Đề tài Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Xí nghiệp Cơ khí

Mỗi người có thể đi đến một mục đích bằng nhiều con đường khác nhau. Trong kinh doanh với mục đích lớn nhất là thu được lợi nhuận tối đa, các doanh nghiệp phải tìm ra cho mình những hướng đi riêng để đảm bảo thu được hiệu quả cao nhất. Muốn luôn được như vậy, trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh như hiện nay, buộc các doanh nghiệp phải làm sao có được phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế đảm bảo thực hiện tốt quá trình sản xuất kinh doanh của mình, đủ mạnh để tham gia cạnh tranh trên thị trường. Dưới sự chi phối của các qui luật khách quan như: qui luật cạnh tranh, qui luật giá trị.đã làm cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải luôn chú trọng tới việc giảm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm. Nguyên vật liệu là nhân tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Giá trị nguyên vật liệu tiêu dùng thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Do đó, để tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động thì trước hết phải tổ chức quản lý và tổ chức hạch toán nguyên vật liệu một cách chặt chẽ, hợp lý từ khâu cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu. Xí nghiệp Cơ khí trực thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng VIGLACERA (gọi tắt là Xí nghiệp Cơ khí) là một đơn vị chuyên sản xuất thiết bị, phụ tùng thay thế cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng, cho nên nguyên vật liệu cũng mang tính đặc thù và số lượng nguyên vật liệu thường là rất lớn làm cho việc quản lý cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thức được ý nghiã của nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như vai trò quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng và toàn bộ công tác kế toán nói chung, trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Cơ khí em đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài: “Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Xí nghiệp Cơ khí”. Qua đó, giúp em thấy được việc vận dụng lý luận vào thực tiễn trong công tác hạch toán nguyên vật liệu, từ đó đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Cơ khí. Trên quan điểm đó, phạm vi nghiên cứu đề tài của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm những nội dung chính sau: Phần I: Khái quát chung về Xí nghiệp Cơ khí. Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Xí nghiệp Cơ khí. Phần III: Hoàn thiện tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Xí nghiệp Cơ khí.

doc84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Xí nghiệp Cơ khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Mçi ng­êi cã thÓ ®i ®Õn mét môc ®Ých b»ng nhiÒu con ®­êng kh¸c nhau. Trong kinh doanh víi môc ®Ých lín nhÊt lµ thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m ra cho m×nh nh÷ng h­íng ®i riªng ®Ó ®¶m b¶o thu ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Muèn lu«n ®­îc nh­ vËy, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh nh­ hiÖn nay, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm sao cã ®­îc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, ®ñ m¹nh ®Ó tham gia c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. D­íi sù chi phèi cña c¸c qui luËt kh¸ch quan nh­: qui luËt c¹nh tranh, qui luËt gi¸ trÞ...®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i lu«n chó träng tíi viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tiªu dïng th­êng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Do ®ã, ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l­u ®éng th× tr­íc hÕt ph¶i tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, hîp lý tõ kh©u cung øng, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu. XÝ nghiÖp C¬ khÝ trùc thuéc C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ X©y dùng Viglacera (gäi t¾t lµ XÝ nghiÖp C¬ khÝ) lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ x©y dùng, cho nªn nguyªn vËt liÖu còng mang tÝnh ®Æc thï vµ sè l­îng nguyªn vËt liÖu th­êng lµ rÊt lín lµm cho viÖc qu¶n lý còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. NhËn thøc ®­îc ý nghi· cña nguyªn vËt liÖu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ vai trß quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng vµ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ em ®· m¹nh d¹n t×m hiÓu ®Ò tµi: “Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l­u ®éng t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ”. Qua ®ã, gióp em thÊy ®­îc viÖc vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, tõ ®ã ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ. Trªn quan ®iÓm ®ã, ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ XÝ nghiÖp C¬ khÝ. PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l­u ®éng t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ. PhÇn III: Hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l­u ®éng t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ. PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ XÝ nghiÖp C¬ khÝ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp C¬ khÝ. 1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp C¬ khÝ. XÝ nghiÖp C¬ khÝ trùc thuéc C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y dùng VIGLACERA tiÒn th©n lµ C«ng ty C¬ khÝ vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyªn ngµnh, ®­îc thµnh lËp ngµy 7/10/1974 theo quyÕt ®Þnh sè 567/BXD cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng, cã trô së ®Æt t¹i x· §¹i Mç, huyÖn Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi. Ngµy 12/6/2002 Theo quyÕt ®Þnh sè 724/BXD ngµy 12/6/2002 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng: S¸p nhËp C«ng ty C¬ khÝ vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyªn ngµnh vµo C«ng ty X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp vËt liÖu, ®ång thêi ®æi tªn C«ng ty X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp vËt liÖu thµnh C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y dùngViglacera, cßn c«ng ty C¬ khÝ vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chuyªn ngµnh thµnh XÝ nghiÖp C¬ khÝ. Ngµy 17/6/2002 theo quyÕt ®Þnh sè 1589/TCT-TCL§ cña Tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty Thuû tinh vµ Gèm x©y dùng: thµnh lËp XÝ nghiÖp C¬ khÝ - ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y dùng Viglacera . Ngµy 01/01/2005 theo quyÕt ®Þnh sè 820/BXD cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng: QuyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y dùng Viglacera thµnh C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ X©y dùng Viglacera. HiÖn nay C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ X©y dùng Viglacera bao gåm c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc sau: XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. XÝ nghiÖp x©y dùng sè 3. Nhµ m¸y g¹ch B×nh Minh. Chi nh¸nh c«ng ty t¹i B×nh D­¬ng XÝ nghiÖp C¬ khÝ. XÝ nghiÖp l¾p m¸y. XÝ nghiÖp C¬ khÝ trùc thuéc C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ X©y dùng Viglacera lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc cã quy m« s¶n xuÊt võa, cã trô së ®Æt t¹i x· §¹i Mç, huyÖn Tõ Liªm, TP Hµ Néi. XÝ nghiÖp C¬ khÝ chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ X©y dùng Viglacera thuéc Tæng C«ng ty Thuû tinh vµ Gèm X©y dùng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr­íc ®©y trong c¬ chÕ bao cÊp Nhµ n­íc giao vËt t­, giao chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh th× c¸c quy luËt kinh tÕ nh­ quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung - cÇu... kh«ng ph¸t huy t¸c dông, do ®ã kh«ng khuyÕn khÝch s¶n xuÊt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng s¶n xuÊt tr× trÖ. Nh­ng tõ khi n­íc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, XÝ nghiÖp chuyÓn sang c¬ chÕ tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh th×: Nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi kú chuyÓn ®æi (1990-1993) XÝ nghiÖp C¬ khÝ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n ch­a cao, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸c phßng ban cßn nhiÒu h¹n chÕ, m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp C¬ khÝ s¶n xuÊt ra tiªu thô kÐm, v× vËy thêi kú nµy ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng cao. Tõ n¨m 1994 do ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, h¬n n÷a do n¾m b¾t ®­îc sù thay ®æi cña thÞ tr­êng nªn XÝ nghiÖp C¬ khÝ ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh trªn toµn quèc. XÝ nghiÖp gåm 220 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong ®ã cã 21 CBCNV lµ n÷, 199 CBCNV lµ nam HiÖn nay XÝ nghiÖp C¬ khÝ lµ mét XÝ nghiÖp cã uy tÝn trong gia c«ng s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng mµ tr­íc ®©y nh÷ng d©y chuyÒn thiÕt bÞ nµy ph¶i nhËp cña n­íc ngoµi nh­ Liªn X«, Italia v.v. XÝ nghiÖp C¬ khÝ thuéc C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y dùngViglacera tham gia: - Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cho ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt tõng phÇn hoÆc ®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch tuynel hÖ 7 - 40 triÖu viªn QTC/ n¨m; d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Ceramic; s¶n xuÊt g¹ch Granit vµ c¸c lo¹i g¹ch nung Tuynel; Lß nung thanh l¨n - S¶n xuÊt khung nhµ tiÒn chÕ mäi khÈu ®é. - Lµm c¸c nhiÖm vô do C«ng ty giao cho. Víi ®éi ngò c¸n bé, kü s­, c«ng nh©n lµnh nghÒ, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp C¬ khÝ ®· cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc, víi chÊt l­îng ®¶m b¶o, XÝ nghiÖp C¬ khÝ trùc thuéc C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y dùng Viglacera ch¾c ch¾n sÏ ®¸p øng mäi nhu cÇu, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, thay thÕ phô tïng c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cña mäi kh¸ch hµng trªn mäi miÒn ®Êt n­íc. Tr¶i qua gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng, víi bÒ dµy kinh nghiÖm XÝ nghiÖp C¬ khÝ ®· vµ ®ang ®i vµo æn ®Þnh, cñng cè vµ ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh, xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng xÝ nghiÖp hµng ®Çu s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¬ khÝ ë ViÖt Nam. 1.1.2. T×nh h×nh tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp : Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp C¬ khÝ ®· qua c¸c lÇn ®æi tªn, t¸ch nhËp, cæ phÇn hãa, bæ xung chøc n¨ng nhiÖm vô, nh­ng trªn toµn bé chÆng ®­êng ®· ®i qua XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ mäi mÆt c¶ vÒ quy m« tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ, s¶n phÈm. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng n¨m: N¨m 2004 ®¹t 36.824.625.375® t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 3.400.767.694® víi tû lÖ t¨ng 10,17%. §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c«ng nh©n viªn chøc vµ ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi/th¸ng n¨m 2004 ®¹t 1.542.857® t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 1.203.704® víi tû lÖ t¨ng 28,17%. T×nh h×nh tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp C¬ khÝ trong 2 n¨m gÇn ®©y (2003- 2004). BiÓu 1: §¬n vÞ tÝnh: ®ång CChØ tiªu NN¨m 2003 NN¨m 2004 1.Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng 33.423.857.682 36.824.625.375 2. Tµi s¶n l­u ®éng 10.139.092.833 16.404.723.933 3. Tµi s¶n cè ®Þnh 2.426.281.519 2.373.546.263 4. Nî ng¾n h¹n 9.104.395.211 15.165.687.433 5. Thu nhËp b×nh qu©n (®/ng­êi/th¸ng) 1.203.704 1.542.857 t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ n¨m 2003 – 2004 D­íi ®©y lµ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2004 cña XÝ nghiÖp : C«ng ty c¬ khÝ vµ XD VIGLACERA MÉu sè B01- DN XÝ nghiÖp C¬ khÝ (Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/QD- BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi, bæ xung theo sè 89/2000TT-BTC ngµy 09/10/2003 cña BTC) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m 1 2 3 4 A. TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 10.139.092.833 16.404.723.933 I. TiÒn 110 47.769.244 57.133.652 TiÒn mÆt t¹i quü 111 47.769.244 57.133.652 TiÒn göi ng©n hµng 112 0 0 TiÒn ®ang chuyÓn 113 0 0 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 0 0 §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 0 0 §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 128 0 0 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 129 0 0 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 7.247.356.532 8.156.305.688 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 7.022.861.101 8.021.979.603 Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132 81.722.688 83.636.628 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 0 0 Ph¶i thu néi bé 134 0 0 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 142.772.743 50.689.457 Dù phßng ph¶i thu c¸c kho¶n khã ®ßi 139 0 0 VI. Hµng tån kho 140 2.574.445.434 7.197.475.949 Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 141 0 0 NVL, c«ng cô dông cô trong kho 142 788.501.344 2.307.297.304 C«ng cô, dông cô trong kho 143 64.952.821 156.716.604 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 144 890.444.044 2.333.327.807 Thµnh phÈm tån kho 145 722.768.439 2.276.384.140 Hµng hãa tån kho 146 0 0 Hµng göi ®i b¸n 147 107.778.786 123.750.094 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 0 0 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 269.521.623 993.808.644 T¹m øng 151 267.677.468 975.840.489 Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 0 0 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 0 0 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154 0 0 C¸c kho¶n cÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n 155 1.844.155 17.968.155 VI. Chi sù nghiÖp 160 0 0 Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 161 0 0 Chi sù nghiÖp n¨m nay 162 0 0 B. TSL§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 2.426.281.519 2.373.546.263 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 2.426.281.519 2.373.546.263 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 2.411.594.551 2.357.969.606 - Nguyªn gi¸ 212 5.244.240.495 5.514.620.200 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 213 (2.832.645.944) (3.156.650.594) Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 214 0 0 - Nguyªn gi¸ 215 0 0 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 216 0 0 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 14.686.968 15.576.657 - Nguyªn gi¸ 218 15.246.444 16.803.450 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 219 (559.476) (1.226.793) II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 220 0 0 §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 221 0 0 Gãp vèn liªn doanh 222 0 0 C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c 228 0 0 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Èu t­ dµi h¹n 229 0 0 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 0 0 IV. C¸c kho¶n kü quü, ký c­îc dµi h¹n 240 0 0 Tæng céng tµi s¶n 250 12.565.374.352 18.778.270.196 Nguån vèn M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m 1 2 3 4 A. Nî ph¶i tr¶ 300 9.643.978.211 15.689.690.433 I/ Nî ng¾n h¹n 310 9.104.395.211 15.165.687.433 Vay ng¾n h¹n 311 4.325.268.914 8.752.924.915 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312 0 0 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 1.837.216.603 3.683.226.339 Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 207.625.605 836.485.507 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 315 220.464.401 67.984.522 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 435.060.729 594.890.260 Ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ néi bé 317 687.597.983 137.018.537 C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 318 1.391.160.976 1.093.157.353 II/ Nî dµi h¹n 320 539.583.000 524.003.000 Vay dµi h¹n 321 539.583.000 524.003.000 Nî dµi h¹n kh¸c 322 0 0 III/ Nî kh¸c 330 0 0 Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 0 0 Tµi s¶n thõa chê xö lý 332 0 0 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 2.921.396.141 3.088.579.763 I/ Nguån vèn, quü 410 2.909.203.047 3.030.155.269 Nguån vèn kinh doanh 411 2.967.339.678 2.889.733.276 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 0 0 Chªnh lÖch tû gi¸ 413 0 0 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 414 5.480.165 3.390.175 Quü dù phßng tµi chÝnh 415 0 0 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 416 26.383.204 137.031.818 Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 417 0 0 II/ Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420 12.193.094 58.424.494 Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 421 0 0 Quü khen th­ëng vµ phóc lîi 422 12.193.094 58.424.494 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 423 0 0 Nguån kinh phÝ sù nghiªp 424 0 0 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 425 0 0 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 426 0 0 Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 427 0 0 Tæng céng nguån vèn 430 12.565.374.352 18.778.270.196 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp C¬ khÝ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ tõ chç chØ s¶n xuÊt nh÷ng thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c XÝ nghiÖp kh¸c trong C«ng ty, ®Õn nay XÝ nghiÖp C¬ khÝ ®· cã nhiÒu s¶n phÈm cung cÊp cho ngµnh C¬ khÝ vµ X©y dùng vµ b¸n ra thÞ tr­êng. H×nh ¸nh XÝ nghiÖp C¬ khÝ ®· b­íc ®Çu ®Õn víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua “uy tÝn vµ chÊt l­îng” cña c¸c s¶n phÈm. 1.1.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn X©y dùng XÝ nghiÖp trë thµnh mét doanh nghiÖp m¹nh, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµm th­íc ®o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, s¶n phÈm. Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh, gi¶i quyÕt ®ñ viÖc lµm vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Môc tiªu phÊn ®Êu trë thµnh mét doanh nghiÖp m¹nh toµn diÖn víi nhiÒu ngµnh nghÒ, s¶n phÈm cã n¨ng lùc c¹nh tranh cao. X©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é cao, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. X©y dùng mét tËp thÓ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ v÷ng vµng ®¸p øng víi yªu cÇu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ. 1.2.1. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ. a- §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo: XÝ nghiÖp C¬ khÝ lµ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã kü thuËt phøc t¹p ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao nh­: S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt tõng phÇn hoÆc ®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Tuynel hÖ 7 - 40 triÖu viªn QTC/ n¨m; d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Ceramic; s¶n xuÊt g¹ch Granit vµ c¸c lo¹i g¹ch nung Tuynel; Lß nung thanh l¨n. §Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm nµy lµ cÊu thµnh tõ rÊt nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau nªn XÝ nghiÖp ph¶i sö dông mét khèi l­îng chñng lo¹i vËt t­ t­¬ng ®èi lín nh­ s¾t thÐp c¸c lo¹i… chÝnh v× vËy chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp (70-80%) chØ mét biÕn ®éng nhá trong nguyªn vËt liÖu sÏ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®­îc XÝ nghiÖp ®¸nh gi¸ lµ mét kh©u rÊt quan träng. Bªn c¹nh ®ã, do nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp c¬ khÝ ph¶i ®¸p øng yªu cÇu kü thuËt cao cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt nªn xÝ nghiÖp rÊt coi träng chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu. Mäi nghiÖp vô nhËp kho ®Òu ®­îc tiÕn hµnh kiÓm tra rÊt nghiªm ngÆt. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n trªn ®©y lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cho kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ còng nh­ chän h×nh thøc h¹ch to¸n chi tiÕt, h¹ch to¸n tæng hîp mét c¸ch phï hîp nhÊt. Th«ng qua ®ã kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®· trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc cho ho¹t ®éng qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. b- Quy tr×nh c«ng nghÖ: XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ phô tïng m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt tõng phÇn hoÆc ®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Tuynel hÖ 7 – 40 triÖu viªn QTC/ n¨m; d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Ceramic, g¹ch Granit vµ c¸c lo¹i g¹ch nung tuynel; Lß nung thanh l¨n. §Ó s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt ®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Tuynel hÖ 20 viªn/n¨m cÇn c¸c m¸y sau : CÊp liÖu thïng. M¸y c¸n th«. M¸y c¸n mÞn. M¸y nhµo läc. M¸y nhµo ®ïn. M¸y c¾t g¹ch. Hµn L¾p r¸p Hoµn thµnh s¶n phÈm, nhËp kho T¹o ph«i TiÖn Phay bµo Nguéi ThÐp RÌn S¬ ®å 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸y chÕ biÕn t¹o h×nh c- §Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, víi m«i tr­êng c¹nh tranh rÊt kh¾c nghiÖt, XÝ nghiÖp C¬ khÝ ®· lùa chän cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh hoµn toµn míi, ®¸p øng nhu cÇu hiÖn nay cña XÝ nghiÖp. VÒ thÞ tr­êng, hiÖn nay s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®· cã mét chç ®øng v÷ng ch¾c, thay thÕ nhiÒu thiÕt bÞ ngo¹i nhËp mµ hoµn toµn ®¸p øng nhu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ kü thuËt, ngoµi ra cßn thÝch øng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay, lµ gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ cña nhiÒu kh¸ch hµng trong n­íc. S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp b¸n trªn thÞ tr­êng bao gåm c¸c lo¹i m¸y mãc vµ l¾p ®Æt tõng phÇn hoÆc ®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Tuynel hÖ 7 - 40 triÖu viªn QTC/ n¨m; d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Ceramic; s¶n xuÊt g¹ch Granit vµ c¸c lo¹i g¹ch nung Tuynel; Lß nung thanh l¨n, m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng… HiÖn nay s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp kh«ng chØ phôc vô cho nhu cÇu néi bé trong ngµnh mµ cßn phôc vô nhu cÇu cña thÞ tr­êng ngoµi ngµnh. S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®¸p øng nhu cÇu t¹i hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh lín trong c¶ n­íc, víi hai ph­¬ng thøc tiªu thô chñ yÕu lµ tiªu thô trùc tiÕp vµ tiªu thô theo hîp ®ång. Tiªu thô trùc tiÕp lµ ph­¬ng thøc tiªu thô giao hµng trùc tiÕp t¹i kho, ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. S¶n phÈm khi hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng ®­îc chÝnh thøc coi lµ tiªu thô vµ ®¬n vÞ chÝnh thøc mÊt quyÒn së h÷u. Ph­¬ng thøc chuyÓn hµng theo hîp ®ång lµ ph­¬ng thøc chñ yÕu v× t¹i ®¬n vÞ hiÖn s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm lµ c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt lín cã gi¸ trÞ hµng tØ ®ång. Theo ph­¬ng thøc nµy bªn XÝ nghiÖp chuyÓn hµng cho bªn mua theo ®Þa chØ ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña ®¬n vÞ. Khi ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn thanh to¸n mét phÇn hay toµn bé sè hµng trªn, th× sè hµng nµy míi coi lµ tiªu thô. Víi chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm nh­ hiÖn nay lµ hoµn toµn phï hîp víi qui m« s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp, hoµn thµnh nghÜa vô víi nhµ n­íc vµ ®¶m b¶o lîi nhuËn. Trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp sÏ ra søc nghiªn cøu më réng s¶n xuÊt ®ång thêi ph¸t triÓn thÞ tr­êng phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i míi. 1.2.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i XÝ nghiÖp C¬ khÝ. a. C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù: §Ó ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nh»m ®¸p øng sù ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao vµ yªu cÇu cña thÞ tr­êng trong giai ®o¹n míi, XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh víi bé m¸y qu¶n lý ®­îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: Qu¶n lý trùc tiÕp Qu¶n lý gi¸n tiÕp Phßng kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp X­ëng s¶n xuÊt C¸c tæ s¶n xuÊt Tæ kÕt cÊu thÐp Tæ nguéi 1 Tæ nguéi 2 Tæ nguéi 3 Tæ tiÖn Tæ t¹o ph«i Tæ phay bµo Tæ rÌn Tæ ®iÖn Tæ phôc vô Tæ vËn chuyÓn Tæ b¶o vÖ Tæ gia c«ng l¾p r¸p 1 Tæ gia c«ng l¾p r¸p 2 Tæ gia c«ng l¾p r¸p 3 Tæ gia c«ng l¾p r¸p 4 Gi¸m §èc XÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp Trong ®ã: Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp: Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña XÝ nghiÖp vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ C«ng ty vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp . b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: * Phßng KÕ ho¹ch tæng hîp: cã nhiÖm vô - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng cña XÝ nghiÖp theo nhiÖm vô c«ng ty giao cho, phèi kÕt hîp c«ng t¸c tiÕp thÞ t×m kiÕm b¹n hµng. - Lµm c¸c thñ tôc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ thuéc ph¹m vi XÝ nghiÖp ®­îc ph©n c«ng vµ c¸c hîp ®ång giao thÇu néi bé víi c«ng ty, víi c¸c ®¬n vÞ trong XÝ nghiÖp . - LËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch vµ tæ chøc khai th¸c, cung øng vËt t­ cho s¶n xuÊt, qu¶n lý vËt t­ thiÕt bÞ thuéc tµi s¶n cña XÝ nghiÖp ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Phèi hîp cïng ph©n x­ëng c¬ khÝ, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng tiÕn ®é s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch hµng th¸ng vµ tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh. - KiÓm tra chÊt l­îng vËt t­, s¶n phÈm, ®«n ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn tiÕn ®é s¶n xuÊt còng nh­ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp … - Tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng cña XÝ nghiÖ
Luận văn liên quan