Đề tài Thực trạng về nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của trường THCS Khuyến Nông- Triệu Sơn

Hiếu học là truyền thống quí báu của dân tộc ta, từ ngàn xưa ông cha ta đã coi trọng sự nghiệp giáo dục trong đời sống xã hội, trong sự phát triển của đất nước, luôn coi giáo dục có quan hệ đến việc hệ trọng của quốc gia, đến an nguy, thịnh, suy của dân tộc. Các thế hệ cha ông đi trước cho rằng việc “ Quốc kế dân sinh” phải lấy giáo dục làm đầu. Sự giàu mạnh của đất nước không tách rời khỏi giáo dục. Chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho con người, mà con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển của xã hội. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Những thành tựu và kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong 10 năm đổi mới (1986 – 1996) đã tạo tiền đề để nước ta phấn dấu và vạch ra mục tiêu cụ thể “ Từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Để thực hiện mục tiêu đó, Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII (Tháng 2 /1996) đã định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết đã đề ra 4 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong đó: “Đổi mới công tác quản lý giáo dục” là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Muốn nâng cao chất lượng GD-ĐT thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường là một biện pháp cơ bản nhất. Bởi chúng ta đều nhận thức được rằng lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục góp phần quyết định nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu đào tạo đó chính là đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Từ xưa, ông cha ta đã nhận định rằng “ Không thầy đố mày làm nên”. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Trung học cơ sở là cầu nối giữa Tiểu học với Trung học phổ thông, là nơi vận dụng và triển khai các hoạt động giáo dục theo định hướng chiến lược phát triển giáo dục của Đảng. Bậc giáo dục THCS có một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển GD-ĐT thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Không còn con đường nào khác cần phải tiếp tục cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV nói chung, đội ngũ CBGV trường THCS nói riêng về tất cả các mặt phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn lý luận, nghiệp vụ quản lý và hiểu biết về văn hoá xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong nhà trường THCS sự phát triển nhân cách của học sinh không phụ thuộc và một giáo viên nào mà phụ thuộc vào cả tập thể sư phạm nhà trường đặc biệt là đội ngũ giáo viên những người trực tiếp giảng dạy. Vì vậy muốn nhà trường phát triển đi lên không ngừng thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ là vấn đề cần thiết và cấp bách. Bất kỳ trường tiên tiến nào cũng phải có một tập thể giáo viên vững mạnh. Trong tất cả các điều kiện thiết yếu của nhà trường thì yêu cầu về một đội ngũ cán bộ giáo viên là yêu cầu quan trọng không thể thiếu được. Bởi một nhà trường có một cơ sở vật chất kháng trang nhưng đội ngũ giáo viên yếu kém, không phát huy được vai trò trách nhiệm của mình thì sự đầy đủ về vật chất cũng trở nên vô nghĩa, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường không thể nâng cao được. Chính vì vậy tập thể giáo viên có vai trò quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi nhà trường, khẳng định uy tín của nhà trường nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên có vị trí đặc biệt quan trọng.

doc37 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 8054 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng về nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của trường THCS Khuyến Nông- Triệu Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1. Cơ sở lý luận: Hiếu học là truyền thống quí báu của dân tộc ta, từ ngàn xưa ông cha ta đã coi trọng sự nghiệp giáo dục trong đời sống xã hội, trong sự phát triển của đất nước, luôn coi giáo dục có quan hệ đến việc hệ trọng của quốc gia, đến an nguy, thịnh, suy của dân tộc. Các thế hệ cha ông đi trước cho rằng việc “ Quốc kế dân sinh” phải lấy giáo dục làm đầu. Sự giàu mạnh của đất nước không tách rời khỏi giáo dục. Chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho con người, mà con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển của xã hội. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Những thành tựu và kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong 10 năm đổi mới (1986 – 1996) đã tạo tiền đề để nước ta phấn dấu và vạch ra mục tiêu cụ thể “ Từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Để thực hiện mục tiêu đó, Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII (Tháng 2 /1996) đã định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết đã đề ra 4 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong đó: “Đổi mới công tác quản lý giáo dục” là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Muốn nâng cao chất lượng GD-ĐT thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường là một biện pháp cơ bản nhất. Bởi chúng ta đều nhận thức được rằng lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục góp phần quyết định nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu đào tạo đó chính là đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Từ xưa, ông cha ta đã nhận định rằng “ Không thầy đố mày làm nên”. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Trung học cơ sở là cầu nối giữa Tiểu học với Trung học phổ thông, là nơi vận dụng và triển khai các hoạt động giáo dục theo định hướng chiến lược phát triển giáo dục của Đảng. Bậc giáo dục THCS có một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển GD-ĐT thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Không còn con đường nào khác cần phải tiếp tục cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV nói chung, đội ngũ CBGV trường THCS nói riêng về tất cả các mặt phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn lý luận, nghiệp vụ quản lý và hiểu biết về văn hoá xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong nhà trường THCS sự phát triển nhân cách của học sinh không phụ thuộc và một giáo viên nào mà phụ thuộc vào cả tập thể sư phạm nhà trường đặc biệt là đội ngũ giáo viên những người trực tiếp giảng dạy. Vì vậy muốn nhà trường phát triển đi lên không ngừng thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ là vấn đề cần thiết và cấp bách. Bất kỳ trường tiên tiến nào cũng phải có một tập thể giáo viên vững mạnh. Trong tất cả các điều kiện thiết yếu của nhà trường thì yêu cầu về một đội ngũ cán bộ giáo viên là yêu cầu quan trọng không thể thiếu được. Bởi một nhà trường có một cơ sở vật chất kháng trang nhưng đội ngũ giáo viên yếu kém, không phát huy được vai trò trách nhiệm của mình thì sự đầy đủ về vật chất cũng trở nên vô nghĩa, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường không thể nâng cao được. Chính vì vậy tập thể giáo viên có vai trò quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi nhà trường, khẳng định uy tín của nhà trường nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên có vị trí đặc biệt quan trọng. 2. Cơ sở thực tiễn: Giáo dục nói chung và giáo dục ở bậc học THCS nói riêng ở huyện Triệu Sơn – Thanh Hoá trong những năm gần đây có nhiều bước tiến bộ rõ rệt trên tất cả các mặt. Tuy nhiên đội ngũ CBGV THCS ở Triệu Sơn vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, về trình độ lý luận: Trước năm học 2008 – 2009 đội ngũ giáo viên vừa thừa vừa thiếu, vừa yếu vừa không đồng bộ cả về số lượng và chất lượng. Một số giáo viên còn chưa đạt tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Số giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn ít được cập nhật về lý luận, nghiệp vụ chuyên môn và thực tiễn giáo dục hiện đại, giáo viên đã thiếu lại phân bố không đồng đều số giáo viên dạy khá, giỏi thường tập trung ở các trường trung tâm như Thị trấn, Dân Lý, Hợp Thành, Tân Ninh, Dân lập , Dân Lực, Dân Quyền... số giáo viên yếu thường tập trung ở các trường vùng trung du, vùng miền núi và vùng sâu vùng xa của huyện, số giáo viên này dược đào tạo từ nhiều hệ 7+3, 10 +3 hàm thụ cao đẳng, đại học sư phạm tại chức, liên thông ... Vì vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện của huyện nói chung. Đối với trường THCS Khuyến Nông năm học 2008 – 2009 đội ngũ giáo viên của nhà trường tuy đã tương đối đủ về số lượng và đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình của Bộ GD&ĐT quy định. Tuy vậy, chất lượng của một số bộ phận giáo viên còn hạn chế, một số giáo viên cao tuổi có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nhưng đi theo lối mòn của phương pháp cũ (do lịch sử để lại) và một số giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy và cuộc sống, phương pháp sư phạm còn non nớt, ít chịu học hỏi. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (nhất là chất lượng chuyên môn) để đủ sức đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục trong tình hình mới trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với trường THCS nói chung và trường THCS Khuyến Nông nói riêng. Từ những lý do trên là một cán bộ quản lý của trường THCS tôi chọn đề tài “ Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS Khuyến Nông- Triệu Sơn – Thanh Hoá ” để nghiên cứu với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương. II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. Đề tài nêu ra và giải quyết những vấn đề sau: 1- Một số cơ sở lý luận liên quan đến việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 2- Cơ sở thực tiễn về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ hiện nay. 3- Thực trạng vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên trường THCS Khuyến Nông- Triệu Sơn nói riêng. 4- Nguyên nhân của thực trạng trên. 5- Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường THCS Khuyến Nông trong giai đoạn hiện nay. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Tìm hiểu và đề xuất một số biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên trường THCS Khuyến Nông- Triệu Sơn và một số trường THCS trên địa bàn huyện và trong tỉnh Thanh Hoá năm học : 2008- 2009. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp xử lý số liệu thống kê. - Phương pháp phân tích, tổng hợp V. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU. - Lựa chọn và xác lập đề cương, kế hoạch từ ngày: 15/ 10 đến 01/ 11/ 2009 - Tìm hiểu thực tế, thu thập thông tin, số liệu : 02/ 11 đến 10/ 11/ 2009 - Xử lý thông tin, viết và duyệt bản thảo : 11/ 11 đến 23/ 11/ 2009 - Bổ sung và hoàn thành đề tài : 05/ 12 đến 15/ 12/ 2009 B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ CBGV TRƯỜNG THCS I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1. Đội ngũ: Theo từ điển Tiếng Việt do tác giả Hoàng Phê chủ biên thì đội ngũ được hiểu đó là “tập hợp một số đông người cùng chức năng hoặc nghề nghiệp thành một lực lượng”. - Đội ngũ trong trường THCS gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu mà kế hoạch đào tạo, là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của nhà trường. Vì vậy việc chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý nhà trường. Chính vì thế người cán bộ quản lí trường học nhận thức đựơc vị trí công tác này, đầu tư công sức và trí tuệ cho công tác này sẽ thu được những thành công trong công tác quản lý nhà trường. Quản lý trường học chủ yếu là tác động đến tập thể giáo viên và phối hợp hoạt động của họ trong quá trình thực hiện mục tiêu. 2. Chuyên môn: Theo tác giả Hoàng Phê thì từ “chuyên môn” được hiểu theo 2 nghĩa sau: 2.1. Chuyên môn chỉ lĩnh vực riêng, những kiến thức nói riêng và chung của một nghành khoa học kĩ thuật đi vào chuyên môn, trình độ chuyên môn (chuyên môn dạy học). 2.2. Chuyên môn chỉ làm hoặc hầu như chỉ làm một việc gì. Ví dụ: cửa hàng chuyên bán đồ gỗ, nhà máy chuyên sản xuất bánh kẹo …. 3. Bồi dưỡng: 3.1. Bồi dưỡng là làm gì cho tăng thêm sức của cơ thể bằng chất bổ. Bồi dưỡng sức khoẻ, tiền bồi dưỡng. 3.2. Bồi dưỡng là làm cho tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất. Như vậy bồi dưỡng đội ngũ là làm cho năng lực và phẩm chất đội ngũ ngày một tăng thêm hoặc phát triển. 4. Chất lượng: Là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, một sự vật một sự việc. Ví dụ đánh giá chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng giảng dạy … II. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1. Cơ sở lý luận; Bác Hồ kính yêu đã gửi gắm lòng mong muốn vào thế hệ trẻ “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Lời căn dặn đó cũng có nghĩa là những mầm non tương lai của đất nước phải phấn đấu trở thành “ Những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý trí kiên cường, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu văn hoá tinh hoa nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tích cực của cá nhân, làm chủ trí thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tính tổ chức kỷ luật cao, có sức khoẻ là những người kế thừa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Lực lượng duy nhất giúp thế hệ trẻ thắp sáng ngọn lửa tri thức, thực hhiện lời dạy của Bác Hồ chính là những người làm công tác giáo dục, đặc biệt là đội ngũ những thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy. Chúng ta biết rằng trong sự nghiệp trồng người thì sự đóng góp của đội ngũ giáo viên là hết sức quan trọng, góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và hoàn thiện nhân cách công dân. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Phải có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có tính nhân văn cao thì mới có chất lượng giáo dục cao, tạo sự chuyển biến của đội ngũ giáo viên hiện nay mới đảm bảo thực hiện nội dung và phương pháp giáo dục. Đây là vấn đề then chốt của sự nghiệp giáo dục mà chúng ta phải trăn trở vượt qua mọi khó khăn để giải quyết cho bằng được”. Như vậy đội ngũ cán bộ giáo viên, lực lượng quyết định sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Chất lượng giáo dục của nhà trường cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào tay nghề của giáo viên. Nói đến chất lượng trước mắt, chất lượng sau này, chất lượng giáo dục, chất lượng đào toàn diện phổ thông. Chúng ta chủ yếu dựa vào đội ngũ giáo viên, thầy giáo, cô giáo và nhà trường là nơi tiếp nối duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoá văn hoá nhân loại. Chính các thầy cô giáo trong nhà trường sáng tạo ra giá trị cao quý nhất. Đó là những con người có đủ phẩm chất và năng lực để tạo ra mọi giá trị khác cho cuộc sống của bản thân, cho gia đình, cộng đồng và cho đất nước. Bất kỳ một nhà trường nào muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đều phải chú ý đên việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Nghị quyết TW 2 khoá VIII khẳng định: “ Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định giáo dục”. Thực tế trong những năm gần đây nhu cầu giáo dục ở nhà trường đã trở nên rất đa dạng và biến đổi do những tác động về sự biến đôir toàn cầu về kinh tế văn hoá xã hội. Sự phát triển về dân số và sự thay đổi về cơ cấu lao động xã hội vấn đề bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên đã được xác định là một trong sáu chương trình mục tiêu của ngành giáo dục đó là: “ Từ Bộ đến Sở giáo dục đào tạo phải xây dựng được kế hoạch tổng thể về đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở sắp xếp lại hệ thống mạng lưới các trường sư phạm ở địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên vừa để phục vụ cho những năm trước mắt vừa đón đầu nhu cầu những năm 2000 cả về số lượng và chất lượng. Nâng tỉ lệ hàng năm số giáo viên THCS được đào tạo các hệ cao đẳng, đại học có đủ phẩm chất và năng lực nhằm bổ sung đội ngũ có trình độ nghiệp vụ cao và cấp quản lý giáo dục THCS từ hiệu trưởng đến cấp Phòng, Sở. Cũng như cần tăng cường cho các trường trọng điểm những giáo viên giỏi đã qua quá trình đào tạo chuẩn, 100% giáo viên dạy các chương trình chỉnh lý thay sách đổi mới phải qua đào tạo hoặc huấn luyện ngắn để nẵm vững và có khả năng dạy chương trình đó”. Như vậy việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ cán bộ giáo viên trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của giáo dục Trung học nói chung và của người cán bộ quản lý trường THCS nói riêng. Đẩy mạnh chất lượng đội ngũ giáo viên là đẩy mạnh tiến trình đào tạo những con người toàn diện, những con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển. Chính vì vậy đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có biện pháp toàn diện, những phẩm chất và năng lực tốt, tìm ra những biện pháp tối ưu phù hợp để khai thác những yếu tố có lợi, những hạt nhân trong đội ngũ cũng như hạn chế những bất lợi yếu kém. Có như vậy mới góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm đáp ứng được những yêu cầu chung của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá hiện nay. 2. Vai trò của đội ngũ CBGV ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Hiện nay trong bối cảnh đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới của đất nước, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Vai trò và chức năng của người giáo viên càng nặng nề. Trước hết chức năng truyền đạt thông tin của người giáo viên thay đổi: Vừa mang tính định hướng, vừa mang tính hướng dẫn học sinh lựa chọn và xử lý thông tin cần thiết, Hơn nữa như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, ban chấp hành TW Đảng khoá VII đã coi học sinh là nhân vật trung tâm trong nhà trường, điều đó có nghĩa là người giáo viên trở thành người tổ chức, hướng dẫn quá trình nhận thực của học sinh, quá trình hình thành phẩm chất năng lực cần thiết cho lao động và sinh hoạt trong một xã hội không ngừng biến đổi. Dạy học không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy người. Vì thế vai trò của đội ngũ giáo viên càng trở nên quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 3. Cơ sở thực tiễn về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ hiện nay Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới của đất nước vai trò và chức năng của giáo viên ngày càng nặng nề hơn. Trước hết là chức năng truyền đạt thông tin của người giáo viên thay đổi: Vừa mang tính định hướng, vừa mang tính hướng dẫn học sinh lựa chọn và xử lý thông tin cần thiết. Hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành TW Đảng khoá VII đã xác định “học sinh là nhân vật trung tâm trong nhà trường”. Điều đó có ý nghĩa là người giáo viên trở thành người tổ chức, hướng dẫn quá trình nhận thức của học sinh, quá trình hình thành những phẩm chất năng lực cần thiết cho lao động và sinh hoạt trong xã hội không ngừng biến đổi. Dạy học không chỉ dạy chữ mà còn là dạy người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “ Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người giáo viên là chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân lao động thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”. Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra như vũ bão đã và đang tạo nên những biến đổi to lớn và sâu sắc trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người. Trí thức tăng nhanh “ có ngành chỉ sau 5 năm lượng tri thức đã tăng lên gấp 2 lần” trước tình hình đó người giáo viên hơn bao giờ hết cần cập nhật kiến thức của mình để đủ năng lực dạy học. Thế hệ trẻ ngày nay đã và đang phát triển với tốc độ nhanh cả về năng lực và trình độ vì họ được tiếp xúc ngàu càng nhiều với các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại. Vì vậy người giáo viên không ngừng nâng cao trình độ của mình. Tự học, tự rèn là con đường quan trọng nhất, tham gia các hình thức chuyên đề có liên quan đến môn học, về khoa học giáo dục và tham gia hội thảo khoa học chuyên môn, tăng cường dự giờ thăm lớp … để đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay. Vì vậy bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên là yêu cầu cấp bách đối với các nhà trường THCS hiện nay. CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS KHUYẾN NÔNG- TRIỆU SƠN NĂM HỌC: 2008- 2009. I. Khái quát về tình hình địa phương 1. Tình hình huyện Triệu Sơn: Là một huyện bán sơn địa của tỉnh Thanh Hoá, phía Bắc giáp huyện Thọ Xuân và Thiệu Hoá, Phía Tây giáp huyện Như Thanh, Thường Xuân phía Nam giáp huyện Nông Cống, phía Đông giáp Đông Sơn. Với diện tích tự nhiên 195.000 ha, dân số 126.000 người gồm 36 xã và 1 thị trấn, cư dân phân bố không đồng đều, tập trung nhiều ở vùng đồng bằng, các trung tâm, riêng xã Bình Sơn diện tích rộng nhưng dân số lại thưa. Về kinh tế xã hội: Triệu Sơn được phân bố theo 2 vùng rõ rệt: Vùng đồng bằng và vùng đồi núi ở phía Tây, cơ cấu kinh tế từng bước được định hướng theo các ngành nghề: Nông – Lâm nghiệp – Dịch vụ không đồng đều giữa các vùng trong huyện, trong đó đặc biệt khó khăn là vùng đồi núi. Những điều kiện kinh tế xã hội đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển giáo dục và đào tạo. Sự phát triển kinh tế xã hội không đều dẫn đến sự phát triển không đều về giáo dục và đào tạo. Về số lượng giáo viên THCS còn thiếu nhiều nhất là giáo viên các môn đặc thù như: nhạc, hoạ, TD. Trong tổng số giáo viên THCS thì số lượng giáo viên huyện ngoài chiếm một phần không nhỏ như Thành phố Thanh Hoá, Đông Sơn, Thọ Xuân, Bỉm Sơn, Nông Cống... Sự phân bố giáo viên không đồng đều, chẳng hạn các xã vùng đồi núi tập trung nhiều giáo viên xã hội, giáo viên tự nhiên thường tập trung ở vùng trung tâm, đồng bằng. Sự phân bố không đồng đều dẫn đến tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu giáo viên, không đồng bộ. Về chất lượng chuyên môn: Tỷ lệ Giáo viên khá giỏi về chuyên môn cũng như về nghiệp vụ giảng dạy còn ít, tỷ lệ giáo viên trung bình và yếu còn nhiều ( gần 10%). Đặc biệt số giáo viên thực hiện chương trình SGK từ khối 6 – Khối 9 chưa đáp ứng về yêu cầu về đổi mới nội dung phương pháp. chất lượng đội ngũ giáo viên phân bố không đều theo các độ tuổi, đội ngũ giáo viên khá, giỏi phần lớn tập trung ở độ tuổi 27 – 45, số giáo viên TB, yếu tập trung trên độ tuổi trên 45 mà nhiều nhất ở độ tuổi 46 trở lên. chất lượng đội ngũ tập trung không đều ở các nhà trường đội ngũ giáo viên khá giỏi phần lớn tập trung ở các trường tiên tiến cấp tỉnh và cấp huyện. Ngược lại một số giáo viên Trung bình, yếu tập trung nhiều ở các trường yếu kém của huyện. 2. Tình hình xã Khuyến Nông: Là một xã nằm ở xa trung tâm huyện Triệu Sơn, là xã thuần nông 90% dân số làm nghề nông nghiệp, diện tích tự nhiên là 6.3 km2, dân số gần 8.200 nhân khẩu và 1850 hộ được hình thành trên 14 thôn, sống rải rác trên phạm vi gần hơn 6 km2. Điều kiện đi lại giữa các thôn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là từ làng cuối xã đến trung tâm xã gần 3km nên học sinh đi lại rất vất vã. Tuy nhiên về giáo dục, Khuyến Nông là một xã có truyền thống hiếu học từ xưa đến nay. Kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng các mặt hoạt động chính trị, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng luôn là đơn vị khá trong huyện. Chính vì vậy đã tạo điều kiện cho dạy và học của các nhà trường trong xã, từng bước ổn định và không ngừng phát triển. * Về thuận lợi: Khuyến Nông là một xã có truyền thống hiếu học từ xưa tới nay, được các cấp lãnh đạo địa phương và nhân dân quan tâm, t
Luận văn liên quan