Đề tài Thực trạng và một số ý kiến đóng góp về hoạt động kiểm toán độc lập ở nước ta hiện nay

Trong quỏ trỡnh thực hiện chức năng quản lý kinh tế, Nhà nước xó hội chủ nghĩa sử dụng kế toỏn là cụng cụ để điều hành, chỉ đạo cỏc hoạt động kinh tế tài chớnh trong nền kinh tế quốc dõn. Trước những yờu cầu đổi mới mà Đại Hụi VI của Đảng đó vạch ra, Hội đồng Nhà nước đó ký lệnh số 06/LCT ngày 20/5/1988 ban hành phỏp lệnh về kế toỏn và thống kờ. Đõy là văn bản phỏp lý đầu tiờn và cú giỏ trị cao nhất quy định tớnh thống nhất và sự quản lý Nhà nước về kế toỏn ở Việt Nam. Trong sự nghiệp cụng nghiệp hoỏ và hiện đại hoỏ đất nước, kế toỏn là cụng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mụvà vi mụ. Cơ chế thị trường đũi hỏi cỏc doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyờn quan tõm đến chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm. Do đú cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm luụn được coi là cụng tỏc trọng tõm của kế toỏn cỏc doanh nghiệp sản xuất. Từ ngày 01- 01 -1996 chế độ kế toỏn mới đó được ban hành và ỏp dụng thống nhất trong cả nước. Việc tổ chức và hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm phự hợp với chế độ kế toỏn mới và yờu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường theo định hướng xó hội chủ nghĩa đang trở thành mối quan tõm cấp thiết đối với tất cả những người đang làm cụng tỏc kế toỏn tại cỏc doanh nghiệp sản xuất. Do vậy việc "Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh gia thành sản phẩm" doanh nghiệp sản xuất hết sức quan trọng, nú cúvai trũ tớch cực trong việc điều hành, quản lý và kiểm soỏt cỏc hoạt động kinh tế, gúp phần thỳc đẩy nền kinh tế nước nhà phỏt triển. Ngoài lời núi đầu và kết luận, bản chuyờn đề gồm hai phần: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về cụng tỏc tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. Phần II: Thực trạng về cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm; một số ý kiến đề xuất.

doc20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1628 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và một số ý kiến đóng góp về hoạt động kiểm toán độc lập ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan