Đề tài Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Trong nền kinh tế thị trường, để duy trì sự tồn tại và phát triển, doanh nghiệp bảo hiểm nói chung, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng, một mặt phải thực hiện được mục tiêu lợi nhuận và các mục tiêu xã hội khác đã đặt ra, mặt khác doanh nghiệp cũng phải thực hiện mục tiêu đảm bảo khả năng thanh toán cho các trách nhiệm tài chính đã cam kết. Nhưng trong thực tế, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm thường chạy theo mục tiêu lợi nhuận mà xa rời mục tiêu đảm bảo khả năng thanh toán, bởi vì có những mâu thuẫn phát sinh khi thực hiện hai mục tiêu này. Mục tiêu đảm bảo khả năng thanh toán được thực hiện là cơ sở để thực hiện mục tiêu lợi nhuận. Khi mục tiêu lợi nhuận được đảm bảo thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm được nâng cao. Tuy nhiên, để thu được tỷ suất lợi nhuận cao thì nguy cơ doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán cũng cao và ngược lại, khi khả năng thanh toán được đảm bảo thì tỷ suất lợi nhuận thu được có thể lại thấp hơn mức kỳ vọng. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được bố cục làm ba phần: ã Phần I : Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. ã Phần II : Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. ã Phần III : Một số nhận xét và kiến nghị.

doc68 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2276 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan