Đề tài Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty CP xuất nhập khẩu Nam Hà Nội

Nền kinh tế thế giới đang có những thay đổi sâu sắc dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống xã hội diễn ra mạnh mẽ tạo ra những cơ hội mới cho các nước để phát triển. Tuy nhiên, các nước phát triển nắm hầu hết các ưu thế về vốn, công nghệ và thị trường nếu họ là người được lợi nhiều nhất còn đối với các nước chậm và đang phát triển thì đứng trước những thử thách to lớn mà nếu không kịp thời khắc phục sẽ bị thiệt thòi rất lớn trong quá trình này. Bối cảnh đó mở ra con đường thời cơ lớn đồng thời cũng đã đặt ra nhiều thách thức không nhỏ cần phải vượt qua. Trong hoàn cảnh mới chúng ta đã chủ trương xây dựng một nền kinh tế mở, đa dạng hoá, đa phương hoá nền kinh tế đối ngoại, hướng mạnh về xuất khẩu, tranh thủ vốn, công nghệ và thị trường Quốc tế để tiến hành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm nắm lấy thoqì cơ vươn lên phát triển tạo thế và lực mới, vượt qua thử thách và khắc phục nghuy cơ trong tiến trình hội nhập nề kinh tế thế giới và khu vực. Qua hơn 10 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc. Trong sự thành công đã phải kể đến vai trò của lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu trong ngành thương mại dịch vụ, một ngành chiếm tỷ trọng khá trong nền kinh tế. Đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh phát triển rất nhanh so với các lĩnh vực khác. Thương mại quốc tế đã thực sự thực hiện được nhiệm vụ của mình là phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới nền kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, bằng cách tạo nguồn vốn cho nhập khẩu các cơ sở vật chất kỹ thuật của sản xuất xã hội. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu phát huy và sử dụng tốt nguồn lao động, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nâng cao được uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Chúng ta đang bước vào một thế kỷ mới với một số những cơ may, những kỳ vọng lớn lao và đòi hỏi nghị lực để biến những thành cơ may cho đất nước phát triển . Ở thời điểm bước ngoặt này, lịch sử đòi hỏi mỗi người dân và cả cộng đồng Việt Nam phải đưa ra được một hệ thống các giải pháp khá nhằm phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển. Chính vì vậy, với phạm vi kiến thức được trang bị trong đợt thực tập cuối khoá tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội. Tôi đã lựa chọn đề tài " Thực trạng & giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty CP xuất nhập khẩu Nam Hà Nội" làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp

doc80 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1962 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty CP xuất nhập khẩu Nam Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang cã nh÷ng thay ®æi s©u s¾c d­íi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ thÕ giíi, quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi diÔn ra m¹nh mÏ t¹o ra nh÷ng c¬ héi míi cho c¸c n­íc ®Ó ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, c¸c n­íc ph¸t triÓn n¾m hÇu hÕt c¸c ­u thÕ vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng nÕu hä lµ ng­êi ®­îc lîi nhiÒu nhÊt cßn ®èi víi c¸c n­íc chËm vµ ®ang ph¸t triÓn th× ®øng tr­íc nh÷ng thö th¸ch to lín mµ nÕu kh«ng kÞp thêi kh¾c phôc sÏ bÞ thiÖt thßi rÊt lín trong qu¸ tr×nh nµy. Bèi c¶nh ®ã më ra con ®­êng thêi c¬ lín ®ång thêi còng ®· ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc kh«ng nhá cÇn ph¶i v­ît qua. Trong hoµn c¶nh míi chóng ta ®· chñ tr­¬ng x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ nÒn kinh tÕ ®èi ngo¹i, h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu, tranh thñ vèn, c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng Quèc tÕ ®Ó tiÕn hµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nh»m n¾m lÊy thoq× c¬ v­¬n lªn ph¸t triÓn t¹o thÕ vµ lùc míi, v­ît qua thö th¸ch vµ kh¾c phôc nghuy c¬ trong tiÕn tr×nh héi nhËp nÒ kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. Qua h¬n 10 n¨m ®æi míi, ®Êt n­íc ta ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín, cã ý nghÜa quan träng t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn v­ît bËc. Trong sù thµnh c«ng ®· ph¶i kÓ ®Õn vai trß cña lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô, mét ngµnh chiÕm tû träng kh¸ trong nÒn kinh tÕ. §©y lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn rÊt nhanh so víi c¸c lÜnh vùc kh¸c. Th­¬ng m¹i quèc tÕ ®· thùc sù thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô cña m×nh lµ phôc vô ®¾c lùc cho c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, b»ng c¸ch t¹o nguån vèn cho nhËp khÈu c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña s¶n xuÊt x· héi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¸t huy vµ sö dông tèt nguån lao ®éng, më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i n©ng cao ®­îc uy tÝn cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ. Chóng ta ®ang b­íc vµo mét thÕ kû míi víi mét sè nh÷ng c¬ may, nh÷ng kú väng lín lao vµ ®ßi hái nghÞ lùc ®Ó biÕn nh÷ng thµnh c¬ may cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn . ë thêi ®iÓm b­íc ngoÆt nµy, lÞch sö ®ßi hái mçi ng­êi d©n vµ c¶ céng ®ång ViÖt Nam ph¶i ®­a ra ®­îc mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p kh¸ nh»m ph¸t huy mäi nguån lùc cho sù ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy, víi ph¹m vi kiÕn thøc ®­îc trang bÞ trong ®ît thùc tËp cuèi kho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi. T«i ®· lùa chän ®Ò tµi " Thùc tr¹ng & gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cña C«ng ty CP xuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu tèt nghiÖp. §Ò tµi nµy nh»m môc ®Ých tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò ý nghÜa cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc doanh nãi chung vµ doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nã riªng, thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë c«ng ty cæ phÇn SIMEX vµ tõ ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. PhÇn I Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng I. B¶n chÊt vµ vai trß cña xuÊt khÈu hµng ho¸. 1. B¶n chÊt cña xuÊt khÈu - XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cña mét quèc gia mµ sang quèc gia kh¸c nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng. Song ho¹t ®éng nµy cã nh÷ng nÐt riªng phøc t¹p h¬n trong n­íc nh­ giao dÞch víi nh÷ng ng­êi cã quèc tÞch kh¸c nhau, thÞ tr­êng réng lín khã kiÓm so¸t, mua b¸n qua trung gian nhiÒu, ®ång tiÒn thanh to¸n th­êng lµ ngo¹i tÖ m¹nh vµ hµng ho¸ ph¶i vËn chuyÓn qua biªn giíi, cöa khÈu c¸c quèc gia kh¸c nhau nªn ph¶i tu©n thñ c¸c tËp qu¸n quèc tÕ còng nh­ c¸c luËt lÖ kh¸c nhau. Cïng víi nhËp khÈu, xuÊt khÈu lµ mét trong hai h×nh thøc c¬ b¶n, quan träng nhÊt cña th­¬ng m¹i quèc tÕ. Nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi b¸n hµng riªng lÎ mµ lµ c¶ hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n phøc t¹p cã tæ chøc c¶ bªn ngoµi lÉn bªn trong nh»m môc tiªu lîi nhuËn, thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ tõ xuÊt khÈu hµng tiªu dïng ®Õn t­ liÖu s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ kü thuËt cao. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Òu cã chung mét môc ®Ých lµ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c n­íc tham gia. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®­îc tæ chøc thùc hiÖn víi nhiÒu nghiÖp vô nhiÒu kh©u tõ ®iÒu tra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, lùa chän hµng ho¸ xuÊt khÈu, th­¬ng nh©n giao dÞch ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc thùc hiÖn cho ®Õn khi hµng ho¸ chuyÓn ®Õn c¶ng chuyÓn quyÒn së h÷u cho ng­êi mua, hoµn thµnh thanh to¸n mçi kh©u… tuú theo yªu cÇu cña mæi n­íc, mæi c«ng ty mµ cã nh÷ng h×nh thøc cô thÓ h¬n. Mçi nghiÖp vô nµy ph¶i ®­îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ, kü l­ìng, ®Æt chóng trong mèi quan hÖ lÉn nhau, tranh thñ n¾m b¾t nh÷ng lîi thÕ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao nhÊt, dÞch vô ®Çy ®ñ kÞp thêi cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc. 2. Vai trß cña xuÊt khÈu. 2.1. §èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia. - XuÊt khÈu hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét ho¹t ®éng n»m trong lÜnh vùc ph©n phèi vµ l­u th«ng hµng ho¸ cña mét qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng nh»m môc ®Ých kinh tÕ vµ lîi nhuËn, trªn c¬ së phôc vô tèt nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng gi÷a c¸c n­íc víi nhau. Ho¹t ®éng ®ã kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c c¸ thÓ riªng biÖt mµ lµ cã sù tham gia cña toµn hÖ thèng kinh tÕ víi sù ®iÒu hµnh cña nhµ n­íc. - XuÊt khÈu cã vai trß to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. NÒn s¶n xuÊt x· héi cña mét n­íc ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo phô thuéc rÊt lín vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Th«ng qua xuÊt khÈu cã thÓ lµm gia t¨ng ngo¹i tÖ thu ®­îc, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, t¨ng thu cho ng©n s¸ch, kÝch thÝch ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o thªm viÖc lµm vµ n©ng cao møc sèng cña d©n. - N­íc ViÖt Nam lµ n­íc kÞnh tÕ cßn thÊp, thiÕu hôt vÒ vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý, chØ cã tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ lao ®éng. ChiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu thùc chÊt lµ gi¶i ph¸p më cöa nÒn kinh tÕ nh»m thu hót vèn vµ kü thuËt n­íc ngoµi, kÕt hîp chóng víi tiÒm n¨ng trong n­íc vÒ lao ®éng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ t¹o ra sù t¨ng tr­ëng m¹nh cho nÒn kinh tÕ, gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a c¸c n­íc giµu. - Víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi cña §¶ng. ChÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i, xuÊt khÈu ph¶i ®­îc coi lµ mét chÝnh s¸ch cã tÇm quan träng, chiÕn l­îc phôc vô qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. §èi víi mäi quèc gia còng nh­ ViÖt Nam, xuÊt khÈu thùc sù cã vai trß quan träng. - XuÊt khÈu t¹o nguån vèn cho nhËp khÈu , phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. §Ó thùc hiÖn ®­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ViÖt Nam ph¶i nhËp khÈu mét l­îng lín m¸y mãc trang thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i tõ bªn ngoµi. Nguån vèn nhËp khÈu th­êng dùa vµo c¸c nguån vèn chñ yÕu vay, viÖn trî ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ xuÊt khÈu. Nguån vay th× ph¶i tr¶, nguån vèn viÖn trî vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi th× cã h¹n. H¬n n÷a c¸c nguån nµy cßn phô thuéc vµo n­íc ngoµi. V× vËy nguån vèn quan träng nhÊt lµ xuÊt khÈu. N­íc nµo gia t¨ng ®­îc xuÊt khÈu th× nhËp khÈu theo ®ã còng gia t¨ng theo. Song nÕu nhËp khÈu lín h¬n xuÊt khÈu lµm th©m hôt c¸n c©n th­¬ng m¹i qu¸ lín sÏ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n. XuÊt khÈu ®ãng gãp vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ lµ tÊt yÕu ®èi víi ViÖt Nam. Ngµy nay, ®a sè c¸c n­íc ®Òu lÊy thÞ tr­êng thÕ giíi lµm c¬ së ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. §iÒu nµy cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, xuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh liªn quan cã c¬ héi ph¸t triÓn thuËn lîi. XuÊt khÈu t¹o ra kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng, gãp phÇn cho s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. XuÊt khÈu gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc. XuÊt khÈu cã vai trß kÝch thÝch ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. ThÞ tr­êng thÕ giíi lµ thÞ tr­êng to lín song c¹nh tranh quyÕt liÖt. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thÞ tr­êng thÕ giíi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù ®æi míi, t×m tßi s¸ng t¹o ®Ó c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng c«ng nghÖ s¶n xuÊt. XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, víi nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau ®· thu hót hµng triÖu lao ®éng vµ thu nhËp t­¬ng ®èi lín, t¨ng ngµy c«ng lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng, t¨ng thu nhËp quèc d©n. XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam. §Èy m¹nh xuÊt khÈu cã t¸c dông t¨ng tr­ëng sù hîp t¸c quèc tÕ víi c¸c n­íc, n©ng cao ®Þa vÞ vµ vai trß ViÖt Nam trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. XuÊt khÈu vµ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cã t¸c dông thóc ®Èy gi÷ uy tÝn, ®Çu t­, më réng vËn t¶i quèc tÕ... c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, t¹o tiÒn ®Ò më réng xuÊt khÈu. H­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng trong quan hÖ quèc tÕ ®èi ngo¹i. Qua ®ã tranh thñ ®ãn b¾t thêi c¬, øng dông khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, rót ng¾n chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ViÖt Nam víi thÕ giíi. Kinh nghiÖm cho thÊy, bÊt cø mét n­íc nµo vµ trong thêi kú nµo ®Èy m¹nh ®­îc xuÊt khÈuth× nÒn kinh tÕ cã tèc ®é ph¸t triÓn cao. Tãm l¹i, th«ng qua xuÊt khÈu sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi b»ng viÖc më réng trao ®æi vµ thóc ®Èy viÖc vËn dông c¸c lîi thÕ, c¸c tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña ®Êt n­íc. 2.2. §èi víi mét doanh nghiÖp. Th«ng qua xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cã c¬ héi tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng. Nh÷ng yÕu tè ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu s¶n phÈm phï hîp víi thÞ tr­êng, kh«ng ngõng ®æi míi, m¸y mãc, trang thiÕt bÞ kü thuËt. XuÊt khÈu gióp doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng kh«ng chØ bã hÑp ë trong n­íc. Doanh nghiÖp t¨ng doanh thu, lîi nhuËn ®Ó më réng t¸i s¶n xuÊt cã l·i vµ kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng. S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu gióp doanh nghiÖp t¹o c«ng ¨n viÖc lµm ®Çy ®ñ cho ng­êi lao ®éng thu hót ng­êi lao ®éng vµo doanh nghiÖp, gióp cho ng­êi lao ®éng æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng. II. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña xuÊt khÈu hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1. Nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi bÊt cø mét c«ng ty nµo muèn tham gia vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ kinh doanh nhËn ra ®­îc quy luËt vËn ®éng cña tõng lo¹i hµng hãa cô thÓ th«ng qua sù biÕn ®éng nhu cÇu, møc cung øng, gi¸ c¶ thÞ tr­êng tõ ®ã ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh thu nhËp th«ng tin, sè liÖu vÒ thÞ tr­êng, so s¸nh ph©n tÝch sè liÖu ®ã vµ rót ra kÕt luËn, tõ ®ã lËp ra kÕ ho¹ch Marketing. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ xem xÐt kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc thùc hiÖn theo hai b­íc: Nghiªn cøu kh¸i qu¸t vµ nghiªn cøu chi tiÕt . Nghiªn cøu kh¸i qu¸t cña thÞ tr­êng lµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ quy m«, c¬ cÊu, sù vËn ®éng cña thÞ tr­êng, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng nh­ m«i tr­êng c¹nh tranh, m«i tr­¬ng chÝnh trÞ ph¸p luËt, khoa häc c«ng nghÖ, m«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi, m«i tr­êng ®Þa lý sinh th¸i... Nghiªn cøu chi tiÕt cña thÞ tr­êng cho biÕt tËp qu¸n mua hµng cña thÞ tr­êng, nh÷ng thãi quen vµ nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng hµnh vi mua hµng cña ng­êi tiªu dïng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cã hai ph­¬ng ph¸p chÝnh: Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng t¹i bµn lµ thu nhËp nh÷ng th«ng tin tõ c¸c nguån tµi liÖu ®· ®­îc xuÊt b¶n c«ng khai, xö lý c¸c th«ng tin ®ã. Nghiªn cøu t¹i bµn lµ ph­¬ng ph¸p phæ th«ng nhÊt, v× nã ®ì tèn kÐm vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng­êi xuÊt khÈu míi tham gia vµo thÞ tr­êng. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng lµ viÖc thu thËp th«ng tin chñ yÕu th«ng qua tiÕp xóc trùc tiÕp. * Lùa chän mÆt hµng kinh doanh. Môc ®Ých cña lùa chän mÆt hµng xuÊt khÈu lµ lùa chän mÆt hµng kinh doanh thÝch hîp mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt mÆt hµng ®ã võa ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞtr­êng võa phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh nghiÖm c¶u doanh nghiÖp. Khi lùa chän mÆt hµng c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò: - MÆt hµng thÞ tr­êng ®ang cÇn g×? Doanh nghiÖp ph¶i nh¹y bÐn, biÕt thu nhËp, ph©n tÝch vµ sö dông c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu, vËn dông c¸c quan hÖ b¸n hµng... ®Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ mÆt hµng, quy c¸ch, chñng lo¹i. - T×nh h×nh tiªu thô mÆt hµng ®ã nh­ thÕ nµo? ViÖc tiªu dông c¸c lo¹i mÆt hµng th­êng tu©n theo mét tËp qu¸n tiªu dïng nhÊt ®Þnh, phï thuéc vµo thêi gian tiªu dïng, thÞ hiÕu tiªu dïng, quy luËt biÕn ®éng cña quan hÖ cung cÇu... - MÆt hµng ®ã ®ang ë giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng Mét lµ giai ®o¹n triÓn khai. §©y lµ giai ®o¹n ®Çu cña s¶n phÈm, s¶n phÈm míi xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng. Vµ ch­a cã c¸c s¶n phÈm kh¸c c¹nh tranh nªn cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng c¸o, xóc tiÕn ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm. Hai lµ giai ®o¹n t¨ng tr­ëng ë giai ®o¹n nµy s¶n phÈm b¾t ®Çu ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng vµ còng b¾t ®Çu cã sù c¹nh tranh. Doanh nghiÖp cÇn ®Èy m¹nh b¸n hµng, ®­a ra nhiÒu s¶n phÈm chñng lo¹i s¶n phÈm ®éc ®¶o ®Ó t¹o m«i tr­êng tèt cho doanh nghiÖp, t¨ng kh¶ n¨ng chän lùa cña kh¸ch hµng Ba lµ giai ®o¹n b·o hoµ. §©y lµ giai ®o¹n cã møc c¹nh tranh lªn tíi møc quyÕt liÖt gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia. Doanh sè b¸n hµng chËm vµ gi¶m dÇn, lîi nhuËn trong kinh doanh gi¶m, doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm hay cã mét chiÕn l­îc Marketing cã hiÖu qu¶ h¬n. Bèn lµ giai ®o¹n suy tho¸i. giai ®o¹n nµy doanh sè vµ lîi nhuËn gi¶m râ rÖt bëi nhu cÇu tiªu thô gi¶m, c¹nh tranh vµ chi phÝ t¨ng cao. Do vËy c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr­êng xuÊt khÈu cÇn rót ra khái thÞ tr­êng ®Ó t×m c¬ héi kinh doanh míi. ViÖc rót ra khái thÞ tr­êng cÇn ®­îc dù ®o¸n vµ tÝnh to¸n mét c¸ch thËn träng, chÝnh x¸c. - T×nh h×nh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu Doanh nghiÖp ph¶i t×m hiÓu t×nh h×nh cung cÊp mÆt hµng mµ doanh nghiÖp m×nh xuÊt khÈu. Xem xÐt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, møc tiÕn bé khoa häc kü thuËt... ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o nguån hµng xuÊt khÈu æn ®Þnh. * Lùa chän thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc tõng mÆt hµng nµo, vµo thÞ tr­êng nµo, thêi ®iÓm nµo, h×nh thøc Marketing nh­ thÕ nµo cô thÓ doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò: * ThÞ tr­êng vµ dung l­îng thÞ tr­êng Doanh nghiÖp cÇn cã c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng hµng ho¸ theo nhãm hµng, tõ ®ã cã thÓ hiÓu s©u vÒ nh÷ng thÞ tr­êng nµy. - C¸c nh©n tè lµm dung l­îng thÞ tr­êng thay ®æi cã tÝnh chu kú: Sù vËn ®éngcña t×nh h×nh kinh tÕ, tÝnh thêi vô trong s¶n xuÊt l­u th«ng vµ ph©n phèi hµng ho¸. - C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng l©u dµi ®Õn sù biÕn ®éng thÞ tr­êng thµnh tùu khoa häc cho phÐp ng­êi tiªu dïng ®­îc tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña m×nh vµ khÈu, viÖc mua b¸n hµng ho¸ vµ vËn chuyÓn chóng ph¶i qua mét thêi gian dµi vµ qua c¸c n­íc, c¸c khu vùc kh¸c nhau víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau (thuÕ quan, phong tôc tËp qu¸n...) ®· lµm gi¸ c¶ biÕn ®éng mét c¸ch phøc t¹p, dÉn ®Õn c¸c nhµ xuÊt khÈu ph¶i lu©n theo dâi, n¾m b¾t ®­îc sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ quèc tÕ, tõ ®ã cã møc gi¸ chÝnh x¸c, tèi ­u. * Lùa chän b¹n hµng kinh doanh C¸c néi dung ®Ó t×m hiÓu ®èi t¸c bu«n b¸n cã hiÖu qu¶. - Quan ®iÓm kinh doanh cña ®èi t¸c. - LÜnh vùc kinh doanh cña hä. - Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh ( kh¶ n¨ng vÒ vèn c¬ së vËt chÊt) - Uy tÝn vµ mèi quan hÖ cña ®èi t¸c kinh doanh. - Nh÷ng ng­êi ®¹i lý cho c«ng ty kinh doanh vµ ph¹m vi chÞu tr¸ch nhiÖm cña hä ®èi víi c«ng ty. 2. T¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu. Nguån hµng xuÊt khÈu lµ toµn bé hµng ho¸ cña mét doanh nghiÖp, mét ®Þa ph­¬ng, mét vïng hoÆc toµn bé ®Êt n­íc cã kh¶ n¨ng vµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu (®¶m b¶o vÒ yªu cÇu chÊt l­îng quèc tÕ). T¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu lµ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng tõ ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh cho ®Õn nghiªn cøu thÞ tr­êng ký kÕt hîp ®ång, thùc hiÖn hîp ®ång, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, s¬ chÕ ph©n lo¹i nh»m t¹o ra hµng ho¸ cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn cÇn thiÕt cho xuÊt khÈu. Nh­ vËy c«ng t¸c t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu cã thÓ ®­îc chia thµnh hai lo¹i ho¹t ®éng chÝnh. - Lo¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiÕp tôc s¶n xuÊt hµng ho¸ cho xuÊt khÈu do doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - Lo¹i ho¹t ®éng nghiÖp vô phôc vô cho c«ng t¸c t¹o ra nguån hµng cho xuÊt khÈu th­êng do c¸c tæ chøc ngo¹i th­¬ng lµm trung gian xuÊt khÈu hµng ho¸. Thu mua t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu lµ mét hÖ thèng c¸c nhiÖm vô kinh doanh mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ nh»m t¹o ra nguån hµng xuÊt khÈu, thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu cã nghÜa hÑp h¬n ho¹t ®éng t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng cña hµng xuÊt khÈu vµ tiÕn ®éng giao hµng ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu, uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua hÖ thèng thu mua hµng xuÊt khÈu mµ doanh nghiÖp chñ ®éng vµ æn ®Þnh ®­îc nguån hµng. * C¸c h×nh thøc thu mua t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu. Thu mua t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu lµ biÓu hiÖn bÒ ngo¹i cña mèi quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng víi kh¸ch hµng vÒ trao ®æi mua b¸n hµng xuÊt khÈu. Thùc hiÖn nay cã mét sè h×nh thøc sau: - Thu mua t¹o nguån hµng theo ®¬n ®Æt hµng kÕt hîp víi ký kÕt hîp ®ång. §¬n ®Æt hµng lµ v¨n b¶n yªu cÇu vÒ mÆt hµng, qua c¸ch, chñng lo¹i, phÈm chÊt, kiÓu d¸ng, sè l­îng, thêi gian giao hµng...§¬n hµng th­êng lµ c¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång hoÆc phô lôc hîp ®ång. §©y lµ h×nh thøc ­u viÖt ®¶m b¶o an toµn cho c¸c doanh nghiÖp, trªn c¬ së chÕ ®é tr¸ch nhiÖm chÆt chÏ cña ®«i bªn. - Thu mua t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈutheo hîp ®ång lµ h×nh thøc ®­îc ¸p dông réng r·i trong quan hÖ mua b¸n trao ®æi hµng ho¸. Sau khi c¸c bªn tho¶ thuËn vÒ mÆt hµng, chÊt l­îng, sè l­îng, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n, thêi gian giao hµng. - Thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu kh«ng theo hîp ®ång. §©y lµ h×nh thøc mua b¸n trao tay, sau khi ng­êi b¸n giao hµng, nhËn tiÒn, ng­êi mua nhËn hµng, tr¶ tiÒn lµ kÕt thóc nhiÖm vô mua b¸n. H×nh thøc nµy th­êng sö dông thu mua hµng tr«i néi trªn thÞ tr­êng. Chñ yÕu lµ hµng n«ng s¶n ch­a qua chÕ biÕn. - T¹o nguån hµng xuÊt khÈu th«ng qua liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. §©y lµ h×nh thøc c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ mét phÇn hoÆc toµn bé vèn cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu. ViÖc ®Çu t­ ®Ó t¹o ra nguån hµng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt nh»m t¹o ra nguån hµng æn ®Þnh víi gi¸ c¶ hîp lý. - Thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu th«ng qua ®¹i lý tuú theo ®Æc ®iÓm tõng nguån hµng mµ doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu chän c¸c ®¹i lý thu mua phï hîp. - Thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu th«ng qua hµng ®æi hµng. §©y lµ h×nh thøc phæ biÕn, c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng lµ nguån cung cÊp nguyªn liÖu, vËt liÖu vËt t­ kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ... cho ng­êi xuÊt khÈu hµng xuÊt khÈu, h×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp c¸c mÆt hµng trªn lµ quý hiÕm kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Tãm l¹i: c¸c h×nh thøc thu mua t¹o nguån hµng lµ rÊt phong phó, ®a d¹ng. Tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ cña doanh nghiÖp, cña mÆt hµng, quan hÖ cung cÊp hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp lùa chän, ¸p dïng c¸c h×nh thøc thu mua thÝch hîp. * Néi dung cña c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu lµ mét hÖ thèng c¸c c«ng viÖc, c¸c nhiÖp vô ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c néi dung sau: - Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu. Muèn t¹o ®­îc nguån hµng æn ®Þnh, nh»m cñng cè ph¸t triÓn c¸c nguån hµng, doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng cÇn nghiªn cøu c¸c nguån hµng th«ng qua viÖc nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng bÝ quyÕt thµnh c«ng trong kinh doanh lµ nghiªn cøu t×m hiÓu cÆn kÏ thÞ tr­êng, dù ®o¸n ®­îc xu h­íng biÕn ®éng cña hµng ho¸, h¹n chÕ ®­îc rñi ro cña thÞ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp khai th¸c æn ®Þnh nguån hµng trong thêi gian hîp lý, lµm c¬ së ch¾c ch¾n cho viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu cßn nh»m x¸c ®Þnh mÆt hµng dù ®Þnh kinh doanh xuÊt khÈu cã phï hîp vµ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña thÞ tr­êng n­íc ngoµi vÒ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh«ng. trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng cã h­íng dÉn kü thuÖt gióp ®ë ng­êi s¶n xuÊt ®iÒu chØnh cho phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng n­íc ngoµi. m