Đề tài Thực tập tổng hợp tại Công ty xây dựng II - Thanh Hóa

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, giữ vị trí quan trọng và tạo ra TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tăng trưởng nhanh đã tạo nên động lực thu hút đầu tư từ nhiều nguồn cho xây dựng, Thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều biện pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến được đưa vào Việt nam, tạo một bước tiến khá xa về tốc độ xây lắp, về quy mô công trình, về chất lượng tổ chức và xây dựng, tạo diện mạo mới cho một đất nước đang phát triển vững chắc bước vào thế kỷ XXI. Công ty xây dựng II là một doanh nghiệp Nhà nước được trưởng thành trong thời gian tương đối dài từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Trải qua 30 năm với bao nhiêu thăng trầm Công ty đã tự mình đứng vững và thúc đẩy được doanh nghiệp phát triển. Trong thời gian thực tập tại Công ty qua tìm hiểu em đã viết bản báo cáo thực tập tổng hợp này. Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập gồm 6 phần chính sau: Phần I: Khái quát chung về tình hình của Công ty xây dựng II- Thanh Hóa. Phần II: Quản lý tài sản cố định và vốn cố định của công ty xây dựng II. Phần III: Quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động của công ty xây dựng II. Phần IV: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty. Phần V: Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phần VI: Cơ cấu nguồn vốn và đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

doc25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tổng hợp tại Công ty xây dựng II - Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên