Đề tài Thực tập tại Công ty thương mại kỹ thuật Đông Nam Á

Kinh doanh trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải chịu sự canh tranh gay gắt từ phía các đối thủ trong và ngoài nước. Lúc đó bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải vươn lên trong cạnh tranh, phải tiến hành công tác phát triển thị trường, bảo vệ thị phần đã có và phát triển sang các thị trường mới. Đó là một yêu cầu cần thiết trong kinh doanh bởi lẽ phát triển thị trường thành công sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp đạt được các mục tiêu cơ bản trong kinh doanh như lợi nhuận, an toàn, thế lực. Trong thực tế hiện nay, mặc dù các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng đến vấn đề phát triển thị trường song họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện. Xác định đúng phương hướng và giải pháp phát triển thị trường phù hợp với tình hình đã là điều không mấy dễ dàng, huy động đấy đủ và phân bổ các nguồn lực để thực hiện kế hoạch lại càng khó khăn hơn. Chính vì vậy các hoạt động phát triển thị trường chưa thực sự đem lại kết quả cao. Để đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân thì điện năng phải đi trước một bước. Ngành sản xuất thiết bị điện, tự động hóa liên quan chặt chẽ với sự phát triển của nguồn điện năng và sự tăng trưởng của mức tiêu thụ điện. Là một ngành có đặc thù riêng trong các ngành công cụ chế tạo, ngành chế tạo thiết bị điện, tự động hóa có nhiệm vụ sản xuất và cung ứng thiết bị điện, tự động hóa cho thị trường. Báo cáo thực tập tổng hợp được kết cấu gồm ba phần: - Chương I: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu quản lý của Công ty Thương mại kỹ thuật Đông Nam Á. - Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thương maị kỹ thuật Đông Nam Á. - Chương III: Phương hướng phát triển, giải pháp và kiến nghị

doc22 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty thương mại kỹ thuật Đông Nam Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên