Đề tài Thực tập tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Lý thuyết đi đôi với thực tiễn, học đi đôi với hành là quan điểm nhất quán của chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn quán triệt. Đó cũng chính là cơ sở để sau khi được tích luỹ những kiến thức cơ bản ở trường Đại học, mỗi sinh viên đều bước vào giai đoạn thực tập để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, từ đó củng cố và tăng cường lý luận. Đối với những sinh viên chuyên ngành Kiểm toán thì quá trình thực tập là vô cùng quan trọng, không chỉ bởi nó là một giai đoạn tất yếu để hoàn thành khoá học mà còn bởi vì ngành Kiểm toán nước ta đang còn là một lĩnh vực hết sức mới mẻ, cần nhiều sức trẻ và tài năng khám phá. Mục tiêu cần hướng tới trong giai đoạn thực tập tổng hợp của mỗi sinh viên chuyên ngành Kiểm toán là đạt được những nhận định tổng quát về Công ty, nghiên cứu cơ cấu tổ chức quản lý, quy trình hoạt động của Công ty cũng như từng phòng, ban và mối quan hệ giữa các phòng, ban trong mối liên hệ với hệ thống kiểm soát nội bộ. Hướng tới mục tiêu trên, trong quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam, em đã tìm hiểu về các hoạt động của Công ty trên bình diện tổng quát nhất và đã ghi nhận được những nét khái quát nhất về Công ty, tạo cơ sở cho thời gian thực tập chuyên đề sau này. Để bài viết hoàn chỉnh, dễ hiểu và thiết thực, em đã sử dụng các phương pháp chung như mối quan hệ biện chứng, với một số phương pháp riêng như mô tả, bảng biểu, sơ đồ và phân tích. Bản báo cáo thực tập của em ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của Báo cáo được chia làm ba phần: Phần I : Khái quát về Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam Phần II : Đặc điểm tổ chức quản lý và quy trình hoạt động của Công ty Phần III: Tổ chức kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

doc25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1950 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên