T ............................................................................................. 37 1T2.3.2. Phương pháp tìm hiểu :1T ..................................................................................... 38 1T2.3.3. Kết quả tìm hiểu1T ................................................................................................ 38 1T2.4. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG "MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC" - VẬT LÝ 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HS VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH1T .................................................................................................................. 39 1T2.4.1. Bài : LĂNG KÍNH1T ............................................................................................ 39 1T2.4.2. Bài: THẤU KÍNH MỎNG1T ................................................................................ 47 1T2.4.3. Bài: MẮT.1T ......................................................................................................... 61 1T2.4.4. Bài: CÁC TẬT CỦA MẮT1T ............................................................................... 68 1T2.4.5. Bài: KÍNH LÚP1T ................................................................................................ 75 1T2.4.6. Bài: KÍNH HIỂN VI.1T ........................................................................................ 84 1T2.4.7. Bài : KÍNH THIÊN VĂN1T .................................................................................. 90 1T2.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 21T ....................................................................................... 95 1TCHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM1T ........................................................... 97 1T3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM1T .............................................................................. 97 1T3.2. ĐỐI TƯỢNG1T .......................................................................................................... 97 1T3.3. CHUẨN BỊ CHO THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM1T ................................................... 98 1T3.4. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM1T .......................................................................................................................... 98 1T3.4.1. Tiến hành thực nghiệm sư phạm1T........................................................................ 98 5 1T3.4.2. Nhận xét quá trình học tập của lớp thực nghiệm1T ................................................ 99 1T3.4.3. Xử lý kết quả bài kiểm tra1T ................................................................................. 99 1T3.4.4. Nhận xét két quả thực nghiệm sư phạm1T ........................................................... 103 1T3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 31T ..................................................................................... 103 1TKẾT LUẬN CỦA LUẬN VĂN1T ............................................................................. 105 1T ÀI LIỆU THAM KHẢO1T .................................................................................... 106 1TPHỤ LỤC1T .............................................................................................................. 109 6 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐC : Đối chứng. HS : Học sinh. GV : Giáo viên. PPDH : Phương pháp dạy học. THPT : Trung học phổ thông. TKHT : Thấu kính hội tụ. TKPK : Thấu kính phân kì. TN : Thực nghiệm. SGK : Sách giáo khoa. ? : Câu hỏi. 7 DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên các bảng Trang 1 Bảng 2.1: Cấu trúc nội dung kiến thức của chương “Mắt và các dụng cụ quang học”. 27 2 Bảng 2.2: Phiếu viết bài thấu kính mỏng. 51 3 Bảng 3.1: Bảng thống kê các điểm số (XRiR )của bài kiểm tra. 106 4 Bảng 3.2: Phân bố tần suất. 107 5 Bảng 3.3: Phân bố tần suất tích lũy. 108 8 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ STT Tên các biểu đồ, hình vẽ, sơ đồ Trang 1 Biểu đồ 3.1: Phân bố điểm của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 106 2 Biểu đồ 3.2: Phân bố tần suất của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 107 3 Biểu đồ 3.3: Phân bố tần suất tích lũy của nhóm thực nghiệm và đối chứng. 108 4 Hình 2.1: Mô tả sự tạo ảnh qua hệ ghép. 31 5 Hình 2.2: Hình tán xạ của lăng kính thường gặp (lăng kính tán xạ tam giác). 41 6 Hình 2.3: Đường truyền tia sáng qua lăng kính. 42 7 Hình 2.4: Mô tả thí nghiệm góc lệch cực tiểu. 43 8 Hình 2.5: Mô tả hiện tượng phản xạ toàn phần trong lăng kính. 44 9 Hình 2.6: Hình mô tả bài tập câu 1 phần củng cố bài lăng kính. 45 10 Hình 2.7: Phân loại hai thấu kính. 50 11 Hình 2.8: Đường truyền tia sáng qua hai thấu kính mỏng. 51 12 Hình 2.9: Các yếu tố của thấu kính. 52 13 Hình 2.10: Mô tả tiêu điểm ảnh chính, ảnh phụ; tiêu điểm vật chính, vật phụ; trục phụ của hai thấu kính. 55 14 Hình 2.11: Hình mô tả bài tập nhóm, xác định đường truyền tia sáng bất kì. 57 15 Hình 2.12: Sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ. 59 16 Hình 2.13: So sánh độ tụ của hai thấu kính hội tụ có độ dày khác nhau. 60 17 Hình 2.14: Xác định loại thấu kính. 60 9 18 Hình 2.15: Xác định ảnh của điểm sáng qua thấu kính. 61 19 Hình 2.16: Xác định loại và các đặc điểm của thấu kính. 61 20 Hình 3.17: Cấu tạo của mắt. 62 21 Hình 2.18: Điểm cực cận và cực viễn. 67 22 Hình 2.19: Sơ đồ các vấn đề về mắt. 70 23 Hình 2.20: Mắt cận và sửa tật mắt cận. 76 24 Hình 2.21: Mắt viễn và sửa tật mắt viễn. 77 25 Hình 2.22: Cách tạo ảnh của kính lúp. 85 26 Hình 2.23: Cách ngắm chừng của kính lúp khi ngắm chừng vô cực. 86 27 Hình 2.24: Cách tạo ảnh của kính hiển vi. 92 28 Sơ đồ 1.1: Mô hình sự tương tác giữa GV và HS thông qua máy tính. 17 29 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức dạy học theo quan điểm hiện đại. 25 10 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Albert Einstein đã từng phát biểu: “Việc dạy học phải làm sao để những điều giảng dạy được học sinh tiếp nhận như một món quà tặng có giá trị chứ không phải là một nhiệm vụ nặng nề ”. [3, tr 129] Trong nhiều thập kỷ qua, đa số GV cứ mãi sử dụng kiểu dạy học lấy người dạy - GV - làm trung tâm, mà mục tiêu được quan tâm trước hết là trang bị cho HS một trình độ kiến thức nhất định. GV xem trách nhiệm chính của mình là truyền đạt sao cho hết nội dung quy định trong chương trình SGK. Nội dung thiên về những kiến thức của các môn khoa học. Điều đó vô tình làm cho HS trở nên thụ động, mất dần đi đức tính truyền thống của dân tộc là cần cù, sáng tạo. Cách dạy trên đã đem lại phần nào kết quả hết sức khích lệ. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Giáo dục cần đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới của xã hội và thị trường lao động, đặc biệt là năng lực hành động, tính năng động, sáng tạo, tính tự lực và trách nhiệm cũng như năng lực cộng tác làm việc, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp [4, tr 10], thì cách dạy này không còn phù hợp nữa. Vì vậy nền giáo dục hiện đại là nền giáo dục phải đào tạo ra con người có khả năng tạo ra năng suất lao động cao, luôn phấn đấu tích cực đạt hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực hoạt động. Bên cạnh đó, sự phát triển như vũ bão của tri thức khoa học và công nghệ thông tin cũng đã cung cấp một lượng lớn tri thức khổng lồ, ngày càng chuyên môn hóa và phức tạp trên mọi lĩnh vực. Trước bối cảnh đó, việc đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo con người đang trở nên cấp bách. Những yêu cầu mới trong hệ thống giáo dục đã được thể hiện cụ thể trong luật giáo dục, Điều 28 khoản 2 đã ghi “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS”. Với yêu cầu đó đã đặt “HS là chủ thể của hoạt động nhận thức, thông qua hoạt động tự lực, tự giác, tích cực của bản 11 thân mà chiếm lĩnh kiến thức” [14, tr 14]. Trong những năm qua, ngành giáo dục nước ta đã đề cập đến việc sử dụng máy tính như một phương tiện dạy học hiện đại, hỗ trợ GV và HS một cách đắc lực trong việc truyền thụ và lĩnh hội tri thức, giúp tra cứu, tìm hiểu thêm thông tin. Chính vì vậy, với mong muốn góp phần nhỏ vào trong công cuộc đổi mới trong lĩnh vực giáo dục hiện nay, tôi đã chọn đề tài: “Thiết kế tiến trình dạy học các bài học của chương “Mắt và các dụng cụ quang học” - Vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực học tập của học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính” là đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài: Mục đích của đề tài này là thiết kế tiến trình dạy học một số bài trong chương “Mắt và các dụng cụ quang học” – vật lý lớp 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học tập của HS với sự hỗ trợ của máy vi tính. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:  Khách thể nghiên cứu: HS lớp 11 trường THPT trong quá trình học tập chương “Mắt và các dụng cụ quang học”.  Đối tượng nghiên cứu: Quá trình dạy học chương “Mắt và các dụng cụ quang học” lớp 11 trường THPT nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học tập của HS với sự hỗ trợ của máy vi tính. 4. Giả thuyết khoa học: Nếu thiết kế được tiến trình dạy học với sự hỗ trợ của máy vi tính một cách phù hợp thì sẽ phát huy được tính tích cực, tự lực học tập của HS, đồng thời rèn luyện cho HS khả năng liên hệ thực tế trong quá trình học tập, biết sử dụng các phương tiện truyền thông, phương tiện học tập một cách chủ động, hiệu quả và có khả năng xử lý thông tin phù hợp. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu trên, đề tài có những nhiệm vụ cơ bản sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dạy học vật lí nhằm tìm hiểu những biện pháp phát huy tính tích cực, tự lực học tập của HS trong dạy học vật lý với sự hỗ trợ của máy vi tính 12 và vận dụng vào việc dạy học các kiến thức cụ thể của chương “Mắt và các dụng cụ quang học” - Vật lý lớp 11 nâng cao. - Phân tích cấu trúc và kiến thức cần dạy của chương “Mắt và các dụng cụ quang học” - Vật lý lớp 11 nâng cao. - Tìm hiểu thực tế dạy học các kiến thức chương “Mắt và các dụng cụ quang học” - Vật lý lớp 11 nâng cao ở các trường THPT. Thông qua đó, tìm hiểu nguyên nhân của những khó khăn, sai lầm và sơ bộ đề ra hướng khắc phục. - Soạn thảo tiến trình dạy học chương “Mắt và các dụng cụ quang học” – Vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực học tập của HS với sự hỗ trợ của máy vi tính. - Thiết kế bài giảng điện tử cho từng bài cụ thể của chương “Mắt và các dụng cụ quang học” – Vật lý lớp 11 nâng cao. - Soạn thảo phiếu học tập, giao nhiệm vụ tìm hiểu, mở rộng kiến thức qua mạng internet. GV và HS có thể tương tác và trao đổi ý kiến qua thư điện tử. - Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra kết quả học tập HS đạt được sau khi học chương “Mắt và các dụng cụ quang học” lớp 11 nâng cao bằng phần mềm Hot Potatoes hoặc Quiz Pro. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường THPT nhằm xác định mức độ phù hợp, tính khả thi và tín hiệu quả khi vận dụng những biện pháp cơ bản nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học tập của HS với sự hỗ trợ của máy vi tính. - Nhận xét và đề xuất ý kiến. 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận: - Nghiên cứu các tài liệu lí luận dạy học hiện đại, phương pháp dạy học vật lí ở trường phổ thông, tâm lí dạy học, nhằm tìm hiểu những phương hướng dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học tâp của HS trong dạy học vật lý với sự hỗ trợ của máy vi tính. - Nghiên cứu chương trình, SGK, sách GV, sách bài tập nhằm nắm cấu trúc chương, nội dung kiến thức mà HS cần nắm vững, từ đó thiết kế tiến trình dạy học phù hợp. - Nghiên cứu những tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, cụ thể là thiết kế bài giảng điện tử , thiết kế Website (nếu có thể) (Macro Dreamwear), phần 13 mềm trắc nghiệm Hot Potatose hoặc Quiz Pro, tìm kiếm thông tin, khai thác dữ liệu từ internet, cách sử dụng thư điện tử (email) để thể hiện sự tương tác giữa GV và HS. 6.2. Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực tế dạy học chương “Mắt và các dụng cụ quang học” lớp 11 nâng cao trường THPT thông qua việc sử dụng phiếu điều tra ở một số trường THPT phạm vi tỉnh Ninh Thuận, phân tích kết quả và sơ bộ nắm được nguyên nhân của những khó khăn, sai lầm và hướng khắc phục. 6.3. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm sư phạm: - Vận dụng các tiến trình dạy học đã được thiết kế vào quá trình dạy học cho HS lớp 11 trường THPT Chu Văn An tỉnh Ninh Thuận. - Phân tích diễn biến cụ thể diễn ra trước, trong và sau giờ học. - Phân tích kết quả bài kiểm tra. - Xử lý kết quả từ những phân tích trên để đánh giá quá trình học tập. - Đề xuất những nhận xét sau thực nghiệm sư phạm. - Đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi của tiến trình. Phân tích ưu, nhược điểm và điều chỉnh lại cho thật phù hợp nếu cần thiết. 7. Giới hạn nghiên cứu: Nghiên cứu việc xây dựng tiến trình dạy học các bài học của chương “Mắt và các dụng cụ quang học” - vật lý lớp 11 nâng cao với sự hỗ trợ của máy tính và tiến trình thực nghiệm ở trường THPT Chu Văn An tỉnh Ninh Thuận. Thực nghiệm sư phạm này chỉ tiến hành thực giảng trên đối tượng HS khá, giỏi, các em HS trong lớp khá đều nhau. 8. Cấu trúc của luận văn: Luận văn bao gồm 128 trang, với 2 phần: - Phần chính văn: 111 trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH. Chương 2: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG “MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG 14 PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH. Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. KẾT LUẬN CỦA LUẬN VĂN TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phần phụ lục gồm 14 trang. 15 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH 1.1. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HS: 1.1.1. Phát huy tính tích cực tự lực của HS 1.1.1.1. Bản chất của quá trình dạy học [13][15] Quá trình dạy học là một hệ thống gồm nhiều yếu tố có quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau, nhằm trang bị cho HS hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, phát triển năng lực hoạt động trí tuệ và hình thành thế giới quan khoa học, giáo dục phẩm chất tốt đẹp cho HS. Bản chất quá trình dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của người học. Hoạt động nhận thức được tiến hành trong quá trình dạy học với những điều kiện sư phạm nhất định, có sự hướng dẫn, tổ chức và điều khiển của GV. Quá trình dạy học gồm hai hoạt động đặc trưng cơ bản là hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS. Hai hoạt động này đều có chung mục đích cuối cùng là làm cho HS lĩnh hội nội dung học, đồng thời phát triển được nhân cách, năng lực của mình.  Đặc điểm của hoạt động dạy Mục đích hoạt động dạy là làm cho HS lĩnh hội được kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm xã hội, đồng thời hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho n