Đề tài Thống kê, Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn xã Long Khánh – huyện Bến Cầu – tỉnh Tây Ninh

Đất đai là một trong những tư liệu sản xuất quý nhất của loài người, là yếu tố hàng đầu của môi trường sống.Vì thế, chính sách đất đai có tầm quan trọng thiết yếu đối với tăng trưởng bềnvững và mở ra các cơ hộikinh tế cho người dân nông thôn và thành thị đặc biệt là cho người nghèo. Nước ta lại đang trong công cuộc đổi mới nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển trong từng ngành từng địa phương có sự thay đổi đáng kể. Do vậy nhà nước ta đã và đang từng bước hoàn thiện pháp luật về đất đai để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng đất, cần phải nắm vững , quản lý chặt quỹ đất. Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu các loại đất hợp lý, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường – cơ quan thuộc chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai –đã tổ chức thực hiện công tác thống kê và kiểm kê trong toàn quốc. Đây là công tác quan trọng và trọng tâm nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả của chính sách pháp luật đất đai từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách pháp luật cho phù hợp. Đồng thời chúng ta cũng rút ra những ưu khuyết điểm của quá trình sử dụng đất làm cơ sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong tương lai là rất cần thiết. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế của xã Long Khánh – huyện Bến Cầu- tỉnh Tây Ninh, sự đồng ý của Phòng tài nguyên môi trường huyện Bến Cầu và sự phân công của Khoa quản lý đất đai và bất động sảntôi xin thực hiện đề tài Ngành quản lý đất đai Download » Agriviet.Com 2 “Thống kê, Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn xã Long Khánh – huyện Bến Cầu – tỉnh Tây Ninh “.

pdf43 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 9128 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thống kê, Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn xã Long Khánh – huyện Bến Cầu – tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan