Đề tài Tìm hiểu về lớp FILE và ứng dụng truy cập tệp tuần tự

Lớp file cung cấp giao diện chung để xử lý hệ thống tệp độc lập với môi trường của máy tính. Một ứng dụng có thể sử dụng các chức năng chính của file để xử lý tệp và các thư mục trong hệ thống của tệp Các lớp được sử dụng để xử lý nội dung của tệp; FileInputStream, FileOutputStream RandomAccessFile Lớp file định nghĩa các thuộc tính phụ thuộc vào môi trường, được sử dụng để xử lý các tệp và tên gọi các đường dẫn trong các thư mục độc lập với môi trường Định nghĩa các ký hiệu hoặc các xâu để ngăn cách các thành phần trong tên của đường dẫn. VD “/” là ngăn cách của Unix, “\” của Window public static final char separatorChar public static final String separator

ppt8 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu về lớp FILE và ứng dụng truy cập tệp tuần tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khoa Công Nghệ Thông Tin Bài Tập Lớn Môn : Lập Trình Java Giảng viên hướng dẫn :Thầy Phùng Anh Tuấn Nhóm thực hiện: Phạm Thị Thảo Bùi Thị Ánh Nguyệt Vũ Thị Hồng Phương Lớp : CT 801 Đề Tài: Tìm hiểu về lớp FILE và ứng dụng truy cập tệp tuần tự Nội dung Tìm hiểu về lớp FILE Truy cập tuần tự Bài tập ví dụ về truy cập tệp tuần tự 1. Tìm hiểu lớp FILE Lớp file cung cấp giao diện chung để xử lý hệ thống tệp độc lập với môi trường của máy tính. Một ứng dụng có thể sử dụng các chức năng chính của file để xử lý tệp và các thư mục trong hệ thống của tệp Các lớp được sử dụng để xử lý nội dung của tệp; FileInputStream, FileOutputStream RandomAccessFile Lớp file định nghĩa các thuộc tính phụ thuộc vào môi trường, được sử dụng để xử lý các tệp và tên gọi các đường dẫn trong các thư mục độc lập với môi trường Định nghĩa các ký hiệu hoặc các xâu để ngăn cách các thành phần trong tên của đường dẫn. VD “/” là ngăn cách của Unix, “\” của Window public static final char separatorChar public static final String separator 1. Tìm hiểu về lớp FILE (tiếp) Định nghĩa các ký hiệu hoặc các xâu để ngăn cách các tệp hoặc tên thư mục trong danh sách các đường dẫn. public static final char pathSeparatorChar public static final String pathSeparator VD: “:” cho Unix, “;” cho Window Gán đường dẫn có tên là pathname cho đối tượng lớp file: File(String pathName) Gán tệp có tên là filename ở thư mục direct cho đối tượng của lớp file: File(File direct, String filename) 7. Lớp file có thể sử dụng để truy vấn vào hệ thống của các tệp để biết được các thông tin về tệp và thư mục 8. Lớp file cung cấp hàm để nhận được các biểu diễn phụ thuộc vào môi trường của đường dẫn và các thành phần của đường dẫn: String getName() String getPath() String getAbsolutePath() long length() boolean equals(Object obj) boolean exists() boolean isFile() boolean isDirectory() boolean createNewFile() throws IOException boolean mkdir() boolean mkdirs() boolean renameTo(File dest) String[] list() boolean delete() 2. Truy cập tệp tuần tự Sự tuần tự hóa cho phép 1 đối tượng có thể chuyển thành một dãy các byte và sau đó có thể tái tạo lại đối tượng gốc Các lớp được sử dụng ObjectOutputStream ObjectInputStream Lớp ObjectOutputStream Cài đặt giao diện ObjectOutput, cung cấp các hàm để ghi các giá trị dưới dạng các byte, text, và các giá trị nguyên thủy Lớp ObjectOutputStream có các toán tử tạo lập: ObjectOutputStream(OutputStream out) throws IOException Ví dụ để lưu trữ các đối tượng vào tệp có tên “DT.dat”, Thì phải mở tệp: FileOutputStream outFile = new FileOutputStream(“DT.dat”); ObjectOutputStream outStream = new ObjectOutputStream(outFile); 3. Để ghi các đối tượng vào tệp vừa mở chúng ta sử dụng: final void writeObject(Object obj) throws IOException Hàm writeObject() dùng để ghi một đối tượng bất kỳ , kể cả xâu hay mảng Lớp Object InputStream Cài đặt giao diện ObjectInput, cung cấp các hàm để đọc các giá trị dưới dạng các byte, text, và các giá trị nguyên thủy Lớp ObjectInputStream có các toán tử tạo lập: ObjectInputStream(InputStream in) throws IOException Ví dụ để đọc các đối tượng vào tệp có tên “DT.dat”, Thì phải mở tệp: FileInputStream inFile = new FileInputStream(“DT.dat”); ObjectInputStream inStream = new ObjectInputStream(inFile); Để đọc các đối tượng từ tệp vừa mở chúng ta sử dụng: final Object readObject() throws IOException, OptionalDataException, IOException Hàm readObject() dùng để đọc một đối tượng bất kỳ , kể cả xâu hay mảng 3. Ví dụ về truy cập tệp tuần tự Mở tệp để ghi và đọc các đối tượng tuần tự Chương trình:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptjavanhom7.ppt
  • txtDT.txt
  • classnhom7.class
  • javanhom7.java
  • urlUpdate24h.Info - Mr.Luan's - Blog.url