Đề tài Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải giết mổ gia cầm của công ty TNHH phạm tôn công suất 300m 3 /ngày đêm

Ô nhiễm môi trường đã và đang trởthành vấn đềnóng bỏng, luôn được đềcập đến như một phần tất yếu trong các kỳhọp của cấp chính phủ không nh ững ởViệt Nam mà trong cảthếgiới. Mức độô nhiễm luôn được quan trắc thu thập kiểm soát hàng năm, sựô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng lớn đến môi trường sống, sức khỏe của con người là ô nhiễm môi trường nước. Nguyên nhân của sựô nhiễm là dochúng ta trong một khoảng thời gian dài không tập trung phát triển bền vững, chỉchạy đua theo tăng trưởng kinh tế, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp thản nhiên phát thải các chất độc hại hậu sản xuất ra môi trường sống

pdf107 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3475 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải giết mổ gia cầm của công ty TNHH phạm tôn công suất 300m 3 /ngày đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA CẦM CỦA CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN CÔNG SUẤT 300 M3/NGÀY.ĐÊM Ngành : MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : TS. Đặng Viết Hùng Sinh viên thực hiện : Võ Tường An MSSV: 09B1080001 : Lớp: 09HMT2 TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN: Võ Tường An MSSV: 09B1080001 NGÀNH: Kỹ Thuật Môi Trường LỚP: 09HMT2 KHOA: Môi Trường BỘ MÔN: Kỹ thuật Môi trường 1. Đầu đề luận văn : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA CẦM CỦA CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN, CÔNG SUẤT 300 M3/NGÀY ĐÊM 2. Nhiệm vụ đồ án: - Tổng quan về nước thải giết mổ gia cầm - Xác định đặc tính nước thải. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải. - Tính toán thiết kế các công trình đơn vị. - Khái quát kinh phí xây dựng trạm xử lý - Thể hiện các công trình đơn vị trên bản vẽ A3. 3. Ngày giao đồ án: 01/11/2010 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 08/03/2011 Họ tên người hướng dẫn: TS. Đặng Viết Hùng Phần hướng dẫn: Nội dung và yêu cầu đồ án đã được thông qua bộ môn Ngày……tháng…….năm 2011 Chủ Nhiệm Bộ môn Người hướng dẫn chính (ký và ghi rõ họ tên) TS. Đặng Viết Hùng Phần dành cho Khoa, Bộ môn: Người duyệt:……………………………………………………………………. Ngày bảo vệ: …………………………………………………………………… Điểm tổng kết:………………………………………………………………… Nơi lưu trữ đồ án:……………………………………………………… Khoa: ………………………….. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Điểm số bằng số:..............................Điểm số bằng chữ ……………………………. Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2011 Ký tên TS. Đặng Viết Hùng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Điểm số bằng số:..............................Điểm số bằng chữ ……………………………. Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2011 Ký tên LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đồ án là kết quả thực hiện của riêng tôi. Những kết quả trong đồ án là trung thực, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đặng Viết Hùng Nội dung đồ án có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm và các trang web theo danh mục tài liệu của đồ án. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được luận văn tốt nghiệp em đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, sự giúp đỡ của thầy cô và bàn bè. Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Đặng Viết Hùng là người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt thời gian thực hiện chuyên đề . Chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô Khoa Môi Trường Và Công Nghệ Sinh Học đã truyền đạt những kiến thức quý báu làm hành trang vững chắc cho em trong suốt thời gian học tại trường. Cám ơn các anh chị em trong công ty Phạm Tôn, đặt biệt là anh Tôn Thái Hưng người đã tạo điều kiện để em khảo sát tìm hiểu thu thập thông tin, cũng như cung cấp thêm cho em kiến thức về công nghệ giết mổ gia cầm ở Việt Nam. Cám ơn tất cả các anh chị, các bạn sinh viên lớp 09HMT12 đã đóng góp những ý kiến thiết thực để mình hoàn thành được luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Võ Tường An i MỤC LỤC MỤC LỤC ............................................................................................................................i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................... vi DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH .............................................................................. viii LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 1. Đặt vấn đề ...........................................................................................................1 2. Tính cấp thiết phải xây dựng trạm xử lý nước thải. .........................................1 3. Nhiệm vụ luận văn..............................................................................................2 4. Nội dung luận văn ..............................................................................................2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN ............................3 1.1 Thông tin chung về công ty TNHH Phạm Tôn.................................................3 1.2 Quy trình sản xuất của công ty Phạm tôn .........................................................4 1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất gia cầm...................................................4 1.2.2 nguyên, nhiên liệu, lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất.............5 1.3 Các vấn đề ô nhiễm môi trường và biện pháp khắc phục của công ty ...........6 1.3.1 Ô nhiễm môi trường không khí..............................................................6 1.3.2 Ô nhiễm môi trường nước .....................................................................7 1.3.3 Chất thải rắn ............................................................................................8 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA CẦM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI ........................................................................9 2.1 Thành phần gây ô nhiễm chính trong nước thải giết mổ gia cầm ...................9 2.2 Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải...............................................9 2.2.1 Phương pháp cơ học................................................................................9 2.2.2 Phương pháp hóa lý ..............................................................................11 2.2.3 Phương pháp sinh học...........................................................................16 ii 2.3 Một số công trình xử lý nước thải tương tự trong thực tế..............................21 2.3.1 Trạm xử lý nước thải cho dây chuyền giết mổ gia súc, gia cầm công ty TNHH Huỳnh thảo, công suất 250 m3/ngày.đêm ......................................21 2.3.2 Trạm xử lý nước thải cho dây chuyền giết mổ gia súc, gia cầm công ty chăn nuôi VIFACO, công suất 250 m3/ngày.đê, .......................................23 CHƯƠNG 3: ĐỀ SUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ .................................26 3.1 Cơ sở đề xuất công nghệ .................................................................................26 3.2.1 Địa điểm xây dựng trạm xử lý nước thải.............................................26 3.2.2 Công suất của trạm xử lý ......................................................................26 3.2.3 Thành phần và tính chất nước thải.......................................................27 3.2 Đề xuất công nghệ xử lý nước thải giết mổ gia cầm ......................................28 3.3 Đánh giá công nghệ đề xuất.............................................................................31 3.4 Lựa chọn công nghệ .........................................................................................31 3.5 Thuyết minh công nghệ lựa chọn ....................................................................32 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ ......................................35 4.1 Tính toán thiết giỏ chắn rác .............................................................................35 4.1.1 Nhiệm vụ ............................................................................................35 4.1.2 Tính toán.............................................................................................35 4.2 Hầm bơm tiếp nhận ..........................................................................................36 4.2.1 Nhiệm vụ ............................................................................................36 4.2.2 Tính toán.............................................................................................36 4.3 Bể điều hòa .......................................................................................................37 4.3.1 Nhiệm vụ ............................................................................................37 4.3.2 Tính toán.............................................................................................38 4.4 Bể tuyển nổi ......................................................................................................42 4.4.1 Nhiệm vụ ............................................................................................42 4.4.2 Tính toán.............................................................................................43 iii 4.5 Bể kỵ khí UASB .................................................................................................46 4.5.1 Nhiệm vụ ............................................................................................46 4.5.2 Tính toán.............................................................................................46 4.6 Bể bùn hoạt tính................................................................................................50 4.6.1 Nhiệm vụ ............................................................................................50 4.6.2 Tính toán.............................................................................................50 4.7 Bể lắng đợt II ....................................................................................................56 4.7.1 Nhiệm vụ ............................................................................................56 4.7.2 Tính toán.............................................................................................56 4.8 Bể trung gian.....................................................................................................58 4.8.1 Nhiệm vụ ............................................................................................58 4.8.2 Tính toán.............................................................................................58 4.9 Bể tiếp xúc ........................................................................................................59 4.9.1 Nhiệm vụ ............................................................................................59 4.9.2 Tính toán.............................................................................................59 4.10 Bể chứa bùn ......................................................................................................61 4.10.1 Nhiệm vụ ............................................................................................61 4.10.2 Tính toán.............................................................................................61 4.11 Thiết bị lọc ........................................................................................................62 4.11.1 Nhiệm vụ ............................................................................................62 4.11.2 Tính toán.............................................................................................62 4.12 Tính toán đường ống và thiết bị động lực.......................................................64 4.12.1 Tuyến ống dẫn nước từ hầm bơm tiếp nhận vô bể điều hòa ...........64 4.12.2 Tuyến ống dẫn nước và bơm cho các công trình từ bể điều hòa về sau .......................................................................................................65 4.12.3 Đường ống dẫn khí..........................................................................67 4.12.4 Ống thu bùn .....................................................................................68 iv 4.12.5 Máy thổi khí.....................................................................................68 CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN KINH PHÍ ............................................................................70 5.1 Chi phí xây dựng, cung cấp, lắp đặt trạm xử lý nước thải .........................70 5.2 Chi phí khấu hao ...........................................................................................78 5.3 Chi phí vận hành...........................................................................................78 5.3.1 Chi phí điện năng (D)......................................................................78 5.3.2 Chi phí hóa chất (H) ........................................................................78 5.3.3 Nhân công (N) ................................................................................78 5.4 Chi phí xử lý 1 m3 nước thải ........................................................................79 CHƯƠNG 6: THI CÔNG VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH................80 6.1 Thiết kế và thi công trạm xử lý ....................................................................80 6.1.1 Trình tự thực hiện cơ bản của việc xây dựng trạm xử lý ..............80 6.1.2 Đặc điển của việc thực hiện công trình..........................................80 6.1.3 Lực lượng thi công ..........................................................................80 6.1.4 Biện pháp thi công ..........................................................................81 6.1.5 Giải pháp và chỉ tiêu kỹ thuật.........................................................81 6.2 Quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải ..................................................83 6.2.1 Giai đoạn khởi động........................................................................83 6.2.1.1 Bể UASB.............................................................................83 6.2.1.2 Bể Aerotank ........................................................................85 6.2.2 Giai đoạn vận hành..........................................................................86 6.2.1.1 Bể UASB.............................................................................86 6.2.1.2 Bể Aerotank ........................................................................88 6.2.3 Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải ......................................................................88 6.2.4 Tổ chức quản lý và kỹ thuật an toàn ..............................................89 6.2.5 Bảo trì...............................................................................................90 v KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ.............................................................................................92 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................93 vi CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD : nhu cầu oxi sinh hóa BTNMT : bộ tài nguyên môi trường COD : nhu cầu oxi hóa học CO2 : carbon dioxide CH4 : mêtan DO : oxy hòa tan NH4+ : amoni NOx : các hợp chất oxit nito H2S : hydro sunfur QCVN : quy chuẩn Việt Nam TSS : tổng chất rắn lơ lửng vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG 1 Bảng 1.1: Nguyên liệu sử dụng/ngày 5 2 Bảng 2.1: Thành phần nước thải giết mổ gia cầm 9 3 Bảng 3.1: Thành phần nước thải công ty Phạm Tôn 28 4 Bảng 4.1: Lưu lượng nước thải qua từng giờ sản xuất 38 5 Bảng 4.2: Tính toán thể tích nước thải lưu trong bể điều hòa. 39 6 Bảng 4.3: Thông số thiết kế bể tuyển nổi 43 7 Bảng 5.1: Bảng khái toán chi tiết các
Luận văn liên quan